Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Inne materiały sesyjne
182/2022
Tytuł: Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za II kwartał 2022 roku
Treść materiału (skan): MPU_p22_182_20220630.pdf
Treść materiału: MPU_p22_182_20220630.docx
170/2022
Tytuł: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za 2021 rok
Treść materiału (skan): MOPS_p22_170_20220627.pdf
Treść materiału: MOPS_p22_170_20220627.docx
169/2022
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021
Treść materiału (skan): ZSS_p22_169_20220627.pdf
Treść materiału: ZSS_p22_169_20220627.doc
168/2022
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2021 roku
Treść materiału (skan): ZSS_p22_168_20220627.pdf
Treść materiału: ZSS_p22_168_20220627.doc
167/2022
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021
Treść materiału (skan): ZSS_p22_167_20220627.pdf
Treść materiału: ZSS_p22_167_20220627.doc
166/2022
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku
Treść materiału (skan): ZSS_p22_166_20220627.pdf
Treść materiału: ZSS_p22_166_20220627.doc
165/2022
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w łodzi na lata 2019-2022 za rok 2021
Treść materiału (skan): ZSS_p22_165_20220627.pdf
Treść materiału: ZSS_p22_165_20220627.doc
164/2022
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji w roku 2021 planu nadzoru nad działającymi na terenie Miasta Łodzi żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami wpisanymi do rejestru i wykazu prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi
Treść materiału (skan): ZSS_p22_164_20220627.pdf
Treść materiału: ZSS_p22_164_20220627.doc
152/2022
Tytuł: Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi za 2021 r.
Treść materiału (skan): ZPr_p22_152_20220610.pdf
Treść materiału: ZPr_p22_152_20220610.doc
144/2022
Tytuł: Raport o stanie Miasta za rok 2021
Treść materiału: BS_p22_144_20220601.pdf
143/2022
Tytuł: Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”
Treść materiału (skan): BAM_p22_143_20220524.pdf
Treść materiału: BAM_p22_143_20220524.docx
Materiały dodatkowe: BAM_p22_143_z1_20220524.xlsx
Materiały dodatkowe: BAM_p22_143_z2_20220524.xls
133/2022
Tytuł: Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Pieczy Zastępczej za rok 2021
Treść materiału (skan): CAPZ_p22_133_20220520.pdf
Treść materiału: CAPZ_p22_133_20220520.docx
108/2022
Tytuł: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok
Treść materiału (skan): MOPS_p22_108_20220504.pdf
Treść materiału: MOPS_p22_108_edyt_20220504.pdf
107/2022
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XVIII/730/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2020-2022” za rok 2021
Treść materiału (skan): MOPS_p22_107_20220504.pdf
Treść materiału: MOPS_p22_107_20220504.docx
103/2022
Tytuł: Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za I kwartał 2022 roku
Treść materiału (skan): MPU_p22_103_20220429.pdf
Treść materiału: MPU_p22_103_20220429.docx
92/2022
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2019-2022" za okres - grudzień 2019-2021
Treść materiału (skan): BAr_p22_092_20220411.pdf
Treść materiału: BAr_p22_092_20220411.docx
79/2022
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2021-2023 za 2021 rok
Treść materiału (skan): MOPS_p22_079_20220401.pdf
Treść materiału: MOPS_p22_079_20220405.docx
78/2022
Tytuł: Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
Treść materiału: Ksg_p22_078_20220405.pdf
Materiały dodatkowe: Ksg_p22_078_20220405.xls
66/2022
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021
Treść materiału (skan): ZSS_p22_066_20220325.pdf
Treść materiału: ZSS_p22_066_20220325.docx
65/2022
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok
Treść materiału (skan): Kul_p22_065_20220314.pdf
Treść materiału: Kul_p22_065_20220311.doc
63/2022
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Łódzkiego Centrum Wydarzeń za rok 2021
Treść materiału (skan): BPM_p22_063_20220308.pdf
Treść materiału: BPM_p22_063_20220308.doc
BRM nr 54/2022
Tytuł: Protokół z kontroli działalności Zarządu Osiedla Bałuty – Centrum oraz Rady Osiedla Bałuty – Centrum
Treść materiału (skan): BRM_p22_054_20220325.pdf
Treść materiału: BRM_p22_054_20220325.docx
53/2022
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „inLodz21” za 2021 rok
Treść materiału (skan): BAr_p22_053_20220307.pdf
Treść materiału: BAr_p22_053_20220307.doc
28/2022
Tytuł: Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za IV kwartał 2021 roku
Treść materiału (skan): MPU_p22_028_20220131.pdf
Treść materiału: MPU_p22_028_20220131.docx
22/2022
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji w drugim półroczu 2021 r. Uchwały Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości gruntowych
Treść materiału (skan): DM_p22_022_20220124.pdf
Treść materiału: DM_p22_022_20220124.xls

Inne materiały sesyjne 2021

343/2021
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łodzi na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025
Treść materiału (skan): OSR_p21_343_20211220.pdf
Treść materiału: OSR_p21_343_edyt_20211221.pdf
309/2021
Tytuł: Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za III kwartał 2021 roku
Treść materiału (skan): MPU_p21_309_20211123.pdf
Treść materiału: MPU_p21_309_20211123.docx
274/2021
Tytuł: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta za rok szkolny 2020/2021, w tym o wynikach: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach prowadzonych przez Miasto Łódź oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
Treść materiału (skan): Ed_p21_274_20211110.pdf
Treść materiału: Ed_p21_274_20211110.docx
237/2021
Tytuł: Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za II kwartał 2021 roku
Treść materiału (skan): MPU_p21_237_20210901.pdf
Treść materiału: MPU_p21_237_20210901.docx
236/2021
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „inLodz21” za I półrocze 2021 roku
Treść materiału (skan): BAr_p21_236_20210820.pdf
Treść materiału: BAr_p21_236_20210820.doc
229/2021
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Łódzkie Centrum Wydarzeń, za I półrocze 2021 roku,”
Treść materiału (skan): ZPr_p21_229_20210811.pdf
Treść materiału: ZPr_p21_229_20210812.doc
228/2021
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021
Treść materiału (skan): Kul_p21_228_20210811.pdf
Treść materiału: Kul_p21_228_20210811.doc
222/2021
Tytuł: Sprawozdania z realizacji w pierwszym półroczu 2021 r. Uchwały Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości gruntowych
Treść materiału (skan): DM_p21_222_20210716.pdf
Treść materiału: DM_p21_222_20210716.xls
218/2021
Tytuł: Informacja o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia bądź uniemożliwienia korzystania z nieruchomości lub obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planów miejscowych oraz informacja dotycząca wydanych decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planów miejscowych, uwzględniające okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Treść materiału (skan): DM_p21_218_20210630.pdf
Treść materiału: DM_p21_218_20210630.doc
210/2021
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji "Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020" w 2020 r.
Treść materiału (skan): ZSS_p21_210_20210628.pdf
Treść materiału: ZSS_p21_210_20210628.doc
BRM nr 197/2021
Tytuł: Protokół z kontroli realizacji kluczowych inwestycji drogowych na terenie Łodzi – remont ul. Dąbrowskiego
Treść materiału (skan): BRM_p21_197_20220131.pdf
Treść materiału: BRM_p21_197_20220131.docx
181/2021
Tytuł: Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi za 2020 r.
Treść materiału (skan): ZPr_p21_181_20210611.pdf
Treść materiału: ZPr_p21_181_20210611.doc
179/2021
Tytuł: Raport o stanie Miasta za 2020 r.
Treść materiału (skan): BS_p21_179_20210607.pdf
174/2021
Tytuł: Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2020”
Treść materiału (skan): BAM_p21_174_20210526.pdf
Treść materiału: BAM_p21_174_edyt_20210526.pdf
149/2021
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020
Treść materiału (skan): ZSS_p21_149_20210524.pdf
Treść materiału: ZSS_p21_149_20210524.doc
148/2021
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020
Treść materiału (skan): ZSS_p21_148_20210524.pdf
Treść materiału: ZSS_p21_148_20210524.doc
147/2021
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 za rok 2020
Treść materiału (skan): ZSS_p21_147_20210524.pdf
Treść materiału: ZSS_p21_147_20210524.doc
146/2021
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 15 maja 2021 roku
Treść materiału (skan): ZSS_p21_146_20210524.pdf
Treść materiału: ZSS_p21_146_20210524.doc
145/2021
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji w roku 2020 planu nadzoru nad działającymi na terenie Miasta Łodzi żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami wpisanymi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi
Treść materiału (skan): ZSS_p21_145_20210521.pdf
Treść materiału: ZSS_p21_145_20210521.doc
144/2021
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2020 r.
Treść materiału (skan): ZSS_p21_144_20210521.pdf
Treść materiału: ZSS_p21_144_20210521.doc
143/2021
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2020 r.
Treść materiału (skan): ZSS_p21_143_20210521.pdf
Treść materiału: ZSS_p21_143_20210521.doc
142/2021
Tytuł: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za 2020 rok
Treść materiału (skan): MOPS_p21_142_20210525.pdf
Treść materiału: MOPS_p21_142_20210525.docx
134/2021
Tytuł: Ocena zasobów pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Raport za 2020 rok
Treść materiału (skan): MOPS_p21_134_20210504.pdf
119/2021
Tytuł: Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za I kwartał 2021 roku
Treść materiału (skan): MPU_p21_119_20210430.pdf
Treść materiału: MPU_p21_119_20210430.doc
96/2021
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2018-2020” za rok 2020
Treść materiału (skan): MOPS_p21_096_20210406.pdf
Treść materiału: MOPS_p21_096_20210406.doc
95/2021
Tytuł: Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2020
Treść materiału (skan): MOPS_p21_095_20210406.pdf
Treść materiału: MOPS_p21_095_20210406.doc
91/2021
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020
Treść materiału (skan): ZSS_p21_091_20210330.pdf
Treść materiału: ZSS_p21_091_20210330.doc
85/2021
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2020, Łódzkie Centrum Wydarzeń
Treść materiału (skan): BPM_p21_085_20210315.pdf
Treść materiału: BPM_p21_085_20210315.doc
84/2021
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok
Treść materiału (skan): Kul_p21_084_20210315.pdf
Treść materiału: Kul_p21_084_20210315.doc
83/2021
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „inLodz21” za 2020 rok
Treść materiału (skan): BAr_p21_083_20210315.pdf
Treść materiału: BAr_p21_083_20210315.doc
45/2021
Tytuł: Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za IV kwartał 2020 roku
Treść materiału (skan): MPU_p21_045_1_20210312.pdf
Treść materiału: MPU_p21_045_1_20210312.doc
14/2021
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji w drugim półroczu 2020 r. Uchwały Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości gruntowych
Treść materiału (skan): DM_p21_014_20210201.pdf
Treść materiału: DM_p21_014_20210201.xls

