Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

123/2018
Data: 16.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwami "Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi" i "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi" oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi".
Treść projektu: p18_123_180424.pdf
122/2018
Data: 13.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi
Treść projektu: p18_122_180416.pdf
121/2018
Data: 13.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_121_20180416.pdf
120/2018
Data: 13.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_120_20180416.pdf
119/2018
Data: 13.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_119_20180416.pdf
118/2018
Data: 13.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia granic ich obwodów
Treść projektu: p18_118_20180416.pdf
117/2018
Data: 13.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
Treść projektu: p18_117_180416.pdf
116/2018
Data: 11.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania pasażowi nazwy Świętej Urszuli Ledóchowskiej
Treść projektu: p18_116_180411.pdf
115/2018
Data: 09.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_115_180410.pdf
Autopoprawka: p18_115a_20180423.pdf
114/2018
Data: 09.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_114_180410.pdf
Autopoprawka: p18_114a_20180423.pdf
113/2018
Data: 09.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr LXVII/I724/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym jednostkom budżetowym - Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz nadania statutu
Treść projektu: p18_113_180410.pdf
112/2018
Data: 09.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr LXVII/1723/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łodzi domów pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym jednostkom budżetowym - Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz nadania statutu
Treść projektu: p18_112_180410.pdf
111/2018
Data: 09.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr LXVII/1722/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym jednostkom budżetowym - Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych oraz nadania statutu
Treść projektu: p18_111_180410.pdf
110/2018
Data: 06.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Zgierskiej 254 i 256 oraz gen. Leopolda Okulickiego ,,Niedźwiadka" bez numeru
Treść projektu: p18_110_180410.pdf
109/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Uslug Wspólnych
Treść projektu: p18_109_180410.pdf
108/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 114 im. prof. Jana Dembowskiego w Łodzi przy ul. Milionowej 64 z Przedszkolem Miejskim nr 227 w Łodzi przy ul. Milionowej 72 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Łodzi przy ul. Milionowej 64 i nadania statutu
Treść projektu: p18_108_180409.pdf
107/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 70 z Przedszkolem Miejskim nr 10 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 70 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 70 i nadania statutu
Treść projektu: p18_107_180409.pdf
106/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 26 im. Armii "Łódź" w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 27/29 z Przedszkolem Miejskim nr 98 w Łodzi przy ul. Legionów 126 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 27/29 i nadania statutu
Treść projektu: p18_106_180409.pdf
105/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Łodzi uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta
Treść projektu: p18_105_180406.pdf
104/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekształcenia XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3 poprzez zmianę jego siedziby
Treść projektu: p18_104_180406.pdf
103/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
Treść projektu: p18_103_180406.pdf
102/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi przy ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 9
Treść projektu: p18_102_180406.pdf
101/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
Treść projektu: p18_101_180406.pdf
100/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Leśnej 12
Treść projektu: p18_100_180410.pdf
99/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody głosowania
Treść projektu: p18_099_180410.pdf
96/2018
Data: 28.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Treść projektu: p18_096_20180330.pdf
93/2018
Data: 27.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
Treść projektu: p18_093_20180328.pdf
92/2018
Data: 27.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania za zasadne wezwania Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 121 w Łodzi do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XLVIII/1228/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Adama Mickiewicza oraz ulic: Andrzeja Struga i Piotrkowskiej
Treść projektu: p18_092_20180328.pdf
90/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy 6 Sierpnia 71 oraz 6 Sierpnia bez numeru
Treść projektu: p18_090_20180330.pdf
89/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu użytkowego nr 6U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 147
Treść projektu: p18_089_20180406.pdf
88/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w "Alei klonów srebrzystych" stanowiącej pomnik przyrody
Treść projektu: p18_088_20180328.pdf
87/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody
Treść projektu: p18_087_20180328.pdf
86/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody
Treść projektu: p18_086_20180328.pdf
85/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Treść projektu: p18_085_20180328.pdf
84/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi przy ul. Balonowej 1
Treść projektu: p18_084_20180327.pdf
83/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy LVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Młodzieży Niewidomej, Słabo Widzącej i z Chorobami Przewlekłymi, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi przy ul. Dziewanny 24
Treść projektu: p18_083_20180327.pdf
82/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Technikum nr 18, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi przy ul. Edwarda 41
Treść projektu: p18_082_20180327.pdf
81/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Branżowej Szkoły I stopnia nr 18, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi przy ul. Edwarda 41
Treść projektu: p18_081_20180327.pdf
80/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź, w tym nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz nauczycieli będących emerytami lub rencistami
Treść projektu: p18_080_20180327.pdf
79/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia na rok 2018 specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie z wyodrębnionych w budżecie Miasta Łodzi środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
Treść projektu: p18_079_20180327.pdf
78/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu: p18_078_20180327.pdf
77/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2018 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu: p18_077_20180326.PDF
76/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2018 r.
Treść projektu: p18_076_20180326.PDF
75/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Aktywna Łódź"
Treść projektu: p18_075_20180326.PDF
74/2018
Data: 19.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_074_20180320.pdf
Autopoprawka: p18_074a_20180327.pdf
BRM nr 74/2018
Data: 17.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu.
Treść projektu: p18_074r_180417.pdf
73/2018
Data: 19.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_073_20180320.pdf
Autopoprawka: p18_073a_20180327.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_073_a2_20180328.pdf
Autopoprawka nr 3: p18_073_a3_20180406.pdf
BRM nr 73/2018
Data: 17.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) i (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi.
Treść projektu: p18_073r_180417.pdf
BRM nr 72/2018
Data: 17.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji w sprawie likwidacji międzygminnej komunikacji szynowej w aglomeracji łódzkiej
Treść projektu: p18_072r_20180418.pdf
72/2018
Data: 16.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Jarzynowej 26/28 oraz określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
Treść projektu: p18_072_20180319.pdf


Informację wprowadził(a): Migracja danych (28.07.2017 18:20)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (24.01.2018 11:01)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 19974

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
24.01.2018 11:01 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.01.2018 10:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.11.2017 14:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:00 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 08:21 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 01:02 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 00:33 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:24 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:23 Migracja danych Modyfikacja treści
10.09.2017 22:09 Migracja danych Modyfikacja treści
31.08.2017 13:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:28 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:27 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:42 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:40 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:05 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:18 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:17 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:13 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:12 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:09 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:08 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:02 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 12:59 Migracja danych Modyfikacja treści
28.07.2017 18:20 Migracja danych Utworzenie strony