Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

292/2020
Data: 27.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej i Wiączyńskiej – południowej części osiedla Nowosolna
Treść projektu (skan): MPU_p20_292_20201127.pdf
291/2020
Data: 27.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej i Jugosłowiańskiej – zachodniej części osiedla Nowosolna
Treść projektu (skan): MPU_p20_291_20201127.pdf
290/2020
Data: 27.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Bolesława Limanowskiego, Zachodniej, Drewnowskiej, Żytniej i Rybnej
Treść projektu (skan): MPU_p20_290_20201127.pdf
Treść projektu: MPU_p20_290_20201127.docx
289/2020
Data: 25.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+, w tym trybu konsultacji
Treść projektu (skan): BS_p20_289_20201126.pdf
Treść projektu: BS_p20_289_20201126.doc
288/2020
Data: 24.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p20_288_20201124.pdf
Treść projektu: BAr_p20_288_20201124.doc
287/2020
Data: 24.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi”
Treść projektu (skan): OSR_p20_287_20201125.pdf
Treść projektu: OSR_p20_287_20201125.doc
286/2020
Data: 23.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048
Treść projektu (skan): Bd_p20_286_20201123.pdf
Treść projektu: Bd_p20_286_edyt_20201123.pdf
285/2020
Data: 23.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_285_20201123.pdf
Treść projektu: Bd_p20_ 285_20201123.doc
281/2020
Data: 20.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie skrzyżowania ulic Milionowej i Sosnowej
Treść projektu (skan): MPU_p20_281_20201124.pdf
Treść projektu: MPU_p20_281_20201124.doc
280/2020
Data: 20.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza
Treść projektu (skan): MPU_280_20201125.pdf
Treść projektu: MPU_280_20201125.doc
279/2020
Data: 20.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego i Juliana Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej
Treść projektu (skan): MPU_279_20201125.pdf
Treść projektu: MPU_279_20201125.doc
278/2020
Data: 20.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
Treść projektu (skan): WZNN_p20_278_20201123.pdf
Treść projektu: WZNN_p20_278_20201123.doc
275/2020
Data: 20.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów
Treść projektu (skan): Spt_p20_275_20201123.pdf
Treść projektu: Spt_p20_275_20201123.doc
274/2020
Data: 20.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Treść projektu (skan): Spt_p20_274_20201123.pdf
Treść projektu: Spt_p20_274_20201123.doc
272/2020
Data: 19.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
Treść projektu (skan): WGK_p20_272_20201119.pdf
Treść projektu: WGK_p20_272 _20201119.doc
271/2020
Data: 17.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p20_271_20201118.pdf
Treść projektu: Ed_p20_271_20201118.doc
270/2020
Data: 16.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Łodzi do "Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii"
Treść projektu (skan): KS_p20_270_20201117.pdf
Treść projektu: KS_p20_270_20201119.doc
269/2020
Data: 16.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021–2048
Treść projektu (skan): Bd_p20_269_20201116.pdf
Treść projektu: Bd_p20_269_edyt_20201116.pdf
268/2020
Data: 16.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_268_20201116.pdf
267/2020
Data: 13.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZDiT_p20_267_20201118.pdf
Treść projektu: ZDiT_p20_267_20201118.doc
266/2020
Data: 13.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Wierzbowej 44, 44a i 46
Treść projektu (skan): MPU_p20_266_20201116.pdf
Treść projektu: MPU_p20_266_20201116.doc
265/2020
Data: 10.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025”
Treść projektu (skan): WZiSS_p20_265_20201112.pdf
Treść projektu: WZiSS_p20_265_20201112.doc
264/2020
Data: 09.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048
Treść projektu (skan): Bd_p20_264_20201109.pdf
Treść projektu: Bd_p20_264_edyt_20201109.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p20_264a_20201117.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_264a_edyt_20201117.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_264a2_20201118.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_264a2_edyt_20201118.pdf
263/2020
Data: 09.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_263_20201109.pdf
Treść projektu: Bd_p20_263_20201109.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_263a_20201117.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_263a2_20201118.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_263a2_20201118.doc
Autopoprawka nr 3 (skan): Bd_p20_263a3_20201118.pdf
262/2020
Data: 06.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania-Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości zabudowanych położonych w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1
Treść projektu (skan): WGK_p20_ 262_1_20201109.pdf
Treść projektu: WGK_p20_262_20201109.doc
261/2020
Data: 06.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Treść projektu (skan): WGK_p20_261_20201109.pdf
Treść projektu: WGK_p20_261_20201109.doc
260/2020
Data: 06.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): WGK_p20_260_20201109.pdf
Treść projektu: WGK_p20_260_20201109.doc
259/2020
Data: 06.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść projektu (skan): Fn_p20_259_20201109.pdf
Treść projektu: Fn_p20_259_20201109.doc
258/2020
Data: 06.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Treść projektu (skan): Fn_p20_258_20201109.pdf
Treść projektu: Fn_p20_258_20201110.doc
Autopoprawka (skan): Fn_p20_258a_20201116.pdf
Autopoprawka: Fn_p20_258a_20201116.doc
257/2020
Data: 06.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Treść projektu (skan): WGK_p20_257_20201109.pdf
Treść projektu: WGK_p20_257_20201109.doc
256/2020
Data: 06.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
Treść projektu (skan): WGK_p20_256_20201116.pdf
Treść projektu: WGK_p20_256_20201116.doc
Autopoprawka (skan): WGK_p20_256a_20201116.pdf
Autopoprawka: WGK_p20_256a_20201116.doc
255/2020
Data: 06.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZDiT_p20_255_20201109.pdf
Treść projektu: ZDiT_p20_255_20201109.doc
254/2020
Data: 02.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2020 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu (skan): PUP_p20_254_20201102.pdf
Treść projektu: PUP_p20_254_20201102.doc
Autopoprawka (skan): MOPS_p20_254a_20201117.pdf
Autopoprawka: MOPS_p20_254a_20201117.doc
252/2020
Data: 23.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Dom Dziecka „Schronienie – Zbocze” w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan): MOPS_p20_252_20201104.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_252_20201104.doc
251/2020
Data: 23.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Dom Dziecka „Schronienie – Lniana” w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan): MOPS_p20_251_20201104.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_ 251_20201104.doc
250/2020
Data: 23.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Pogotowie Opiekuńcze nr 3 w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan): MOPS_p20_250_20201104.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_250_20201104.doc
249/2020
Data: 23.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 2 w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p20_249_20201104.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_249_20201104.doc
248/2020
Data: 23.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu nr 1 w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p20_248_20201104.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_248_20201104.doc
247/2020
Data: 23.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p20_247_20201104.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_247_20201104.doc
246/2020
Data: 23.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi niektórym domom dziecka prowadzonym przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): MOPS_p20_246_20201104.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_246_20201104.doc
245/2020
Data: 23.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi pogotowiom opiekuńczym prowadzonym przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): MOPS_p20_245_20201104.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_245_20201104.doc
244/2020
Data: 23.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 19 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
Treść projektu (skan): Ed_p20_244_20201026.pdf
Treść projektu: Ed_p20_244_20201026.doc
243/2020
Data: 16.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Milionowej, Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Praskiej i Dębowej
Treść projektu (skan): MPU_p20_243_20201026.pdf
Treść projektu: MPU_p20_243_20201026.doc
242/2020
Data: 16.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie skrzyżowania ulic Milionowej i Sosnowej
Treść projektu (skan): MPU_p20_242_20201027.pdf
Treść projektu: MPU_p20_242_20201027.doc
241/2020
Data: 16.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stefana Żeromskiego 117
Treść projektu (skan): DM_p20_ 241_20201021.pdf
Treść projektu: DM_p20_241_20201021.doc
240/2020
Data: 16.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_240_20201020.pdf
Treść projektu: Ed_p20_240_20201020.doc
239/2020
Data: 13.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych w mieście Łodzi
Treść projektu (skan): BAM_p20_239_20201014.pdf
Treść projektu: BAM_p20_239_20201014.doc
238/2020
Data: 12.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p20_238_20201013.pdf
Treść projektu: Bd_p20_238_20201013.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_238a_20201014.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_238a_20201014.doc
237/2020
Data: 09.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/972/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej, do terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p20_237_20201009.pdf
Treść projektu: MPU_p20_237_20201009.doc
236/2020
Data: 07.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Łodzi do Projektu „Tranzycja miast w kierunku powszechnego zastosowania Rozwiązań Opartych na Przyrodzie (NBS) dla poprawy zarządzania zasobami wodnymi” finansowanego ze środków programu wspólnotowego Horyzont 2020
Treść projektu (skan): KS_p20_236_20201009.pdf
Treść projektu: KS_p20_236_20201009.doc