Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

177/2024
Data: 02.07.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050
Treść projektu (skan): Bd_p24_177_20240702.pdf
Treść projektu: Bd_p24_177_edyt_20240702.pdf
176/2024
Data: 02.07.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok
Treść projektu (skan): Bd_p24_176_20240702.pdf
Treść projektu: Bd_p24_176_20240702.docx
175/2024
Data: 01.07.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Chromowej i Rogowskiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_175_20240701.pdf
Treść projektu: MPU_p24_175_20240701.docx
174/2024
Data: 28.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
Treść projektu (skan): CSS_p24_174_20240628.pdf
Treść projektu: CSS_p24_174_20240628.docx
173/2024
Data: 28.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p24_173_20240701.pdf
Treść projektu: Ed_p24_173_20240701.docx
172/2024
Data: 28.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Park Lotnika” oraz ustalenia kierunku działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): KS_p24_172_20240628.pdf
Treść projektu: KS_p24_172_20240628.docx
165/2024
Data: 21.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XXIX/756/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga
Treść projektu (skan): MPU_p24_165_20240624.pdf
Treść projektu: MPU_p24_165_20240624.docx
164/2024
Data: 21.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych
Treść projektu (skan): Ed_p24_164_20240621.pdf
Treść projektu: Ed_p24_164_20240621.docx
163/2024
Data: 21.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia LVIII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p24_163_20240621.pdf
Treść projektu: Ed_p24_163_20240621.docx
162/2024
Data: 21.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 6 w Łodzi przy ul. Wierzbowej 6F poprzez połączenie Przedszkola Miejskiego nr 39 w Łodzi przy ul. Wierzbowej 6F i Przedszkola Miejskiego nr 52 w Łodzi przy ul. Zacisze 3/5 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p24_162_20240621.pdf
Treść projektu: Ed_p24_162_20240621.docx
161/2024
Data: 21.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego w rejonie ulic: Okręglik, Krajowej i Arktycznej, za park gminny
Treść projektu (skan): KS_p24_161_20240624.pdf
Treść projektu: KS_p24_161_20240624.docx
160/2024
Data: 21.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy ulicy Giewont w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Park na Giewoncie”
Treść projektu (skan): KS_p24_160_20240624.pdf
Treść projektu: KS_p24_160_20240624.docx
159/2024
Data: 21.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p24_159_20240624.pdf
Treść projektu: ZSS_p24_159_20240624.docx
158/2024
Data: 21.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powierzenia Łódzkim Inwestycjom Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania usług na rzecz Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej polegających na obsłudze inwestorskiej realizacji remontów oraz zadań inwestycyjnych Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Treść projektu (skan): BNW_p24_158_20240626.pdf
Treść projektu: BNW_p24_158_20240626.docx
157/2024
Data: 17.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050
Treść projektu (skan): Bd_p24_157_20240618.pdf
Treść projektu: Bd_p24_157_edyt_20240618.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p24_157a_20240624.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_157a_edyt_20240624.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p24_157a2_20240626.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p24_157a2_edyt_20240626.pdf
156/2024
Data: 17.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok
Treść projektu (skan): Bd_p24_156_20240618.pdf
Treść projektu: Bd_p24_156_20240618.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p24_156a_20240624.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_156a_20240624.docx
155/2024
Data: 17.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Smutnej, Telefonicznej i Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r., do terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p24_155_20240617.pdf
Treść projektu: MPU_p24_155_20240617.docx
154/2024
Data: 14.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie doliny rzeki Bałutki oraz ulic: Traktorowej, Kwiatowej i Słonecznikowej
Treść projektu (skan): MPU_p24_154_20240617.pdf
Treść projektu: MPU_p24_154_20240617.docx
152/2024
Data: 14.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Brzeźnej i Piotrkowskiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_152_20240617.pdf
Treść projektu: MPU_p24_152_20240617.docx
151/2024
Data: 14.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Małachowskiego, dr. Stefana Kopcińskiego, Prezydenta Gabriela Narutowicza i Konstytucyjnej
Treść projektu (skan): MPU_p24_151_20240614.pdf
Treść projektu: MPU_p24_151_20240614.docx
150/2024
Data: 14.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Źródłowej, Pomorskiej, Stefana Banacha, dr. Stefana Kopcińskiego, Stefana Jaracza, Uniwersyteckiej i Wierzbowej oraz ronda Solidarności
Treść projektu (skan): MPU_p24_150_20240618.pdf
Treść projektu: MPU_p24_150_20240618.docx
149/2024
Data: 14.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu użytkowego nr 8U , usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 128
Treść projektu (skan): ZNN_p24_149_20240614.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_149_20240614.doc
148/2024
Data: 14.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą do 2040)”
Treść projektu (skan): BS_p24_148_20240617.pdf
Treść projektu: BS_p24_148_edyt_20240617.pdf
147/2024
Data: 14.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi informatycznej jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi zaliczanych do sektora finansów publicznych
Treść projektu (skan): Inf_p24_147_20240617.pdf
Treść projektu: Inf_p24_147_20240617.docx
146/2024
Data: 14.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p24_146_20240614.pdf
Treść projektu: Ed_p24_146_20240614.docx
145/2024
Data: 14.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Łodzi przy ul. Miedzianej 1/3 poprzez połączenie Szkoły Podstawowej nr 170 im. Anieli Krzywoń w Łodzi przy ul. Miedzianej 1/3 i Przedszkola Miejskiego nr 15 w Łodzi przy ul. Wysokiej 28 i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p24_145_20240614.pdf
Treść projektu: Ed_p24_145_20240614.docx
144/2024
Data: 14.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach Dom Dziecka Nr 11 w Łodzi oraz Dom Dziecka Nr 12 w Łodzi i nadania statutów jednostkom
Treść projektu (skan): CAPZ_p24_144_20240614.pdf
Treść projektu: CAPZ_p24_144_20240617.docx
143/2024
Data: 10.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania
Treść projektu (skan): ZDiT_p24_143_20240614.pdf
Treść projektu: ZDiT_p24_143_20240614.docx
142/2024
Data: 14.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź części niezabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Ustronnej bez numeru oraz określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
Treść projektu (skan): BNW_p24_142_20240618.pdf
Treść projektu: BNW_p24_142_20240618.docx
141/2024
Data: 13.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Nowe Górki, Józefów, Bronisin oraz południowej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p24_141_20240617.pdf
Treść projektu: MPU_p24_141_20240617.docx
138/2024
Data: 31.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników oraz strażaków ratowników biorących udział w działaniach polegających na zabezpieczeniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym (miejskim) planie ratowniczym
Treść projektu (skan): ZK_p24_138_20240531.pdf
Treść projektu: ZK_p24_138_20240531.docx
136/2024
Data: 28.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050
Treść projektu (skan): Bd_p24_136_20240528.pdf
Treść projektu: Bd_p24_136_edyt_20240528.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p24_136a_20240603.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_136a_edyt_20240603.pdf
135/2024
Data: 28.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok
Treść projektu (skan): Bd_p24_135_20240528.pdf
Treść projektu: Bd_p24_135_20240528.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p24_135a_20240603.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_135a_20240603.docx
134/2024
Data: 27.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Feliksińskiej, Wieńcowej i Przylesie do terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p24_134_20240527.pdf
Treść projektu: MPU_p24_134_20240527.docx
133/2024
Data: 27.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZDiT_p24_133_20240527.pdf
Treść projektu: ZDiT_p24_133_20240527.docx
132/2024
Data: 27.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonych w Łodzi przy alei Pasjonistów 18
Treść projektu (skan): DM_p24_132_20240527.pdf
Treść projektu: DM_p24_132_20240527.docx
131/2024
Data: 27.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawach przystąpienia do sporządzenia zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”
Treść projektu (skan): MPU_p24_131_20240529.pdf
Treść projektu: MPU_p24_131_20240529.docx
130/2024
Data: 27.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Łodzi i nadania jej statutu
Treść projektu (skan): CUWDPS_p24_130_20240527.pdf
Treść projektu: CUWDPS_p24_130_20240527.docx
129/2024
Data: 27.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu użytkowego nr 1U oraz udziału w gruncie, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wschodniej 69
Treść projektu (skan): ZNN_p24_129_20240527.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_129_20240527.doc
128/2024
Data: 27.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 6 w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11 do Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
Treść projektu (skan): Ed_p24_128_20240528.pdf
Treść projektu: Ed_p24_128_20240528.docx
126/2024
Data: 21.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p24_126_20240522.pdf
Treść projektu: Ed_p24_126_20240522.docx
125/2024
Data: 20.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej, Arniki i Iglastej
Treść projektu (skan): MPU_p24_125_20240520.pdf
Treść projektu: MPU_p24_125_20240520.docx
124/2024
Data: 17.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego i płk. Jana Kilińskiego
Treść projektu (skan): MPU_p24_124_20240521.pdf
Treść projektu: MPU_p24_124_20240521.docx
123/2024
Data: 17.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner, położonej w rejonie ulic: Sanitariuszek, Łaskowice, Chocianowickiej, Pabianickiej i Teodorowicza do terenów Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta
Treść projektu (skan): MPU_p24_123_20240517.pdf
Treść projektu: MPU_p24_123_20240517.docx
122/2024
Data: 17.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p22_122_20240517.pdf
Treść projektu: BAr_p22_122_20240517.docx
121/2024
Data: 14.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2024 i za rok 2025
Treść projektu (skan): Bd_p24_121_20240514.pdf
Treść projektu: Bd_p24_121_20240514.docx
120/2024
Data: 10.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Tomaszowskiej i Jędrzejowskiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_120_1_20240513.pdf
Treść projektu: MPU_p24_120_1_20240513.docx
119/2024
Data: 10.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu dla miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p24_119_20240510.pdf
Treść projektu: Bd_p24_119_20240510.docx
BRM nr 119/2024
Data: 03.07.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_119_20240703.pdf
Treść projektu: BRM_p24_119_20240703.doc
118/2024
Data: 10.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050
Treść projektu (skan): Bd_p24_118_20240510.pdf
Treść projektu: Bd_p24_118_edyt_20240510.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p24_118a_20240520.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_118a_edyt_20240520.pdf
BRM nr 118/2024
Data: 02.07.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunku działania Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie powiększenia terenu planowanego parku gminnego przy ul. Podchorążych w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_118_20240702.pdf
Treść projektu: BRM_p24_118_20240702.doc
117/2024
Data: 10.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok
Treść projektu (skan): Bd_p24_117_20240510.pdf
Treść projektu: Bd_p24_117_20240510.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p24_117a_20240521.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_117a_20240520.docx
116/2024
Data: 10.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicy Henryka Sienkiewicza 62 i Henryka Sienkiewicza bez numeru oraz alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 i Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p24_116_20240513.pdf
Treść projektu: BAr_p24_116_20240513.docx
BRM nr 116/2024
Data: 01.07.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_116_20240701.pdf
Treść projektu: BRM_p24_116_20240701.docx
115/2024
Data: 10.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicy Henryka Sienkiewicza 62 i Henryka Sienkiewicza bez numeru oraz alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 i Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p24_115_20240513.pdf
Treść projektu: BAr_p24_115_20240513.docx
BRM nr 115/2024
Data: 01.07.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p24_115_20240701.pdf
Treść projektu: BRM_p24_115_20240701.docx
BRM nr 114/2024
Data: 01.07.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p24_114_20240701.pdf
Treść projektu: BRM_p24_114_20240701.docx
113/2024
Data: 24.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców i dzierżawców, samodzielnych lokali użytkowych, samodzielnych pomieszczeń gospodarczych i nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi
Treść projektu (skan): ZNN_p24_113_20240425.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_113_20240425.doc
BRM nr 113/2024
Data: 01.07.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_113_20240701.pdf
Treść projektu: BRM_p24_113_20240701.docx
112/2024
Data: 24.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Brzezińskiej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p24_112_20240509.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_112_20240509.docx
BRM nr 112/2024
Data: 25.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi oraz powołania Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_112_20240626.pdf
Treść projektu: BRM_p24_112_20240625.doc
111/2024
Data: 24.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie doliny rzeki Bałutki, ulic Inowrocławskiej i Omłotowej oraz terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p24_111_20240425.pdf
Treść projektu: MPU_p24_111_20240425.docx
110/2024
Data: 24.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie ulic: Opolskiej, Zjazdowej i Beskidzkiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_110_20240426.pdf
Treść projektu: MPU_p24_110_20240426.docx
BRM nr 110/2024
Data: 18.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi wotum zaufania
Treść projektu (skan): BRM_p24_110_20240619.pdf
Treść projektu: BRM_p24_110_20240619.docx
109/2024
Data: 24.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie ulic Opolskiej i Beskidzkiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_109_20240426.pdf
Treść projektu: MPU_p24_109_20240426.docx
BRM nr 109/2024
Data: 18.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_109_20240618.pdf
Treść projektu: BRM_p24_109_20240618.docx
108/2024
Data: 24.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie ulic: Jarowej, Strykowskiej i Beskidzkiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_108_20240426.pdf
Treść projektu: MPU_p24_108_20240426.docx
BRM nr 108/2024
Data: 18.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_108_20240618.pdf
Treść projektu: BRM_p24_108_20240618.docx
107/2024
Data: 24.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki rozwoju kultury dla Miasta Łodzi 2030+”
Treść projektu (skan): Kul_p24_107_20240425.pdf
Treść projektu: Kul_p24_107_edyt_20240425 .pdf
BRM nr 107/2024
Data: 18.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi.
Treść projektu (skan): BRM_p24_107_20240621.pdf
Treść projektu: BRM_p24_107_20240621.docx
106/2024
Data: 24.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p24_106_20240425.pdf
Treść projektu: Kul_p24_106_20240425.docx
BRM nr 106/2024
Data: 18.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p24_106_20240621.pdf
Treść projektu: BRM_p24_106_20240621.docx
105/2024
Data: 24.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2024 - 2026”
Treść projektu (skan): MOPS_p24_105_20240429.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_105_20240429.docx
BRM nr 105/2024
Data: 18.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi pp. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi oraz Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_105_20240621.pdf
Treść projektu: BRM_p24_105_20240621.docx
104/2024
Data: 08.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobie fizycznej od ceny sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego
Treść projektu (skan): ZNN_p24_104_20240409.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_104_20240409.docx
BRM nr 104/2024
Data: 18.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p24_104_20240621.pdf
Treść projektu: BRM_p24_104_20240621.docx
103/2024
Data: 08.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p24_103_20240409.pdf
Treść projektu: BAr_p24_103_20240409.docx
BRM nr 103/2024
Data: 19.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_103_20240626.pdf
Treść projektu: BRM_p24_103_20240626.doc
102/2024
Data: 08.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do Projektu „RE-PUBLIC SPACES” współfinansowanego ze środków programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027
Treść projektu (skan): BAr_p24_102_20240409.pdf
Treść projektu: BAr_p24_102_20240409.docx
BRM nr 102/2024
Data: 05.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w składach komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_102_20240505.pdf
Treść projektu: BRM_p24_102_20240607.doc
101/2024
Data: 08.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew im. Lucjana Rudnickiego i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Miejska w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p24_101_20240408.pdf
Treść projektu: Kul_p24_101_20240408.doc
100/2024
Data: 08.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów
Treść projektu (skan): Ed_p24_100_20240409.pdf
Treść projektu: Ed_p24_100_20240409.docx
BRM nr 100/2024
Data: 28.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p24_100_20240528.pdf
Treść projektu: BRM_p24_100_20240528.docx
BRM nr 99/2024
Data: 28.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_099_20240528.pdf
Treść projektu: BRM_p24_099_20240528.docx
98/2024
Data: 02.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Pomorskiej i Mileszki.
Treść projektu (skan): MPU_p24_098_20240403.pdf
Treść projektu: MPU_p24_098_20240403.docx
BRM nr 98/2024
Data: 28.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_098_20240528.pdf
Treść projektu: BRM_p24_098_20240528.docx
97/2024
Data: 29.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść projektu (skan): MOPS_p24_097_20240329.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_097_20240329.docx
BRM nr 97/2024
Data: 28.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_097_20240528.pdf
Treść projektu: BRM_p24_097_20240528.docx
96/2024
Data: 28.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom „Senior+” w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 79 i połączenia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p24_096_20240329.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_096_20240329.docx
BRM nr 96/2024
Data: 28.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_096_20240528.pdf
Treść projektu: BRM_p24_096_20240528.docx
95/2024
Data: 28.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050
Treść projektu (skan): Bd_p24_095_20240328.pdf
Treść projektu: Bd_p24_095_edyt_20240328.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p24_095a_20240408.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_095a_edyt_20240408.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p24_095a2_20240410.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p24_095a2_edyt_20240410.pdf
BRM nr 95/2024
Data: 28.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_095_20240528.pdf
Treść projektu: BRM_p24_095_20240528.docx
94/2024
Data: 28.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok
Treść projektu (skan): Bd_p24_094_20240408.pdf
Treść projektu: Bd_p24_094_20240328.pdf.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p24_094a_20240408.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_094a_20240408.docx
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p24_094a2_20240410.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p24_094a2_20240410.docx
BRM nr 94/2024
Data: 28.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p.(...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_094_20240528.pdf
Treść projektu: BRM_p24_094_20240528.docx
BRM nr 93/2024
Data: 29.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za 2023 rok
Treść projektu (skan): BRM_p24_093_20240531.pdf
Treść projektu: BRM_p24_093_20240531.docx
92/2024
Data: 27.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
Treść projektu (skan): ZSS_p24_092_20240328.pdf
Treść projektu: ZSS_p24_092_20240328.docx
BRM nr 92/2024
Data: 29.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2023 i sprawozdania finansowego za 2023 rok
Treść projektu (skan): BRM_p24_092_20240531.pdf
Treść projektu: BRM_p24_092_20240531.docx
91/2024
Data: 27.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw grypie w Łodzi dla osób w wieku 65 lat i więcej
Treść projektu (skan): ZSS_p24_091_20240328.pdf
Treść projektu: ZSS_p24_091_20240328.docx
BRM nr 91/2024
Data: 29.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na okres od 5 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku
Treść projektu (skan): BRM_p24_091_20240531.pdf
Treść projektu: BRM_p24_091_20240531.doc
90/2024
Data: 27.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych ich najemcom i dzierżawcom
Treść projektu (skan): ZNN_p24_090_20240327.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_090_20240327.doc
BRM nr 90/2024
Data: 16.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_090_20240522.pdf
Treść projektu: BRM_p24_090_20240522.doc
89/2024
Data: 27.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z miejskich placów zabaw
Treść projektu (skan): GK_p24_089_20240328.pdf
Treść projektu: GK_p24_089_20240328.docx
88/2024
Data: 25.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego należnego strażakom ratownikom oraz kandydatom na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych
Treść projektu (skan): ZK_p24_088_20240325.pdf
Treść projektu: ZK_p24_088_20240325.docx
BRM nr 88/2024
Data: 14.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały: stanowisko - apel w sprawie targowiska „Wodny Rynek” oraz sytuacji kupców, którzy posiadają na nim swoje stoiska
Treść projektu (skan): BRM_p24_088_20240515.pdf
Treść projektu: BRM_p24_088_20240515.doc
87/2024
Data: 25.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie doliny rzeki Bałutki, ulic Żubardzkiej i gen. Kazimierza Pułaskiego
Treść projektu (skan): MPU_p24_087_20240325.pdf
Treść projektu: MPU_p24_087_20240325.docx
BRM nr 87/2024
Data: 10.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Miasta Łodzi w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich
Treść projektu (skan): BRM_p24_087_20240510.pdf
Treść projektu: BRM_p24_087_20240510.doc
BRM nr 86/2024
Data: 09.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_086_20240510.pdf
Treść projektu: BRM_p24_086_20240510.doc
84/2024
Data: 19.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej
Treść projektu (skan): MPU_p24_084_20240319.pdf
Treść projektu: MPU_p24_084_20240319.docx
83/2024
Data: 11.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Treść projektu (skan): KS_p24_083_20240311.pdf
Treść projektu: KS_p24_083_20240311.docx
82/2024
Data: 11.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p24_082_20240311.pdf
Treść projektu: Ed_p24_082_20240311.docx
81/2024
Data: 11.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające w części nieważność uchwały Nr LXXXVI/2603/24 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Bakaliowej, Ziemiańskiej i Kolumny, autostrady A1 oraz wschodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p24_081_20240311.pdf
Treść projektu: MPU_p24_081_20240311.docx
80/2024
Data: 11.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające w części nieważność uchwały Nr LXXXVI/2602/24 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Feliksińskiej, Ziarnistej, Andrzejki i Rokicińskiej oraz wschodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p24_080_20240311.pdf
Treść projektu: MPU_p24_080_20240311.docx
79/2024
Data: 13.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające w części nieważność uchwały Nr LXXXVI/2601/24 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Podchorążych i Złotno oraz zachodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p24_079_20240311.pdf
Treść projektu: MPU_p24_079_20240311.docx
78/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy ul. Gandhiego w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Park przy Gandhiego” oraz ustalenia kierunku działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): KS_p24_078_20240311.pdf
Treść projektu: KS_p24_078_20240311.docx
77/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – Miasto Łódź
Treść projektu (skan): BEJP_p24_077_20240311.pdf
Treść projektu: BEJP_p24_077_20240311.docx
76/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 14 oraz udziału w gruncie, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 23
Treść projektu (skan): ZNN_p24_076_20240311.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_076_20240311.doc
75/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Miasta Gdańska w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Gdańska realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” w latach 2024-2026
Treść projektu (skan): Ed_p24_075_20240311.pdf
Treść projektu: Ed_p24_075_20240311.docx
74/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji
Treść projektu (skan): BAr_p24_074_20240327.pdf
Treść projektu: BAr_p24_074_20240327.docx
Autopoprawka (skan): BAr_p24_074_a_20240327.pdf
Autopoprawka: BAr_p24_074_a_20240327.doc
73/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p24_073_20240326.pdf
Treść projektu: BAr_p24_073_20240326.docx
Autopoprawka (skan): BAr_p24_073_a_20240326.pdf
Autopoprawka: BAr_p24_073_a_20240326.doc
72/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicy Rzgowskiej 17a i Rzgowskiej bez numeru w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p24_072_20240311.pdf
Treść projektu: BAr_p24_072_20240311.docx
71/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicy Rzgowskiej 17a i Rzgowskiej bez numeru w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p24_071_20240311.pdf
Treść projektu: BAr_p24_071_20240311.docx
Autopoprawka (skan): BAr_p24_071a_20240311.pdf
Autopoprawka: BAr_p24_071a_20240311.doc
70/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p24_070_20240311.pdf
Treść projektu: BAr_p24_070_edyt_20240311.pdf
69/2024
Data: 06.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Szczecińskiej, Podchorążych i Złotno
Treść projektu (skan): MPU_p24_069_20240307.pdf
Treść projektu: MPU_p24_069_20240307.docx
68/2024
Data: 06.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych
Treść projektu (skan): ZNN_p24_068_20240307.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_068_20240307.docx
67/2024
Data: 05.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej źródła rzeki Jasień, położonej w rejonie ulic: Pomorskiej, Henrykowskiej i Lawinowej
Treść projektu (skan): MPU_p24_067_20240305.pdf
Treść projektu: MPU_p24_067_20240305.docx
66/2024
Data: 04.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050
Treść projektu (skan): Bd_p24_066_20240305.pdf
Treść projektu: Bd_p24_066_edyt_20240305.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p24_066a_20240311.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_066a_edyt_20240311.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p24_066a2_20240312.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p24_066a2_edyt_20240312.pdf
65/2024
Data: 04.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok
Treść projektu (skan): Bd_p24_065_20240305.pdf
Treść projektu: Bd_p24_065_20240305.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p24_065a_20240311.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_065a_20240311.docx
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p24_065a2_20240312.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p24_065a2_20240312.docx
61/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2024 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p24_061_20240304.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_061_20240304.docx
60/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania-Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych gminy
Treść projektu (skan): GK_p24_060_20240304.pdf
Treść projektu: GK_p24_060_20240304.docx
59/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
Treść projektu (skan): CAPZ_p24_059_20240304.pdf
Treść projektu: CAPZ_p24_059_20240304.docx
BRM nr 59/2024
Data: 03.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie umożliwienia sprawowania pieczy zastępczej po ukończeniu przez podopiecznego 26 roku życia
Treść projektu (skan): BRM_p24_059_20240410.pdf
Treść projektu: BRM_p24_059_20240410.doc
58/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Treść projektu (skan): Ed_p24_058_20240304.pdf
Treść projektu: Ed_p24_058_20240304.docx
BRM nr 58/2024
Data: 03.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie stworzenia Łódzkiej Karty Pacjenta
Treść projektu (skan): BRM_p24_058_20240410.pdf
Treść projektu: BRM_p24_058_20240410.doc
57/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 6 w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
Treść projektu (skan): Ed_p24_057_20240304.pdf
Treść projektu: Ed_p24_057_20240304.docx
BRM nr 57/2024
Data: 03.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Artura Szyka na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_057_20240405.pdf
Treść projektu: BRM_p24_057_20240405.docx
56/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim
Treść projektu (skan): Ed_p24_056_20240304.pdf
Treść projektu: Ed_p24_056_20240304.docx
55/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zjazdowej bez numeru
Treść projektu (skan): DM_p24_055_20240312.pdf
Treść projektu: DM_p24_055_20240312.docx
BRM nr 55/2024
Data: 09.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji
Treść projektu (skan): BRM_p24_055_20240409.pdf
Treść projektu: BRM_p24_055_20240409.docx
54/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Klimatycznej, Antoniego Książka, Strykowskiej i Wycieczkowej
Treść projektu (skan): MPU_p24_054_20240305.pdf
Treść projektu: MPU_p24_054_20240305.docx
BRM nr 54/2024
Data: 09.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p24_054_20240409.pdf
Treść projektu: BRM_p24_054_20240409.docx
53/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kryształowej, Antoniego Książka i Wycieczkowej
Treść projektu (skan): MPU_p24_053_20240305.pdf
Treść projektu: MPU_p24_053_20240305.docx
BRM nr 53/2024
Data: 09.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_053_20240409.pdf
Treść projektu: BRM_p24_053_20240409.docx
52/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kasztelańskiej, Wycieczkowej, Warszawskiej i Skrzydlatej
Treść projektu (skan): MPU_p24_052_20240305.pdf
Treść projektu: MPU_p24_052_20240305.docx
BRM nr 52/2024
Data: 09.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) i p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p24_052_20240409.pdf
Treść projektu: BRM_p24_052_20240409.docx
51/2024
Data: 26.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Tomasza Judyma, Krzysztofa Cedry, Rąbieńskiej i Cieplarnianej
Treść projektu (skan): MPU_p24_051_20240227.pdf
Treść projektu: MPU_p24_051_20240227.docx
BRM nr 51/2024
Data: 09.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku p. (...) o zmianę uchwały Nr LXXIX/2391/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
Treść projektu (skan): BRM_p24_051_20240409.pdf
Treść projektu: BRM_p24_051_20240409.docx
50/2024
Data: 20.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wykowej, prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Cieplarnianej i Rąbieńskiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_050_20240226.pdf
Treść projektu: MPU_p24_050_20240226.docx
BRM nr 50/2024
Data: 09.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. Jakuba Huberta - Przewodniczącego Rady Osiedla Zarzew na działania Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p24_050_20240409.pdf
Treść projektu: BRM_p24_050_20240409.docx
49/2024
Data: 16.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy ul. Nowe Górki w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Las Nowe Górki”
Treść projektu (skan): KS_p24_049_20240219.pdf
Treść projektu: KS_p24_049_20240219.docx
BRM nr 49/2024
Data: 09.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p24_049_20240409.pdf
Treść projektu: BRM_p24_049_20240409.docx
48/2024
Data: 16.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kolumny i Gościniec, autostrady A1 oraz południowej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p24_048_20240219.pdf
Treść projektu: MPU_p24_048_20240219.docx
BRM nr 48/2024
Data: 15.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXX/2108/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2023-2030.
Treść projektu (skan): BRM_p24_048_20240403.pdf
Treść projektu: BRM_p24_048_20240409.docx
47/2024
Data: 16.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: św. Rafała Kalinowskiego, Gościniec i Bocznej oraz południowej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p24_047_20240216.pdf
Treść projektu: MPU_p24_047_20240216.docx
BRM nr 47/2024
Data: 02.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Łodzi świadczenia pieniężnego „Galanty Bon dla Wieloraczków”
Treść projektu (skan): BRM_p24_047_20240402.pdf
Treść projektu: BRM_p24_047_20240402.docx
46/2024
Data: 15.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p24_046_20240304.pdf
Treść projektu: BAr_p24_046_20240304.docx
Autopoprawka (skan): BAr_p24_046a_20240304.pdf
Autopoprawka: BAr_p24_046a_20240304.doc
BRM nr 46/2024
Data: 19.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Krzysztofa Surlita
Treść projektu (skan): BRM_p24_046_20240326.pdf
Treść projektu: BRM_p24_046_20240326.docx
45/2024
Data: 15.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Tęczowej, Góralskiej, Ekologicznej i Strykowskiej do terenu kolejowego
Treść projektu (skan): MPU_p24_045_20240216.pdf
Treść projektu: MPU_p24_045_20240216.docx
BRM nr 45/2024
Data: 02.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”
Treść projektu (skan): BRM_p24_045_20240409.pdf
Treść projektu: BRM_p24_045_20240403.docx
BRM nr 44/2024
Data: 02.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_044_20240403.pdf
Treść projektu: BRM_p24_044_20240403.doc
43/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p24_043_20240212.pdf
Treść projektu: Bd_p24_043_20240212.docx
BRM nr 43/2024
Data: 13.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zwrócenia się do Prezesa Rady Ministrów o przyspieszenie prac nad budową Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących, w tym modernizacji istniejących oraz budowy nowych sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury technicznej
Treść projektu (skan): BRM_p24_043_20240313.pdf
Treść projektu: BRM_p24_043_20240313.doc
42/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050
Treść projektu (skan): Bd_p24_042_20240212.pdf
Treść projektu: Bd_p24_042_edyt_20240212.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p24_042a_20240220.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_042a_edyt_20240220.pdf
BRM nr 42/2024
Data: 12.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni o natychmiastowe wprowadzenie pod obrady Sejmu projektów ustaw dotyczących bezpiecznego przerywania ciąży
Treść projektu (skan): BRM_p24_042_20240313.pdf
Treść projektu: BRM_p24_042_20240314.doc
41/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok
Treść projektu (skan): Bd_p24_041_20240212.pdf
Treść projektu: Bd_p24_041_20240212.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p24_041a_20240219.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_041a_20240219.docx
BRM nr 41/2024
Data: 12.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_041_20240313.pdf
Treść projektu: BRM_p24_041_20240313.docx
40/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
Treść projektu (skan): CSS_p24_040_20240212.pdf
Treść projektu: CSS_p24_040_20240212.docx
BRM nr 40/2024
Data: 12.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_040_20240313.pdf
Treść projektu: BRM_p24_040_20240313.docx
39/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Wólczańskiej i Piotra Skargi
Treść projektu (skan): MPU_p24_039_20240213.pdf
Treść projektu: MPU_p24_039_20240213.docx
BRM nr 39/2024
Data: 11.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy ul. Świtezianki w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Park Świtezianki”
Treść projektu (skan): BRM_p24_039_20240312.pdf
Treść projektu: BRM_p24_039_20240312.docx
38/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: gen. Jarosława Dąbrowskiego, Tomaszowskiej i Kotoniarskiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_038_20240213.pdf
Treść projektu: MPU_p24_038_20240213.docx
BRM nr 38/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy ul. Józefa w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Park Jordanka”
Treść projektu (skan): BRM_p24_038_20240312.pdf
Treść projektu: BRM_p24_038_20240312.docx
37/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Augustówki, położonej w rejonie ulic Stanisława Przybyszewskiego i Olechowskiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_037_20240213.pdf
Treść projektu: MPU_p24_037_20240213.docx
BRM nr 37/2024
Data: 12.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania parkowi nazwy Wenecja im. Juliusza Słowackiego
Treść projektu (skan): BRM_p24_037_20240312.pdf
Treść projektu: BRM_p24_037_20240312.docx
36/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania „Planu ogólnego miasta Łodzi”
Treść projektu (skan): MPU_p24_036_20240212.pdf
Treść projektu: MPU_p24_036_20240212.docx
BRM nr 36/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania Placówce Straży Granicznej w Łodzi imienia pułkownika Józefa Pecka
Treść projektu (skan): BRM_p24_036_20240313.pdf
Treść projektu: BRM_p24_036_20240312.docx
35/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych ich najemcom i dzierżawcom
Treść projektu (skan): ZNN_p24_035_20240212.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_035_20240212.doc
34/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemu bezdomności w Łodzi na lata 2024-2030”
Treść projektu (skan): MOPS_p24_034_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_034_20240212.docx
BRM nr 34/2024
Data: 05.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością
Treść projektu (skan): BRM_p24_034_20240307.pdf
Treść projektu: BRM_p24_034_20240307.docx
33/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości kwoty dodatku przysługującego rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka lub osoby, która po osiągnięciu pełnoletności nadal przebywa w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2-6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Treść projektu (skan): MOPS_p24_033_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_033_20240212.docx
BRM nr 33/2024
Data: 05.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za bezprzedmiotową
Treść projektu (skan): BRM_p24_033_20240307.pdf
Treść projektu: BRM_p24_033_20240307.docx
32/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących rodzinny dom dziecka
Treść projektu (skan): MOPS_p24_032_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_032_20240212.docx
BRM nr 32/2024
Data: 05.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za bezprzedmiotową
Treść projektu (skan): BRM_p24_032_20240307.pdf
Treść projektu: BRM_p24_032_20240307.docx
31/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Miastem Zgierz w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p24_031_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_031_20240212.docx
BRM nr 31/2024
Data: 05.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p.
Treść projektu (skan): BRM_p24_031_20240307.pdf
Treść projektu: BRM_p24_031_20240307.docx
30/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Buczek w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p24_030_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_030_20240212.docx
BRM nr 30/2024
Data: 05.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p.
Treść projektu (skan): BRM_p24_030_20240307.pdf
Treść projektu: BRM_p24_030_20240307.docx
29/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Ksawerów w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p24_029_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_029_20240212.docx