Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "dostawę urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.". Nr ref.: dostawę urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 09.11.2020 16:09
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Zapytanie ofertowe Zaproszenie

251 KB

Informacja o zamknięciu postępowania Unieważnienie postepowania

212 KB

Inne Informacje Zał nr 1 OPZ

186 KB

Zał. nr 2

264 KB

Zał nr 2a

64 KB

Wzór umowy

199 KB

CPV Urządzenia drukujące i graficzne (42962000-7)
Skanery (38520000-6)
Urządzenia fotokopiujące (30121200-5)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian