Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

117/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048
Treść projektu (skan): Bd_p21_117_20210402.pdf
Treść projektu: Bd_p21_117_edyt_20210402.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p21_117a_20210412.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_117a_edyt_20210412.pdf
116/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok
Treść projektu (skan): Bd_p21_116_20210402.pdf
Treść projektu: Bd_p21_116_20210402.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p21_116a_20210412.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_116a_20210412.docx
115/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Treść projektu (skan): Fn_p21_115_20210402.pdf
Treść projektu: Fn_p21_115_20210402.docx
114/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi na lata 2020-2021”
Treść projektu (skan): ZSS_p21_114_20210406.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_114_20210406.doc
113/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p21_113_20210406.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_113_20210406.doc
112/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p21_112_20210406.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_112_20210406.doc
111/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p21_111_20210406.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_111_20210406.doc
110/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym „Polesie” w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p21_110_20210406.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_110_20210406.doc
109/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p21_109_20210406.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_109_20210406.doc
108/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p21_108_20210406.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_108_20210406.doc
107/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni, dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): KS_p21_107_20210406.pdf
Treść projektu: KS_p21_107_20210408.doc
106/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86
Treść projektu (skan): Ed_p21_106_20210407.pdf
Treść projektu: Ed_p21_106_20210407.doc
105/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p21_105_20210407.pdf
Treść projektu: Ed_p21_105_20210407.doc
104/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Ed_p21_104_20210407.pdf
Treść projektu: Ed_p21_104_20210407.doc
103/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia granic ich obwodów
Treść projektu (skan): Ed_p21_103_20210407.pdf
Treść projektu: Ed_p21_103_20210407.doc
102/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny udziału w prawie własności gruntu, związanego z samodzielnym lokalem użytkowego nr 22U, usytuowanym w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 85
Treść projektu (skan): ZNN_p21_102_20210407.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_102_20210407.doc
101/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Treść projektu (skan): CSS_p21_101_20210406.pdf
100/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2021-2023”
Treść projektu (skan): BAM_p21_100_20210406.pdf
Treść projektu: BAM_p21_100_20210406.doc
98/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi oraz zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p21_098_20210402.pdf
Treść projektu: Kul_p21_098_20210402.doc
97/2021
Data: 02.04.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii
Treść projektu (skan): Kul_p21_097_20210402.pdf
Treść projektu: Kul_p21_097_20210402.doc
92/2021
Data: 26.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 81
Treść projektu (skan): ZNN_p21_092_20210401.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_092_20210401.doc
90/2021
Data: 24.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie
Treść projektu (skan): DM_p21_090_20210326.pdf
Treść projektu: DM_p21_090_20210326.doc
89/2021
Data: 16.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego
Treść projektu (skan): BAM_p21_089_20210316.pdf
Treść projektu: BAM_p21_089_20210316.doc
88/2021
Data: 15.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania
Treść projektu (skan): ZDiT_p21_088_20210316.pdf
Treść projektu: ZDiT_p21_088_20210316.doc
Autopoprawka (skan): ZDiT_p21_088a_20210402.pdf
Autopoprawka: ZDiT_p21_088a_20210402.doc
87/2021
Data: 15.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2021 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p21_087_20210315.pdf
Treść projektu: MOPS_p21_087_20210315.doc
86/2021
Data: 15.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 24, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Przędzalniana 54
Treść projektu (skan): ZNN_p21_086_20210316.pdf
Treść projektu: ZNN_p21_086_20210316.doc
82/2021
Data: 15.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
Treść projektu (skan): KS_p21_082_20210315.pdf
Treść projektu: KS_p21_082_20210315.doc
81/2021
Data: 11.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2021–2025
Treść projektu (skan): BRiM_p21_081_20210312.pdf
Treść projektu: BRiM_p21_081_20210312.doc
80/2021
Data: 10.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania-Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych gminy
Treść projektu (skan): GK_p21_080_20210311.pdf
Treść projektu: GK_p21_080_20210311.doc
79/2021
Data: 09.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019
Treść projektu (skan): ZSS_p21_079_20210309.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_079_20210309.doc
78/2021
Data: 09.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019
Treść projektu (skan): ZSS_p21_078_20210309.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_078_20210309.doc
77/2021
Data: 09.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019
Treść projektu (skan): ZSS_p21_077_20210309.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_077_20210309.doc
76/2021
Data: 09.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019
Treść projektu (skan): ZSS_p21_076_20210309.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_076_20210309.doc
75/2021
Data: 09.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019
Treść projektu (skan): ZSS_p21_075_20210309.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_075_20210309.doc
74/2021
Data: 09.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019
Treść projektu (skan): ZSS_p21_074_20210309.pdf
Treść projektu: ZSS_p21_074_20210309.doc
73/2021
Data: 08.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p21_073_20210309.pdf
Treść projektu: Bd_p21_073_20210309.doc
72/2021
Data: 08.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048
Treść projektu (skan): Bd_p21_072_20210309.pdf
Treść projektu: Bd_p21_072_edyt_20210309.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p21_072a_20210315.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_072a_edyt_20210315.pdf
71/2021
Data: 08.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok
Treść projektu (skan): Bd_p21_071_20210309.pdf
Treść projektu: Bd_p21_071_20210309.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p21_071a_20210315.pdf
Autopoprawka: Bd_p21_071a_20210315.doc
70/2021
Data: 05.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRiM_p21_070_20210308.pdf
Treść projektu: BRiM_p21_070_20210308.doc
69/2021
Data: 05.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w „Alei klonów srebrzystych” stanowiącej pomnik przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p21_069_20210308.pdf
Treść projektu: OSR_p21_069_20210308.doc
68/2021
Data: 05.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei stanowiącej pomnik przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p21_068_20210308.pdf
Treść projektu: OSR_p21_068_20210308.doc
67/2021
Data: 05.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa stanowiącego pomnik przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p21_067_20210308.pdf
Treść projektu: OSR_p21_067_20210308.doc
66/2021
Data: 05.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p21_066_20210308.pdf
Treść projektu: OSR_p21_066_20210308.doc
65/2021
Data: 05.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Międzyrzecze Łódki i Bałutki”
Treść projektu (skan): OSR_p21_065_20210308.pdf
Treść projektu: OSR_p21_065_20210308.doc
64/2021
Data: 05.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Opadówka”
Treść projektu (skan): OSR_p21_064_20210308.pdf
Treść projektu: OSR_p21_064_20210308.doc
63/2021
Data: 05.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Bagno Ługi”
Treść projektu (skan): OSR_p21_063_20210308.pdf
Treść projektu: OSR_p21_063_20210308.doc
62/2021
Data: 05.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Schronisku dla Zwierząt
Treść projektu (skan): OSR_p21_062_20210308.pdf
Treść projektu: OSR_p21_062_20210308.doc
61/2021
Data: 05.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 15 w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
Treść projektu (skan): Ed_p21_061_20210310.pdf
Treść projektu: Ed_p21_061_20210310.doc
60/2021
Data: 05.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 15 z Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
Treść projektu (skan): Ed_p21_060_20210310.pdf
Treść projektu: Ed_p21_060_20210310.doc
59/2021
Data: 05.03.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 12 w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
Treść projektu (skan): Ed_p21_059_20210311.pdf
Treść projektu: Ed_p21_059_20210311.doc


Metryka strony i historia zmian