Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "Dostawa akcesoriów komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.". Nr ref.: Dostawa akcesoriów komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro / do 130 000 zł
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 06.11.2020 15:41
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Zapytanie ofertowe Zaproszenie

249 KB

Załącznik nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia

185 KB

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

264 KB

Załącznik nr 2a- Formularz asortymentowo-cenowy

44 KB

Załącznik nr 3- wzór umowy

201 KB

Załącznik nr 2 do umowy

79 KB

Informacja o zamknięciu postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania

211 KB

CPV Komputer tablet (30213200-7)
Klawiatury komputerowe (30237460-1)
Kamera internetowa (30237240-3)
Sprzęt telewizyjny i audiowizualny (32320000-2)
Mikrofony i głośniki (32340000-8)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian