Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których
administratorem danych jest  Prezydent Miasta Łodzi

w związku z transmisją  i utrwalaniem obrad Rady Miejskiej w Łodzi

 Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl.
  Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia.

  Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej w Łodzi.
 4. W związku z transmisją obrazu i dźwięku obrad Rady Miejskiej w Łodzi w czasie rzeczywistym na stronie internetowej UMŁ oraz oficjalnym kanale Rady Miejskiej w Łodzi na portalu youtube.com, Pani/Pana dane udostępniane są podmiotom korzystającym z przedmiotowych serwisów internetowych.

  Warunki przetwarzania danych, zakres obowiązków podmiotu przetwarzającego i administratora danych dostępny jest w Polityce plików Cookiem Urzędu Miasta Łodzi, a także na stronie: https://www.youtube.com/t/terms_dataprocessing
 5. Świadczenie usług transmisji on-line wideo i audio w sieci internet, sporządzanie nagrań i ich archiwizowanie wykonuje Budrol Sp. z o.o., firma prowadząca działalność gospodarczą, której Prezydent Miasta Łodzi powierzył przetwarzanie danych osobowych odrębną umową.
 6. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. organom administracji publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów administracji publicznej
  w zakresie obowiązujących przepisów, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 7. Z uwagi na transmisję obrad on-line Pani/Pana dane będą przez okres rzeczywistego trwania obrad powszechnie dostępne w sieci internet, a następnie zarejestrowane obrady zostaną poddane anonimizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych i w tej formie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (Archiwum obrad sesji Rady Miejskiej w Łodzi).
 8. Jednocześnie, niezależnie od powyższych zapisów Pani/Pana dane będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z kategorią archiwalną „A”, tj. w okresie wskazanym przez Archiwum Państwowe, a następnie przekazane do Archiwum Państwowego na wieczyste przechowywanie.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
  3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

   Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, oraz art. 11b ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji, wstępu na sesje rady gminy, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.
 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Metryka strony i historia zmian