Projekty uchwał Rady Miejskiej - 2013

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości, położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej bez numeru na rzecz Politechniki Łódzkiej
  druk nr 400/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach: Ludomira Różyckiego 5 i 7-13 oraz Energetyków 5/7 na rzecz Politechniki Łódzkiej
  druk nr 399/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Łagiewnickiej 49/51 i 53 oraz Łagiewnickiej bez numeru
  druk nr 398/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stanisława Wigury 1
  druk nr 397/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
  druk nr 396/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Ze sterownikiem na TY 2"
  druk nr 395/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych oraz Zakładu Energetyki Cieplnej "Ustronna" w Łodzi
  druk nr 394/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XLV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3
  druk nr 393/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3
  druk nr 392/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia XLV Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3
  druk nr 391/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 im. Mikołaja Reja w Łodzi przy ul. Edwarda 41
  druk nr 390/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów
  druk nr 389/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
  druk nr 388/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
  druk nr 387/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34
  druk nr 386/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finasowego Miasta Łodzi za 2013 rok
  druk nr 385/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 384/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 383/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
  druk nr 382/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2013 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 381/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  druk nr 380/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  druk nr 379/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  druk nr 378/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi”
  druk nr 377/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2014
  druk nr 376/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
  druk nr 375/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego
  druk nr 374/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 373/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2013 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 372/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Łodzi"
  druk nr 371/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi
  druk nr 370/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy I Szpitalu Miejskim im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi
  druk nr 369/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 368/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 367/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
  druk nr 366/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce
  druk nr 365/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
  druk nr 364/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka nr 7 im. Stefana Żeromskiego w Łodzi
  druk nr 363/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka nr 6 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi
  druk nr 362/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka nr 5 w Łodzi
  druk nr 361/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka nr 4 w Łodzi
  druk nr 360/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka nr 2 w Łodzi
  druk nr 359/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 5 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 16 w Łodzi i nadania statutów jednostkom
  druk nr 358/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 4 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 15 i nadania statutów jednostkom
  druk nr 357/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 3 w Łodzi, Dom Dziecka nr 13 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 14 w Łodzi i nadania statutów jednostkom
  druk nr 356/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 2 w Łodzi, Dom Dziecka nr 11 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 12 w Łodzi i nadania statutów jednostkom
  druk nr 355/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 1 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 10 w Łodzi i nadania statutów jednostkom
  druk nr 354/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Dróg i Transportu"
  druk nr 353/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Zieleni Miejskiej" w Łodzi i nadania jej statutu
  druk nr 352/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Gospodarowania Odpadami" i nadania jej statutu
  druk nr 351/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2013 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 350/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
  druk nr 349/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: dr. Adama Próchnika, Zachodniej, płk. dr. Stanisława Więckowskiego i Wólczańskiej
  druk nr 348/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: płk. dr. Stanisława Więckowskiego, Zachodniej, Zielonej i Wólczańskiej
  druk nr 347/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania inkasentów i określenia inkasenta opłaty targowej
  druk nr 346/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
  druk nr 345/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi i IV Szpital Miejski im. dr. Henryka Jordana w Łodzi
  druk nr 344/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do "Portu Lotniczego Łódź imienia Władysława Reymonta" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 343/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ks. Jerzego Popiełuszki i Janusza Kusocińskiego
  druk nr 342/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Łodzianka, Łukaszewskiej i Moskule oraz części północno-wschodniej granicy miasta
  druk nr 341/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Pabianickiej i drogi krajowej Nr 14
  druk nr 340/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Technicznej 7
  druk nr 339/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Kaczeńcowej 19
  druk nr 338/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach położonych w Łodzi przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru/Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87
  druk nr 337/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie
  druk nr 336/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 334/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 333/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014"
  druk nr 332/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2013 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 331/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 330/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>
  autopoprawka nr 4 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 329/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>
  autopoprawka nr 4 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013-2018"
  druk nr 328/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  druk nr 327/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"
  druk nr 326/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r
  druk nr 325/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 70/72
  druk nr 324/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Nowego Centrum Łodzi"
  druk nr 323/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi
  druk nr 322/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 321/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 320/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XLV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3
  druk nr 319/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2014 roku
  druk nr 318/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Przedszkole dla malucha"
  druk nr 317/2013 >>>

 • Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za III kwartał 2013 r. na dzień 30.09.2013 r.
  druk nr 316/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Nowy Józefów 36
  druk nr 315/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawach związanych z pomnikami przyrody
  druk nr 314/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Mokradła Brzozy"
  druk nr 313/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa w postaci pomnika przyrody
  druk nr 312/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
  druk nr 311/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi lokali z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
  druk nr 310/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Projektu pn. "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  druk nr 309/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+
  druk nr 308/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Łódź, a Uniwersytetem Medycznym w Łodzi w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej I Szpitala Miejskiego im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnym Szpitalem Weteranów oraz wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cel publiczny
  druk nr 307/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie "TIMM" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  druk nr 306/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Marii Skłodowskiej - Curie, Wólczańskiej, Mikołaja Kopernika i Gdańskiej
  druk nr 305/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Jana Pawla II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego
  druk nr 304/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
  druk nr 303/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia transzy kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym
  druk nr 302/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 301/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>
  autopoprawka nr 4 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 300/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  druk nr 299/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  druk nr 298/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 2013-2015"
  druk nr 297/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
  druk nr 296/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 295/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA"
  druk nr 294/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu - Łódź Sp. z o.o. wykonywania zadania własnego Miasta Łodzi z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
  druk nr 293/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 292/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 291/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  druk nr 290/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu III Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 289/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej i Wiączyńskiej - południowej części osiedla Nowosolna
  druk nr 288/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wiączyńskiej i Brzezińskiej - wschodniej części osiedla Nowosolna
  druk nr 287/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2013 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 285/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stefana Żeromskiego 97
  druk nr 284/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012-2016
  druk nr 283/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2013-2031
  druk nr 282/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 281/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w roku szkolnym 2013/2014
  druk nr 280/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 24a i nadania statutu
  druk nr 279/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 44 w Łodzi przy ul. Deotymy 1
  druk nr 278/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach: Miejska Przychodnia "Dąbrowa" w Łodzi oraz Miejska Przychodnia "Tatrzańska" w Łodzi
  druk nr 277/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunku działania Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru
  druk nr 275/2013 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru
  druk nr 274/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 88 oraz sprzedaż znajdujących się na niej naniesień na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego
  druk nr 273/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 79 na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego jako właściciela nieruchomości przyległej
  druk nr 272/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krzemienieckiej 2
  druk nr 271/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
  druk nr 270/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
  druk nr 269/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2013 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 268/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 267/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 266/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji Projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II" współfinansowanego z Funduszu Spójności
  druk nr 265/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru
  druk nr 264/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
  druk nr 263/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Bojomników Getta Warszawskiego 9
  druk nr 262/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 202/210, 204a, 206 i 208
  druk nr 261/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź
  druk nr 258/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania
  druk nr 257/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dorocznej "Nagrody Literackiej Miasta Łodzi im. Juliana Tuwima" oraz określenia szczegółowych warunków i trybu jej przyznawania
  druk nr 256/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 255/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 254/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 21
  druk nr 253/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 66
  druk nr 252/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Postępowej 48/54
  druk nr 251/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zielonej 51
  druk nr 250/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia dróg gminnych i drogi powiatowej dotychczasowych kategorii
  druk nr 249/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów
  druk nr 248/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej północną część osiedla Sokołów
  druk nr 247/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 246/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi"
  druk nr 245/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania - Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego gminy z zakresu gospodarki komunalnej
  druk nr 244/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk nr 243/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zbocze 18A
  druk nr 242/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej 16
  druk nr 241/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jerzego Szaniawskiego 3
  druk nr 240/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Janosika 136
  druk nr 239/2013 >>>

 • Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXII/635/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
  druk nr 238/2013 >>>

 • Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXI/568/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012
  druk nr 237/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Uniejowskiej 8
  druk nr 236/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 101 i 103
  druk nr 235/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza i Orlej
  druk nr 234/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Andrzeja Struga, Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego, Targowej, Edwarda Abramowskiego, Brzeźnej i Radwańskiej
  druk nr 233/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Minerskiej 19
  druk nr 232/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego
  druk nr 231/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2013 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 230/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  druk nr 229/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA"
  druk nr 227/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wezwania Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, z siedzibą w Łodzi ul. Lubelska 9/11, do usunięcia naruszenia interesu prawnego Wnioskodawcy, spowodowanego uchwałą Nr LXII/1316/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Widzew i nadania jej statutu
  druk nr 226/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wezwania Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, z siedzibą w Łodzi ul. Lubelska 9/11, do usunięcia naruszenia interesu prawnego Wnioskodawcy, spowodowanego uchwałą Nr LXII/1315/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście i nadania jej statutu
  druk nr 225/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wezwania Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, z siedzibą w Łodzi ul. Lubelska 9/11, do usunięcia naruszenia interesu prawnego Wnioskodawcy, spowodowanego uchwałą Nr LXII/1314/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie i nadania jej statutu
  druk nr 224/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wezwania Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, z siedzibą w Łodzi ul. Lubelska 9/11, do usunięcia naruszenia interesu prawnego Wnioskodawcy, spowodowanego uchwałą Nr LXII/1313/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Górna i nadania jej statutu
  druk nr 223/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wezwania Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, z siedzibą w Łodzi ul. Lubelska 9/11, do usunięcia naruszenia interesu prawnego Wnioskodawcy, spowodowanego uchwałą Nr LXII/1312/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty i nadania jej statutu
  druk nr 222/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Widzew i nadania jej statutu
  druk nr 221/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście i nadania jej statutu
  druk nr 220/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Polesie i nadania jej statutu
  druk nr 219/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Górna i nadania jej statutu
  druk nr 218/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Bałuty i nadania jej statutu
  druk nr 217/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 216/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 215/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 15 w Łodzi przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 50/56
  druk nr 214/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk nr 213/2013 >>>

 • Projekt uchwały: Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi działającymi na terenie miasta Łodzi za okres od 25 kwietnia 2012 r. do 25 kwietnia 2013 r.
  druk nr 212/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krzywickiego bez numeru
  druk nr 211/2013 >>>

 • Projekt uchwały: Sprawozdanie z realizacji "Programu Profilaktyki Ryzykownego Stanu Psychicznego" adresowanego do Młodzieży Szkół Średnich finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2012 r.
  druk nr 210/2013 >>>

 • Projekt uchwały: Sprawozdanie z realizacji "Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia" finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2012 r.
  druk nr 209/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi
  druk nr 208/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 208/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi
  druk nr 207/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
  druk nr 206/2013 >>>

 • Projekt uchwały sprawie zmiany w składzie osobowym Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi oraz o zmianie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi
  druk BRM nr 206/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy IV Szpitalu Miejskim im. dr. Henryka Jordana w Łodzi
  druk nr 205/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 205/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy II Szpitalu Miejskim im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi
  druk nr 204/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 204/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Łodzi
  druk nr 203/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa
  druk nr 202/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Radwańskiej 68/70
  druk nr 201/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 201/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXII/1319/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r, w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli
  druk BRM nr 200/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z powiatami: łódzkim wschodnim oraz pabianickim
  druk nr 199/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie poprawy połączeń kolejowych z Łodzi
  druk BRM nr 199/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi"
  druk nr 198/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
  druk nr 197/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 196/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko - apel do Prezydenta Miasta Łodzi o zaniechanie działań zmierzających do podwyższania podatków i opłat
  druk BRM nr 196/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 195/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości"
  druk nr 194/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Nowego Centrum Łodzi Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 194/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Maluchy na start"
  druk nr 193/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 193/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi"
  druk nr 192/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 2014-2018
  druk BRM nr 192/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy Placu Komuny Paryskiej 6
  druk nr 191/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 191/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pabianickiej 156/158
  druk nr 190/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) i p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 190/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piekarskiej 27/29
  druk nr 189/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 189/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  druk nr 188/2013 >>>

 • Protokół z kontroli
  druk BRM nr 188/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  druk nr 187/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Podróż po Świecie Ptaków w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym jako edukacja ekologiczna prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi dla mieszkanców Łodzi i okolic" ubiegającego sie o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  druk nr 186/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (...) i p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 186/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2013 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 185/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 185/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do "Miejskiej Areny Kultury i Sportu" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 184/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Spółki (...) sp. z o.o. na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 184/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należących do Miasta Łodzi
  druk nr 183/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 183/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"
  druk nr 182/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wileńskiej 60
  druk nr 181/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 181/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
  druk nr 180/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolach
  druk BRM nr 180/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Atutowej 20c
  druk nr 179/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 179/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Armii Krajowej bez numeru
  druk nr 178/2013 >>>

 • Projekt uchwały: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za rok 2012
  druk nr 177/2013 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w zakresie współpracy Miasta Łodzi z "Łódź Design Festival - Międzynarodowym Festiwalem Designu"
  druk nr 176/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXI/1287/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli odnośnie nieegzekwowania przez Urząd Miasta Łodzi należności wynikających z bezprawnego użytkowania działki położonej w Łodzi przy ul. Rajdowej 12
  druk BRM nr 176/2013 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w zakresie współpracy Miasta Łodzi z "FashionPhilosophy Fashion Week Poland w Łodzi"
  druk nr 175/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/898/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli zadania pn.: "Utrzymanie czystości na drogach i terenach gminnych oraz utrzymanie czystości na przystankach MPK"
  druk BRM nr 175/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 174/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi
  druk BRM nr 174/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 173/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi
  druk BRM nr 173/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. "Łódź na weekend - Promocja oferty turystycznej typu city break", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
  druk nr 172/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Władysława Hermana oraz Golfowa
  druk BRM nr 172/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
  druk nr 171/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Miejskiej w Łodzi do rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 171/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. "Łódź kreuje - Centrum Pnemysłów Kreatywnych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
  druk nr 170/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania zażalenia Wspólnoty Mieszkaniowej Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Łodzi
  druk BRM nr 170/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
  druk nr 169/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXI/1286/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli realizowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ustawowego obowiązku objęcia swoich podopiecznych specjalistyczną opieką
  druk BRM nr 169/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 21 i ulicy Ogrodowej bez numeru
  druk nr 168/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 168/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Stefana Czarnieckiego 4, Stefana Czarnieckiego bez numeru oraz Franciszkańskiej bez numeru
  druk nr 167/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. dzieci w Łodzi
  druk BRM nr 167/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie ubiegania się przez Miasto Łódź o organizowanie wystawy International Expo 2022/23
  druk BRM nr 166/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 5
  druk nr 165/2013 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko w sprawie bardzo pilnej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie upoważnienia gmin do samodzielnego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami bez konieczności składania nowych deklaracji
  druk BRM nr 165/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź
  druk nr 164/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Łodzi programu działania na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Łódzka Karta Dużej Rodziny"
  druk nr 163/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (...) i p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 163/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"
  druk nr 162/2013 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji: "RATUJ MALUCHY I STARSZE DZIECI TEŻ"
  druk BRM nr 162/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z parków i zieleńców miejskich na terenie miasta Łodzi"
  druk nr 161/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Transportu Zbiorowego, Inwestycji Drogowych i Organizacji Ruchu Drogowego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 161/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk nr 160/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 159/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko w sprawie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
  druk BRM nr 159/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 158/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały LVII/1180/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159
  druk BRM nr 158/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych
  druk nr 157/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały LVII/1178/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 40 w Łodzi przy ul. Kaliskiej 25/27
  druk BRM nr 157/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
  druk nr 156/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działanie komendanta Straży Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 156/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2013 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 155/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przedstawiciela Miasta Łodzi w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich
  druk BRM nr 155/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 9
  druk nr 154/2013 >>>

 • Protokół z kontroli
  druk BRM nr 154/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 193
  druk nr 153/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi (...) Spółki Jawnej w Łodzi na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 153/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 26
  druk nr 152/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi (...) w Łodzi na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 152/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zgierskiej 27 i 29
  druk nr 151/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi pp. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 151/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pabianickiej 312
  druk nr 150/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Łódzkiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.
  druk nr 149/2013 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie dostosowania lokalnego transportu zbiorowego do potrzeb i wymagań Łodzian
  druk BRM nr 149/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
  druk nr 148/2013 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko w sprawie zmiany umiejscowienia zaplecza budowy trasy W-Z
  druk BRM nr 148/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 147/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących wlasność Miasta Łodzi, na nieruchomości stanowiące wlasność Skarbu Państwa
  druk nr 146/2013 >>>

