Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "Dostawa zestawów komputerowych i monitorów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.". Nr ref.: Dostawa komputerów i monitorów - „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19”
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 05.11.2020 22:28
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Zapytanie ofertowe Zaproszenie do złożenia oferty

250 KB

Informacja o Wyborze Oferty Zał. 1 a Passmark

707 KB

Informacja o wyborze

575 KB

Inne Informacje Zał. nr 1 - OPZ

175 KB

Zał. nr 2 - formularz ofertowy

268 KB

Zał. nr 2a - formularz cenowy

45 KB

Zał. nr 3 - wzór umowy

277 KB

Rodo

79 KB

Złożone oferty w postępowaniu

477 KB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510230909-N-2020

3 MB

CPV Ekrany i konsole komputerowe (30231000-7)
Komputer biurkowy (30213300-8)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian