Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

371/2019
Data: 20.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych
Treść projektu (skan): GK_p19_371_20191120.pdf
Treść projektu: GK_p19_371_20191120.docx
370/2019
Data: 19.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6
Treść projektu (skan): ZSS_p19_370_20191119.pdf
Treść projektu: ZSS_p19_370_20191119.doc
369/2019
Data: 18.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Łodzi zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu
Treść projektu (skan): ZNN_p19_369_20191118.pdf
Treść projektu: ZNN_p19_369_20191118.docx
368/2019
Data: 15.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): ZSS_p19_368_20191118.pdf
Treść projektu: ZSS_p19_368_20191118.docx
367/2019
Data: 15.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p19_367_20191118.pdf
Treść projektu: ZSS_p19_367_20191118.doc
366/2019
Data: 15.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p19_366_20191118.pdf
Treść projektu: ZSS_p19_366_20191118.docx
365/2019
Data: 14.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020–2040
Treść projektu (skan): Bd_p19_365_20191115.pdf
Treść projektu: Bd_p19_365_ed_20191115.pdf
364/2019
Data: 14.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p19_364_20191115.pdf
Treść projektu: Bd_p19_364_ed_20191115.pdf
363/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Treść projektu (skan): Fn_p19_363_20191112.pdf
Treść projektu: Fn_p19_363_20191112.docx
362/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZDiT_p19_362_20191112.pdf
Treść projektu: ZDiT_p19_362_20191112.docx
361/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania p. (…) do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr V/87/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Złotno w rejonie ulicy Stare Złotno
Treść projektu (skan): MPU_p19_361_191113.pdf
Treść projektu: MPU_p19_361_191113.doc
360/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego oraz terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p19_360_20191112.pdf
Treść projektu: MPU_p19_360_20191112.doc
359/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. księcia Józefa Poniatowskiego, położonej w rejonie alei Jana Pawła II i Adama Mickiewicza oraz ulic: Stefana Żeromskiego, Radwańskiej, Inżynierskiej i Parkowej
Treść projektu (skan): MPU_p19_359_20191113.pdf
Treść projektu: MPU_p19_359_20191113.doc
358/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Taborowej i Malowniczej
Treść projektu (skan): MPU_p19_358_20191113.pdf
Treść projektu: MPU_p19_358_20191113.docx
357/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi
Treść projektu (skan): GK_p19_357_20191112.pdf
Treść projektu: GK_p19_357_20191112.docx
356/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): GK_p19_356_20191112.pdf
Treść projektu: GK_p19_356_20191112.docx
355/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Rzgów w sprawie powierzenia Miastu Łódź wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Treść projektu (skan): GK_p19_355_20191112.pdf
Treść projektu: GK_p19_355_20191112.docx
353/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2019-2022”
Treść projektu (skan): MKZ_p19_353_20191112.pdf
Treść projektu: MKZ_p19_353_20191112.docx
352/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Treść projektu (skan): PUP_p19_352_20191112.pdf
Treść projektu: PUP_p19_352_20191112.doc
351/2019
Data: 12.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p19_351_20191112.pdf
Treść projektu: MOPS_p19_351_20191112.doc
350/2019
Data: 08.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu (skan): Bd_p19_350_20191112.pdf
Treść projektu: Bd_p19_350_ed_20191112.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p19_350a_20191118.pdf
Autopoprawka: Bd_p19_350a_ed_20191118.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p19_350a2_20191120.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p19_350a2_ed_20191120.pdf
349/2019
Data: 08.11.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok
Treść projektu (skan): Bd_p19_349_20191112.pdf
Treść projektu: Bd_p19_349_20191112.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p19_349a_20191118.pdf
Autopoprawka: Bd_p19_349a_20191118.doc
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p19_349a2_20191120.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p19_349a2_20191120.doc
347/2019
Data: 28.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Bażanciej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz granic terenu kolejowego i Lasu Łagiewnickiego
Treść projektu (skan): MPU_p19_347_20191029.pdf
Treść projektu: MPU_p19_347_20191029.docx
346/2019
Data: 28.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Malowniczej i Macieja Rataja oraz autostrady A1
Treść projektu (skan): MPU_p19_346_20191029.pdf
Treść projektu: MPU_p19_346_20191029.docx
345/2019
Data: 15.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Treść projektu (skan): ZDiT_p19_345_20191015.pdf
Treść projektu: ZDiT_p19_345_20191015.docx
344/2019
Data: 15.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania
Treść projektu (skan): ZDiT_p19_344_20191015.pdf
Treść projektu: ZDiT_p19_344_20191015.docx
343/2019
Data: 14.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
Treść projektu (skan): GK_p19_343_20191015.pdf
Treść projektu: GK_p19_343_20191015.docx
342/2019
Data: 14.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu przez Miasto Łódź odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść projektu (skan): GK_p19_342_20191015.pdf
Treść projektu: GK_p19_342_20191015.docx
341/2019
Data: 14.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): GK_p19_341_20191015.pdf
Treść projektu: GK_p19_341_20191015.docx
340/2019
Data: 14.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
Treść projektu (skan): GK_p19_340_20191015.pdf
Treść projektu: GK_p19_340_20191015.docx
339/2019
Data: 14.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Treść projektu (skan): GK_p19_339_20191015.pdf
Treść projektu: GK_p19_339_20191015.docx
338/2019
Data: 14.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych
Treść projektu (skan): GK_p19_338_20191015.pdf
Treść projektu: GK_p19_338_20191015.docx
337/2019
Data: 14.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść projektu (skan): Fn_p19_337_20191014.pdf
Treść projektu: Fn_p19_337_20191014.docx
336/2019
Data: 14.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic: Tomaszowskiej, Olechowskiej i Transmisyjnej
Treść projektu (skan): MPU_p19_336_20191015.pdf
Treść projektu: MPU_p19_336_20191015.docx
335/2019
Data: 14.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Pabianickiej 215/217
Treść projektu (skan): ZNN_p19_335_20191015.pdf
Treść projektu: ZNN_p19_335_20191015.doc
334/2019
Data: 07.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Łodzi na lata 2019 – 2022
Treść projektu (skan): WZNN_p19_334_20191008.pdf
Treść projektu: WZNN_p19_334_20191008.docx
333/2019
Data: 04.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu (skan): Bd_p19_333_skan_20191004.pdf
Treść projektu: Bd_p19_333_20191004.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p19_333a_20191014.pdf
Autopoprawka: Bd_p19_333a_ed_20191014.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p19_333_a2_20191016.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p19_333_a2_ed_20191016.pdf
332/2019
Data: 04.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok
Treść projektu (skan): Bd_p19_332_20191004.pdf
Treść projektu: Bd_p19_332_20191004.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p19_332a_20191014.pdf
Autopoprawka: Bd_p19_332a_20191014.doc
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p19_332_a2_20191016.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p19_332_a2_20191016.docx
331/2019
Data: 30.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Zgierskiej 127 w Łodzi
Treść projektu (skan): BAM_p19_331_20191008.pdf
Treść projektu: BAM_p19_331_20191008.docx
330/2019
Data: 20.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza, Nawrot i płk. Jana Kilińskiego
Treść projektu (skan): MPU_p19_330_20190924.pdf
Treść projektu: MPU_p19_330_20190924.docx
329/2019
Data: 13.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BGM_p19_329_20190916.pdf
Treść projektu: BGM_p19_329_20190916.docx
328/2019
Data: 13.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
Treść projektu (skan): WEd_p19_328_20190916.pdf
Treść projektu: WEd_p19_328_20190916.docx
327/2019
Data: 13.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. „Cool Cities” współfinansowanego ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020
Treść projektu (skan): ZPr_p19_327_20190916.pdf
Treść projektu: ZPr_p19_327_20190916.docx
326/2019
Data: 13.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Łagiewnickiej, Spacerowej, Pasterskiej, Franciszkańskiej i płk. Berka Joselewicza
Treść projektu (skan): MPU_p19_326_20190923.pdf
Treść projektu: MPU_p19_326_20190923.docx
325/2019
Data: 13.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej i nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej
Treść projektu (skan): ZNN_p19_325_20190916.pdf
Treść projektu: ZNN_p19_325_20190916.docx
324/2019
Data: 13.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych, pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
Treść projektu (skan): ZDiT_p19_324_20190916.pdf
Treść projektu: ZDiT_p19_324_20190916.docx
323/2019
Data: 13.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania
Treść projektu (skan): ZDiT_p19_323_20190916.pdf
Treść projektu: ZDiT_p19_323_20190916.docx
Autopoprawka (skan): ZDiT_p19_323a_20190917.pdf
Autopoprawka: ZDiT_p19_323a_20190917.doc
322/2019
Data: 06.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu (skan): p19_322_20190909.pdf
Autopoprawka (skan): WB_p19_322a_190916.pdf
Autopoprawka: WB_p19_322a_ed_190916.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): WB_p19_322a2_20190918.pdf
Autopoprawka nr 2: WB_p19_322a2_ed_20190918.pdf
321/2019
Data: 06.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok
Treść projektu (skan): p19_321_20190909.pdf
Autopoprawka (skan): WB_p19_321a_190916.pdf
Autopoprawka: WB_p19_321a_190916.doc
Autopoprawka nr 2 (skan): WB_p19_321a2_20190918.pdf
Autopoprawka nr 2: WB_p19_321a2_20190918.doc
320/2019
Data: 05.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan): p19_320_20190909.pdf


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (16.09.2019 10:28)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 27486