Projekty uchwał Rady Miejskiej - 2005

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

Projekty przekazane pod obrady 21 grudnia 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 15 grudnia 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 9 grudnia 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.
  druk nr 347/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie” w Łodzi.
  druk nr 346/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie ferii szkolnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Łodzi przy ul. Spadkowej 11 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Łodzi przy ul. Tkackiej 34/36.
  druk nr 345/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi przy ul. Gościniec 1.
  druk nr 344/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 6 grudnia 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi.
  druk nr 342/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 5 grudnia 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 30 listopada 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 24 listopada 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 7.
  druk nr 332/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 22 listopada 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi.
  druk BRM nr 101/2005 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2005 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi.
  druk nr 330/2005 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 listopada 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi”.
  druk nr 329/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 18 listopada 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie mienia przedsiębiorstwa Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji „Miastoprojekt – Łódź” w likwidacji.
  druk nr 328/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 17 listopada 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  druk nr 327/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 169/171.
  druk nr 326/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie Miasta Łodzi Kompleksu Dąbrowa V i Kompleksu Dąbrowa VI w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  druk nr 325/2005 >>>>
  załącznik 1 >>>>
  załącznik 2 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/1603/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu, w ramach kontraktu finansowego pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu a Miastem Łódź, na finansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta.
  druk nr 324/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 listopada 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.
  druk nr 323/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
  druk nr 322/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
  druk nr 321/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 10 listopada 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 8 listopada 2005 r.:

 • Projekt uchwały uchylająca uchwałę Nr XCII/928/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zasad korzystania przez przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Łodzi.
  druk nr 315/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 3 listopada 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 25 października 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi".
  druk nr 311/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 20 października 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 96.
  druk nr 309/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Chrobry” w Łodzi.
  druk nr 308/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie III Szpitala Miejskiego im. dr. K.Jonschera w Łodzi.
  druk nr 307/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA”.
  druk nr 306/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią w Łodzi.
  druk nr 305/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 października 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, zwierząt i rzeczy w środkach komunikacji lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.
  druk nr 304/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 18 października 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź.
  druk nr 303/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 12 października 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 10 października 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 5 października 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2005 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi.
  druk nr 297/2005 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 4 października 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 29 września 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
  druk nr 291/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Zakładu Drogownictwa i Inżynierii” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
  druk nr 290/2005 >>>>
  załącznik 1 >>>>
  załącznik 2 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 28 września 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi".
  druk nr 289/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 września 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 15 września 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.
  druk nr 286/2005 >>>>
  załącznik 1 >>>>
  załącznik 2 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych.
  druk nr 285/2005 >>>>
  załącznik 1 >>>>
  załącznik 3 >>>>
  załącznik 4 >>>>
  załącznik 5 >>>>
  załącznik 6 >>>>
  załącznik 7 >>>>
  autopoprawka 1 >>>>
  załącznik 8 >>>>
  załącznik 9 >>>>
  autopoprawka 2 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej nr 64A i ul. Drewnowskiej bez numeru.
  druk nr 284/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi.
  druk nr 283/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez IV Szpital Miejski im. dr. H. Jordana w Łodzi ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych.
  druk nr 282/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez III Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera w Łodzi ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych.
  druk nr 281/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez I Szpital Miejski im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych.
  druk nr 280/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych.
  druk nr 279/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych.
  druk nr 278/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych.
  druk nr 277/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie restrukturyzacji należności Miasta Łodzi, polegającej na umorzeniu zobowiązań miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu podatku od nieruchomości.
  druk nr 276/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Łodzi do Projektu „A-B Landbridge II” w ramach programu INTERREG III B CADSES.
  druk nr 275/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 8 września 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do podpisania Europejskiej Karty Praw Obywateli Społeczeństwa Informacyjnego.
  druk nr 274/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zadraż, Legnickiej i Garnizonowej, południowej granicy obrębu P-10 oraz zachodniej granicy miasta.
  druk nr 273/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pabianickiej, Ekonomicznej i Granicznej oraz południowej granicy miasta.
