Projekty uchwał Rady Miejskiej - 2007

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

Projekty przekazane pod obrady 27 grudnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Łodzi pomiędzy al. ks. bp. Władysława Bandurskiego, al. Unii Lubelskiej i Parkiem im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  druk nr 347/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi i w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 w Łodzi
  druk nr 346/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 grudnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi ul. Marysińska 61/67”
  druk nr 345/2007 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi ul. Jaskrowa 15”
  druk nr 344/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 20 grudnia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 13 grudnia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 12 grudnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2007 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 336/2007 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 grudnia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 7 grudnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika – fontanny „Św. Faustyna czerpiąca ze źródła Miłosierdzia”
  druk nr 333/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 6 grudnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 36/38
  druk nr 332/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Fabrycznej 17a
  druk nr 331/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb dla miasta Łodzi w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2008
  druk nr 330/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 29 listopada 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 125
  druk nr 328/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008”
  druk nr 326/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie II Szpitala Miejskiego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi
  druk nr 325/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2008
  druk nr 324/2007 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 listopada 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 26 listopada 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wstąpienia p. Ilony Orczykowskiej z listy nr 5 w okręgu wyborczym nr 7 w miejsce radnego, którego mandat wygasł
  druk BRM nr 177/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 22 listopada 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 21 listopada 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty od posiadania psów
  druk nr 310/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki tej opłaty
  druk nr 309/2007 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  druk nr 308/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 listopada 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  druk nr 307/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
  2008 r.
  druk nr 306/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie powołania społecznych asystentów radnych Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 175/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 listopada 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zorganizowania w 2008 r. w Łodzi zadania własnego Miasta - koncert finałowy pod nazwą „Oratorium dla świata. Łódź - Finał - Ziemia Obiecana”
  druk nr 303/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 8 listopada 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 5 listopada 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi przy ul. Małachowskiego 5/7
  druk nr 300/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 listopada 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 31 października 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki tej opłaty
  druk nr 296/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  druk nr 295/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  druk nr 294/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XVII/292/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty
  druk nr 293/2007 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku
  druk nr 292/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej
  druk nr 291/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, w tym nauczycieli będących emerytami i rencistami
  druk nr 290/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych, jednostkach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, objętych ponadzakładowym układem zbiorowym pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 289/2007 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów niektórym instytucjom kultury
  druk nr 288/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta Łodzi
  druk nr 287/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi ul. Jaskrowa 15”
  druk nr 286/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi ul. Marysińska 61/67”
  druk nr 285/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi ul. Królewska 13/15”
  druk nr 284/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2007 rok oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych
  druk nr 283/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  załącznik nr 4 >>>>
  załącznik nr 5 >>>>
  załącznik nr 6 >>>>
  załącznik nr 7 >>>>
  załącznik nr 8 >>>>
  załącznik nr 9 >>>>
  załącznik nr 10 >>>>
  autopoprawka nr 1 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik nr 11 >>>>
  załącznik nr 12 >>>>
  załącznik nr 13 >>>>
  autopoprawka nr 2 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 25 października 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym na 2007 r.
  druk nr 282/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie miasta Łodzi
  druk nr 281/2007 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2007 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 280/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
  druk nr 279/2007 >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 18 października 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Międzynarodowych Targów Łódzkich” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 277/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi przy ul. Centralnej 40
  druk nr 276/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy własnej Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu nr 3 im. Henryka Jordana w Łodzi przy ul. Tkackiej 34/36
  druk nr 275/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 października 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie skargi spółki jawnej Cegal na działanie Prezydenta Miasta Łodzi p. Jerzego Kropiwnickiego
  druk BRM nr 154/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 października 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 10 października 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 150/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2008-2011
  druk BRM nr 149/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2008-2011
  druk BRM nr 148/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi na kadencję 2008-2011
  druk BRM nr 147/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi na kadencję 2008-2011
  druk BRM nr 146/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na kadencję 2008-2011
  druk BRM nr 145/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 4 października 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 3 października 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 2 października 2007 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi”
  druk nr 262/2007 >>>>
 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Łodzi o rozważenie możliwości uruchomienia dodatkowych środków na fundusz płac dla służb opieki społecznej
  druk BRM nr 138/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 1 października 2007 r.:

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ochrony drzewostanu kasztanowca białego przed szkodnikami na terenie obszaru administracyjnego miasta Łodzi
  druk BRM nr 135/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 września 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi
  druk nr 258/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi
  druk nr 257/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie” w Łodzi
  druk nr 256/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Chojny” w Łodzi
  druk nr 255/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy IV Szpitalu Miejskim im. dr. H. Jordana w Łodzi
  druk nr 254/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi
  druk nr 253/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy II Szpitalu Miejskim im. dr. L. Rydygiera w Łodzi
  druk nr 252/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy I Szpitalu Miejskim im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi
  druk nr 251/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 26 września 2007 r.:

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Łodzi o wsparcie finansowe dla Łódzkiego Klubu Sportowego oraz Klubu Sportowego Widzew-Łódź
  druk BRM nr 134/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 20 września 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 12 września 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 11 września 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Łodzi
  druk nr 243/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  druk nr 241/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale obszaru miasta Łodzi na obwody głosowania
  druk nr 240/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zakazu umieszczania plakatów i haseł wyborczych na niektórych budynkach publicznych, a także określonych częściach terenów publicznych w czasie przeprowadzania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
  druk nr 239/2007 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 7 września 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi kontroli prawidłowości przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi
  druk BRM nr 129/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 6 września 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 5 września 2007 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź
  druk BRM nr 126/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 4 września 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Łodzi zakazu korzystania w handlu detalicznym i w działalności usługowej z jednorazowych i bezpłatnych torebek foliowych
  druk BRM nr 125/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 3 września 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 28 sierpnia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 23 sierpnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Łodzi o nazwie Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi, przy ul. Małachowskiego 5/7 i nadania statutu jednostce
  druk nr 234/2007 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji placówki oświatowej pn. Centrum Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych w Łodzi prowadzonej przez Miasto Łódź
  druk nr 233/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostce budżetowej „Hale Targowe”
  druk nr 230/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 229/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 16 sierpnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2007 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 228/2007 >>>>
  załącznik nr 1 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 sierpnia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 13 sierpnia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 10 sierpnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
  druk nr 222/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Niesłyszących, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
  druk nr 221/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Słabo Widzących, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi przy al. Pierwszej Dywizji 16/18
  druk nr 220/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi przy al. Pierwszej Dywizji 16/18
  druk nr 219/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum dla Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
  druk nr 218/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Masażu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących w Łodzi przy ul. Dziewanny 24
  druk nr 217/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2
  druk nr 216/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2
  druk nr 215/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi przy ul. Wareckiej 41
  druk nr 214/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Pięcioletniego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 213/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi przy al. Politechniki 37
  druk nr 212/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi przy al. Politechniki 37
  druk nr 211/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji LIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi przy al. Politechniki 37
  druk nr 210/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Pięcioletniego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 16 w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55
  druk nr 209/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XVI Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 16 w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55
  druk nr 208/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji LIV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 16 w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55
  druk nr 207/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Technicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
  druk nr 206/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 w Łodzi przy ul. Henryka Siemiradzkiego 4/8
  druk nr 205/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Trzyletniego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 w Łodzi przy ul. Henryka Siemiradzkiego 4/8
  druk nr 204/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Pięcioletniego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 w Łodzi przy ul. Henryka Siemiradzkiego 4/8
  druk nr 203/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
  druk nr 202/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Trzyletniego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
  druk nr 201/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Księgarskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi przy ul. Księży Młyn 13/15
  druk nr 200/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi przy ul. Księży Młyn 13/15
  druk nr 199/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi przy ul. Księży Młyn 13/15
  druk nr 198/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi przy ul. Księży Młyn 13/15
  druk nr 197/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18
  druk nr 196/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Elektronicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18
  druk nr 195/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi przy al. Politechniki 38
  druk nr 194/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi przy al. Politechniki 38
  druk nr 193/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Franciszka Prożka 3/5
  druk nr 192/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Franciszka Prożka 3/5
  druk nr 191/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Kolejowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Franciszka Prożka 3/5
  druk nr 190/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137
  druk nr 189/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88
  druk nr 188/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88
  druk nr 187/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
  druk nr 186/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
  druk nr 185/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. Jana Kilińskiego 159/163
  druk nr 184/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Energetycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. Jana Kilińskiego 159/163
  druk nr 183/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Handlowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi przy ul. Astronautów 19
  druk nr 182/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171
  druk nr 181/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ekonomicznego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171
  druk nr 180/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 sierpnia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 2 sierpnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007-2013 dla miasta Łodzi
  druk nr 175/2007 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do zawarcia porozumienia w sprawie połączenia Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  druk nr 174/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 26 lipca 2007 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2007 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 172/2007 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb dla miasta Łodzi w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
  druk nr 171/2007 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta
  druk nr 170/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  autopoprawka >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty
  druk nr 169/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 lipca 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Starorudzkiej 10/12
  druk nr 168/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego
  druk nr 167/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Strążyskiej, Szczawnickiej i Telefonicznej, do terenu kolejowego
  druk nr 166/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Stoki i Dolina Łódki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Listopadowej, Dębowskiego, Rysy, Giewont, Telefonicznej, Szczawnickiej i Strążyskiej
  druk nr 165/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Dolina Łódki i Nowosolna, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Iglastej, Hyrnej, Dębowskiego i Listopadowej
  druk nr 164/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Kopernika w Łodzi
  druk nr 163/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 lipca 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 5 lipca 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej nr 17 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi przy al. Politechniki 37 i nadania statutu
  druk nr 162/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum nr 19 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 i nadania statutu
  druk nr 161/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 w Łodzi przy ul. Henryka Siemiradzkiego 4/8 i nadania statutu
  druk nr 160/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum nr 14 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 w Łodzi przy ul. Henryka Siemiradzkiego 4/8 i nadania statutu
  druk nr 159/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35 i nadania statutu
  druk nr 158/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi przy ul. Księży Młyn 13/15 i nadania statutu
  druk nr 157/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 10 w Łodzi przy ul. Harcerskiej 8/10
  druk nr 155/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 29 czerwca 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr IV/59/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Strykowskiej
  druk BRM nr 97/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 czerwca 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 26 czerwca 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należących do Miasta Łodzi
  druk nr 145/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 25 czerwca 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa z wnioskiem o komercjalizację w celu komunalizacji przedsiębiorstwa państwowego działającego pod nazwą Przedsiębiorstwo Turystyczne „Łódź” z siedzibą w Łodzi, przy al. Kościuszki 68
  druk nr 144/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 czerwca 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 18 czerwca 2007 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
  druk nr 137/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 czerwca 2007 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Łodzi przy ul. Mikołaja Kopernika 36
  druk nr 133/2007 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone
  druk nr 132/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta w Łodzi
  druk BRM nr 92/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 91/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta w Łodzi
  druk BRM nr 90/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi p. Jerzego Kropiwnickiego
  druk BRM nr 89/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 13 czerwca 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie „Park kulturowy posiadeł wodno - fabrycznych”
  druk BRM nr 88/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 8 czerwca 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na jednego mieszkańca w jednostkach pomocniczych Miasta Łodzi - osiedlach na 2008 rok
  druk nr 124/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 5 czerwca 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 31 maja 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 24 maja 2007 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  druk nr 118/2007 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Fabryka Sztuki w Łodzi
  druk nr 117/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 23 maja 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami stanowiących własność Gminy Łódź
  druk BRM nr 73/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 maja 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne” finansowanego z mechanizmu skierowanego do regionów o najmniejszej szacowanej alokacji per capita w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013
  druk nr 115/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie sposobu organizowania czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkołach prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 113/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 18 maja 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 10 maja 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta w Łodzi
  druk BRM nr 68/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mahatmy Gandhiego 14
  druk nr 97/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA”
  druk nr 96/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie
  druk nr 95/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 4 maja 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 26 kwietnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 187 w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 105
  druk nr 88/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 20 kwietnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji do oceny działań podjętych w celu przyznania Łodzi organizacji Mistrzostw Europy Euro 2012
  druk BRM nr 62/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 kwietnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego udziału Miasta Łodzi w V Ogólnopolskim Konkursie na najlepszy program działań realizowany przez samorządy na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Równe szanse, równy dostęp 2007”
  druk nr 86/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji placówki oświatowej pn. Centrum Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych w Łodzi prowadzonej przez Miasto Łódź
  druk nr 85/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 13 kwietnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta Łodzi
  druk nr 80/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do podpisania porozumienia na współfinansowanie kosztów XIX edycji Łódzkich Spotkań Baletowych, realizowanych wspólnie z Województwem Łódzkim w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
  druk nr 79/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 12 kwietnia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 10 kwietnia 2007 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie miasta Łodzi
  druk nr 71/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 5 kwietnia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 3 kwietnia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 29 marca 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi
  druk nr 65/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź w latach 2008-2010 projektu pn. „Bilans zdrowia dojrzałych łodzian”, współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  druk nr 64/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przez Miasto Łódź projektu pn. „Poprawa efektywności działań profilaktyczno-leczniczych u pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu”, realizowanego przez III Szpital Miejski im. dr. K.Jonschera w Łodzi w latach 2008-2011, współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  druk nr 63/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przez Miasto Łódź projektu pn. „Akademia zdrowia matki i dziecka”, realizowanego przez II Szpital Miejski im. dr. L.Rydygiera w Łodzi w latach 2008-2011, współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  druk nr 62/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 28 marca 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej rodzinom trzech poległych policjantów, którzy zginęli tragicznie podczas pełnienia służby w dniu 26 marca 2007 roku i zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
  druk nr 61/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 23 marca 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2007 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi
  druk nr 60/2007 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi”
  druk nr 59/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 marca 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 13 marca 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 7 marca 2007 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie umieszczania reklam na obiektach komunalnych na obszarze miasta Łodzi
  druk nr 46/2007 >>>>
 • Projekt uchwały: stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie udzielania pomocy i opieki zwierzętom przez jednostki organizacyjne Miasta
  druk BRM nr 28/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 marca 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej podmiotom dzierżawiącym targowiska miejskie”
  druk nr 44/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 1 marca 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 28 lutego 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 27 lutego 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2007 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi
  druk nr 40/2007 >>>>
  załącznik nr 1 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 16 lutego 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2007 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 38/2007 >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Włókniarz” w Łodzi
  druk nr 37/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Łodzi porozumienia z Gminą Tuszyn w przedmiocie umieszczenia i ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca Gminy Tuszyn w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi
  druk nr 36/2007 >>>>
  załącznik nr 1 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 lutego 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych oraz wskazania organu do tego uprawnionego oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych”
  druk nr 35/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych samodzielnych lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom prowadzącym działalność gospodarczą
  druk nr 34/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź
  druk nr 33/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 12 lutego 2007 r.:

//-->

Projekty przekazane pod obrady 8 lutego 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 5 lutego 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 29/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie miasta Łodzi
  druk nr 28/2007 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 27/2007 >>>>
  autopoprawka >>>>

Projekty przekazane pod obrady 1 lutego 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 79 w Łodzi przy ul. Pomorskiej 138/140
  druk nr 26/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw techników wchodzących w skład zespołów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 25/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład zespołów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 24/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Słabo Widzących oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi przy al. Pierwszej Dywizji 16/18
  druk nr 23/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Masażu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących w Łodzi przy ul. Dziewanny 24
  druk nr 22/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Niesłyszących, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
  druk nr 21/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
  druk nr 20/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy LVI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących w Łodzi przy ul. Dziewanny 24
  druk nr 19/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Technikum dla Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących w Łodzi przy ul. Dziewanny 24
  druk nr 18/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Technikum Uzupełniającego dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
  druk nr 17/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw zasadniczych szkół zawodowych specjalnych prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 16/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 15/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności części nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 109 i 111, na prawo użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 113, przeznaczonej pod modernizację ul. Sienkiewicza wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Wigury i Orlą
  druk nr 13/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu demonstracyjnego w ramach Projektu Zintegrowanego 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej pod tytułem „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra”, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej
  druk nr 12/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Mieście Łodzi w latach 2007-2013”
  druk nr 10/2007 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 25 stycznia 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Targowej 57
  druk nr 9/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Limanowskiego 187
  druk nr 8/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 stycznia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 10 stycznia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 9 stycznia 2007 r.:

Projekty przekazane pod obrady 5 stycznia 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi
  druk BRM nr 5/2007 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przedmiotu działania i zadań Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi, obwodowych komisji wyborczych i obwodowych komisji do spraw referendum oraz zmian w przepisach obowiązujących
  druk BRM nr 4/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 3/2007 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 stycznia 2007 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata Miasta Łodzi do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich
  druk nr 2/2007 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Łodzi do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
  druk nr 1/2007 >>>>

Metryka strony i historia zmian