Inne materiały sesyjne 2020

284/2020
Tytuł: Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za III kwartał 2020 roku
Treść materiału (skan): MPU_284_sprIIIkw20_20201124.pdf
Treść materiału: MPU_284_sprIIIkw20_20201124.doc
283/2020
Tytuł: Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za II kwartał 2020 roku
Treść materiału (skan): MPU_283_sprIIkw20_20201124.pdf
Treść materiału: MPU_283_sprIIkw20_20201124.doc
282/2020
Tytuł: Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za I kwartał 2020 roku
Treść materiału (skan): MPU_282_sprIkw20_20201124.pdf
Treść materiału: MPU_282_sprIkw20_20201124.doc
253/2020
Tytuł: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta za rok szkolny 2019/2020, w szkołach prowadzonych przez miasto Łódź oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
Treść materiału (skan): Ed_informacja_20201104.pdf
Treść materiału: Ed_informacja_20201104.doc
225/2020
Tytuł: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za 2019 rok
Treść materiału (skan): MOPS_spraw_2019_20200828.pdf
Treść materiału: MOPS_spraw_2019_20200828.doc
196/2020
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku
Treść materiału (skan): Kul_196_wyk_plan_fin_20200818.pdf
Treść materiału: Kul_196_wyk_plan_fin_20200818.doc
192/2020
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Łódzkie Centrum Wydarzeń za I półrocze 2020 roku
Treść materiału (skan): BPM_192_wyk_plan_fin_20200807.pdf
Treść materiału: BPM_192_wyk_plan_fin_20200807.doc
191/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji w pierwszym półroczu 2020 r. Uchwały Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości gruntowych
Treść materiału (skan): WDM_191_XXXIV_real_uchw_Ipol_20200819.pdf
Treść materiału: WDM_191_XXXIV_real_uchw_Ipol_20200819.doc
190/2020
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „inlodz21” za I półrocze 2020 roku
Treść materiału (skan): BAr_190_wyk_plan_fin_20200728.pdf
Treść materiału: BAr_190_wyk_plan_fin_20200728.doc
180/2020
Tytuł: Informacja o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia bądź uniemożliwienia korzystania z nieruchomości lub obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planów miejscowych oraz informacja dotycząca wydanych decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planów miejscowych, uwzględniające okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Treść materiału (skan): WDM_ogr_korz_nier_20200703.pdf
Treść materiału: WDM_ogr_korz_nier_20200703.doc
160/2020
Tytuł: Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi za 2019 r.
Treść materiału (skan): ZP_160_sprawozdanie_20200618.pdf
Treść materiału: ZP_160_sprawozdanie_20200618.doc
150/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2019 r.
Treść materiału (skan): ZSS_150_sprawozdanie_20200615.pdf
Treść materiału: ZSS_150_sprawozdanie_20200615.doc
149/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2019 r.
Treść materiału (skan): ZSS_149_sprawozdanie_20200615.pdf
Treść materiału: ZSS_149_sprawozdanie_20200615.doc
148/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2019 r.
Treść materiału (skan): ZSS_148_sprawozdanie_20200615.pdf
Treść materiału: ZSS_148_sprawozdanie_20200615.doc
