Zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 130 000 zł


Komunikat informujący o zmianie konta do wpłaty wadium w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Od dnia 01.01.2022 r. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 - Roboty budowlane obejmujące przebudowę, rozbudowę, nadbudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Sienkiewicza 63 oraz zagospodarowanie terenu z infrastruktura techniczną i małą architekturą". Nr ref.: DSR-ZP-VIII.271.22.2022
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 25.03.2022 10:21
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

150 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_12.04.2022r..pdf

67 KB

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

99 KB

Ogłoszenie wysłane

121 KB

opublikowane_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

103 KB

ogłoszenie wysłane

128 KB

Ogloszenie_o_sprostowaniu_opublikowane_20.05.2022.pdf

108 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SWZ

3 MB

Części załączników do SIWZ Zalaczniki_do_SWZ.zip

9 MB

Zmiana_02.05.2022.zip

3 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SWZ

138 KB

Zmiana SWZ-19.04

144 KB

Zmiana_SWZ_16.05.2022_r..zip

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór oferty BIP

178 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

116 KB

Inne Informacje Informacja o kwocie na sfinansowanie

115 KB

ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_-_wyslane.pdf

126 KB

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_-_opublikowane.pdf

126 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty rozbiórkowe (45111300-1)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych (45211350-7)
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji (45223000-6)
Przebudowa budynków (45262700-8)
Rozbudowa budynków (45262800-9)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego (45340000-2)
Instalacje mechaniczne (45350000-5)
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Usługi inżynieryjne (71300000-1)
Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
Usługi zarządzania budową (71540000-5)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian