Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi 2018

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi w 2018 r.

371/2018
Data: 28.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 159/163 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć
Treść projektu: p18_371_20190103.pdf
370/2018
Data: 28.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć
Treść projektu: p18_370_20190103.pdf
369/2018
Data: 28.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarniaru przekształcenia Zespołu Szkół Sarnochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć
Treść projektu: p18_369_20190103.pdf
368/2018
Data: 28.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu
Treść projektu: p18_368_20190108.pdf
367/2018
Data: 28.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Dróg i Transportu"
Treść projektu: p18_367_20190108.pdf
366/2018
Data: 27.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli
Treść projektu: p18_366_20181228.pdf
365/2018
Data: 21.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_365_20181224.pdf
364/2018
Data: 21.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Treść projektu: p18_364_20181224.pdf
363/2018
Data: 21.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki lub świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Treść projektu: p18_363_20181224.pdf
362/2018
Data: 21.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Szczególne zasady dożywiania dzieci i uczniów" na lata 2019-2023
Treść projektu: p18_362_20181224.pdf
361/2018
Data: 21.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
Treść projektu: p18_361_20181224.pdf
360/2018
Data: 17.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Treść projektu: p18_360_20181218.pdf
359/2018
Data: 17.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2019
Treść projektu: p18_359_20181218.pdf
358/2018
Data: 17.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_358_20181218.pdf
357/2018
Data: 17.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_357_20181218.pdf
Autopoprawka: p18_357a_181224.pdf
356/2018
Data: 14.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie
Treść projektu: p18_356_20181224.pdf
Autopoprawka: p18_356a_190116.pdf
355/2018
Data: 14.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych
Treść projektu: p18_355_20181218.pdf
353/2018
Data: 03.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_353_20181204.pdf
Autopoprawka: p18_353a_20181211.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_353_a2_20181214.pdf
352/2018
Data: 03.12.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_352_20181204.pdf
Autopoprawka: p18_352a_20181211.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_352_a2_20181214.pdf
351/2018
Data: 30.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu: p18_351_20181204.pdf
350/2018
Data: 30.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu: p18_350_20181204.pdf
349/2018
Data: 30.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków kumunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź
Treść projektu: p18_349_20181204.pdf
348/2018
Data: 26.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działainość określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź
Treść projektu: p18_348_181127.pdf
347/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Treść projektu: p18_347_20181122.pdf
346/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść projektu: p18_346_20181122.pdf
345/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP
Treść projektu: p18_345_20181122.pdf
344/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść projektu: p18_344_20181122.pdf
343/2018
Data: 20.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_343_20181121.pdf
Autopoprawka: p18_343_a_181127.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_343_a2_20181129.pdf
342/2018
Data: 20.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_342_20181121.pdf
Autopoprawka: p18_342_a_181127.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_342_a2_20181129.pdf
341/2018
Data: 16.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego, Fabrycznej i Przędzalnianej
Treść projektu: p18_341_20181123.pdf
340/2018
Data: 15.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu: p18_340_181115.pdf
Autopoprawka: p18_340a_181224.pdf
339/2018
Data: 15.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 r.
Treść projektu: p18_339_181115.pdf
Autopoprawka: p18_339a_181224.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_339a2_20181227.pdf
338/2018
Data: 14.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 29 lat nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach 6 Sierpnia bez numeru, 6 Sierpnia 71, Więckowskiego bez numeru i Więckowskiego 140
Treść projektu: p18_338_20181115.pdf
337/2018
Data: 09.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2018 i za rok 2019
Treść projektu: p18_337_20181113.pdf
336/2018
Data: 09.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania
Treść projektu: p18_336_20181113.pdf
Autopoprawka: p18_336a_20181113.pdf
335/2018
Data: 09.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2019 roku
Treść projektu: p18_335_20181113.pdf
334/2018
Data: 07.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Łodzi zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu
Treść projektu: p18_334_20190305.pdf
332/2018
Data: 05.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Jeziornej 39A
Treść projektu: p18_332_20181107.pdf
331/2018
Data: 05.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020
Treść projektu: p18_331_20181107.pdf
330/2018
Data: 05.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi przy ul. Podmiejskiej 21 poprzez zmianę jego siedziby
Treść projektu: p18_330_20181106.pdf
329/2018
Data: 05.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_329_20181106.pdf
Autopoprawka: p18_329a_20181113.pdf
328/2018
Data: 05.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_328_20181106.pdf
Autopoprawka: p18_328a_20181113.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_328a2_20181120.pdf
327/2018
Data: 26.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
Treść projektu: p18_327_181029.pdf
326/2018
Data: 26.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Rodzina w Łodzi do celu"
Treść projektu: p18_326_181030.pdf
325/2018
Data: 23.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla miasta Łodzi na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025"
Treść projektu: p18_325_20181024.pdf
324/2018
Data: 22.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_324_20181023.pdf
Autopoprawka: p18_324a_181030.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_324a2_20181031.pdf
323/2018
Data: 22.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_323_20181023.pdf
Autopoprawka: p18_323a_181030.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_323a2_20181031.pdf
322/2018
Data: 22.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_322_20181023.pdf
321/2018
Data: 19.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
Treść projektu: p18_321_20181023.pdf
320/2018
Data: 12.10.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia granic ich obwodów
Treść projektu: p18_320_20181018.pdf

Metryka strony i historia zmian