Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja dotycząca wyróżnienia „Łódzkie Eureka” za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne za rok 2020

Informacja dotycząca wyróżnienia „Łódzkie Eureka” za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne za rok 2020

Regulamin przyznania wyróżnienia
„Łódzkie Eureka” za wybitne osiągnięcia
naukowe, artystyczne i techniczne za rok 2020

 1. Wyróżnienie honorowe statuetką „ŁÓDZKIE EUREKA” przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, techniczne, i artystyczne wyróżnione na forum międzynarodowymi lub krajowym. Celem wyróżnienia jest promocja twórców (lub zespołów), działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego.
 2. Do wyróżnienia zgłaszane mogą być wybitne osiągnięcia nagrodzone na arenie międzynarodowej i krajowej w roku poprzedzającym przyznanie wyróżnienia (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, nagrody i wyróżnienia w konkursach lub inne znaczące osiągnięcia).
 3. Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają: Rektor uczelni, Dyrektor instytutu naukowego PAN, Prezes Oddziału Łódzkiego PAN, Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 pracowników posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, jeśli zgłoszenie dotyczy pracy nie afiliowanej na uczelni bądź w instytucji badawczej.
 4. Do wniosku zgłoszeniowego należy załączyć dokumentację opisującą bądź przedstawiającą w sposób wyczerpujący zgłoszone wyróżnienie, zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu.
 5. Każdego roku przyznawanych będzie do 3 wyróżnień spośród kategorii: nauka, technika, sztuka (po jednym dla każdej z nich). W uzasadnionych przypadkach Rada może podjąć decyzję o zmianie liczby przyznanych wyróżnień, a także odstąpić od przyznania wyróżnień.
 6. Liczba zgłoszonych wniosków dotyczących jednego twórcy bądź zespołu nie podlega ograniczeniom, przy czym jeden twórca bądź zespół może uzyskać tylko jedno wyróżnienie w danej kategorii. Wniosek o przyznanie wyróżnienia może zawierać więcej niż jedno osiągnięcie; jedno osiągnięcie może być zgłoszone tylko jeden raz: jako indywidualne bądź zespołowe.
 7. „ŁÓDZKIE EUREKA” wręczane są corocznie podczas uroczystości inauguracji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.
 8. Wnioski o przyznanie wyróżnienia wraz z ich dokumentacją należy składać na załączonym formularzu do dnia 19 marca 2021 r., w wersji papierowej i elektronicznej.
 9. Wnioski, regulamin oraz dodatkowe informacje dot. wyróżnień są dostępne także na stronie internetowej Urzędu https://uml.lodz.pl/edukacja/szkoly-wyzsze/lodz-akademicka/lodzkie-eureka/
 10. Wnioski w wersji papierowej należy złożyć do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi:
  Oddział ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami
  al. Politechniki 32 pok. 114
  93-590 Łódź
  (telefon 42 638-44-64).

Elektroniczną wersję wniosku wypełnionego komputerowo (format.doc) należy przesłać drogą mailową na adres: magda.jazdzynska@uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian