Nabór wniosków o przyznanie nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerów

2017-10-24

Ostatnia aktualizacja: 2017-12-14

Ogłoszenie

            Zgodnie z § 10 załącznika do uchwały Nr LVI/1354/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, § 10 załącznika do uchwały Nr XII/244/15 Rady Miejskiej z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznania nagród dla trenerów, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XXVIII/728/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. oraz Nr LVI/1355/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Prezydent Miasta Łodzi, ogłasza nabór wniosków o przyznanie:

  • nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
  • nagród dla trenerów.

Prosimy o zapoznanie się z w/w uchwałami zawierającymi szczegółowe kryteria przyznawania nagród.

Kwota przeznaczona do rozdysponowania na nagrody wynosi: 550.000 zł

Druki wniosków obowiązujące w 2017 r. wraz ze stosownymi załącznikami, należy składać w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych (ul. ks. Skorupki 21 III p. pokój 13), do dnia 15 listopada 2017 r.

          Wnioski:

  • nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne,
  • z brakującymi podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli,  
  • złożone w Wydziale Sportu lub nadesłane drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie (w przypadku przesłania wniosku drogą pocztową, o terminie jego złożenia decyduje data wpływu do Wydziału Sportu),
  • złożone na niewłaściwych drukach, 

     nie będą rozpatrywane. 


Prosimy wpisywać wyłącznie wyniki wskazane w kryteriach zawartych w wyżej wymienionych uchwałach Rady Miejskiej w Łodzi.

Druki wniosków oraz teksty uchwał znajdują się w na stronie bip.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Dodatkowych informacji udziela: Pan Rafał Niewczas p. 13, tel. 638-55-84 email: r.niewczas@uml.lodz.pl

oraz Pani Monika Stefaniak, p. 9, tel. 638-48-75 email: m.stefaniak@uml.lodz.pl.

Pliki do pobrania:

  • Wzór wniosków o przyznanie nagród dla zawodników w grach zespołowych [>>>.doc][>>>.pdf]
  • Wzór wniosków o przyznanie nagród dla zawodników w sportach indywidualnych [>>>.doc][>>>.pdf]
  • Wzór wniosków o przyznanie nagród dla trenerów [>>>.doc][>>>.pdf]
  • Oświadczenie trenera dla celów podatkowych  [>>>.doc] [>>>.pdf]

Wyniki naboru


Metryka strony i historia zmian