Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 224/VIII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 24 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych
w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 1. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację zadań, a także termin realizacji zadań.

  Kategoria zadań:
  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  Zadanie nr 1:
  wspieranie imprez kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki;
  Zadanie nr 2: upowszechnianie kultury poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych z różnych dziedzin sztuki;
  Zadanie nr 3: edukacja kulturowa i animacja społeczno-kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży, w tym promocja dokonań artystycznych, działania włączające dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym na podstawie założeń do Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi.
  Zadanie nr 4: wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+;
  Zadanie nr 5: wspieranie realizacji przedsięwzięć przybliżających łodzianom sylwetki wielkich twórców kultury łódzkiej;
  Zadanie nr 6: wymiana dorobku, informacji i doświadczeń z zakresu kultury: wspieranie projektów analityczno-diagnostycznych, prac badawczych, konferencji, szkoleń i debat z dziedziny kultury;
  Zadanie nr 7: działania kulturalne związane z upamiętnieniem i ochroną polskiego dziedzictwa muzycznego z okazji ogłoszonego w 2019 r. Roku Moniuszkowskiego i obchodów przypadającej 200. rocznicy urodzin kompozytora;
  Zadanie nr 8: działania kulturalne związane z upamiętnieniem i ochroną polskiego dziedzictwa z okazji ustanowienia przez Radę Miejską w Łodzi roku 2019 Rokiem Marka Edelmana na terenie Miasta Łodzi;
  Zadanie nr 9: działania z obszaru edukacji kulturowej i animacji społeczno-kulturalnej mające na celu budowanie poczucia wspólnej tożsamości i solidarności na podstawie założeń do Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi;
  Zadanie nr 10: działania artystyczne, działania z obszaru edukacji kulturowej, animacji społeczno-kulturalnej służące rewitalizacji na podstawie założeń do Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi;
  Zadanie nr 11: działania, w tym wydarzenia artystyczne, związane z upamiętnianiem i ochroną dziedzictwa narodowego oraz nim inspirowane, a także przedsięwzięcia stawiające pytania o znaczenie historycznego dziedzictwa narodowego dla współczesnych praktyk kulturowych.

  Każdy oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty w konkursie.

  Termin realizacji zadań: od 15 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację wszystkich zadań w 2019 r.:
  do 2.078.000,00 zł.

 2. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert: w 2017 r. środki na realizację zadań objętych konkursem wyniosły: 2.100.000,00 zł. 
  2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert:w 2018 r. środki na realizację zadań objętych konkursem wyniosły: 2.078.000,00 zł.
 3. Warunki przyznawania dotacji.
  1. W otwartym konkursie ofert zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi;
   4. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną, zarówno pod względem merytorycznym jaki rachunkowym, na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw zabezpieczenia społecznego i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków;
   5. prawidłowo oszacują wkład własny (wkład finansowy, rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji) i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   6. złożą ofertę z wykorzystaniem Generatora Wniosków oraz dostarczą potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   7. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
    2. kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
    3. wykaz imprez lub przedsięwzięć zorganizowanych w ostatnich trzech latach –w przypadku podmiotów, które będą wnioskować o dofinansowanie wieloletnie;
    4. list intencyjny, umowa najmu, przyrzeczenia najmu lub użyczenia lokalu niezbędnego do przeprowadzenia merytorycznej części zadania (jeśli dotyczy to realizacji zadania);
    5. deklaracja współpracy od ewentualnych partnerów projektu (jeśli dotyczy to realizacji zadania).
   8. Oferent w celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta Łodzi może otrzymać tylko jedną dotację na realizację konkretnej oferty (zadania publicznego) zgłoszonej do konkursu.
  2. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
  3. Oferty, które spełnią wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. według następujących kryteriów:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszyi praca społeczna członków organizacji;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   7. opinia eksperta z wybranej dziedziny i zgodność z wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi realizacji zadań opisanymi w części IX ogłoszenia; 
   8. zaplanowana przez oferenta kampania promocyjna (wraz z planem promocji) związana z realizacją zadania;
   9. organizacja przedsięwzięcia w miejscu lub w sposób umożliwiający udział w nim osób niepełnosprawnych, zgodnie z „Łódzkim standardem dostępności”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 
    Kryteria wymienione w pkt 1-6, zostały opisane szczegółowo w załączniku Nr 5 do zarządzenia Nr 9408/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu Miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji”.
  4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 10% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

   Uwaga!

   Wkład własny może mieć charakter finansowy i niefinansowy. 
   – środki finansowe – nie mniej niż 80% wkładu własnego,
   – środki niefinansowe – wkład rzeczowy i/lub wkład osobowy w postaci pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji – nie więcej niż 20% całości wkładu własnego.

   Płatnicy VAT powinni przedstawić kosztorys w kwotach netto i w kwotach netto rozliczyć zadanie.

   Wkładem finansowym są środki pieniężne własne lub środki pozyskane z innych źródeł. Mogą to być również inne środki publiczne, o ile pochodzą spoza Urzędu Miasta Łodzi. 
   Wkład niefinansowy to wkład rzeczowy i wkład osobowy w postaci pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji, który należy dokumentować tak, aby mógł być uznany za dowód księgowy o równoważnej wartości dowodowej, a z zakresu pracy wolontariusza musi wynikać, że brał udział w pracach związanych z realizacją projektu. Jeśli wolontariusz lub członek wykonuje zadania takie jak stali pracownicy, to koszty jego pracy powinny być tożsame ze stawkami obowiązującymi dla stałego personelu.
 4. Warunki realizacji zadania.
  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania materiałach informacyjnych, promocyjnych, publikacjach, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp Miasta Łodzi, który powinien być załączony do informacji, dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia w tym trybie w ramach danej dotacji nie mogą być łącznie większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń i honorariów za czynności związane z obsługą zadania.
   O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania. 
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekraczają 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekroczyć próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
  5. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
  6. Wszystkie dowody księgowe związane z realizacją zadania muszą być wystawione w okresie jego realizacji, który jest szczegółowo określony w umowie zawartej pomiędzy Miastem Łódź a oferentem.
 5. Koszty kwalifikowane.
  1. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
   1. niezbędnych do realizacji zadania;
   2. przewidzianych i uwzględnionych w kosztorysie złożonym w ofercie stanowiącej załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
   3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
   4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
   5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
   6. związanych z kosztami administracyjnej obsługi zadania, których wysokość nie przekracza 10% dotacji (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
   7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
   8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.
  2. Wydatki z wkładu własnego przedstawione w kosztorysie oferty i poniesione przez oferenta przed datą zawarcia umowy, ale mieszczące się w terminie realizacji zadania określonym w ogłoszeniu konkursowym zostaną rozliczone na poczet zadania.
 6. Koszty niekwalifikowane.
  1. Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
   1. koszty produkcji publikacji i wydawnictw stanowiące zdecydowaną część wydatków związanych z realizacją zadania;
   2. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
   3. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
   4. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
   5. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
   6. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
   7. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
   8. odliczony podatek VAT;
   9. pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu.
 7. Termin i warunki składania ofert.
  1. Oferty w konkursie ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2019 r. do godziny 15.00. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania/działania winna być złożona oddzielnie.
  2. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź (wejście od Pasażu Schillera), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub wysłane drogą pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych po zakończeniu naboru w Generatorze Wniosków. W przypadku przesłania potwierdzenia złożenia oferty drogą pocztową o terminie złożenia potwierdzenia oferty decyduje data wpływu do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. Nie będą rozpatrywane oferty, których potwierdzenie zostanie złożone albo wpłynie drogą pocztową po ww. terminie.
  3. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
  4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których planowana realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 stycznia 2019 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2019 r.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
   1. złożenia po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   2. niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenia oferty w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenia na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenia przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenia przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenia oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenia oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie;
   11. niezłożenia oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej;
   12. wysokość % wkładu rzeczowego i osobowego oszacowanego we wkładzie własnym oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym; 
   13. przedstawienia potwierdzenia złożenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest któregoś z wymaganych podpisów osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu o konkursie lub złożono je niekompletne;
   3. potwierdzenie złożenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna oferty.
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogą elektroniczną poprzez konto założone przez oferenta w Generatorze Wniosków. Ponadto, lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych publikowana może być na Portalu. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, tytuł zadania oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia.
  8. Nieuzupełnienie wszystkich braków i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6 lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić oferentowi stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.
  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej. 
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt; 
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym jakości, rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   7. opinia eksperta z wybranej dziedziny i zgodność z wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi realizacji zadania opisanymi dla poszczególnych zadań w części IX ogłoszenia [od 0 do 8] pkt;
   8. zaplanowana przez oferenta kampania promocyjna (wraz z planem promocji) związana z realizacją zadania [od 0 do 2] pkt;
   9. realizacja zadania zgodnie z „Łódzkim standardem dostępności” uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnościami – [od 0 do 1] pkt. 
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 51 pkt.
   Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania oferty przez oferenta, (uwzględniając faktyczną kwotę przyznanej dotacji oraz ewentualne modyfikacje harmonogramu realizacji, zakresu merytorycznego i finansowego zadania).
  5. Po rozpatrzeniu ofert Komisja Konkursowa może rekomendować zawarcie umów wieloletnich z oferentami wnioskującymi o zawarcie takich umów.
  6. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.uml.lodz.pl, na Portalu Urzędu Miasta Łodzi https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy/ i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  7. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie. 
  8. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
  9. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  10. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert w danym konkursie.
 9. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań:
  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania zobowiązane są dostarczyć:
   1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości);
   2. kopię statutu (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania);
   3. aktualizację oferty, uwzględniającą faktyczną kwotę przyznanej dotacji oraz ewentualne modyfikacje zakresu merytorycznego i finansowego zadania przy zachowaniu proporcji w niej wskazanych z zastrzeżeniem, że wkład finansowy nie może być rekompensowany wkładem osobowym i/lub rzeczowym. 
  2. Oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji oferty w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, jednak nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem realizacji wydarzenia/zadania. Jeżeli oferent nie dokona aktualizacji oferty w terminie wskazanym przez realizatora konkursu, realizator konkursu może odstąpić od zawarcia umowy dotacyjnej. 
  3. Przedkładane w konkursie oferty powinny mieć na celu między innymi tworzenie wartości kulturowych, rozwijanie woli uczestnictwa w kulturze, budowanie kapitału społecznego i tożsamości kulturowej łodzian oraz promowanie wątków wspólnej tożsamości Łodzi w obszarze kultury; rozbudzanie potrzeb kulturalnych wśród łodzian; kształtowanie wiedzy o kulturze, dziedzictwie kulturowym Łodzi, a także różnorodności kulturalnej mieszkańców Łodzi.
  4. Realizacja działań powinna odbywać się w oparciu o założenia do Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi, w szczególności w zadaniach nr 3, nr 9 i nr 10.
  5. Pożądanymi celami zadań nr 3 i nr 10 przedłożonych w konkursie ofert są:
   1. aktywizacja środowisk społecznie zdegradowanych i o ograniczonym dostępie do kultury;
   2. zdiagnozowanie i uwzględnienie potrzeb osób mających utrudniony dostęp do kultury i dotychczas nie zaangażowanych w życie kulturalne;
   3. inicjowanie długofalowych działań na rzecz społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów miejskich objętych rewitalizacją techniczną;
   4. integracja społeczna środowisk i grup społecznych za pomocą działań o charakterze artystycznym;
   5. poszukiwanie realnych, systemowych rozwiązań mających na celu niwelowanie barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym;
   6. pozyskiwanie i aktywizacja przedstawicieli społeczności lokalnych do działań na rzecz własnych środowisk.
  6. Oferent we wniosku zobowiązany jest do opisania kampanii promocyjnej zawierającej szczegółowy harmonogram promocji realizowany przez czas trwania projektu (min. pozyskanie patronatów medialnych, zakup reklam w mediach, w tzw. mediach społecznościowych, itp.).
  7. Oferent może zakładać możliwość angażowania do realizacji zadania partnerów (m.in. domów kultury, teatrów, bibliotek) w szczególności w działania sieciujące, działania w lokalnych społecznościach, poza budynkami ośrodków kultury, w tym na terenach pozbawionych oferty kulturalnej ze względu na znaczne odległości od centrum i ośrodków kultury, z obszarów z ograniczonym dostępem do zorganizowanych działań kulturalnych.
  8. Przedsięwzięcia muszą być realizowane w sposób zapewniający zgodność z „Łódzkim standardem dostępności”. W rozdziale oferty „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego”, należy opisać sposób zapewnienia dostępności wydarzenia uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
  9. Oferent dysponuje kadrą o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji zadania.
  10. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  11. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
  12. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  13. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  14. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.
  15. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,w szczególności: ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245).

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Kultury w Departamencie Gospodarki Mieszkaniowej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi pod numerem telefonu 42 638-43-92 lub 42 638-53-64 lub 42 638-43-56, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl oraz na Portalu Urzędu Miasta Łodzi https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy/

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (28.12.2018 12:16)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (20.03.2019 08:46)

Informację opracował(a): Jolanta Sławińska-Ryszka (27.12.2018)

Źródło: Departament Gospodarki Mieszkaniowej i Kultury, Wydział Kultury

Ilość odwiedzin: 3925