Przetarg na sprzedaż pras taśmowych do odwadniania osadu (wraz z pomostami) i okapów nawiewno-wyciągowych

Łódź, dnia 18.11.2020 r.

Ogłoszenie
o przetargu na sprzedaż pras taśmowych do odwadniania osadu
(wraz z pomostami) i okapów nawiewno-wyciągowych.

 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

  Miasto Łódź
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź

 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

  Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie Sprzedającego przy ul. Piotrkowskiej 175 pok. 120 (Sala Konferencyjna Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi) w dniu 11.12.2020 r. o godz. 10:00.
  Termin związania ofertą Sprzedający określa na 30 dni.

 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

  Urządzenia będące przedmiotem przetargu można oglądać w dniach 26-27.11.2020 r. w siedzibie Grupowej Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej przy ul. Sanitariuszek 70/72 w Łodzi od godz. 9:00 do godz. 13:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem inż. Krzysztofem Olczakiem, tel. 512-911-630. Szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego postępowania udziela Pan Przemysław Jurkowski, tel. 42 638-52-38.

 4. Marka, typ, sprzedawanych urządzeń oraz ceny wywoławcze i wadium

 5. Wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
  1. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (podanej w tabeli) należy wpłacić na konto sprzedającego: GETIN Noble Bank S.A. O/Łódź, nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 z dopiskiem: wadium na kupno w przypadku prasy wpisać NR fabryczny i NR inwentarzowy/w przypadku okapu wpisać do której prasy okap był przypisany) do dnia 04.12.2020 r.
  2. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Sprzedającego.
  3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.
  4. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno urządzenie należy wnieść wadium dla każdego urządzenia oddzielnie.
  5. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty.
  6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy, uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
 6. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
  1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać:
   1. oznaczenie Oferenta, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę firmy i siedzibę;
   2. datę sporządzenia oferty;
   3. oznaczenie przedmiotu oferty;
   4. oferowaną cenę brutto nie niższą niż cena wywoławcza;
   5. warunki zapłaty;
   6. dowód wniesienia wadium;
   7. podpis Oferenta;
   8. oświadczenie RODO stanowiące załącznik do Ogłoszenia oraz oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
   9. konto Oferenta, na które należy przekazać wadium;
   10. w przypadku, gdy Oferent działa przez pełnomocników, dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa;
   11. w przypadku składania oferty przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą aktualny odpis z właściwego rejestru.
  2. Organizator dopuszcza złożenie kilku ofert przez jednego Oferenta na różne urządzenia.
  3. Organizator nie dopuszcza złożenia kilku ofert przez jednego Oferenta na to samo urządzenie.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, na każde urządzenie winna być złożona oddzielna oferta odpowiadająca wymogom określonym w ust. 1.
  5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana według poniższego wzoru:

   Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź

   Organizator przetargu:
   Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ
   90-447 Łódź
   ul. Piotrkowska 175

   “Przetarg na sprzedaż pras i okapów”.

  6. Oferty pisemne należy składać do dnia 04.12.2020 r. do godz. 16:00:
   1. osobiście, w dni robocze (bez sobót) w godz. 8:00 – 16:00 (pn., śr., czw., pt.) 9:00-17:00 (wt.) nie później niż do dnia 04.12.2020 r. do godz. 16:00 - Sala Obsługi Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera),
   2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź (decyduje data wpływu na stemplu).
 7. Inne informacje
  1. Komisja Przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrane urządzenie objęty przedmiotem przetargu.
  2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłacenia ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży urządzenia.
  3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  4. Z regulaminem przetargu można zapoznać się wysyłając zapytanie na adres p.jurkowski@uml.lodz.pl i k.kaleta@uml.lodz.pl.

Dyrektor
Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Łodzi

dr. inż. Ewa Jasińska


Metryka strony i historia zmian