Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

138/2024
Data: 31.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników oraz strażaków ratowników biorących udział w działaniach polegających na zabezpieczeniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym (miejskim) planie ratowniczym
Treść projektu (skan): ZK_p24_138_20240531.pdf
Treść projektu: ZK_p24_138_20240531.docx
136/2024
Data: 28.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050
Treść projektu (skan): Bd_p24_136_20240528.pdf
Treść projektu: Bd_p24_136_edyt_20240528.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p24_136a_20240603.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_136a_edyt_20240603.pdf
135/2024
Data: 28.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok
Treść projektu (skan): Bd_p24_135_20240528.pdf
Treść projektu: Bd_p24_135_20240528.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p24_135a_20240603.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_135a_20240603.docx
134/2024
Data: 27.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Feliksińskiej, Wieńcowej i Przylesie do terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p24_134_20240527.pdf
Treść projektu: MPU_p24_134_20240527.docx
133/2024
Data: 27.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZDiT_p24_133_20240527.pdf
Treść projektu: ZDiT_p24_133_20240527.docx
132/2024
Data: 27.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonych w Łodzi przy alei Pasjonistów 18
Treść projektu (skan): DM_p24_132_20240527.pdf
Treść projektu: DM_p24_132_20240527.docx
131/2024
Data: 27.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawach przystąpienia do sporządzenia zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”
Treść projektu (skan): MPU_p24_131_20240529.pdf
Treść projektu: MPU_p24_131_20240529.docx
130/2024
Data: 27.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Łodzi i nadania jej statutu
Treść projektu (skan): CUWDPS_p24_130_20240527.pdf
Treść projektu: CUWDPS_p24_130_20240527.docx
129/2024
Data: 27.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu użytkowego nr 1U oraz udziału w gruncie, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wschodniej 69
Treść projektu (skan): ZNN_p24_129_20240527.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_129_20240527.doc
128/2024
Data: 27.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 6 w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11 do Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
Treść projektu (skan): Ed_p24_128_20240528.pdf
Treść projektu: Ed_p24_128_20240528.docx
126/2024
Data: 21.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p24_126_20240522.pdf
Treść projektu: Ed_p24_126_20240522.docx
125/2024
Data: 20.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej, Arniki i Iglastej
Treść projektu (skan): MPU_p24_125_20240520.pdf
Treść projektu: MPU_p24_125_20240520.docx
124/2024
Data: 17.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego i płk. Jana Kilińskiego
Treść projektu (skan): MPU_p24_124_20240521.pdf
Treść projektu: MPU_p24_124_20240521.docx
123/2024
Data: 17.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner, położonej w rejonie ulic: Sanitariuszek, Łaskowice, Chocianowickiej, Pabianickiej i Teodorowicza do terenów Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta
Treść projektu (skan): MPU_p24_123_20240517.pdf
Treść projektu: MPU_p24_123_20240517.docx
122/2024
Data: 17.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p22_122_20240517.pdf
Treść projektu: BAr_p22_122_20240517.docx
121/2024
Data: 14.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2024 i za rok 2025
Treść projektu (skan): Bd_p24_121_20240514.pdf
Treść projektu: Bd_p24_121_20240514.docx
120/2024
Data: 10.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Tomaszowskiej i Jędrzejowskiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_120_1_20240513.pdf
Treść projektu: MPU_p24_120_1_20240513.docx
119/2024
Data: 10.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu dla miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p24_119_20240510.pdf
Treść projektu: Bd_p24_119_20240510.docx
118/2024
Data: 10.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050
Treść projektu (skan): Bd_p24_118_20240510.pdf
Treść projektu: Bd_p24_118_edyt_20240510.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p24_118a_20240520.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_118a_edyt_20240520.pdf
117/2024
Data: 10.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok
Treść projektu (skan): Bd_p24_117_20240510.pdf
Treść projektu: Bd_p24_117_20240510.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p24_117a_20240521.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_117a_20240520.docx
116/2024
Data: 10.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicy Henryka Sienkiewicza 62 i Henryka Sienkiewicza bez numeru oraz alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 i Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p24_116_20240513.pdf
Treść projektu: BAr_p24_116_20240513.docx
115/2024
Data: 10.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicy Henryka Sienkiewicza 62 i Henryka Sienkiewicza bez numeru oraz alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 i Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p24_115_20240513.pdf
Treść projektu: BAr_p24_115_20240513.docx
113/2024
Data: 24.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców i dzierżawców, samodzielnych lokali użytkowych, samodzielnych pomieszczeń gospodarczych i nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi
Treść projektu (skan): ZNN_p24_113_20240425.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_113_20240425.doc
112/2024
Data: 24.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Brzezińskiej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p24_112_20240509.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_112_20240509.docx
111/2024
Data: 24.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie doliny rzeki Bałutki, ulic Inowrocławskiej i Omłotowej oraz terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p24_111_20240425.pdf
Treść projektu: MPU_p24_111_20240425.docx
110/2024
Data: 24.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie ulic: Opolskiej, Zjazdowej i Beskidzkiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_110_20240426.pdf
Treść projektu: MPU_p24_110_20240426.docx
109/2024
Data: 24.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie ulic Opolskiej i Beskidzkiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_109_20240426.pdf
Treść projektu: MPU_p24_109_20240426.docx
108/2024
Data: 24.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie ulic: Jarowej, Strykowskiej i Beskidzkiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_108_20240426.pdf
Treść projektu: MPU_p24_108_20240426.docx
107/2024
Data: 24.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki rozwoju kultury dla Miasta Łodzi 2030+”
Treść projektu (skan): Kul_p24_107_20240425.pdf
Treść projektu: Kul_p24_107_edyt_20240425 .pdf
106/2024
Data: 24.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p24_106_20240425.pdf
Treść projektu: Kul_p24_106_20240425.docx
105/2024
Data: 24.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2024 - 2026”
Treść projektu (skan): MOPS_p24_105_20240429.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_105_20240429.docx
104/2024
Data: 08.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobie fizycznej od ceny sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego
Treść projektu (skan): ZNN_p24_104_20240409.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_104_20240409.docx
103/2024
Data: 08.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p24_103_20240409.pdf
Treść projektu: BAr_p24_103_20240409.docx
102/2024
Data: 08.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do Projektu „RE-PUBLIC SPACES” współfinansowanego ze środków programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027
Treść projektu (skan): BAr_p24_102_20240409.pdf
Treść projektu: BAr_p24_102_20240409.docx
BRM nr 102/2024
Data: 05.06.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w składach komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_102_20240505.pdf
Treść projektu: BRM_p24_102_20240607.doc
101/2024
Data: 08.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew im. Lucjana Rudnickiego i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Miejska w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p24_101_20240408.pdf
Treść projektu: Kul_p24_101_20240408.doc
100/2024
Data: 08.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów
Treść projektu (skan): Ed_p24_100_20240409.pdf
Treść projektu: Ed_p24_100_20240409.docx
BRM nr 100/2024
Data: 28.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p24_100_20240528.pdf
Treść projektu: BRM_p24_100_20240528.docx
BRM nr 99/2024
Data: 28.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_099_20240528.pdf
Treść projektu: BRM_p24_099_20240528.docx
98/2024
Data: 02.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Pomorskiej i Mileszki.
Treść projektu (skan): MPU_p24_098_20240403.pdf
Treść projektu: MPU_p24_098_20240403.docx
BRM nr 98/2024
Data: 28.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_098_20240528.pdf
Treść projektu: BRM_p24_098_20240528.docx
97/2024
Data: 29.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść projektu (skan): MOPS_p24_097_20240329.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_097_20240329.docx
BRM nr 97/2024
Data: 28.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_097_20240528.pdf
Treść projektu: BRM_p24_097_20240528.docx
96/2024
Data: 28.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom „Senior+” w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 79 i połączenia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p24_096_20240329.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_096_20240329.docx
BRM nr 96/2024
Data: 28.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_096_20240528.pdf
Treść projektu: BRM_p24_096_20240528.docx
95/2024
Data: 28.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050
Treść projektu (skan): Bd_p24_095_20240328.pdf
Treść projektu: Bd_p24_095_edyt_20240328.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p24_095a_20240408.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_095a_edyt_20240408.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p24_095a2_20240410.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p24_095a2_edyt_20240410.pdf
BRM nr 95/2024
Data: 28.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_095_20240528.pdf
Treść projektu: BRM_p24_095_20240528.docx
94/2024
Data: 28.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok
Treść projektu (skan): Bd_p24_094_20240408.pdf
Treść projektu: Bd_p24_094_20240328.pdf.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p24_094a_20240408.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_094a_20240408.docx
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p24_094a2_20240410.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p24_094a2_20240410.docx
BRM nr 94/2024
Data: 28.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p.(...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_094_20240528.pdf
Treść projektu: BRM_p24_094_20240528.docx
BRM nr 93/2024
Data: 29.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za 2023 rok
Treść projektu (skan): BRM_p24_093_20240531.pdf
Treść projektu: BRM_p24_093_20240531.docx
92/2024
Data: 27.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
Treść projektu (skan): ZSS_p24_092_20240328.pdf
Treść projektu: ZSS_p24_092_20240328.docx
BRM nr 92/2024
Data: 29.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2023 i sprawozdania finansowego za 2023 rok
Treść projektu (skan): BRM_p24_092_20240531.pdf
Treść projektu: BRM_p24_092_20240531.docx
91/2024
Data: 27.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw grypie w Łodzi dla osób w wieku 65 lat i więcej
Treść projektu (skan): ZSS_p24_091_20240328.pdf
Treść projektu: ZSS_p24_091_20240328.docx
BRM nr 91/2024
Data: 29.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na okres od 5 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku
Treść projektu (skan): BRM_p24_091_20240531.pdf
Treść projektu: BRM_p24_091_20240531.doc
90/2024
Data: 27.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych ich najemcom i dzierżawcom
Treść projektu (skan): ZNN_p24_090_20240327.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_090_20240327.doc
BRM nr 90/2024
Data: 16.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_090_20240522.pdf
Treść projektu: BRM_p24_090_20240522.doc
89/2024
Data: 27.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z miejskich placów zabaw
Treść projektu (skan): GK_p24_089_20240328.pdf
Treść projektu: GK_p24_089_20240328.docx
88/2024
Data: 25.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego należnego strażakom ratownikom oraz kandydatom na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych
Treść projektu (skan): ZK_p24_088_20240325.pdf
Treść projektu: ZK_p24_088_20240325.docx
BRM nr 88/2024
Data: 14.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały: stanowisko - apel w sprawie targowiska „Wodny Rynek” oraz sytuacji kupców, którzy posiadają na nim swoje stoiska
Treść projektu (skan): BRM_p24_088_20240515.pdf
Treść projektu: BRM_p24_088_20240515.doc
87/2024
Data: 25.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie doliny rzeki Bałutki, ulic Żubardzkiej i gen. Kazimierza Pułaskiego
Treść projektu (skan): MPU_p24_087_20240325.pdf
Treść projektu: MPU_p24_087_20240325.docx
BRM nr 87/2024
Data: 10.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Miasta Łodzi w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich
Treść projektu (skan): BRM_p24_087_20240510.pdf
Treść projektu: BRM_p24_087_20240510.doc
BRM nr 86/2024
Data: 09.05.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_086_20240510.pdf
Treść projektu: BRM_p24_086_20240510.doc
84/2024
Data: 19.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej
Treść projektu (skan): MPU_p24_084_20240319.pdf
Treść projektu: MPU_p24_084_20240319.docx
83/2024
Data: 11.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Treść projektu (skan): KS_p24_083_20240311.pdf
Treść projektu: KS_p24_083_20240311.docx
82/2024
Data: 11.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p24_082_20240311.pdf
Treść projektu: Ed_p24_082_20240311.docx
81/2024
Data: 11.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające w części nieważność uchwały Nr LXXXVI/2603/24 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Bakaliowej, Ziemiańskiej i Kolumny, autostrady A1 oraz wschodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p24_081_20240311.pdf
Treść projektu: MPU_p24_081_20240311.docx
80/2024
Data: 11.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające w części nieważność uchwały Nr LXXXVI/2602/24 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Feliksińskiej, Ziarnistej, Andrzejki i Rokicińskiej oraz wschodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p24_080_20240311.pdf
Treść projektu: MPU_p24_080_20240311.docx
79/2024
Data: 13.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające w części nieważność uchwały Nr LXXXVI/2601/24 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Podchorążych i Złotno oraz zachodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p24_079_20240311.pdf
Treść projektu: MPU_p24_079_20240311.docx
78/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy ul. Gandhiego w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Park przy Gandhiego” oraz ustalenia kierunku działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): KS_p24_078_20240311.pdf
Treść projektu: KS_p24_078_20240311.docx
77/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – Miasto Łódź
Treść projektu (skan): BEJP_p24_077_20240311.pdf
Treść projektu: BEJP_p24_077_20240311.docx
76/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 14 oraz udziału w gruncie, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 23
Treść projektu (skan): ZNN_p24_076_20240311.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_076_20240311.doc
75/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Miasta Gdańska w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Gdańska realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” w latach 2024-2026
Treść projektu (skan): Ed_p24_075_20240311.pdf
Treść projektu: Ed_p24_075_20240311.docx
74/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji
Treść projektu (skan): BAr_p24_074_20240327.pdf
Treść projektu: BAr_p24_074_20240327.docx
Autopoprawka (skan): BAr_p24_074_a_20240327.pdf
Autopoprawka: BAr_p24_074_a_20240327.doc
73/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p24_073_20240326.pdf
Treść projektu: BAr_p24_073_20240326.docx
Autopoprawka (skan): BAr_p24_073_a_20240326.pdf
Autopoprawka: BAr_p24_073_a_20240326.doc
72/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicy Rzgowskiej 17a i Rzgowskiej bez numeru w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p24_072_20240311.pdf
Treść projektu: BAr_p24_072_20240311.docx
71/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicy Rzgowskiej 17a i Rzgowskiej bez numeru w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p24_071_20240311.pdf
Treść projektu: BAr_p24_071_20240311.docx
Autopoprawka (skan): BAr_p24_071a_20240311.pdf
Autopoprawka: BAr_p24_071a_20240311.doc
70/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p24_070_20240311.pdf
Treść projektu: BAr_p24_070_edyt_20240311.pdf
69/2024
Data: 06.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Szczecińskiej, Podchorążych i Złotno
Treść projektu (skan): MPU_p24_069_20240307.pdf
Treść projektu: MPU_p24_069_20240307.docx
68/2024
Data: 06.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych
Treść projektu (skan): ZNN_p24_068_20240307.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_068_20240307.docx
67/2024
Data: 05.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej źródła rzeki Jasień, położonej w rejonie ulic: Pomorskiej, Henrykowskiej i Lawinowej
Treść projektu (skan): MPU_p24_067_20240305.pdf
Treść projektu: MPU_p24_067_20240305.docx
66/2024
Data: 04.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050
Treść projektu (skan): Bd_p24_066_20240305.pdf
Treść projektu: Bd_p24_066_edyt_20240305.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p24_066a_20240311.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_066a_edyt_20240311.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p24_066a2_20240312.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p24_066a2_edyt_20240312.pdf
65/2024
Data: 04.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok
Treść projektu (skan): Bd_p24_065_20240305.pdf
Treść projektu: Bd_p24_065_20240305.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p24_065a_20240311.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_065a_20240311.docx
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p24_065a2_20240312.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p24_065a2_20240312.docx
61/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2024 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p24_061_20240304.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_061_20240304.docx
60/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania-Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych gminy
Treść projektu (skan): GK_p24_060_20240304.pdf
Treść projektu: GK_p24_060_20240304.docx
59/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
Treść projektu (skan): CAPZ_p24_059_20240304.pdf
Treść projektu: CAPZ_p24_059_20240304.docx
BRM nr 59/2024
Data: 03.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie umożliwienia sprawowania pieczy zastępczej po ukończeniu przez podopiecznego 26 roku życia
Treść projektu (skan): BRM_p24_059_20240410.pdf
Treść projektu: BRM_p24_059_20240410.doc
58/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Treść projektu (skan): Ed_p24_058_20240304.pdf
Treść projektu: Ed_p24_058_20240304.docx
BRM nr 58/2024
Data: 03.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie stworzenia Łódzkiej Karty Pacjenta
Treść projektu (skan): BRM_p24_058_20240410.pdf
Treść projektu: BRM_p24_058_20240410.doc
57/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 6 w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
Treść projektu (skan): Ed_p24_057_20240304.pdf
Treść projektu: Ed_p24_057_20240304.docx
BRM nr 57/2024
Data: 03.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Artura Szyka na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_057_20240405.pdf
Treść projektu: BRM_p24_057_20240405.docx
56/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim
Treść projektu (skan): Ed_p24_056_20240304.pdf
Treść projektu: Ed_p24_056_20240304.docx
55/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zjazdowej bez numeru
Treść projektu (skan): DM_p24_055_20240312.pdf
Treść projektu: DM_p24_055_20240312.docx
BRM nr 55/2024
Data: 09.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji
Treść projektu (skan): BRM_p24_055_20240409.pdf
Treść projektu: BRM_p24_055_20240409.docx
54/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Klimatycznej, Antoniego Książka, Strykowskiej i Wycieczkowej
Treść projektu (skan): MPU_p24_054_20240305.pdf
Treść projektu: MPU_p24_054_20240305.docx
BRM nr 54/2024
Data: 09.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p24_054_20240409.pdf
Treść projektu: BRM_p24_054_20240409.docx
53/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kryształowej, Antoniego Książka i Wycieczkowej
Treść projektu (skan): MPU_p24_053_20240305.pdf
Treść projektu: MPU_p24_053_20240305.docx
BRM nr 53/2024
Data: 09.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_053_20240409.pdf
Treść projektu: BRM_p24_053_20240409.docx
52/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kasztelańskiej, Wycieczkowej, Warszawskiej i Skrzydlatej
Treść projektu (skan): MPU_p24_052_20240305.pdf
Treść projektu: MPU_p24_052_20240305.docx
BRM nr 52/2024
Data: 09.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) i p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p24_052_20240409.pdf
Treść projektu: BRM_p24_052_20240409.docx
51/2024
Data: 26.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Tomasza Judyma, Krzysztofa Cedry, Rąbieńskiej i Cieplarnianej
Treść projektu (skan): MPU_p24_051_20240227.pdf
Treść projektu: MPU_p24_051_20240227.docx
BRM nr 51/2024
Data: 09.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku p. (...) o zmianę uchwały Nr LXXIX/2391/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
Treść projektu (skan): BRM_p24_051_20240409.pdf
Treść projektu: BRM_p24_051_20240409.docx
50/2024
Data: 20.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wykowej, prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Cieplarnianej i Rąbieńskiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_050_20240226.pdf
Treść projektu: MPU_p24_050_20240226.docx
BRM nr 50/2024
Data: 09.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. Jakuba Huberta - Przewodniczącego Rady Osiedla Zarzew na działania Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p24_050_20240409.pdf
Treść projektu: BRM_p24_050_20240409.docx
49/2024
Data: 16.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy ul. Nowe Górki w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Las Nowe Górki”
Treść projektu (skan): KS_p24_049_20240219.pdf
Treść projektu: KS_p24_049_20240219.docx
BRM nr 49/2024
Data: 09.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p24_049_20240409.pdf
Treść projektu: BRM_p24_049_20240409.docx
48/2024
Data: 16.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kolumny i Gościniec, autostrady A1 oraz południowej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p24_048_20240219.pdf
Treść projektu: MPU_p24_048_20240219.docx
BRM nr 48/2024
Data: 15.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXX/2108/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2023-2030.
Treść projektu (skan): BRM_p24_048_20240403.pdf
Treść projektu: BRM_p24_048_20240409.docx
47/2024
Data: 16.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: św. Rafała Kalinowskiego, Gościniec i Bocznej oraz południowej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p24_047_20240216.pdf
Treść projektu: MPU_p24_047_20240216.docx
BRM nr 47/2024
Data: 02.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Łodzi świadczenia pieniężnego „Galanty Bon dla Wieloraczków”
Treść projektu (skan): BRM_p24_047_20240402.pdf
Treść projektu: BRM_p24_047_20240402.docx
46/2024
Data: 15.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p24_046_20240304.pdf
Treść projektu: BAr_p24_046_20240304.docx
Autopoprawka (skan): BAr_p24_046a_20240304.pdf
Autopoprawka: BAr_p24_046a_20240304.doc
BRM nr 46/2024
Data: 19.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Krzysztofa Surlita
Treść projektu (skan): BRM_p24_046_20240326.pdf
Treść projektu: BRM_p24_046_20240326.docx
45/2024
Data: 15.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Tęczowej, Góralskiej, Ekologicznej i Strykowskiej do terenu kolejowego
Treść projektu (skan): MPU_p24_045_20240216.pdf
Treść projektu: MPU_p24_045_20240216.docx
BRM nr 45/2024
Data: 02.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”
Treść projektu (skan): BRM_p24_045_20240409.pdf
Treść projektu: BRM_p24_045_20240403.docx
BRM nr 44/2024
Data: 02.04.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_044_20240403.pdf
Treść projektu: BRM_p24_044_20240403.doc
43/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p24_043_20240212.pdf
Treść projektu: Bd_p24_043_20240212.docx
BRM nr 43/2024
Data: 13.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zwrócenia się do Prezesa Rady Ministrów o przyspieszenie prac nad budową Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących, w tym modernizacji istniejących oraz budowy nowych sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury technicznej
Treść projektu (skan): BRM_p24_043_20240313.pdf
Treść projektu: BRM_p24_043_20240313.doc
42/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050
Treść projektu (skan): Bd_p24_042_20240212.pdf
Treść projektu: Bd_p24_042_edyt_20240212.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p24_042a_20240220.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_042a_edyt_20240220.pdf
BRM nr 42/2024
Data: 12.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni o natychmiastowe wprowadzenie pod obrady Sejmu projektów ustaw dotyczących bezpiecznego przerywania ciąży
Treść projektu (skan): BRM_p24_042_20240313.pdf
Treść projektu: BRM_p24_042_20240314.doc
41/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok
Treść projektu (skan): Bd_p24_041_20240212.pdf
Treść projektu: Bd_p24_041_20240212.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p24_041a_20240219.pdf
Autopoprawka: Bd_p24_041a_20240219.docx
BRM nr 41/2024
Data: 12.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_041_20240313.pdf
Treść projektu: BRM_p24_041_20240313.docx
40/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
Treść projektu (skan): CSS_p24_040_20240212.pdf
Treść projektu: CSS_p24_040_20240212.docx
BRM nr 40/2024
Data: 12.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_040_20240313.pdf
Treść projektu: BRM_p24_040_20240313.docx
39/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Wólczańskiej i Piotra Skargi
Treść projektu (skan): MPU_p24_039_20240213.pdf
Treść projektu: MPU_p24_039_20240213.docx
BRM nr 39/2024
Data: 11.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy ul. Świtezianki w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Park Świtezianki”
Treść projektu (skan): BRM_p24_039_20240312.pdf
Treść projektu: BRM_p24_039_20240312.docx
38/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: gen. Jarosława Dąbrowskiego, Tomaszowskiej i Kotoniarskiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_038_20240213.pdf
Treść projektu: MPU_p24_038_20240213.docx
BRM nr 38/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy ul. Józefa w Łodzi, za park gminny i nadania mu nazwy „Park Jordanka”
Treść projektu (skan): BRM_p24_038_20240312.pdf
Treść projektu: BRM_p24_038_20240312.docx
37/2024
Data: 12.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Augustówki, położonej w rejonie ulic Stanisława Przybyszewskiego i Olechowskiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_037_20240213.pdf
Treść projektu: MPU_p24_037_20240213.docx
BRM nr 37/2024
Data: 12.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania parkowi nazwy Wenecja im. Juliusza Słowackiego
Treść projektu (skan): BRM_p24_037_20240312.pdf
Treść projektu: BRM_p24_037_20240312.docx
36/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania „Planu ogólnego miasta Łodzi”
Treść projektu (skan): MPU_p24_036_20240212.pdf
Treść projektu: MPU_p24_036_20240212.docx
BRM nr 36/2024
Data: 08.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania Placówce Straży Granicznej w Łodzi imienia pułkownika Józefa Pecka
Treść projektu (skan): BRM_p24_036_20240313.pdf
Treść projektu: BRM_p24_036_20240312.docx
35/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych ich najemcom i dzierżawcom
Treść projektu (skan): ZNN_p24_035_20240212.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_035_20240212.doc
34/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemu bezdomności w Łodzi na lata 2024-2030”
Treść projektu (skan): MOPS_p24_034_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_034_20240212.docx
BRM nr 34/2024
Data: 05.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością
Treść projektu (skan): BRM_p24_034_20240307.pdf
Treść projektu: BRM_p24_034_20240307.docx
33/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości kwoty dodatku przysługującego rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka lub osoby, która po osiągnięciu pełnoletności nadal przebywa w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2-6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Treść projektu (skan): MOPS_p24_033_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_033_20240212.docx
BRM nr 33/2024
Data: 05.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za bezprzedmiotową
Treść projektu (skan): BRM_p24_033_20240307.pdf
Treść projektu: BRM_p24_033_20240307.docx
32/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących rodzinny dom dziecka
Treść projektu (skan): MOPS_p24_032_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_032_20240212.docx
BRM nr 32/2024
Data: 05.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za bezprzedmiotową
Treść projektu (skan): BRM_p24_032_20240307.pdf
Treść projektu: BRM_p24_032_20240307.docx
31/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Miastem Zgierz w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p24_031_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_031_20240212.docx
BRM nr 31/2024
Data: 05.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p.
Treść projektu (skan): BRM_p24_031_20240307.pdf
Treść projektu: BRM_p24_031_20240307.docx
30/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Buczek w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p24_030_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_030_20240212.docx
BRM nr 30/2024
Data: 05.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p.
Treść projektu (skan): BRM_p24_030_20240307.pdf
Treść projektu: BRM_p24_030_20240307.docx
29/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Ksawerów w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p24_029_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_029_20240212.docx
BRM nr 29/2024
Data: 05.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. na działania Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi oraz Dyrektora Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_029_20240307.pdf
Treść projektu: BRM_p24_029_20240307.docx
28/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Miastem Łowicz w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p24_028_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_028_20240212.docx
BRM nr 28/2024
Data: 05.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel do mieszkańców Łodzi o przekazywanie 1,5% swojego podatku na rzecz organizacji działających na terenie Miasta
Treść projektu (skan): BRM_p24_028_20240306.pdf
Treść projektu: BRM_p24_028_20240306.docx
27/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Konstantynów Łódzki w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p24_027_20240212.pdf
Treść projektu: MOPS_p24_027_20240212.docx
26/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p24_026_20240212.pdf
Treść projektu: ZSS_p24_026_20240212.docx
25/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektów finansowanych w ramach Programu Erasmus+
Treść projektu (skan): BRiM_p24_025_20240215.pdf
Treść projektu: BRiM_p24_025_20240215.docx
BRM nr 25/2024
Data: 12.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania rondu nazwy adw. Piotra Kona
Treść projektu (skan): BRM_p24_025_20240312.pdf
Treść projektu: BRM_p24_025_20240312.docx
24/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia granic ich obwodów
Treść projektu (skan): Ed_p24_024_20240212.pdf
Treść projektu: Ed_p24_024_20240212.docx
BRM nr 24/2024
Data: 01.03.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
Treść projektu (skan): BRM_p24_024_20240304.pdf
Treść projektu: BRM_p24_024_20240304.docx
Autopoprawka (skan): BRM_p24_024a_20240312.pdf
23/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie włączenia XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Łodzi przy ul. Janusza Kusocińskiego 116 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Łodzi przy ul. Janusza Kusocińskiego 100
Treść projektu (skan): Ed_p24_023_20240212.pdf
Treść projektu: Ed_p24_023_20240212.docx
BRM nr 23/2024
Data: 21.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_023_20240221.pdf
Treść projektu: BRM_p24_023_20240221.docx
22/2024
Data: 30.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew im. Lucjana Rudnickiego i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Miejska w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p24_022_20240131.pdf
Treść projektu: Kul_p24_022_20240131.docx
BRM nr 22/2024
Data: 20.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunku działania Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie utworzenia parku gminnego i nadania mu nazwy „Zielony Rynek Rudy”
Treść projektu (skan): BRM_p24_022_20240220.pdf
Treść projektu: BRM_p24_022_20240220.docx
21/2024
Data: 30.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynagradzania członków Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi, obwodowych komisji do spraw wyborów rady osiedla i obwodowych komisji do spraw referendum
Treść projektu (skan): BAM_p24_021_20240131.pdf
Treść projektu: BAM_p24_021_20240131.docx
20/2024
Data: 30.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przedłużenia kadencji rad jednostek pomocniczych miasta Łodzi - osiedli
Treść projektu (skan): BAM_p24_020_20240131.pdf
Treść projektu: BAM_p24_020_20240131.docx
19/2024
Data: 26.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Treść projektu (skan): MPU_p24_019_20240130.pdf
Treść projektu: MPU_p24_019_20240130.doc
BRM nr 19/2024
Data: 13.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku
Treść projektu (skan): BRM_p24_019_20240219.pdf
Treść projektu: BRM_p24_019_20240219.docx
18/2024
Data: 26.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Łódzkiego prawa własności nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17
Treść projektu (skan): ZNN_p24_018_20240202.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_018_20240202.doc
BRM nr 18/2024
Data: 13.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_018_20240219.pdf
Treść projektu: BRM_p24_018_20240219.docx
17/2024
Data: 26.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Gęsiej 14 i Gęsiej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p24_017_20240129.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_017_20240129.docx
BRM nr 17/2024
Data: 13.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p24_017_20240219.pdf
Treść projektu: BRM_p24_017_20240219.docx
16/2024
Data: 26.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi „Pinokio” w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p24_016_20240131.pdf
Treść projektu: Kul_p24_016_20240131.docx
BRM nr 16/2024
Data: 13.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku p.
Treść projektu (skan): BRM_p24_016_20240219.pdf
Treść projektu: BRM_p24_016_20240219.docx
15/2024
Data: 15.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Andrzeja Struga 82/84 i 86
Treść projektu (skan): MPU_p24_015_20240116.pdf
Treść projektu: MPU_p24_015_20240116.docx
BRM nr 15/2024
Data: 13.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p.
Treść projektu (skan): BRM_p24_015_20240219.pdf
Treść projektu: BRM_p24_015_20240219.docx
14/2024
Data: 15.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pienistej, gen. Stanisława Maczka i Tadeusza Sołtyka
Treść projektu (skan): MPU_p24_014_20240116.pdf
Treść projektu: MPU_p24_014_20240116.docx
BRM nr 14/2024
Data: 13.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p.
Treść projektu (skan): BRM_p24_014_20240219.pdf
Treść projektu: BRM_p24_014_20240219.docx
13/2024
Data: 15.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi w 2024 r.
Treść projektu (skan): Spt_p24_013_20240116.pdf
Treść projektu: Spt_p24_013_20240116.docx
BRM nr 13/2024
Data: 13.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p24_013_20240219.pdf
Treść projektu: BRM_p24_013_20240219.docx
12/2024
Data: 15.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p24_012_20240116.pdf
Treść projektu: BAr_p24_012_20240116.doc
BRM nr 12/2024
Data: 13.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p.
Treść projektu (skan): BRM_p24_012_20240219.pdf
Treść projektu: BRM_p24_012_20240219.docx
11/2024
Data: 15.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Olechówki, położonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, Świętego Wojciecha, Nadwodnej, Bałtyckiej, Zygmunta i Kolumny
Treść projektu (skan): MPU_p24_011_20240116.pdf
Treść projektu: MPU_p24_011_20240116.docx
BRM nr 11/2024
Data: 13.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. na działania Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi oraz Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_011_20240219.pdf
Treść projektu: BRM_p24_011_20240219.docx
10/2023
Data: 15.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania
Treść projektu (skan): ZDiT_p24_010_20240115.pdf
Treść projektu: ZDiT_p24_010_20240115.docx
Autopoprawka (skan): ZDiT_p24_010a_20240116.pdf
Autopoprawka: ZDIT_p24_010a_20240116.doc
BRM nr 10/2024
Data: 09.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi właściwego do dokonywania czynności związanych z odbywaniem podróży służbowych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_010_20240214.pdf
Treść projektu: BRM_p24_010_20240214.docx
9/2024
Data: 15.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Henrykowskiej, Arniki i Pomorskiej
Treść projektu (skan): MPU_p24_009_20240116.pdf
Treść projektu: MPU_p24_009_20240116.docx
BRM nr 9/2024
Data: 20.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania alei nazwy 600-lecia miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_009_20240220.pdf
Treść projektu: BRM_p24_009_20240220.docx
8/2024
Data: 12.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050
Treść projektu (skan): Bd_p24_008_20240115.pdf
Treść projektu: Bd_p24_008_edyt_20240115.pdf
BRM nr 8/2024
Data: 20.02.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Cyganka
Treść projektu (skan): BRM_p24_008_20240220.pdf
Treść projektu: BRM_p24_008_20240220.docx
7/2024
Data: 12.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok
Treść projektu (skan): Bd_p24_007_20240112.pdf
Treść projektu: Bd_p24_007_20240112.docx
BRM nr 7/2024
Data: 25.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_007_20240125.pdf
Treść projektu: BRM_p24_007_20240125.doc
6/2024
Data: 10.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej
Treść projektu (skan): ZNN_p24_006_20240115.pdf
Treść projektu: ZNN_p24_006_20240115.docx
BRM nr 6/2024
Data: 16.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy ul. Maczka w Łodzi za park gminny oraz ustalenia kierunku działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p24_006_20240116.pdf
Treść projektu: BRM_p24_006_20240116.docx
5/2024
Data: 10.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRiM_p24_005_20240111.pdf
Treść projektu: BRiM_p24_005_edyt_20240111.pdf
4/2024
Data: 10.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p24_004_20240111.pdf
Treść projektu: Ed_p24_004_20240111.docx
BRM nr 4/2024
Data: 09.01.2024
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku p. (...)
Treść projektu (skan):