Projekty uchwał Rady Miejskiej - 2009

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

Projekty przekazane pod obrady 23 grudnia 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 17 grudnia 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 14 grudnia 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 10 grudnia 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej, wchodzącego w skład Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na okres przekraczający rok budżetowy
  druk nr 294/2009 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Łódź Spółki Akcyjnej pod firmą „Łódzki Klub Sportowy Piłkarska Spółka Sportowa”, określenia zasad objęcia akcji w kapitale zakładowym „Łódzkiego Klubu Sportowego Piłkarskiej Spółki Sportowej” Spółki Akcyjnej, wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Łódź z „Łódzkiego Klubu Sportowego Piłkarskiej Spółki Sportowej” Spółki Akcyjnej
  druk nr 293/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 grudnia 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 8 grudnia 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 4 grudnia 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 3 grudnia 2009 r.:

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie kierunków działań w zakresie dalszego uczestnictwa Miasta Łodzi w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o. o.
  druk BRM nr 230/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 229/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 30 listopada 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 27 listopada 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 26 listopada 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”
  druk nr 270/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 25 listopada 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta, dotyczących opracowania programu wsparcia działań związanych z zagospodarowaniem terenów przy budynkach na terenie Miasta Łodzi
  druk BRM nr 231/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 24 listopada 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na sfinansowanie kosztów działania operatora projektu Łódź Europejska Stolica Kultury 2016 na okres przekraczający rok budżetowy
  druk nr 269/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 listopada 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 18 listopada 2009 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi
  druk nr 264/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 16 listopada 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.
  druk nr 263/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 12 listopada 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Helenówek 3/5
  druk nr 262/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Łodzi przy ul. Augustów bez numeru
  druk nr 261/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 10 listopada 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 9 listopada 2009 r.:

 • Projekt uchwały zmieniająej uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji”
  druk nr 258/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji oraz udzielania pomocy de minimis
  druk BRM nr 214/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 6 listopada 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki tej opłaty
  druk nr 257/2009 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na świadczenia usług przewozowych na liniach komunikacyjnych lokalnego transportu zbiorowego oraz obsługi pasażerów korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Łodzi, czynności związanych z utrzymaniem torów i sieci trakcyjnych oraz usług sprzedaży biletów komunikacji miejskiej przez MPK - Łódź Sp. z o.o. na okres przekraczający rok budżetowy
  druk nr 256/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  druk nr 255/2009 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 5 listopada 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 29 października 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie przeciwdziałania hałasowi komunikacyjnemu w otoczeniu ulicy Zgierskiej
  druk BRM nr 210/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 22 października 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 20 października 2009 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2009 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 228/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 października 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargi Pani (...) i Pana (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 206/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/1032/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty, stanowiącej wartość bonifikaty udzielonej Panu (...) w związku ze sprzedażą na jego rzecz lokalu mieszkalnego nr (...), usytuowanego w budynku położonym przy ul. (...)
  druk BRM nr 203/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/1035/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty, stanowiącej część wartości bonifikaty udzielonej Pani (...) i Panu (...) w związku ze sprzedażą na ich rzecz lokalu mieszkalnego nr (...) usytuowanego w budynku położonym przy ul. (...)
  druk BRM nr 202/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/1033/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty, stanowiącej część wartości bonifikaty udzielonej Pani (...) w związku ze sprzedażą na jej rzecz lokalu mieszkalnego nr (...), usytuowanego w budynku położonym przy ul. (...)
  druk BRM nr 201/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/1034/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty, stanowiącej wartość części bonifikaty udzielonej Państwu (...) w związku ze sprzedażą na ich rzecz lokalu mieszkalnego nr (...), usytuowanego w budynku położonym przy ul. (...)
  druk BRM nr 200/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych
  druk nr 227/2009 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  załącznik nr 4 >>>>
  załącznik nr 5 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 października 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 14 października 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Edukacji w Łodzi na lata 2009–2015”
  druk nr 225/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 8 października 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 5 października 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 1 października 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 28 września 2009 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk BRM nr 218/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 24 września 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 22 września 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź umów, których przedmiotem jest świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych i tramwajowych funkcjonujących w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Łodzi, czynności związanych z utrzymaniem torów i sieci trakcyjnych oraz usług sprzedaży biletów okresowych komunikacji miejskiej, których termin realizacji jest dłuższy niż rok budżetowy i przypada na lata 2009-2019
  druk nr 211/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 września 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 17 września 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 15 września 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Pomóż Sobie Zdać Maturę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo -matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 207/2009 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Przedszkolna edukacja wspierająca – bez ryzyka” w ramach Poddziałania 9.1.1 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 206/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Łódź wierzytelności od Aqua Park Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  druk nr 205/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 10 września 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 9 września 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu – szkoły i biblioteki”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  druk nr 199/2009 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 7 września 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „7 ścieżek do szkolnego sukcesu” w ramach Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 198/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Sięgaj po więcej” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 197/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Języki obce już nie są obce” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 196/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 195/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Polska w kółko – projekt aktywizacji poznawczej uczniów niepełnosprawnych” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 194/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Szansa na sukces maturalny” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 193/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Równe szanse dla wszystkich uczniów” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 192/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Można lepiej” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 191/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Z jedenastką w przyszłość” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 190/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Trudności to już przeszłość” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 189/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Lepsza szkoła – nowe horyzonty” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 188/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Daj sobie szansę” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 187/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Matura dla wszystkich - przygotowanie uczniów klas trzecich IV LO w Łodzi do egzaminu Matura 2010” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 186/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 185/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „My też mamy talent” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 184/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Nauka nie boli” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 183/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Równe szanse - lepsze jutro” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 182/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przedszkole otwarte” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 181/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Na starcie trudności na mecie radości” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 180/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Wesoła e-szkoła” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 179/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 178/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Statek ZEWIKA – zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja – projekt przedszkolnej edukacji włączającej” - w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 177/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Równy start w obliczu nierównych szans” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 176/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 175/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2009 rok w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
  druk nr 174/2009 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą
  druk nr 173/2009 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 3 września 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na łączną sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 36-44, stanowiących własność Miasta Łodzi
  druk nr 172/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 września 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 31 sierpnia 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 46 – Program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”
  druk nr 171/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 111 w Łodzi, ul. Stefana Jaracza 44/46 – Program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”
  druk nr 170/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 110 w Łodzi, ul. Zamknięta 3 – Program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”
  druk nr 169/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 23 w Łodzi, ul. Gdańska 16 – Program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”
  druk nr 168/2009 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów niektórym instytucjom kultury
  druk BRM nr 182/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 sierpnia 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 20 sierpnia 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na łączną sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 14 i nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Wierzbowej bez numeru, stanowiących własność Miasta Łodzi
  druk nr 163/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Obornickiej 19
  druk nr 162/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 sierpnia 2009 r.:

 • Projekt uchwały: stanowisko – apel Rady Miejskiej w Łodzi do Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie przejęcia w zarząd przez Miasto Łódź drogi wewnętrznej – ulicy Sternfelda
  druk BRM nr 174/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 18 sierpnia 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 161/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 13 sierpnia 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Kopernika 42
  druk nr 160/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 sierpnia 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 6 sierpnia 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 9 lipca 2009 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Śródmieście im. Andrzeja Struga
  druk nr 149/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 6 lipca 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 2 lipca 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 21 w Łodzi przy ul. Balonowej 1
  druk nr 147/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 30 czerwca 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”
  druk nr 146/2009 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”
  druk nr 145/2009 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/172/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  druk BRM nr 160/2009 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/171/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  druk BRM nr 159/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 29 czerwca 2009 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej
  druk nr 143/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
  druk nr 142/2009 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Portu Lotniczego Łódź imienia Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 141/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 25 czerwca 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. “Synergia – wzajemne wsparcie” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  druk nr 139/2009 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. “Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  druk nr 138/2009 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. “WIP – Wiedza i Przedsiębiorczość” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
  druk nr 137/2009 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 130/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. Jana Kilińskiego 159/163 i nadania statutu
  druk nr 129/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum Specjalnego nr 24 dla Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21 i nadania statutu
  druk nr 128/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi
  druk nr 127/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi
  druk nr 126/2009 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
  druk nr 125/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 147/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 24 czerwca 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 23 czerwca 2009 r.:

 • Projekt uchwały: stanowisko w sprawie pożądanych kierunków zmian legislacyjnych dot. procesu resocjalizacji młodzieży
  druk BRM nr 149/2009 >>>>
 • Projekt uchwały: stanowisko – apel do Prezydenta Miasta Łodzi o rozpoczęcie procedury mającej na celu poprawę warunków dla procesu resocjalizacji w placówkach resocjalizacyjnych, dla których Miasto Łódź jest organem prowadzącym
  druk BRM nr 148/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 22 czerwca 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 18 czerwca 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 17 czerwca 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów, których zawodnicy posiadający i nieposiadający licencji osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  druk nr 118/2009 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego
  druk BRM nr 166/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 16 czerwca 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpielisk i pływalni oraz parków wodnych usytuowanych na terenie Miasta Łódź
  druk nr 117/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Oddziału Kardiologicznego III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi
  druk nr 116/2009 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020”
  druk nr 115/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 12 czerwca 2009 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Łodzi na lata 2007-2013”
  druk nr 114/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 8 czerwca 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 4 czerwca 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi
  druk nr 110/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Lecznicza” w Łodzi
  druk nr 109/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 29 maja 2009 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów niektórym instytucjom kultury
  druk nr 107/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
  druk nr 106/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Muzeum Historii Miasta Łodzi i nadania statutu Muzeum Miasta Łodzi
  druk nr 105/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 28 maja 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicach: Fiodora Dostojewskiego 3 i 5, Piotra Czajkowskiego 8/12 i Mikołaja Gogola 5 na rzecz właściciela nieruchomości przyległych - Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Chrobrego
  druk nr 103/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Generała Władysława Andersa
  druk BRM nr 142/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 25 maja 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim „Stadion ŁKS”
  druk nr 102/2009 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/1041/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli działalności Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie wyłonienia podmiotu wykonującego usługę mycia ulicy Piotrkowskiej
  druk BRM nr 134/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Widzew – Księży Młyn
  druk BRM nr 130/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości – Oddział w Łodzi – na działanie Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnymi przez Miasto Łódź
  druk BRM nr 129/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 maja 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Gen. Józefa Sułkowskiego 56
  druk nr 101/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy IV Szpitalu Miejskim im. dr. H. Jordana w Łodzi
  druk nr 99/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi
  druk nr 98/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 maja 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Łodzi do Stowarzyszenia Europejskich Miast Kultury AVEC
  druk nr 97/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA”
  druk nr 96/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Camerimage Łódź Center”, określenia zasad objęcia udziałów w kapitale zakładowym „Camerimage Łódź Center” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych
  druk nr 95/2009 >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 maja 2009 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
  druk BRM nr 137/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 maja 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 12 maja 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 8 maja 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu Sztuka bez granic - zapis przemian i poszukiwań do realizacji przez Muzeum Historii Miasta Łodzi
  druk nr 87/2009 >>>>
  autopoprawka >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Konstantynów Łódzki na budowę pomnika oraz imiennych tablic memoratywnych upamiętniających ofiary obozu usytuowanego w Konstantynowie Łódzkim w latach 1940–1945 oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych i w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
  druk nr 86/2009 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 7 maja 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za park gminny terenu położonego w rejonie ulic: Spadkowej, Bruzdowej i Zagonowej i nadania mu nazwy
  druk BRM nr 124/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 121/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 30 kwietnia 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 29 kwietnia 2009 r.:

 • Projekt uchwały: stanowisko – apel do Prezydenta Miasta Łodzi o rozpoczęcie procedury mającej na celu utworzenie w Łodzi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4
  druk BRM nr 87/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 kwietnia 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski na odbudowę budynku mieszkalnego dla osób, które utraciły w wyniku pożaru cały swój dobytek oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych i w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
  druk nr 78/2009 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 22 kwietnia 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 20 kwietnia 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 16 kwietnia 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 14 kwietnia 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadny wniosek Pana Bogusława Dembowskiego dotyczący usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr IX/113/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych samodzielnych lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom prowadzącym działalność gospodarczą lub statutową
  druk BRM nr 76/2009 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 10 kwietnia 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2009 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi
  druk nr 68/2009 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 kwietnia 2009 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi”
  druk nr 67/2009 >>>>
  autopoprawka >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi
  druk nr 66/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA”
  druk nr 65/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia „Nowe Rokicie” w Łodzi
  druk nr 64/2009 >>>>
  autopoprawka >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia „Lecznicza” w Łodzi
  druk nr 63/2009 >>>>
  autopoprawka >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia „Chojny” w Łodzi
  druk nr 62/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
  druk nr 61/2009 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 8 kwietnia 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 6 kwietnia 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  druk nr 60/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale obszaru miasta Łodzi na obwody głosowania
  druk nr 59/2009 >>>>
 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie kierunków działań w zakresie wspólnej realizacji Centrum Festiwalowego na obszarze objętym Programem Nowego Centrum Łodzi
  druk nr 58/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”
  druk nr 57/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Aqua Park Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału własnego, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok i w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych
  druk nr 56/2009 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  załącznik nr 4 >>>>
  autopoprawka >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Łodzi
  druk BRM nr 79/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 3 kwietnia 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 2 kwietnia 2009 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 51/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 70/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi Zakładu Remontowo-Budowlanego „KAR-BUD” Karol Pilchowiec na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 69/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 68/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 31 marca 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 27 marca 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 26 marca 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy IV Szpitalu Miejskim im. dr. H. Jordana w Łodzi
  druk nr 46/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie kontynuacji udziału Miasta Łodzi w programie Zdrowe Miasta Światowej Organizacji Zdrowia
  druk nr 45/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie I Szpitala Miejskiego im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi
  druk nr 44/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
  druk nr 43/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 66/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 25 marca 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 24 marca 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 138, 138/140 i 148a, ul. Niciarnianej 3/5, ul. Sępiej 3, 5 i 7-11 oraz ul. Widzewskiej 9, 13-15 i 17
  druk nr 42/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 41/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji
  druk BRM nr 62/2009 >>>>
  załączniki nr 1-5 >>>>
  załącznik nr 6 >>>>
  autopoprawka >>>>

Projekty przekazane pod obrady 20 marca 2009 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Łodzi na lata 2007-2013”
  druk nr 40/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie upowszechnienia zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Łodzi
  druk BRM nr 61/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą
  druk BRM nr 60/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 marca 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 17 marca 2009 r.:

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w sprawie współpracy Miasta Łodzi z Międzynarodowym Festiwalem Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi
  druk BRM nr 58/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 16 marca 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty, stanowiącej część wartości bonifikaty udzielonej Pani (...) i Panu (...) w związku ze sprzedażą na ich rzecz lokalu mieszkalnego (...)
  druk BRM nr 35/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty, stanowiącej wartość części bonifikaty udzielonej Państwu (...) w związku ze sprzedażą na ich rzecz lokalu mieszkalnego (...)
  druk BRM nr 34/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty, stanowiącej część wartości bonifikaty udzielonej Pani (...) w związku ze sprzedażą na jej rzecz lokalu mieszkalnego (...)
  druk BRM nr 33/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty, stanowiącej wartość bonifikaty udzielonej (...), w związku ze sprzedażą na jego rzecz lokalu mieszkalnego (...)
  druk BRM nr 32/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 12 marca 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 10 marca 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zakazu umieszczania plakatów i haseł wyborczych na niektórych budynkach publicznych, a także określonych częściach terenów publicznych w czasie przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
  druk nr 32/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 marca 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 8 marca 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 3 marca 2009 r.:

 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielania bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanych na rzecz ich użytkowników wieczystych
  druk BRM nr 48/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 lutego 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Zgierz
  druk nr 31/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 34 i 34 a
  druk nr 30/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia miejsca, w którym organizowanie zgromadzeń publicznych nie wymaga zawiadomienia Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 45/2009 >>>>
  autopoprawka >>>>

Projekty przekazane pod obrady 24 lutego 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez gminę Miasto Łódź nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 5
  druk BRM nr 46/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w celu dokończenia budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Wiernej Rzeki 2 w Łodzi
  druk BRM nr 38/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 23 lutego 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację „Pilotażowego programu racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
  druk nr 29/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 20 lutego 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2009 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 28/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 lutego 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 17 lutego 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do podpisania porozumienia na współfinansowanie kosztów XX edycji Łódzkich Spotkań Baletowych, realizowanych wspólnie z Województwem Łódzkim w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
  druk nr 26/2009 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 16 lutego 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie polityki mieszkaniowej
  druk BRM nr 47/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 13 lutego 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej I Ligi rozgrywanych w rundzie wiosennej sezonu 2008/2009 na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 138
  druk nr 23/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej Ekstraklasy rozgrywanych w rundzie wiosennej sezonu 2008/2009 na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2
  druk nr 22/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 lutego 2009 r.:

 • Projekt uchwały: Stanowisko - apel do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o umieszczenie projektu Specjalna Strefa Sztuki w Łodzi na liście projektów podstawowych złożonych w ramach I konkursu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, Działanie 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”
  druk BRM nr 25/2009 >>>>
 • Projekt uchwaływ sprawie skargi pana (...) na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  druk BRM nr 20/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 10 lutego 2009 r.:

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w zakresie warunków nabycia przez Miasto Łódź udziałów Aqua Park Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od Makro 5 Investicije Izgradnja Objektov d. o.o.
  druk nr 20/2009 >>>>
  autopoprawka >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Brylantowa, Świętokrzyska, Arniki
  druk BRM nr 53/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Łodzi przy ul. Łucji 12/16
  druk BRM nr 22/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 lutego 2009 r.:

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zasad informowania mieszkańców o planowanych utrudnieniach w ruchu drogowym
  druk BRM nr 11/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 6 lutego 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mahatmy Gandhiego 14
  druk nr 19/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łódź oraz granic ich obwodów
  druk nr 18/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 5 lutego 2009 r.:

 • Projekt uchwały: Stanowisko w sprawie planów uruchomienia kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Rogoźno
  druk BRM nr 18/2009 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/842/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli zasadności dokonania zwiększenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków w Wydziale Budynków i Lokali o kwotę 2.051.200 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania gminnego pn. „Zwrot nakładów użytecznych poniesionych przez najemców lokali użytkowych”
  druk BRM nr 17/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 3 lutego 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 29 stycznia 2009 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie umieszczania reklam na obiektach komunalnych na obszarze miasta Łodzi
  druk nr 16/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi - PGO-Łódź”
  druk nr 15/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 23 stycznia 2009 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/880/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli zasadności i racjonalności wydatkowania środków w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok w zadaniu 2112951 - Łódź - Europejska Stolica Kultury 2016
  druk BRM nr 16/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 22 stycznia 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 15 stycznia 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Andrzeja Struga 62 i 64
  druk nr 13/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy ks. harcmistrza Ignacego Skorupki 10/12
  druk nr 12/2009 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania, użyczania oraz oddawania w użytkowanie
  druk nr 11/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi
  druk nr 10/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb dla miasta Łodzi w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009
  druk nr 9/2009 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 21/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 stycznia 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego do „Aqua Park Łódź” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i przyjęcia kierunków działań w zakresie dalszego uczestnictwa Miasta Łodzi w „Aqua Park Łódź” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  druk nr 8/2009 >>>>
  autopoprawka >>>>

Projekty przekazane pod obrady 12 stycznia 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zwiększonej zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej
  druk nr 7/2009 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2009 r.
  druk nr 6/2009 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 stycznia 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 8 stycznia 2009 r.:

Projekty przekazane pod obrady 7 stycznia 2009 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie objęcia ochroną budynku dawnej Kuźni Romów wraz z otoczeniem jako miejsca pamięci narodowej
  druk nr 2/2009 >>>>

Metryka strony i historia zmian