Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

304/2018
Data: 19.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika ku pamięci Łódzkich Rewolucjonistów - Bojowników o Wolność zlokalizowanego w Parku im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Łodzi
Treść projektu: p18_304_20180924.pdf
303/2018
Data: 14.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do sieci transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III
Treść projektu: p18_303_20180918.pdf
302/2018
Data: 14.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Kędry, Czcibora i Rojnej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu: p18_302_20180919.pdf
301/2018
Data: 14.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
Treść projektu: p18_301_20180917.pdf
300/2018
Data: 14.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi lokali z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
Treść projektu: p18_300_20180917.pdf
299/2018
Data: 11.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Nowosolna w sprawie powierzenia Miastu Łódź wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie odbioru ścieków
Treść projektu: p18_299_20180913.pdf
298/2018
Data: 11.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Rzgów w sprawie powierzenia Gminie Rzgów wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę
Treść projektu: p18_298_20180913.pdf
297/2018
Data: 10.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_297_20180911.pdf
Autopoprawka: p18_297a_20180918.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_297_a2_20180919.pdf
296/2018
Data: 10.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_296_20180911.pdf
Autopoprawka: p18_296a_20180918.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_296_a2_20180919.pdf
295/2018
Data: 07.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu: p18_295_20180911.pdf
294/2018
Data: 05.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu: p18_294_20180918.pdf
Autopoprawka: p18_294a_20180918.pdf
292/2018
Data: 31.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_292_20180913.pdf
291/2018
Data: 31.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź części nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1/18, 1/19, 2/31, 2/36 i 2/41 w obrębie G-21 oraz określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
Treść projektu: p18_291_20180906.pdf
289/2018
Data: 29.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_289_180830.pdf
288/2018
Data: 29.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwalę w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody głosowania
Treść projektu: p18_288_180830.pdf
285/2018
Data: 24.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od części ceny samodzielnego lokalu użytkowego nr 6U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 12/Rewolucji 1905 r. nr 2
Treść projektu: p18_285_20180827.pdf
284/2018
Data: 24.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Treść projektu: p18_284_20180827.pdf
283/2018
Data: 24.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_283_20180827.pdf
281/2018
Data: 21.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego twórców Wielkiego Widzewa w najbliższym otoczeniu Stadionu Miejskiego przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 138 w Łodzi
Treść projektu: p18_281_20180823.pdf
280/2018
Data: 21.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Ludwika Sobolewskiego w najbliższym otoczeniu Stadionu Miejskiego przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 138
Treść projektu: p18_280_20180823.pdf
279/2018
Data: 21.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie sprostowania omyłki w uchwale w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść projektu: p18_279_20180822.pdf
278/2018
Data: 21.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_278_20180821.pdf
Autopoprawka: p18_278a_20180828.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_278_a2_20180904.pdf
277/2018
Data: 21.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_277_20180821.pdf
Autopoprawka: p18_277a_20180828.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_277_a2_20180904.pdf
276/2018
Data: 20.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Brójce w sprawie powierzenia Miastu Łódź wykonywania zadania publicznego polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
Treść projektu: p18_276_20180822.pdf
275/2018
Data: 20.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Zgierz w sprawie powierzenia Miastu Łódź wykonywania zadania publicznego polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
Treść projektu: p18_275_20180822.pdf
274/2018
Data: 20.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź aneksu do porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miastu Zgierz wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków
Treść projektu: p18_274_20180822.pdf
273/2018
Data: 17.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu użytkowego nr 1U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 31
Treść projektu: p18_273_20180821.pdf
272/2018
Data: 17.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2018 -2020"
Treść projektu: p18_272_20180821.pdf
271/2018
Data: 17.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź
Treść projektu: p18_271_20180821.pdf
270/2018
Data: 17.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi przy ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 9
Treść projektu: p18_270_20180821.pdf
269/2018
Data: 10.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Miasta Łodzi, w drodze przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11
Treść projektu: p18_269_20180820.pdf
268/2018
Data: 10.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p18_268_20180820.pdf
267/2018
Data: 10.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p18_267_20180820.pdf
266/2018
Data: 10.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p18_266_20180820.pdf
265/2018
Data: 10.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p18_265_20180820.pdf
264/2018
Data: 10.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Łodzi maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść projektu: p18_264_20180820.pdf
263/2018
Data: 10.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi"
Treść projektu: p18_263_20180820.pdf
262/2018
Data: 10.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
Treść projektu: p18_262_20180814.pdf
261/2018
Data: 10.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Treść projektu: p18_261_20180903.pdf
Autopoprawka: p18_261a_20180904.pdf
260/2018
Data: 06.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny udziału Miasta Łodzi we współwłasności części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Stefana Jaracza 30
Treść projektu: p18_260_180809.pdf
259/2018
Data: 27.07.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" współfinaosowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014·2020
Treść projektu: p18_259_180807.pdf
258/2018
Data: 27.07.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu: p18_258_180807.pdf
Autopoprawka: p18_258_a_20180921.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_258_a2_20180921.pdf
257/2018
Data: 13.07.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic Trakcyjnej i Zakładowej do autostrady A1
Treść projektu: p18_257_180718.pdf
256/2018
Data: 13.07.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic: Rokicińskiej, Trakcyjnej, Zakładowej i Transmisyjnej do autostrady A1
Treść projektu: p18_256_180718.pdf
255/2018
Data: 04.07.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_255_20180705.pdf
254/2018
Data: 04.07.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_254_20180705.pdf
253/2018
Data: 04.07.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_253_20180705.pdf
252/2018
Data: 03.07.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości, ktore będą stanowiły własność osoby prawnej oraz na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_252_20180705.pdf
251/2018
Data: 02.07.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi"
Treść projektu: p18_251_180702.pdf
250/2018
Data: 29.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi
Treść projektu: p18_250_180702.pdf


Informację wprowadził(a): Migracja danych (28.07.2017 18:20)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (24.01.2018 11:01)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 36629

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
24.01.2018 11:01 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.01.2018 10:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.11.2017 14:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:00 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 08:21 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 01:02 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 00:33 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:24 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:23 Migracja danych Modyfikacja treści
10.09.2017 22:09 Migracja danych Modyfikacja treści
31.08.2017 13:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:28 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:27 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:42 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:40 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:05 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:18 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:17 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:13 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:12 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:09 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:08 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:02 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 12:59 Migracja danych Modyfikacja treści
28.07.2017 18:20 Migracja danych Utworzenie strony