Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

276/2021
Data: 18.10.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania
Treść projektu (skan): ZDiT_p21_276_20211019.pdf
Treść projektu: ZDiT_p21_276_20211019.docx
273/2021
Data: 13.10.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Treść projektu (skan): Fn_p21_273_20211013.pdf
Treść projektu: Fn_p21_273_20211013.docx
272/2021
Data: 11.10.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050
Treść projektu (skan): Bd_p21_272_20211012.pdf
Treść projektu: Bd_p21_272_edyt_20211012.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p21_272a_20211018.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_272a_edyt_20211018.pdf
271/2021
Data: 11.10.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok
Treść projektu (skan): Bd_p21_271_20211012.pdf
Treść projektu: Bd_p21_271_20211012.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p21_271a_20211018.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_271a_20211018.docx
270/2021
Data: 08.10.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p21_270_20211011.pdf
Treść projektu: Kul_p21_270_20211011.doc
269/2021
Data: 08.10.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+”
Treść projektu (skan): BS_p21_269_20211011.pdf
Treść projektu: BS_p21_269_edyt_20211011.pdf
268/2021
Data: 08.10.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2021 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p21_268_20211011.pdf
Treść projektu: MOPS_p21_268_20211011.docx
267/2021
Data: 08.10.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_ p21_267_20211012.pdf
Treść projektu: Ed_ p21_267_20211012.docx
266/2021
Data: 08.10.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p21_266_20211011.pdf
Treść projektu: Ed_p21_266_20211011.docx
265/2021
Data: 04.10.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Broniewskiego 62 i Broniewskiego bez numeru oraz Anczyca bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p21_265_20211006.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_265_20211006.docx
264/2021
Data: 04.10.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania-Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1
Treść projektu (skan): GK_p21_264_20211006.pdf
Treść projektu: GK_p21_264_20211006.docx
263/2021
Data: 04.10.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Treść projektu (skan): GK_p21_263_20211006.pdf
Treść projektu: GK_p21_263_20211006.docx
262/2021
Data: 04.10.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): GK_p21_262_20211006.pdf
Treść projektu: GK_p21_262_20211006.docx
261/2021
Data: 04.10.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie miasta Łodzi”
Treść projektu (skan): ZSS_p21_261_20211008.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_261_20211008.docx
260/2021
Data: 04.10.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p21_260_20211006.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_260_20211006.docx
259/2021
Data: 04.10.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p21_259_20211006.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_259_20211006.docx
258/2021
Data: 04.10.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść projektu (skan): BNW_p21_258_20211008.pdf
Treść projektu: BNW_p21_258_20211008.docx
257/2021
Data: 27.09.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Łodzi zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu
Treść projektu (skan): ZNN_p21_257_20211004.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_257_20211015.docx
256/2021
Data: 27.09.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Mileszki, Pomorskiej, Wiączyńskiej oraz wschodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p21_256_20210929.pdf
Treść projektu: MPU_p21_256_20210929.doc
255/2021
Data: 27.09.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść projektu (skan): Fn_p21_255_20210928.pdf
Treść projektu: Fn_p21_255_20210928.docx
254/2021
Data: 23.09.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Okólnej, Żółwiowej i Serwituty oraz północnej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p21_254_20210924.pdf
Treść projektu: MPU_p21_254_20210924.docx
253/2021
Data: 23.09.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Okólnej, Józefa Sawickiego, Jana Gadomskiego i Moskule oraz północnej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p21_253_20210924.pdf
Treść projektu: MPU_p21_253_20210924.docx
252/2021
Data: 22.09.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, Jugosłowiańskiej, Wiączyńskiej, J. Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej - obszaru centrum osiedla Nowoslona
Treść projektu (skan): MPU_p21_252_20210923.pdf
Treść projektu: MPU_p21_252_20210923.doc
251/2021
Data: 17.09.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Centralnej i Wycieczkowej
Treść projektu (skan): MPU_p21_251_20210920.pdf
Treść projektu: MPU_p21_251_20210920.doc
250/2021
Data: 17.09.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Marmurowej, Nad Niemnem, Łukaszewskiej, Łodzianka, Zaścianek Bohatyrowicze i Bursztynowej oraz wschodniej granicy miasta
Treść projektu (skan): MPU_p21_250_20210921.pdf
Treść projektu: MPU_p21_250_20210921.docx
249/2021
Data: 17.09.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Lubelskiej 7 i 9/11 oraz określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
Treść projektu (skan): BNW_p21_249_20210929.pdf
Treść projektu: BNW_p21_249_20210929.docx
248/2021
Data: 14.09.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zaliczenia nowo wybudowanych dróg do kategorii dróg gminnych
Treść projektu (skan): ZDiT_p21_248_20210914.pdf
