Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja dotycząca wyróżnienia „Łódzkie Eureka” za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne w 2019 roku

Informacja dotycząca wyróżnienia „Łódzkie Eureka” za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne w 2019 roku
Regulamin przyznania wyróżnienia
„Łódzkie Eureka” za wybitne osiągnięcia
naukowe, artystyczne i techniczne w 2019 roku

 1. Wyróżnienie honorowe statuetką „ŁÓDZKIE EUREKA” przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne. Celem wyróżnienia jest promocja twórców (lub zespołów), działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego.
 2. Do wyróżnienia zgłaszane mogą być wybitne osiągnięcia o randze międzynarodowej i krajowej za rok poprzedzający przyznanie wyróżnienia (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, konkursy lub inne znaczące osiągnięcia).
 3. Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają: uczelniane komisje nauki, senaty uczelni, rady wydziałów, Prezydium Oddziału Łódzkiego PAN, Prezydium Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 samodzielnych pracowników naukowych.
 4. Do wniosku należy załączyć stosowny wyciąg z protokołu posiedzenia odpowiednio: uczelnianej komisji nauki, senatu uczelni, rady wydziału, Prezydium Oddziału Łódzkiego PAN, Prezydium Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, dotyczący zgłoszenia kandydatury do wyróżnienia statuetką „Łódzkie Eureka” za 2018 rok. W przypadku grupy inicjatywnej dokument taki nie jest wymagany.
 5. Każdego roku przyznawanych będzie do 3 wyróżnień spośród kategorii: nauka, technika, sztuka (po jednym dla każdej z nich). W uzasadnionych przypadkach Rada może podjąć decyzję o zmianie liczby przyznanych wyróżnień, a także odstąpić od przyznania wyróżnień.
 6. Liczba zgłoszonych wniosków dotyczących jednego twórcy bądź zespołu nie podlega ograniczeniom, przy czym jeden twórca bądź zespół może uzyskać tylko jedno wyróżnienie w danej kategorii. Wniosek o przyznanie wyróżnienia może zawierać więcej niż jedno osiągnięcie; jedno osiągnięcie może być zgłoszone tylko jeden raz: jako indywidualne bądź zespołowe.
 7. „ŁÓDZKIE EUREKA” wręczane są corocznie podczas uroczystości inauguracji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.
 8. Wnioski o przyznanie wyróżnienia należy składać na załączonym formularzu do dnia 28 lutego 2020 r. roku w wersji papierowej i elektronicznej.
 9. Wnioski w wersji papierowej i należy złożyć do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi:

  Oddział Współpracy z Uczelniami 
  al. Politechniki 32 pok. 114
  93-590 Łódź 
  (telefon 42 638 44 64).

  Elektroniczną wersję wniosku wypełnionego komputerowo (format .doc) należy przesłać drogą mailową na adres: magda.jazdzynska@uml.lodz.pl

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (10.01.2020 08:38)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (10.01.2020 08:38)

Informację opracował(a): Magdalena Jażdżyńska (03.01.2020)

Źródło: Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

Ilość odwiedzin: 95