Komunikat informujący o elektronizacji zamówień - Centralny Zamawiający

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/937/20 Rady Miejskiej W Łodzi z dnia 8 lipca 2020 r. wskazuje się Urząd Miasta Łodzi jako podmiot wykonujący zadania Centralnego Zamawiającego.

Zgodnie z art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, od dnia 2 września 2020 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będą wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na  podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust.3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” zgodnie z art.10a ust. 1 ustawy Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Metryka strony i historia zmian