Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2017r. - zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.2.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 10.01.2017 16:16
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 2337_ogloszenie_o_zamowieniu_2017-01-10_1.pdf

195 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2337_siwz_2017-01-10_1.pdf

195 KB

Części załączników do SIWZ 2337_zalacznik_siwz_2017-01-10_1.zip

3 MB

Informacja o Wyborze Oferty 2337_wybor_oferty_2017-01-18_1.pdf

44 KB

Inne Informacje 2337_inne_informacje_2017-01-16_1.pdf

30 KB

wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian