Projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Łodzi” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-10-02

DSS-OŚR-I.621.5.2018

Obwieszczenie

Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Łodzi” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu. Z projektem „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Łodzi” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu, można się zapoznać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: bip.uml.lodz.pl. Wszelkie uwagi oraz wnioski do ww. dokumentów można składać w formie ustnej, pisemnej oraz elektronicznej w dniach 04.10.2018 r.03.11.2018 r. (30 dni) pod niżej wskazany adres do korespondencji:

Arcadis Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8a
30-415 Kraków
telefon kontaktowy: 12 446 70 97 adres mailowy: 44mpa@arcadis.com

Uwagi i wnioski złożone po ww. terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian