Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi, w zakresie dotyczącym zgłoszeń obsługiwanych w systemie Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl.
  Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Ogólną podstawę do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.
  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przekazywania Pani/Panu pocztą elektroniczną informacji dotyczących obsługi zgłoszeń.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ze względu na interes publiczny w celu zapobiegnięcia potencjalnym zagrożeniom, miejskim jednostkom organizacyjnym lub innym służbom właściwym do realizacji zgłoszenia (zgodnie z załącznikiem do regulaminu portalu ŁCKzM). Ponadto dane mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne.
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe – w zakresie zgłoszeń – będą przetwarzane w systemie Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przez okres 6 miesięcy, nie licząc miesiąca, w którym zgłoszenie zostało zarejestrowane. Po tym terminie zgłoszenia są anonimizowane.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
  3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
  4. usunięcia swoich danych na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  5. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwa realizacja celu wskazanego w punkcie 3 klauzuli.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Metryka strony i historia zmian