Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

353/2018
Data: 03.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_353_20181204.pdf
Autopoprawka: p18_353a_20181211.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_353_a2_20181214.pdf
352/2018
Data: 03.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_352_20181204.pdf
Autopoprawka: p18_352a_20181211.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_352_a2_20181214.pdf
351/2018
Data: 30.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu: p18_351_20181204.pdf
350/2018
Data: 30.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu: p18_350_20181204.pdf
349/2018
Data: 30.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków kumunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź
Treść projektu: p18_349_20181204.pdf
348/2018
Data: 26.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działainość określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź
Treść projektu: p18_348_181127.pdf
347/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Treść projektu: p18_347_20181122.pdf
346/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść projektu: p18_346_20181122.pdf
345/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP
Treść projektu: p18_345_20181122.pdf
344/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść projektu: p18_344_20181122.pdf
343/2018
Data: 20.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_343_20181121.pdf
Autopoprawka: p18_343_a_181127.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_343_a2_20181129.pdf
342/2018
Data: 20.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_342_20181121.pdf
Autopoprawka: p18_342_a_181127.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_342_a2_20181129.pdf
341/2018
Data: 16.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego, Fabrycznej i Przędzalnianej
Treść projektu: p18_341_20181123.pdf
340/2018
Data: 15.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu: p18_340_181115.pdf
339/2018
Data: 15.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 r.
Treść projektu: p18_339_181115.pdf
338/2018
Data: 14.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 29 lat nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach 6 Sierpnia bez numeru, 6 Sierpnia 71, Więckowskiego bez numeru i Więckowskiego 140
Treść projektu: p18_338_20181115.pdf
337/2018
Data: 09.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2018 i za rok 2019
Treść projektu: p18_337_20181113.pdf
336/2018
Data: 09.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania
Treść projektu: p18_336_20181113.pdf
Autopoprawka: p18_336a_20181113.pdf
335/2018
Data: 09.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2019 roku
Treść projektu: p18_335_20181113.pdf
332/2018
Data: 05.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Jeziornej 39A
Treść projektu: p18_332_20181107.pdf
331/2018
Data: 05.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020
Treść projektu: p18_331_20181107.pdf
330/2018
Data: 05.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi przy ul. Podmiejskiej 21 poprzez zmianę jego siedziby
Treść projektu: p18_330_20181106.pdf
329/2018
Data: 05.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_329_20181106.pdf
Autopoprawka: p18_329a_20181113.pdf
328/2018
Data: 05.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_328_20181106.pdf
Autopoprawka: p18_328a_20181113.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_328a2_20181120.pdf
327/2018
Data: 26.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
Treść projektu: p18_327_181029.pdf
326/2018
Data: 26.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Rodzina w Łodzi do celu"
Treść projektu: p18_326_181030.pdf
325/2018
Data: 23.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla miasta Łodzi na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025"
Treść projektu: p18_325_20181024.pdf
324/2018
Data: 22.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_324_20181023.pdf
Autopoprawka: p18_324a_181030.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_324a2_20181031.pdf
323/2018
Data: 22.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_323_20181023.pdf
Autopoprawka: p18_323a_181030.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_323a2_20181031.pdf
322/2018
Data: 22.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_322_20181023.pdf
321/2018
Data: 19.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
Treść projektu: p18_321_20181023.pdf
320/2018
Data: 12.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia granic ich obwodów
Treść projektu: p18_320_20181018.pdf
319/2018
Data: 12.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_319_20181018.pdf
318/2018
Data: 12.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_318_20181018.pdf
317/2018
Data: 10.10.2018
Tytuł: w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_317_181011.pdf
316/2018
Data: 05.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Marka Edelmana na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_316_20181008.pdf
315/2018
Data: 03.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_315_181004.pdf
314/2018
Data: 01.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_314_20181002.pdf
Autopoprawka: p18_314a_20180810.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_314a2_181011.pdf
313/2018
Data: 01.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_313_20181002.pdf
Autopoprawka: p18_313a_20181008.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_313a2_181011.pdf
312/2018
Data: 28.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2018 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu: p18_312_20181002.pdf
311/2018
Data: 28.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Miasto Łódź memorandum dotyczącego utworzenia międzynarodowego porozumienia ukierunkowanego na opracowanie i promowanie rozwiązań inteligentnego miasta zwanego Sojuszem Technologii Miejskich
Treść projektu: p18_311_20181015.pdf
310/2018
Data: 28.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 158 w Łodzi przy ul. Janosika 136 z Przedszkolem Miejskim nr 94 w Łodzi przy ul. Janosika 136 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Łodzi przy ul. Janosika 136 i nadania statutu
Treść projektu: p18_310_20181002.pdf
309/2018
Data: 28.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 poprzez włączenie jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14
Treść projektu: p18_309_20181002.pdf
308/2018
Data: 28.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kinga C. Gillette, Maratońskiej i Nowy Józefów oraz granicy miasta Łodzi
Treść projektu: p18_308_20181002.pdf
307/2018
Data: 28.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi
Treść projektu: p18_307_20180928.pdf
306/2018
Data: 24.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wydłużenia kadencji rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - rad osiedli
Treść projektu: p18_306_20180927.pdf
305/2018
Data: 24.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawach nadania statutów osiedlom
Treść projektu: p18_305_20180927.pdf
304/2018
Data: 19.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika ku pamięci Łódzkich Rewolucjonistów - Bojowników o Wolność zlokalizowanego w Parku im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Łodzi
Treść projektu: p18_304_20180924.pdf
303/2018
Data: 14.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do sieci transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III
Treść projektu: p18_303_20180918.pdf
302/2018
Data: 14.09.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Kędry, Czcibora i Rojnej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu: p18_302_20180919.pdf


Informację wprowadził(a): Migracja danych (28.07.2017 18:20)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (24.01.2018 11:01)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 46208

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
24.01.2018 11:01 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.01.2018 10:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.11.2017 14:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:00 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 08:21 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 01:02 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 00:33 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:24 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:23 Migracja danych Modyfikacja treści
10.09.2017 22:09 Migracja danych Modyfikacja treści
31.08.2017 13:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:28 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:27 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:42 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:40 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:05 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:18 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:17 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:13 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:12 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:09 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:08 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:02 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 12:59 Migracja danych Modyfikacja treści
28.07.2017 18:20 Migracja danych Utworzenie strony