147/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2019
Treść materiału (skan): ZSS_147_sprawozdanie_20200615.pdf
Treść materiału: ZSS_147_sprawozdanie_20200615.doc
146/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019
Treść materiału (skan): ZSS_146_sprawozdanie_20200615.pdf
Treść materiału: ZSS_146_sprawozdanie_20200615.doc
145/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020” w 2019 roku
Treść materiału (skan): ZSS_145_sprawozdanie_20200615.pdf
Treść materiału: ZSS_145_sprawozdanie_20200615.doc
144/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 planu nadzoru nad działającymi na terenie Miasta Łodzi żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami wpisanymi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi
Treść materiału (skan): ZSS_144_sprawozdanie_20200615.pdf
Treść materiału: ZSS_144_sprawozdanie_20200615.doc
143/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku
Treść materiału (skan): ZSS_143_sprawozdanie_20200615.pdf
Treść materiału: ZSS_143_sprawozdanie_20200615.doc
124/2020
Tytuł: Raport o stanie Miasta za 2019 r.
Treść materiału (skan): BS_raport_20200608.pdf
109/2020
Tytuł: Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019
Treść materiału (skan): MOPS_109_sprawozdanie_20200518.pdf
Treść materiału: MOPS_109_sprawozdanie_20200518.doc
100/2020
Tytuł: Ocena zasobów pomocy społecznej. Raport za 2019 r.
Treść materiału (skan): MOPS_100_raport_OZPS_20200504.pdf
97/2020
Tytuł: Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”
Treść materiału (skan): BPS_097_Sprawozdanie_20200507.pdf
Treść materiału: BPS_097_Sprawozdanie_20200507.doc
75/2020
Tytuł: Program Wspierania Rodziny w Łodzi 2018-2020. Sprawozdanie z realizacji za 2019 rok
Treść materiału: MOPS_075_sprawozdanie_PWR_20200402.pdf
55/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019
Treść materiału (skan): ZSS_055_spr_MPPN_2019_20200403.pdf
Treść materiału: ZSS_055_spr_MPPN_2019_20200403.doc
53/2020
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok, Łódzkie Centrum Wydarzeń
Treść materiału (skan): BPM_053_wyk_plan_fin_20200310.pdf
Treść materiału: BPM_053_wyk_plan_fin_20200310.doc
48/2020
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok
Treść materiału (skan): Kul_048_wyk_plan_fin_20200316.pdf
Treść materiału: Kul_048_wyk_plan_fin_20200306.doc
47/2020
Tytuł: Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za IV kwartał 2019 roku
Treść materiału (skan): MPU_047_spr_mpzp_20200304.pdf
Treść materiału: MPU_047_spr_mpzp_20200304.doc
46/2020
Tytuł: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „inlodz21” za 2019 rok
Treść materiału (skan): BAr_046_wyk_plan_fin_20200303.pdf
Treść materiału: BAr_046_wyk_plan_fin_20200303.doc
25/2020
Tytuł: Sprawozdanie z realizacji w drugim półroczu 2019 r. Uchwały Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości gruntowych
Treść materiału (skan): p20_025_20200212.pdf
Treść materiału: p20_025_20200212.doc
BRM nr 4/2020
Tytuł: Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi za okres od 21 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku
Treść materiału (skan): p20_004r_20200205.pdf
Treść materiału: p20_004r_20200205.doc

Inne materiały sesyjne - 2019

 • Druk nr BRM 313/2019 (858 KB)

  Protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi kontroli prawidłowości sprzedaży stanowiących własność Gminy lokali mieszkalnych
 • Druk nr 348/2019 (6 MB)

  Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za III kwartał 2019 roku
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta za rok szkolny 2018/2019 (1 MB)

  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach prowadzonych przez miasto Łódź oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
 • Druk nr 318/2019 (3 MB)

  Sprawozdanie z realizacji w pierwszym półroczu 2019 r. Uchwały Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości gruntowych
 • Druk nr 304/2019 (948 KB)

  Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - Łódzkie Centrum Wydarzeń za I półrocze 2019 rok
 • Druk nr 303/2019 (2 MB)

  Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za II kwartał 2019 roku
 • Druk nr 300/2019 (4 MB)

  Sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014-2017"
 • Druk nr 299/2019 (3 MB)

  Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku
 • Druk nr 198/2019 (739 KB)

  Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. "inLodz21" za I półrocze 2019 roku
 • Druk BRM nr 146/2019 (465 KB)

  Protokół z kontroli
 • Druk nr 169/2019 (5 MB)

  Sprawozdanie z realizacji "Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020" w 2018 r.
 • Druk nr 168/2019 (1 MB)

  Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. planu nadzoru nad działającymi na terenie Miasta Łodzi żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami wpisanymi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi
 • Druk nr 167/2019 (547 KB)

  Sprawozdanie z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się!" finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2018 r.
 • Druk nr 166/2019 (585 KB)

  Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Łódzka Karta Dużej Rodziny" w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r.
 • Druk nr 165/2019 (538 KB)

  Sprawozdanie z realizacji "Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi" finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2018 r.
 • Druk nr 164/2019 (602 KB)

  Sprawozdanie z realizacji "Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie" finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2018 r.
 • Druk nr 163/2019 (717 KB)

  Sprawozdanie z realizacji "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi" finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2018 r.
 • Druk nr 162/2019 (2 MB)

  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018
 • Druk nr 161/2019 (3 MB)

  Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych za rok 2018
 • Druk nr 144/2019 (7 MB)

  Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi za 2018 r.
 • Druk nr 139/2019 (7 MB)

  Raport o stanie Miasta 2018
 • Druk nr 138/2019 (4 MB)

  Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018
 • Druk nr 124/2019 (868 KB)

  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za 2018 rok
 • Druk nr 123/2019 (3 MB)

  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018
 • Druk nr 96/2019 (17 MB)

  Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji "Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018"
 • Druk nr 95/2019 (3 MB)

  Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznychi realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za I kwartał 2019 roku
 • Druk nr 89/2019 (995 KB)

  Program Wspierania Rodziny w Łodzi 2018-2020 - Sprawozdanie z realizacji za 2018 rok
 • Druk nr 88/2019 (727 KB)

  Informacja o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia bądź uniemożliwienia korzystania z nieruchomości lub obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planów miejscowych oraz informacja dotycząca wydanych decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planów miejscowych, uwzględniające okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
 • Druk nr 83/2019 (2 MB)

  Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018

Metryka strony i historia zmian