Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

262/2018
Data: 10.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
Treść projektu: p18_262_20180814.pdf
260/2018
Data: 06.08.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny udziału Miasta Łodzi we współwłasności części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Stefana Jaracza 30
Treść projektu: p18_260_180809.pdf
259/2018
Data: 27.07.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" współfinaosowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014·2020
Treść projektu: p18_259_180807.pdf
258/2018
Data: 27.07.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu: p18_258_180807.pdf
257/2018
Data: 13.07.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic Trakcyjnej i Zakładowej do autostrady A1
Treść projektu: p18_257_180718.pdf
256/2018
Data: 13.07.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic: Rokicińskiej, Trakcyjnej, Zakładowej i Transmisyjnej do autostrady A1
Treść projektu: p18_256_180718.pdf
255/2018
Data: 04.07.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_255_20180705.pdf
254/2018
Data: 04.07.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_254_20180705.pdf
253/2018
Data: 04.07.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_253_20180705.pdf
252/2018
Data: 03.07.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości, ktore będą stanowiły własność osoby prawnej oraz na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_252_20180705.pdf
251/2018
Data: 02.07.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi"
Treść projektu: p18_251_180702.pdf
250/2018
Data: 29.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi
Treść projektu: p18_250_180702.pdf
249/2018
Data: 29.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie członkostwa miasta Łodzi w międzynarodowej organizacji "Urban Land Institute"
Treść projektu: p18_249_20180629.pdf
248/2018
Data: 29.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie współorganizacji przez miasto Łódź "Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022"
Treść projektu: p18_248_20180629.pdf
247/2018
Data: 28.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Ksawerów, w sprawie powierzenia zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków
Treść projektu: p18_247_180629.pdf
246/2018
Data: 28.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Konstantynów Łódzki, w sprawie powierzenia zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków
Treść projektu: p18_246_180629.pdf
245/2018
Data: 26.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi"
Treść projektu: p18_245_180626.pdf
244/2018
Data: 25.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Wiedźmina
Treść projektu: p18_244_180626.pdf
239/2018
Data: 25.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040.
Treść projektu: p18_239_180626.pdf
Autopoprawka: p18_239a_20180703.pdf
238/2018
Data: 25.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_238_180626.pdf
Autopoprawka: p18_238a_20180703.pdf
234/2018
Data: 22.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 206 w Łodzi przy ul. Łozowej 9
Treść projektu: p18_234_180625.pdf
233/2018
Data: 22.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź
Treść projektu: p18_233_180625.pdf
232/2018
Data: 22.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 54
Treść projektu: p18_232_180626.pdf
231/2018
Data: 22.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Traugutta 7
Treść projektu: p18_231_180703.pdf
230/2018
Data: 22.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 34
Treść projektu: p18_230_180626.pdf
229/2018
Data: 22.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Równej 5
Treść projektu: p18_229_180626.pdf
228/2018
Data: 22.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki
Treść projektu: p18_228_180626.pdf
227/2018
Data: 22.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima bez numeru i Targowej 6/8 oraz alei Rodziny Scheiblerów bez numeru
Treść projektu: p18_227_180626.pdf
226/2018
Data: 22.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Rodziny Grohmanów bez numeru
Treść projektu: p18_226_180626.pdf
223/2018
Data: 21.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109
Treść projektu: p18_223_180622.pdf
219/2018
Data: 15.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 42
Treść projektu: p18_219_20180620.pdf
218/2018
Data: 14.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_218_20180614.pdf
Autopoprawka: p18_218a_20180614.pdf
217/2018
Data: 11.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce
Treść projektu: p18_217_20180611.pdf
216/2018
Data: 08.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko w sprawie ograniczonych możliwości finansowania z budżetu Miasta Łodzi zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Treść projektu: p18_216_20180611.pdf
215/2018
Data: 08.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 71
Treść projektu: p18_215_180625.pdf
214/2018
Data: 08.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej
Treść projektu: p18_214_20180612.pdf
213/2018
Data: 08.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie kierowania do środowiskowego domu samopomocy
Treść projektu: p18_213_20180612.pdf
211/2018
Data: 07.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi umowy użyczenia lokali usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6
Treść projektu: p18_211_180608.pdf
210/2018
Data: 06.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania-Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych gminy
Treść projektu: p18_210_180608.pdf
209/2018
Data: 04.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Juliana Tuwima i Wodnej
Treść projektu: p18_209_20180606.pdf
208/2018
Data: 04.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Łagiewnickiej i Okólnej
Treść projektu: p18_208_20180606.pdf
207/2018
Data: 04.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren dawnego poligonu wojskowego Brus, położonej w rejonie ulic: Biegunowej, Krańcowej i Konstantynowskiej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu: p18_207_20180606.pdf
206/2018
Data: 04.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_206_20180605.pdf
Autopoprawka: p18_206a_20180612.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_206a2_20180614.pdf
205/2018
Data: 04.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_205_20180605.pdf
Autopoprawka: p18_205a_20180612.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_205a2_20180614.pdf
204/2018
Data: 01.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie połączenia Przedszkola Miejskiego nr 58 w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 2 z Przedszkolem Miejskim nr 223 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 42 w Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 2 i nadania statutu
Treść projektu: p18_204_20180605.pdf
203/2018
Data: 01.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Janowskiej bez numeru, oznaczonych w obrębie W-34 jako działki numer: 138/16,139/4 i 138/18
Treść projektu: p18_203_20180605.pdf
202/2018
Data: 01.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy alei Hetmańskiej bez numeru i ulicy Janowskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie W-34 jako działki numer 140/32 i 138/15
Treść projektu: p18_202_20180605.pdf
201/2018
Data: 01.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy alei Hetmańskiej bez numeru i ulicy Janowskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie W-34 jako działki numer: 140/31,140/23,141/16,141/20 i 138/14
Treść projektu: p18_201_20180605.pdf
200/2018
Data: 01.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie
Treść projektu: p18_200_20180614.pdf
199/2018
Data: 01.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Srebrzyńskiej bez numeru i Konstantynowskiej 3A
Treść projektu: p18_199_20180605.pdf


Informację wprowadził(a): Migracja danych (28.07.2017 18:20)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (24.01.2018 11:01)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 33233

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
24.01.2018 11:01 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.01.2018 10:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.11.2017 14:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:00 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 08:21 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 01:02 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 00:33 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:24 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:23 Migracja danych Modyfikacja treści
10.09.2017 22:09 Migracja danych Modyfikacja treści
31.08.2017 13:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:28 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:27 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:42 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:40 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:05 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:18 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:17 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:13 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:12 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:09 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:08 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:02 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 12:59 Migracja danych Modyfikacja treści
28.07.2017 18:20 Migracja danych Utworzenie strony