Treść projektu: ZDiT_p21_248_20210914.docx
247/2021
Data: 14.09.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennych, stanowiących własność Miasta Łodzi, w ramach odszkodowania za nieruchomość, przeznaczoną pod drogi publiczne, nabyte przez Miasto Łódź z mocy prawa, na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Treść projektu (skan): DM_p21_247_20210923.pdf
Treść projektu: DM_p21_247_20210923.docx
246/2021
Data: 06.09.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050
Treść projektu (skan): Bd_p21_246_20210907.pdf
Treść projektu: Bd_p21_246_edyt_20210907.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p21_246a_20210910.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_246a_edyt_20210910.pdf
245/2021
Data: 06.09.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok
Treść projektu (skan): Bd_p21_245_20210907.pdf
Treść projektu: Bd_p21_245_20210907.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p21_245a_20210910.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_245a_20210910.docx
244/2021
Data: 03.09.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p21_244_20210906.pdf
Treść projektu: OSR_p21_244_20210906.docx
243/2021
Data: 03.09.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2021–2026
Treść projektu (skan): ZSS_p21_243_20210906.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_243_20210906.docx
240/2021
Data: 27.08.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 13 w Łodzi przy ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego 10 poprzez zmianę jego siedziby
Treść projektu (skan): Ed_p21_240_20210830.pdf
Treść projektu: Ed_p21_240_20210830.docx
239/2021
Data: 20.08.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania
Treść projektu (skan): ZDiT_p21_239_20210823.pdf
Treść projektu: ZDiT_p21_239_20210823.docx
238/2021
Data: 20.08.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 25 lat, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Pabianickiej 215/217
Treść projektu (skan): DM_p21_238_20210902.docx
Treść projektu: DM_p21_238_20210902.pdf
235/2021
Data: 19.08.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie obelisku upamiętniającego 575. rocznicę nadania Łodzi praw miejskich
Treść projektu (skan): ZIM_p21_235_20210819.pdf
Treść projektu: ZIM_p21_235_20210819.doc
234/2021
Data: 17.08.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050
Treść projektu (skan): Bd_p21_234_20210817.pdf
Treść projektu: Bd_p21_234_edyt_20210817.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p21_234a_20210823.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_234a_edyt_20210823.pdf
233/2021
Data: 17.08.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok
Treść projektu (skan): Bd_p21_233_20210817.pdf
Treść projektu: Bd_p21_233_20210817.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p21_233a_20210823.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_233a_20210823.docx
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p21_233_a2_20210823.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p21_233_a2_20210823.docx
232/2021
Data: 13.08.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p21_232_20210816.pdf
Treść projektu: Ed_p21_232_20210816.docx
231/2021
Data: 12.08.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
Treść projektu (skan): DM_p21_231_20210816.pdf
Treść projektu: DM_p21_231_20210816.docx
230/2021
Data: 12.08.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Sanitariuszek 64 oraz na odstąpienie od jej zbycia w drodze przetargu
Treść projektu (skan): ZNN_p21_230_20210813.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_230_20210813.doc
227/2021
Data: 06.08.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Drewnowskiej, Zachodniej, Ogrodowej i Jana Karskiego
Treść projektu (skan): MPU_p21_227_20210809.pdf
Treść projektu: MPU_p21_227_20210809.docx
226/2021
Data: 06.08.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Centrum Kultury Młodych, Ośrodka Kultury „Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz Widzewskich Domów Kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Strefa Kultury w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p21_226_20210809.pdf
Treść projektu: Kul_p21_226_20210809.docx
225/2021
Data: 06.08.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p21_225_20210813.pdf
Treść projektu: Ed_p21_225_20210813.doc
224/2021
Data: 02.08.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pabianickiej, Chocianowickiej, Łaskowice i Nad Dobrzynką oraz południowej granicy miasta
Treść projektu (skan): MPU_p21_224_20210804.pdf
Treść projektu: MPU_p21_224_20210804.doc
223/2021
Data: 19.07.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050
Treść projektu (skan): Bd_p21_223_20210719.pdf
Treść projektu: Bd_p21_223_edyt_20210719.pdf
221/2021
Data: 07.07.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”
Treść projektu (skan): Ed_p21_221_20210712.pdf
Treść projektu: Ed_p21_221_20210712.docx
220/2021
Data: 02.07.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Treść projektu (skan): MOPS_p21_220_20210705.pdf
Treść projektu: MOPS_p21_220_20210705.docx
219/2021
Data: 02.07.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozbawienia ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Tymienieckiego oraz ul. Piotrkowskiej na odcinku od al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
Treść projektu (skan): ZDiT_p21_219_20210705.pdf
Treść projektu: ZDiT_p21_219_20210705.docx
217/2021
Data: 29.06.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Konstantynów Łódzki
Treść projektu (skan): ZIM_p21_217_20210702.pdf
Treść projektu: ZIM_p21_217_20210702.doc


Metryka strony i historia zmian