Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Tytuł zamówienia: "Świadczenie usług zaufania w zakresie kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego". Nr ref.: DOM-ZKM-III.271.2.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 13.11.2020 13:12
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe ZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf

137 KB

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Zarządzenie Nr 2680/VIII/19

2 MB

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Zarządzenie Nr 3184/VIII/20

1 MB

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia oraz istotne warunki jego realizacji

82 KB

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego Wycena

45 KB

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego Wzór Umowy na świadczenie usług zaufania w zakresie kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego

353 KB

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

14 KB

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zapytania ofertowego Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

108 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

104 KB

Inne Informacje Informacja z otwarcia ofert

105 KB

CPV Usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego (79132100-9)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian