Inne zawiadomienia

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące przedłużenia terminu w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę zamierzenia budowlanego pn. „Budowa Przystanku Osobowego Łódź Koziny poprzez rozbudowę komory Włókniarzy w ciągu linii kolejowych Nr 550, 551, 552, 553" na dz. ewid. nr 112/88, 112/89, 112/90, 112/91, 112/132, 112/133, 112/135, 110/55 obr. B-45 w Łodzi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa komory odgałęźnej Włókniarzy na potrzeby Przystanku Osobowego Łódź Koziny", realizowanego w ramach projektu pn. „Udrożnienie Łódzkiego węzła kolejowego (TEN-T), Etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" – znak sprawy: GPB-II.7840.209.2022.HJ

Małgorzata Wójcik / BBI