Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi 2020

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi w 2020 r.

323/2020
Data: 30.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 166 im. 19 Stycznia w Łodzi przy ul. Szamotulskiej 1/7
Treść projektu (skan): Ed_p20_323_20210104.pdf
Treść projektu: Ed_p20_323_20210104.doc
322/2020
Data: 30.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 19 w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
Treść projektu (skan): Ed_p20_322_20210104.pdf
Treść projektu: Ed_p20_322_20210104.doc
321/2020
Data: 30.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 19 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
Treść projektu (skan): Ed_p20_321_20210104.pdf
Treść projektu: Ed_p20_321_20210104.doc
320/2020
Data: 30.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2021 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustalenia na rok 2021 form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane
Treść projektu (skan): Ed_p20_320_20210104.pdf
Treść projektu: Ed_p20_320_20210104.doc
319/2020
Data: 23.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych
Treść projektu (skan): WGK_p20_319_20201223.pdf
Treść projektu: WGK_p20_319_20201224.docx
318/2020
Data: 21.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łódź
Treść projektu (skan): WGK_p20_318_20201221.pdf
Treść projektu: WGK_p20_318_20201221.docx
317/2020
Data: 18.12.2020
Tytuł: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Rodziny Scheiblerów oraz ulic: Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego i Krzysztofa Kieślowskiego
Treść projektu (skan): MPU_p20_317_20201221.pdf
Treść projektu: MPU_p20_317_20201221.docx
316/2020
Data: 18.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Jana Kilińskiego i Juliana Tuwima
Treść projektu (skan): MPU_p20_316_20201221.pdf
Treść projektu: MPU_p20_316_20201221.docx
315/2020
Data: 18.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Rodziny Scheiblerów i Rodziny Poznańskich oraz ulic Henryka Sienkiewicza i Prezydenta Gabriela Narutowicza
Treść projektu (skan): MPU_p20_315_20201221.pdf
Treść projektu: MPU_p20_315_20201221.docx
314/2020
Data: 18.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii
Treść projektu (skan): WKul_p20_314_20201221.pdf
Treść projektu: WKul_p20_314_20201221.doc
313/2020
Data: 18.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew im. Lucjana Rudnickiego i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Miejska w Łodzi
Treść projektu (skan): WKul_p20_313_20201221.pdf
Treść projektu: WKul_p20_313_20201221.doc
312/2020
Data: 14.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048
Treść projektu (skan): Bd_p20_312_20201215.pdf
Treść projektu: Bd_p20_312_edyt_20201215.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p20_312a_20201222.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_312a_edyt_20201222.pdf
311/2020
Data: 14.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_311_20201215.pdf
Treść projektu: Bd_p20_311_20201215.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_311a_20201222.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_311a_20201223.docx
310/2020
Data: 11.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p20_310_20201214.pdf
Treść projektu: ZSS_p20_310_20201214.doc
309/2020
Data: 11.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021
Treść projektu (skan): ZSS_p20_309_20201214.pdf
Treść projektu: ZSS_p20_309_20201214.doc
308/2020
Data: 11.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Treść projektu (skan): ZSS_p20_308_20201214.pdf
Treść projektu: ZSS_p20_308_20201214.doc
307/2020
Data: 11.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
Treść projektu (skan): BRiM_p20_307_20201214.pdf
Treść projektu: BRiM_p20_307_20201214.doc
306/2020
Data: 11.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź, w tym nauczycieli będących emerytami i rencistami
Treść projektu (skan): Ed_p20_306_20201216.pdf
Treść projektu: Ed_p20_306_20201216.doc
305/2020
Data: 11.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”
Treść projektu (skan): BAM_p20_305_20201214.pdf
Treść projektu: BAM_p20_305_20201214.doc
304/2020
Data: 11.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Widok 10/12 i ul. Oblęgorskiej 11 oraz określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
Treść projektu (skan): BNW_p20_304_20210112.pdf
Treść projektu: BNW_p20_304_20210112.doc
303/2020
Data: 11.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BNW_p20_303_20201214.pdf
302/2020
Data: 10.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Łodzi zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu
Treść projektu (skan): ZNN_p20_302_20201211.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_302_20201211.doc
301/2020
Data: 04.12.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRiM_p20_301_20201209.pdf
Treść projektu: BRiM_p20_301_20201209.doc
300/2020
Data: 30.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2020 i za rok 2021
Treść projektu (skan): Bd_p20_300_20201130.pdf
Treść projektu: Bd_p20_300_20201130.doc
299/2020
Data: 30.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr LXVII/1263/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Pomorskiej, Henrykowskiej i torów PKP
Treść projektu (skan): MPU_p20_299_20201130.pdf
Treść projektu: MPU_p20_299_20201214.doc
298/2020
Data: 30.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2021 roku
Treść projektu (skan): ZDiT_p20_298_20201201.pdf
Treść projektu: ZDiT_p20_298_20201201.doc
297/2020
Data: 30.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do sieci transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III
Treść projektu (skan): BRiM_p20_297_20201130.pdf
Treść projektu: BRiM_p20_297_20201130.doc
296/2020
Data: 30.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Centrum Kultury Młodych, Ośrodka Kultury „Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz Widzewskich Domów Kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Strefa Kultury w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p20_296_20201130.pdf
Treść projektu: Kul_p20_296_20201130.doc
295/2020
Data: 30.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2020”
Treść projektu (skan): OSR_p20_295_20201201.pdf
Treść projektu: OSR_p20_295_20201201.doc
294/2020
Data: 30.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej stanowiącej własność Miasta Łodzi, w ramach odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne, nabyte przez Miasto Łódź z mocy prawa, na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
Treść projektu (skan): DM_p20_294_20201202.pdf
Treść projektu: DM_p20_294_20201202.doc
293/2020
Data: 30.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnych lokali użytkowych nr 4U, 5U, 7U i 8U, usytuowanych w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wschodniej 69
Treść projektu (skan): ZNN_p20_293_20201130.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_293_20201130.doc
292/2020
Data: 27.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej i Wiączyńskiej – południowej części osiedla Nowosolna
Treść projektu (skan): MPU_p20_292_20201127.pdf
Treść projektu: MPU_p20_292_20201130.doc
291/2020
Data: 27.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej i Jugosłowiańskiej – zachodniej części osiedla Nowosolna
Treść projektu (skan): MPU_p20_291_20201127.pdf
Treść projektu: MPU_p20_291_20201130.doc
290/2020
Data: 27.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Bolesława Limanowskiego, Zachodniej, Drewnowskiej, Żytniej i Rybnej
Treść projektu (skan): MPU_p20_290_20201127.pdf
Treść projektu: MPU_p20_290_20201127.docx
289/2020
Data: 25.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+, w tym trybu konsultacji
Treść projektu (skan): BS_p20_289_20201126.pdf
Treść projektu: BS_p20_289_20201126.doc
288/2020
Data: 24.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p20_288_20201124.pdf
Treść projektu: BAr_p20_288_20201124.doc
287/2020
Data: 24.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi”
Treść projektu (skan): OSR_p20_287_20201125.pdf
Treść projektu: OSR_p20_287_20201125.doc
286/2020
Data: 23.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048
Treść projektu (skan): Bd_p20_286_20201123.pdf
Treść projektu: Bd_p20_286_edyt_20201123.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p20_286a_20201201.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_286a_edyt_20201201.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_286_a2_20201202.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_286_a2_edyt_20201204.pdf
285/2020
Data: 23.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_285_20201123.pdf
Treść projektu: Bd_p20_ 285_20201123.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_285a_20201201.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_285_a2_20201202.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_285_a2_20201203.doc
281/2020
Data: 20.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie skrzyżowania ulic Milionowej i Sosnowej
Treść projektu (skan): MPU_p20_281_20201124.pdf
Treść projektu: MPU_p20_281_20201124.doc
280/2020
Data: 20.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza
Treść projektu (skan): MPU_280_20201125.pdf
Treść projektu: MPU_280_20201125.doc
Autopoprawka (skan): MPU_p20_280a_20201130.pdf
Autopoprawka: MPU_p20_280a_20201130.doc
279/2020
Data: 20.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego i Juliana Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej
Treść projektu (skan): MPU_279_20201125.pdf
Treść projektu: MPU_279_20201125.doc
Autopoprawka (skan): MPU_p20_279a_20201130.pdf
Autopoprawka: MPU_p20_279a_20201130.doc
278/2020
Data: 20.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
Treść projektu (skan): WZNN_p20_278_20201123.pdf
Treść projektu: WZNN_p20_278_20201123.doc
276/2020
Data: 20.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p20_276_20201211.pdf
Treść projektu: Ed_p20_276_20201211.doc
275/2020
Data: 20.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów
Treść projektu (skan): Spt_p20_275_20201123.pdf
Treść projektu: Spt_p20_275_20201123.doc
274/2020
Data: 20.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Treść projektu (skan): Spt_p20_274_20201123.pdf
Treść projektu: Spt_p20_274_20201123.doc
272/2020
Data: 19.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
Treść projektu (skan): WGK_p20_272_20201119.pdf
Treść projektu: WGK_p20_272 _20201119.doc
271/2020
Data: 17.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p20_271_20201118.pdf
Treść projektu: Ed_p20_271_20201118.doc
270/2020
Data: 16.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Łodzi do "Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii"
Treść projektu (skan): KS_p20_270_20201117.pdf
Treść projektu: KS_p20_270_20201119.doc
269/2020
Data: 16.11.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021–2048
Treść projektu (skan): Bd_p20_269_20201116.pdf
Treść projektu: Bd_p20_269_edyt_20201116.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p20_269a_20201218.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_269a_edyt_20201218.pdf

Metryka strony i historia zmian