Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na realizację „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi” w 2019 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2068/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 13 września 2019 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi” w 2019 r.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji badań diagnostycznych w ramach „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi” mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, pok. 114 (tel. 42 638-47-43) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.

I. Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, zawierający m.in.:
  1. nazwę i siedzibę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  2. miejsce realizacji badań diagnostycznych na wykrycie przeciwciał anty - HCV w ramach zadania (jeśli jest inny niż adres oferenta);
  3. określenie miejsca realizacji zadania;
  4. informacje dotyczące liczby personelu medycznego biorącego udział w realizacji zadania;
  5. proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach zadania;
  6. oferowaną cenę badania jednej osoby w ramach zadania;
 1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Oświadczenie oferenta, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.
 3. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub jego niewłaściwa forma spowoduje wezwanie Oferenta do zmiany lub uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
 4. Dokumenty powinny być przedstawione w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta. Oświadczenia oferenta powinny zostać złożone w oryginale.

II. Zasady prowadzenia konkursu ofert:

 1. W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych z budżetu miasta Łodzi w roku 2019 na realizację zadania, którego dotyczy ogłoszenie wynosi 70 000,00 zł.
 3. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 1. Oferty do konkursu ofert składane są w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 16 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, do godz. 1600.
 2. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 21 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, a jego wyniki zostaną opublikowane w terminie do 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia – informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu składania ofert, przedłużenia terminu otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu oraz zmiany terminu realizacji zadania – informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (np.: zmian w budżecie Miasta Łodzi).
 6. Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie 3 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu ofert >>>


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (18.09.2019 14:30)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (09.10.2019 13:37)

Informację opracował(a): Katarzyna Wąsik (13.09.2019)

Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ilość odwiedzin: 432