Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu, wspierającego projekty z zakresu promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz integracji i aktywizacji społecznej osób starszych, pn. Mikrogranty dla Seniorów

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 352/2024
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian