Projekty uchwał Rady Miejskiej - 2010

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

Projekty przekazane pod obrady 23 grudnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 20 grudnia 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 3/2011 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 16 grudnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 29 listopada 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.
  druk nr 317/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 26 listopada 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 15 listopada 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 4 listopada 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 2 listopada 2010 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15
  druk nr 308/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 1 w Łodzi
  druk nr 307/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 272/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 29 października 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Łodzi – Miasta na prawach powiatu, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
  druk nr 306/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu – Łódź Sp. z o.o. wykonywania zadania własnego Miasta Łodzi z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
  druk nr 305/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Łodzi - Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114 i nadania statutu jednostce
  druk nr 303/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  druk nr 302/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za park gminny pn. „Park im. Armii Łódź” terenu położonego w rejonie ulic: Spadkowej, Bruzdowej i Zagonowej
  druk BRM nr 276/2010 >>>>
 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie współpracy Miasta Łodzi z Rubinstein Piano Festival w Łodzi
  druk nr 299/2010 >>>>
 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie współpracy Miasta Łodzi z FashionPhilosophy Fashion Week Poland w Łodzi
  druk nr 298/2010 >>>>
 • Projekt uchwały sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym PKP S. A.
  druk nr 297/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 października 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 25 października 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 22 października 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 266/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie IV Szpital Miejski im. dr. H. Jordana w Łodzi
  druk nr 265/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011”
  druk nr 263/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Trybu powoływania członków i sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”
  druk nr 262/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  druk nr 261/2010 >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
  druk nr 260/2010 >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
  druk nr 259/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 października 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 20 października 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 19 października 2010 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Fundacją Studiów Europejskich – Instytut Europejski umowy o partnerstwie oraz na realizację Projektu pod nazwą „Multimedialne Centrum Szkoleniowo–Informacyjne Województwa Łódzkiego w rewitalizowanym zabytkowym budynku o znaczeniu historycznym”
  druk nr 251/2010 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 18 października 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 258/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 października 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 250/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 249/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 października 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Walerego Wróblewskiego 39/41
  druk nr 248/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Wydawniczej bez numeru
  druk nr 247/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w drodze przetargu udziału Miasta Łodzi w nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 4
  druk nr 246/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 245/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  druk nr 243/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 października 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 7 października 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 4 października 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 30 września 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) i (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 255/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie odwołania i określenia inkasenta opłaty tagowej
  druk nr 230/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych oraz Zakładu Energetyki Cieplnej „Ustronna” w Łodzi
  druk nr 228/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 28 września 2010 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Dialogu w Łodzi i nadania jej statutu
  druk BRM nr 252/2010 >>>>
 • Projekt uchwały: stanowisko w sprawie utworzenia w Muzeum Miasta Łodzi sali Marka Edelmana i Aliny Margolis
  druk BRM nr 251/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 września 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 23 września 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 16 września 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź umowy partnerskiej dotyczącej przygotowania i realizacji Projektu pod nazwą „Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – Etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Działanie I.2 Kolej oraz wyrażenia zgody na współfinansowanie Projektu w latach 2011-2013 przez Miasto Łódź
  druk nr 218/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 42 i 44 oraz Ratajskiej 22/24
  druk nr 216/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zbocze 18a
  druk nr 215/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej 16
  druk nr 214/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Janosika 136
  druk nr 213/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jerzego Szaniawskiego 3
  druk nr 212/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 10 września 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Łodzi w sąsiedztwie Pomnika Zagłady – Stacji Radegast i Cmentarza Żydowskiego
  druk nr 211/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 września 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 6 września 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadną skargi p. (...) na działanie Referatu Budynków i Lokali Delegatury Łódź-Bałuty
  druk BRM nr 205/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargi p. (...) na działanie dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
  druk BRM nr 204/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 203/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 3 września 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na sfinansowanie świadczenia usług z zakresu sprzedaży biletów okresowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi na okres przekraczający rok budżetowy
  druk nr 207/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 września 2010 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2010 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 206/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 31 sierpnia 2010 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie, wykonano remont lub poddano je procesowi rewitalizacji oraz udzielania pomocy de minimis
  druk nr 205/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji oraz udzielania pomocy de minimis
  druk nr 204/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w nowe obiekty hotelowe oraz modernizację istniejących obiektów hotelowych
  druk nr 203/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na nowe inwestycje w obiekty sportowe
  druk nr 202/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją następujących uchwał Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 czerwca 2010 r.: Nr XC/1570/10, Nr XC/1571/10, Nr XC/1572/10, Nr XC/1573/10, Nr XC/1575/10 i Nr XC/1576/10 dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonych w dolinach rzek: Bzura, Jasieniec i terenów cennych przyrodniczo
  druk nr 201/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją uchwały Nr XXXIX/781/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta
  druk nr 200/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 30 sierpnia 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przejęcia na własność Gminy Łódź pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 199/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 26 sierpnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 25 sierpnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 19 sierpnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 18 sierpnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 16 sierpnia 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 182/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Portu Lotniczego Łódź imienia Władysława Reymonta” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 181/2010 >>>>

  autopoprawka >>>>

Projekty przekazane pod obrady 12 sierpnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 5 sierpnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 29 lipca 2010 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania, użyczania oraz oddawania w użytkowanie
  druk nr 167/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 22 lipca 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Łodzi przy ulicy Andrzeja Struga 49 i 51
  druk nr 166/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 7 lipca 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 5 lipca 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok
  druk nr 165/2010 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk nr 164/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na sfinansowanie świadczenia usług z zakresu utrzymania czystości w pasach drogowych na terenie Miasta Łodzi na okres przekraczający rok budżetowy
  druk nr 163/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należących do Miasta Łodzi
  druk nr 162/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”
  druk nr 161/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 lipca 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
  druk nr 160/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 1 lipca 2010 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łódź
  druk nr 156/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Łodzi na lata 2007-2013”
  druk nr 153/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 140/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXXII/1435/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Marynarska 54 na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 139/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 135/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 29 czerwca 2010 r.:

 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie pozbawienia i nadania kategorii dróg gminnych odcinkom ulic położonych w obszarze Lasu Łagiewnickiego
  druk nr 150/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych lub powiatowych oraz pozbawienia dróg gminnych i powiatowych dotychczasowych kategorii
  druk nr 149/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi”
  druk nr 148/2010 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników przyrody oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do niektórych obiektów
  druk nr 147/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  druk nr 144/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 28 czerwca 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 25 czerwca 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury o nazwie „Miasto Dialogu” w Łodzi
  druk nr 141/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 24 czerwca 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 22 czerwca 2010 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15
  druk nr 140/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 czerwca 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 17 czerwca 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 59a
  druk nr 138/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Stasia 1/ Antoniego Książka bez numeru
  druk nr 137/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie zawiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  druk nr 136/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na lata 2010-2025
  druk nr 135/2010 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 czerwca 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie realizacji Projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II” współfinansowanego z Funduszu Spójności
  druk nr 134/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 10 czerwca 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 8 czerwca 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwanie p. (...) reprezentowanej przez adwokata p. (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr LXXXV/1496/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność PKS w Łodzi Sp. z o.o.
  druk BRM nr 121/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 7 czerwca 2010 r.:

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie organizacji w Łodzi „Festiwalu Koszykówki Marcina Gortata”
  druk BRM nr 108/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uznania za bezzasadną skargi p. Jarosława A. Janowskiego na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
  druk BRM nr 107/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości opinii i wniosków wynikających z konsultacji z mieszkańcami Miasta Łodzi dotyczących zmian w statutach osiedli
  druk BRM nr 105/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 28 maja 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 27 maja 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 25 maja 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu i dostosowania opisów granic jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedla Chojny, Osiedla Wiskitno, Osiedla Rokicie, Osiedla Górniak, Osiedla Nad Nerem, Osiedla Katedralna i Osiedla Śródmieście-Wschód do ich rzeczywistego przebiegu ujętego na mapach tych osiedli
  druk nr 110/2010 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 24 maja 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargi p. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
  druk BRM nr 101/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 100/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 20 maja 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego
  druk nr 109/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 108/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Łodzi - Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56 i nadania statutu jednostce
  druk nr 107/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta Łodzi działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  druk nr 106/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie utrzymywania w zasobach Miasta nieruchomości niezabudowanych i nieprzeznaczonych na cele i funkcje publiczne
  druk BRM nr 102/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 18 maja 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 13 maja 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 11 maja 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 7 maja 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 6 maja 2010 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2010 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 96/2010 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu demonstracyjnego w ramach Projektu Zintegrowanego 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej pod tytułem „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra”, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej
  druk nr 95/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 95/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej Specjalnej nr 20 dla Słabo Widzących, Niewidomych i Niepełnosprawnych Ruchowo w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi przy ul. Dziewanny 24 i nadania statutu
  druk nr 94/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 94/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 4 maja 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 30 kwietnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 29 kwietnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 28 kwietnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 23 kwietnia 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  druk nr 83/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale obszaru miasta Łodzi na obwody głosowania
  druk nr 82/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 kwietnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 15 kwietnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 8 kwietnia 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie absolutorium za 2009 rok dla Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 80/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Łodzi miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  druk nr 70/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 7 kwietnia 2010 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXIX/1397/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli procesu przygotowania projektu uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej
  druk BRM nr 82/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
  druk BRM nr 81/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 kwietnia 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zachowania budynku byłej Resursy Rzemieślniczej przy ul. Kilińskiego 123
  druk BRM nr 79/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 1 kwietnia 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 29 marca 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 25 marca 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za park pn. „Źródła Olechówki”, terenu położonego w rejonie ulic: Bolka Świdnickiego, Kazimierza Odnowiciela, Alei Ofiar Terroryzmu 11 Września i ulicy bez nazwy
  druk BRM nr 77/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej
  druk nr 61/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź „Pilotażowego programu racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi”
  druk nr 60/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie I Szpitala Miejskiego im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi
  druk nr 59/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi
  druk nr 58/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiej Przychodni „Batory” w Łodzi
  druk nr 57/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 56/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 22 marca 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 18 marca 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 16 marca 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Aktywny i zdrowy przedszkolak” w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 45/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013
  druk nr 44/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia” w ramach Działania 9.4 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 43/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 marca 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 12 marca 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 11 marca 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 6
  druk nr 38/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Integracyjnemu nr 47 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86
  druk nr 37/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi przy ul. Maratońskiej 47b
  druk nr 36/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Miejskiej Przychodni „Lecznicza” w Łodzi
  druk nr 35/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie
  druk nr 34/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty
  druk nr 33/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego w Łodzi
  druk nr 32/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi
  druk BRM nr 72/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 71/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 5 marca 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 4 marca 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 2 marca 2010 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opracowania Strategii Polityki Zdrowotnej dla Miasta Łodzi
  druk BRM nr 45/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 1 marca 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 26 lutego 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do podpisania porozumienia na współfinansowanie kosztów związanych z organizacją koncertów Shanghai Symphony Orchestra oraz Deutsches Symphonie Orchester Berlin, realizowanych wspólnie z Województwem Łódzkim w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
  druk nr 27/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 25 lutego 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Laboratorium mody” w ramach Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 26/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 25/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z powiatami: łódzkim wschodnim oraz pabianickim
  druk nr 24/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2010 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 23/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 23 lutego 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przedstawiciela Miasta Łodzi w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich
  druk nr 22/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 22 lutego 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 9 lutego 2010 r.:

Projekty przekazane pod obrady 8 lutego 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargi Pana (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 14/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargi Pani (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 13/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 22 stycznia 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie nieprzeprowadzania przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 9/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 stycznia 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należących do Miasta Łodzi
  druk nr 18/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”
  druk nr 17/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb dla miasta Łodzi w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010
  druk nr 16/2010 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2010
  druk BRM nr 4/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 stycznia 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków przyznaną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w latach 2010-2013
  druk nr 12/2010 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2010 r.
  druk nr 11/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 stycznia 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym i zagranicznym
  druk nr 10/2010 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych samodzielnych lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom prowadzącym działalność gospodarczą lub statutową
  druk nr 9/2010 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź
  druk nr 8/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 7/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Miejskiej Przychodni „Chrobry” w Łodzi
  druk nr 6/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi pani (...) na Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 7/2010 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 7 stycznia 2010 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pabianickiej 184/186
  druk nr 5/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Starorudzkiej 19a
  druk nr 4/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Łodzi przy ulicy Maratońskiej bez numeru
  druk nr 3/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 14
  druk nr 2/2010 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 5/2010 >>>>

Metryka strony i historia zmian