  druk nr 272/2005 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Miasta Łodzi.
  druk nr 271/2005 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Kinematografii w Łodzi.
  druk nr 270/2005 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
  druk nr 269/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 września 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie połączenia Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych oraz Zakładu Energetyki Cieplnej „Ustronna” w Łodzi.
  druk nr 267/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wierzbowej 37/39.
  druk nr 266/2005 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.
  druk nr 265/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 31 sierpnia 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej nr 12 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35 i nadania statutu.
  druk nr 264/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 25 sierpnia 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 23 sierpnia 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego zawarcia przez Ministra Skarbu Państwa umowy sprzedaży Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi SA firmie Dalkia Polska SA.
  druk nr 260/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 sierpnia 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 18 sierpnia 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi.
  druk nr 257/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 12 sierpnia 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 11 sierpnia 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
  druk nr 255/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
  druk nr 253/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi, przy ul. Skrzydlatej 15, i nadania statutu.
  druk nr 252/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 88, i nadania statutu.
  druk nr 251/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 171, i nadania statutu.
  druk nr 250/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej Specjalnej dla Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi, przy ul. Siedleckiej 7/21, i nadania statutu.
  druk nr 249/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej nr 6 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej 137, i nadania statutu.
  druk nr 248/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej nr 7 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi, przy ul. Franciszka Prożka 3/5, i nadania statutu.
  druk nr 247/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 171, i nadania statutu.
  druk nr 246/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum Księgarskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi, przy ul. Księży Młyn 13/15, i nadania statutu.
  druk nr 245/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi, przy ul. Księży Młyn 13/15, i nadania statutu.
  druk nr 244/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 10 sierpnia 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 4 sierpnia 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki na dofinansowanie zadania ,,Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)”.
  druk nr 241/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 25 lipca 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej.
  druk nr 239/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 18 lipca 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
  druk nr 236/2005 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Kinematografii w Łodzi.
  druk nr 237/2005 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Miasta Łodzi.
  druk nr 238/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 lipca 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas dłuższy niż trzy lata.
  druk nr 227a/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 lipca 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego konieczności zakończenia jeszcze w obecnej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej prac prowadzonych nad ustawą o przekształceniu niektórych przedsiębiorstw energetycznych przewidzianych do prywatyzacji (druk nr 3558 - inicjatywa poselska) oraz ustawą o restrukturyzacji i prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi SA (druk nr 3854 - inicjatywa obywatelska).
  druk nr 235/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 7 lipca 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie reorganizacji zakładów gospodarki mieszkaniowej, działających na obszarze miasta objętego właściwością miejscową Delegatury Urzędu Miasta Łodzi Łódź-Widzew.
  druk nr 233/2005 >>>>
  autopoprawka >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie reorganizacji administracji nieruchomościami, działających na obszarze miasta objętego właściwością miejscową Delegatury Urzędu Miasta Łodzi Łódź-Śródmieście.
  druk nr 232/2005 >>>>
  autopoprawka >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie reorganizacji administracji nieruchomościami, działających na obszarze miasta objętego właściwością miejscową Delegatury Urzędu Miasta Łodzi Łódź – Polesie.
  druk nr 231/2005 >>>>
  autopoprawka >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Łódź – Górna.
  druk nr 230/2005 >>>>
  autopoprawka >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie reorganizacji administracji nieruchomościami, działających na obszarze miasta objętego właściwością miejscową Delegatury Urzędu Miasta Łodzi Łódź – Bałuty.
  druk nr 229/2005 >>>>
  autopoprawka >>>>

Projekty przekazane pod obrady 5 lipca 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rudzkiej 37.
  druk nr 226/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  druk nr 224/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale obszaru miasta Łodzi na obwody głosowania.
  druk nr 223/2005 >>>>
  załączniki >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie.
  druk nr 221/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty.
  druk nr 220/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA".
  druk nr 219/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie IV Szpital Miejski im. dr H.Jordana w Łodzi.
  druk nr 218/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera w Łodzi.
  druk nr 217/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie I Szpital Miejski im. dr E.Sonnenberga w Łodzi.
  druk nr 216/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie IV Szpital Miejski im. dr H. Jordana w Łodzi.
  druk nr 215/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji V Szpitala Miejskiego im. Św. Rodziny w Łodzi.
  druk nr 214/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA".
  druk nr 213/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 4 lipca 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii „SOS" w Łodzi, przy ul Wapiennej 24a.
  druk nr 212/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy III Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 151, oraz nadania statutu.
  druk nr 211/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy II Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łodzi, przy ul. Łucji 12/16, oraz nadania statutu.
  druk nr 210/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy I Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łodzi, przy ul. Częstochowskiej 36, oraz nadania statutu.
  druk nr 209/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 37/39.
  druk nr 208/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Handlowych nr 1 w Łodzi, przy ul. Mahatmy Gandhiego 14.
  druk nr 207/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 6 w Łodzi, przy ul. Pojezierskiej 45/51.
  druk nr 206/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Spożywczych nr 1 w Łodzi, przy ul. Ksawerego Praussa 4.
  druk nr 205/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Chemicznych w Łodzi, przy ul. Tamka 12.
  druk nr 204/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiany części nieruchomości stanowiącej własność gminy Łódź, położonej w Łodzi przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 21, na część nieruchomości stanowiącej własność firmy „Jaszpol" Spółka Jawna, położonej w Łodzi przy ul. Brukowej 2, przeznaczonej pod przebudowę ciągu ulic Limanowskiego - Aleksandrowska.
  druk nr 203/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 30 czerwca 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 27 czerwca 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 24 czerwca 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 22 czerwca 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Łodzi".
  druk nr 188/2005 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rozwoju Miasta" oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
  druk nr 187/2005 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwały: w sprawie zasad sprzedaży oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych samodzielnych lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom prowadzącym działalność gospodarczą oraz w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali usytuowanych w budynkach wybudowanych i wyremontowanych lub zmodernizowanych po 10 lipca 1996r. w ramach programu remontowo-modernizacyjnego ich najemcom oraz określenia zasad sprzedaży.
  druk nr 186/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie opinii do wniosku o dotację.
  druk nr 184/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie opinii do wniosku o dotację.
  druk nr 183/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie opinii do wniosku o dotację.
  druk nr 182/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie opinii do wniosku o dotację.
  druk nr 181/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 16 czerwca 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006".
  druk nr 180/2005 >>>>
  Regulamin >>>>
  załącznik 1 >>>>
  załącznik 2 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi powiatami województwa łódzkiego w przedmiocie współpracy przy opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka" w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
  druk nr 179/2005 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 czerwca 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach: Zgierskiej bez numeru, Głośnej bez numeru i Aleje gen. Władysława Sikorskiego bez numeru.
  druk nr 178/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 czerwca 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 9 czerwca 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.
  druk nr 173/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zadaniach z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat.
  druk nr 172/2005 >>>>
  załącznik 1 >>>>
  załącznik 2 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych.
  druk nr 171/2005 >>>>
  załącznik 1 >>>>
  załącznik 2 >>>>
  załącznik 3 >>>>
  załącznik 4 >>>>
  załącznik 5 >>>>
  załącznik 6 >>>>
  załącznik 7 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA".
  druk nr 169/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście" w Łodzi.
  druk nr 168/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Dąbrowa" w Łodzi.
  druk nr 167/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie" w Łodzi.
  druk nr 166/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ludowej 17.
  druk nr 165/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 161.
  druk nr 164/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 46.
  druk nr 163/2005 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi".
  druk nr 162/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi, przy al. Politechniki 37.
  druk nr 161/2005 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie miasta Łodzi.
  druk nr 160/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu pomocy de minimis udzielanej podmiotom dzierżawiącym targowiska miejskie".
  druk nr 159/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 8 czerwca 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki na dofinansowanie zadania "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi".
  druk nr 158/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 czerwca 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Juranda ze Spychowa, Longinusa Podbipięty i Ketlinga.
  druk nr 155/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 31 maja 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie pilotażowego systemu informacji miejskiej w Łodzi.
  druk nr 154/2005 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2005 rok oraz w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych.
  druk nr 153/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 maja 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łódź, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa.
  druk nr 152/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 32 w Łodzi, przy ul. Fabrycznej 4.
  druk nr 151/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi.
  druk nr 150/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 maja 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na jednego mieszkańca w jednostkach pomocniczych miasta Łodzi - osiedlach na 2006 rok.
  druk nr 149/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiej Przychodni „Tatrzańska" w Łodzi.
  druk nr 148/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Lecznicza" w Łodzi.
  druk nr 147/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Chrobry" w Łodzi.
  druk nr 146/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Batory" w Łodzi.
  druk nr 145/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Łódzka Spółka Infrastrukturalna" i wniesienie przez Miasto Łódź wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych.
  druk nr 144/2005 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków w Łodzi - Faza II" przewidzianego do współfinansowania z Funduszu Spójności i zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie jego realizacji.
  druk nr 143/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Konstantynów Łódzki.
  druk nr 142/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 202 w Łodzi, przy ul. Jugosłowiańskiej 2.
  druk nr 141/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 17 maja 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Łodzi.
  druk nr 140/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Łodzi.
  druk nr 139/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 16 maja 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 13 maja 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi powiatami województwa łódzkiego w przedmiocie współpracy przy opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka" w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" oraz przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006".
  druk nr 137/2005 >>>>
  załącznik 1 >>>>
  załącznik 1a >>>>
  załącznik 2 >>>>
  załącznik 2a >>>>

Projekty przekazane pod obrady 12 maja 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.
  druk nr 136/2005 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2005 rok w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
  druk nr 135/2005 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej" i upoważnienia Prezydenta do zawarcia porozumienia międzygminnego w celu jego realizacji.
  druk nr 134/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 6 maja 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Miejskiego nr 225 w Łodzi, przy ul. Strycharskiej 24.
  druk nr 133/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Miejskiego nr 216 w Łodzi, przy ul. Gładkiej 46.
  druk nr 132/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 196, przy Pogotowiu Opiekuńczym nr 2 w Łodzi, przy ul. Pawilońskiej 2/4, w filię Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 145, przy Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Łodzi, przy ul. Krokusowej 15/17.
  druk nr 131/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii nr 1 Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi, mieszczącej się przy, ul. Józefa 6.
  druk nr 130/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 88 w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 37/39.
  druk nr 129/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 55 w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 37/39.
  druk nr 128/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji LII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 w Łodzi, przy ul. Edwarda 41.
  druk nr 127/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XXXVII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi, przy ul. Astronautów 19.
  druk nr 126/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Handlowej w Zespole Szkół Handlowych nr 1 w Łodzi, przy ul. Mahatmy Gandhiego 14.
  druk nr 125/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Handlowego dla Dorosłych w Zespole Szkół Handlowych nr 1 w Łodzi, przy ul. Mahatmy Gandhiego 14.
  druk nr 124/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Handlowego w Zespole Szkół Handlowych nr 1 w Łodzi, przy ul. Mahatmy Gandhiego 14.
  druk nr 123/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół Handlowych nr 1 w Łodzi, przy ul. Mahatmy Gandhiego 14.
  druk nr 122/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Technicznego w Zespole Szkół nr 6 w Łodzi, przy ul. Pojezierskiej 45/51.
  druk nr 121/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Spożywczych nr 1 w Łodzi, przy ul. Ksawerego Praussa 4.
  druk nr 120/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum o trzyletnim okresie nauczania w Zespole Szkół Spożywczych nr 1 w Łodzi, przy ul. Ksawerego Praussa 4.
  druk nr 119/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Przemysłu Spożywczego dla Dorosłych w Zespole Szkół Spożywczych nr 1 w Łodzi, przy ul. Ksawerego Praussa 4.
  druk nr 118/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Przemysłu Spożywczego o czteroletnim okresie nauczania w Zespole Szkół Spożywczych nr 1 w Łodzi, przy ul. Ksawerego Praussa 4.
  druk nr 117/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Przemysłu Spożywczego o pięcioletnim okresie nauczania w Zespole Szkół Spożywczych nr 1 w Łodzi, przy ul. Ksawerego Praussa 4.
  druk nr 116/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Zawodowego w Zespole Szkół Spożywczych nr 1 w Łodzi, przy ul. Ksawerego Praussa 4.
  druk nr 115/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Technicznego w Zespole Szkół Spożywczych nr 1 w Łodzi, przy ul. Ksawerego Praussa 4.
  druk nr 114/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Chemicznych w Łodzi, przy ul. Tamka 12.
  druk nr 113/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum o trzyletnim okresie nauczania w Zespole Szkół Chemicznych w Łodzi, przy ul. Tamka 12.
  druk nr 112/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum o pięcioletnim okresie nauczania w Zespole Szkół Chemicznych w Łodzi, przy ul. Tamka 12.
  druk nr 111/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XXII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Chemicznych w Łodzi, przy ul. Tamka 12.
  druk nr 110/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Chemicznych w Łodzi, przy ul. Tamka 12.
  druk nr 109/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 5 maja 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
  druk nr 108/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.
  druk nr 107/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 maja 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego udziału Miasta Łodzi w III Ogólnopolskim Konkursie na najlepszy program działań realizowany przez samorządy na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Równe szanse, równy dostęp 2005” projektu dotyczącego reaktywacji Łódzkiej Sceny Pantomimy Głuchych pn. "Integracyjne Centrum Pantomimy".
  druk nr 106/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 28 kwietnia 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 21 kwietnia 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 20 kwietnia 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, zwierząt i rzeczy w środkach komunikacji lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.
  druk nr 97/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 kwietnia 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Prezydenta Miasta Łodzi do podpisania umowy o dofinansowanie Działania 1 projektu pn. "Partnerstwo na Rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans" oraz do udzielenia przez Miasto Łódź zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
  druk nr 96/2005 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi.
  druk nr 95/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 kwietnia 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zasad gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej o nazwie Leśnictwo Miejskie - Łódź.
  druk nr 94/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zasad gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej o nazwie Schronisko dla Zwierząt.
  druk nr 93/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zasad gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej o nazwie Ogród Botaniczny.
  druk nr 92/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zasad gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej o nazwie Miejski Ogród Zoologiczny.
  druk nr 91/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni "Chrobry" w Łodzi.
  druk nr 90/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi.
  druk nr 89/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi.
  druk nr 88/2005 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie miasta Łodzi.
  druk nr 87/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni "Nowe Rokicie" w Łodzi.
  druk nr 86/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiej Przychodni "Odrzańska" w Łodzi.
  druk nr 85/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 7 kwietnia 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 6 kwietnia 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 31 marca 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 96.
  druk nr 75/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 29 marca 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. "Nowa szansa dla przyszłego Żaka" finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych.
  druk nr 73/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 24 marca 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 23 marca 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas dłuższy niż trzy lata.
  druk nr 67/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 22 marca 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego udzielenia poparcia Prezydentowi Miasta Łodzi w zakresie prac związanych z wykorzystaniem energii geotermalnej na terenie Łodzi.
  druk nr 66/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 16 marca 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia na 15 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy placu dr Norberta Barlickiego.
  druk BRM nr 19/2005 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta Łodzi.
  druk BRM nr 18/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie finansowania zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych na terenie targowisk miejskich położonych w obrębie miasta Łodzi.
  druk BRM nr 17/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas dłuższy niż trzy lata.
  druk BRM nr 16/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 marca 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 14 marca 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, zwierząt i rzeczy w środkach komunikacji lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.
  druk nr 63/2005 >>>>
  załącznik >>>>
  autopoprawka >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok 2005.
  druk nr 62/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 10 marca 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 4 marca 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2005 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi.
  druk nr 55/2005 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 3 marca 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w 2005 roku z powiatami: brzezińskim, kutnowskim, łęczyckim, łódzkim wschodnim oraz pabianickim dotyczących realizacji przez miasto Łódź zadania polegającego na wydawaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania dzieci niewidomych, słabo widzących i z autyzmem, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz na prowadzeniu diagnozy i wydawaniu orzeczeń w sprawie dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim.
  druk nr 54/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Łódź a Gminą Andrespol w zakresie objęcia dowozem do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 2a uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łódź (os. Andrzejów).
  druk nr 53/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 24 lutego 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2005 rok w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
  druk nr 52/2005 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 16 w Łodzi, przy ul. Syrenki 19a.
  druk nr 42/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia XXIII Liceum Ogólnokształcącemu w Łodzi, przy al. Józefa Piłsudskiego 159.
  druk nr 41/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 lutego 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 14 lutego 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
  druk nr 37/2005 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
  druk nr 36/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 196, przy Pogotowiu Opiekuńczym nr 2 w Łodzi, przy ul. Pawilońskiej 2/4, w filię Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 145, przy Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Łodzi, przy ul. Krokusowej 15/17.
  druk nr 35/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Chemicznych w Łodzi, przy ul. Tamka 12.
  druk nr 34/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 209 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS w Łodzi, przy ul. Wapiennej 24.
  druk nr 33/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 37/39.
  druk nr 32/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 10 lutego 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Łodzi przy ul. Strycharskiej 24.
  druk nr 31/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 46/48.
  druk nr 30/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Brzozowej 3.
  druk nr 29/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nabycia od Przesiębiorstwa Handlowo-Usługowego "DOMAR" S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej nr 190 prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawa własności położonych na niej naniesień budowlanych.
  druk nr 28/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność "Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Łodzi oraz wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do "Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
  druk nr 27/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 8 lutego 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej" i upoważnienia Prezydenta do zawarcia porozumienia międzygminnego w celu jego realizacji.
  druk nr 26/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 1 lutego 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.
  druk nr 25/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 31 stycznia 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 196, przy Pogotowiu Opiekuńczym nr 2 w Łodzi, przy ul. Pawilońskiej 2/4, w filię Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 145, przy Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Łodzi, przy ul. Krokusowej 15/17.
  druk nr 24/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Chemicznych w Łodzi, przy ul. Tamka 12.
  druk nr 23/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 209 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS w Łodzi, przy ul. Wapiennej 24.
  druk nr 22/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Technicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 w Łodzi, przy ul. Pojezierskiej 45/51.
  druk nr 21/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 37/39.
  druk nr 20/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Spożywczych nr 1 w Łodzi, przy ul. Ksawerego Praussa 4.
  druk nr 19/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Handlowych nr 1 w Łodzi, przy ul. Mahatmy Gandhiego 14.
  druk nr 18/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji LII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 w Łodzi, przy ul. Edwarda 41.
  druk nr 17/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XXXVII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi, przy ul. Astronautów 19.
  druk nr 16/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 1 Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi, mieszczącej się przy ul. Józefa 6.
  druk nr 15/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Miejskiego nr 216 w Łodzi, przy ul. Gładkiej 46.
  druk nr 14/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Miejskiego nr 225 w Łodzi, przy ul. Strycharskiej 24.
  druk nr 13/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 26 stycznia 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 25 stycznia 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie miasta Łodzi.
  druk nr 9/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 20 stycznia 2005 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi, przy ul. Ludomira Różyckiego 5/7 i nadania statutu.
  druk nr 8/2005 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr II w Łodzi, przy ul. Ludomira Różyckiego 5/7, przekształcenia niektórych szkół funkcjonujących w Centrum i nadania statutów.
  druk nr 7/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji „Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.
  druk nr 6/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 stycznia 2005 r.:

Projekty przekazane pod obrady 10 stycznia 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Stowarzyszenia Odbiorców Dóbr Komunalnych Budownictwa Indywidualnego dla m. Łodzi dotyczącej utrzymania czystości i porządku na chodnikach na terenie m. Łodzi.
  druk nr 4/2005 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Lumumby 22/26 i ul. Tamka 13.
  druk nr 3/2005 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/568/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004 - 2013".
  druk nr 2/2005 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 7 stycznia 2005 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty.
  druk nr 1/2005 >>>>

Metryka strony i historia zmian