 • Protokół z kontroli
  druk BRM nr 146/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 145/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi (...) na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
  druk BRM nr 145/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2013 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących wlasności Miasta Łodzi
  druk nr 144/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 143/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 143/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 142/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko w sprawie przyjęcia Paktu dla Łodzi
  druk BRM nr 142/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wysokiej 30
  druk nr 141/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Fundacji Normalne Miasto FENOMEN na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 141/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania pracowników oraz rodziców uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159 do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr LIX/1266/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159
  druk nr 140/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Legionów
  druk BRM nr 140/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź
  druk nr 139/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
  druk BRM nr 139/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Nowomiejskiej 14, Ogrodowej 4, 8, 10 i 12/14 oraz Zachodniej 34, 36 i 38
  druk nr 138/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
  druk BRM nr 138/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych samodzielnych lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom prowadzącym działalność gospodarczą lub statutową
  druk nr 137/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
  druk BRM nr 137/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli
  druk nr 136/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 136/2013 >>>

 • Projekt uchwały: Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy M. Łódź
  druk nr 135/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 135/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 134/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/898/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli zadania pn.: "Utrzymanie czystości na drogach i terenach gminnych oraz utrzymanie czystości na przystankach MPK"
  druk BRM nr 134/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego współrealizacji projektu 8.1-11 "Budujemy miasteczka ruchu drogowego" ujętego na Liście Projektów lndywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przewidzianego do finansowania ze środków Unii Europejskiej
  druk nr 133/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie kierunków działania w zakresie aktualizacji "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020"
  druk BRM nr 133/2013 >>>

 • Projekt uchwały: Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2012
  druk nr 132/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli realizacji zadania dotyczącego uzbrojenia terenów oraz budowy dróg na osiedlu Janów Wschód
  druk BRM nr 132/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 131/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 131/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 130/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 130/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź - Widzew im. Lucjana Rudnickiego
  druk nr 129/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 129/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź - Śródmieście im. Andrzeja Struga
  druk nr 128/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź - Polesie
  druk nr 127/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 127/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź - Górna im. Władysława Stanisława Reymonta
  druk nr 126/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 126/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź - Bałuty im. Stanisława Czernika
  druk nr 125/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
  druk BRM nr 125/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2013 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 124/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"
  druk BRM nr 124/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Ogrodowej 28d na rzecz Skarbu Państwa
  druk nr 123/2013 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko - apel do Prezydenta Miasta Łodzi o wstrzymanie rozbudowy i modernizacji trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem
  druk BRM nr 123/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Pryncypalnej 123-129 i ulicy Mocnej bez numeru
  druk nr 122/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Tuszyńskiej 195 i ul. Kosynierów Gdyńskich bez numeru
  druk nr 121/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 121/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi
  druk nr 120/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 119/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 119/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi
  druk nr 118/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko w sprawie obniżenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  druk BRM nr 118/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty
  druk nr 117/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 117/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Widzew i nadania jej statutu
  druk nr 116/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przedstawiciela Miasta Łodzi w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich
  druk BRM nr 116/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście i nadania jej statutu
  druk nr 115/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wstąpienia w miejsce radnego, którego mandat wygasł
  druk BRM nr 115/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Polesie i nadania jej statutu
  druk nr 114/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobwych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 114/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Górna i nadania jej statutu
  druk nr 113/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 113/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Bałuty i nadania jej statutu
  druk nr 112/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 112/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne"
  druk nr 111/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  druk BRM nr 111/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 110/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi
  druk BRM nr 110/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 109/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 135/32/2013 Rady Osiedla Bałuty - Doły
  druk BRM nr 109/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi (...) spółki jawnej na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 108/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP
  druk nr 107/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP
  druk nr 106/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 106/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 105/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Franciszkańska 65/67a, ul. Organizacji WIN 39a/35, ul. Krawiecka 14/16, Organizacji WIN 52, ul. Organizacji WIN 54/58 i ul. Krawiecka 12/12a do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr LIII/1096/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"
  druk BRM nr 104/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
  druk nr 103/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
  druk nr 102/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 102/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 272a i 272b
  druk nr 101/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Inflanckiej 31
  druk nr 100/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 100/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 75/77
  druk nr 99/2013 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zamiaru łączenia Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA" i Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "ŚRODMIEŚCIE" w Łodzi
  druk BRM nr 99/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łodzi w roku 2013"
  druk nr 98/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego, realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy: Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską a Miastem Łódź, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi Hannę Zdanowską
  druk nr 97/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 97/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 40 w Łodzi przy ul. Kaliskiej 25/27
  druk nr 96/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 96/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XXXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Stanisława Staszica 1/3
  druk nr 95/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 95/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XXX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Obornickiej 11/13
  druk nr 94/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) - na działanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi, Komisji Planu Przestrzennego Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 94/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz granic ich obwodów
  druk nr 93/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 93/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łódź oraz granic ich obwodów
  druk nr 92/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 92/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii hodowlanej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi na lata 2013-2022"
  druk nr 91/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi p. (...)
  druk BRM nr 91/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 90/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 90/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 89/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Łódzkiemu skargi p. (...)
  druk BRM nr 89/2013 >>>

 • Projekt uchwały: Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2012
  druk nr 88/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 88/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu III Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 87/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 86/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Przyjazna
  druk BRM nr 86/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159
  druk nr 85/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 85/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Stanisława Dubois 7/9
  druk nr 84/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 84/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 27 w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 34
  druk nr 83/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 83/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 25 w Łodzi przy ul. kpt. Franciszka Żwirki 11/13
  druk nr 82/2013 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zamiaru ustanowienia parku miejskiego na części działki 321/1 położonej przy ul. Łososiowej 21
  druk BRM nr 82/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego należnego członkom ochotniczych straży pożarnych
  druk nr 81/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 81/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania pracowników oraz rodziców uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159 do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr LVII/1180/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159
  druk nr 80/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi przedsiębiorców prowadzących działalność przy ul. (...) w okolicy skrzyżowania z ul. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 80/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
  druk nr 79/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 79/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012-2016
  druk nr 78/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/898/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli zadania pn.: "Utrzymanie czystości na drogach i terenach gminnych oraz utrzymanie czystości na przystankach MPK"
  druk BRM nr 78/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+
  druk nr 77/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 77/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu
  druk nr 76/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Rajdowej 12
  druk nr 75/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi
  druk BRM nr 75/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez właścicieli nieruchomości
  druk nr 74/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pp. (...), p. (...) oraz p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 74/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego
  druk nr 73/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"
  druk BRM nr 73/2013 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa w postaci pomnika przyrody
  druk nr 72/2013 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie realizacji przepisów dotyczących nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi
  druk BRM nr 72/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Informacji Turystycznej
  druk nr 71/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Obornickiej 11/13 i nadania statutu
  druk nr 70/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 70/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania przez Prezydenta Miasta Łodzi akcji lub udziałów Miasta Łodzi w następujących spółkach prawa handlowego: Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" Spółka Akcyjna, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
  druk nr 69/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 69/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpielisk lub miejsc wykorzystywanych do kąpieli, pływalni oraz parków wodnych usytuowanych na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 68/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za 2012 rok
  druk BRM nr 68/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2013 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 67/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za 2012 rok i sprawozdania finansowego za 2012 rok
  druk BRM nr 67/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia transzy kredytu długoterminowego w Banku Rozwoju Rady Europy(CEB)
  druk nr 66/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 66/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
  druk nr 65/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 65/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 64/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Podwodna
  druk BRM nr 64/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Łodzi miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  druk nr 63/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi p. (...)
  druk BRM nr 63/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 62/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 62/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 61/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji XLVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 60/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 60/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyłączenia XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 59/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania (...), dotyczące usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr XLIV/826/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012 - 2016
  druk BRM nr 59/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji LI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75
  druk nr 58/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 58/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyłączenia LI Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75
  druk nr 57/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 56/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli odnośnie nieegzekwowania przez Urząd Miasta Łodzi należności wynikających z bezprawnego użytkowania działki położonej w Łodzi przy ul. Rajdowej 12
  druk BRM nr 56/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetergu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Zachodniej 55A i ulicy Zachodniej bez numeru
  druk nr 55/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli realizowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ustawowego obowiązku objęcia swoich podopiecznych specjalistyczną opieką
  druk BRM nr 55/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 53/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"
  druk nr 52/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wniesienia środka zaskarżenia
  druk BRM nr 52/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2013 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 51/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Rady Osiedla Złotno na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
  druk BRM nr 51/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej zachodnią część osiedla Sokołów
  druk nr 50/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. Ziemowita Staszewskiego na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 50/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Łodzi uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta
  druk nr 49/2013 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko w sprawie dezaprobaty dla działań Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przesłania przez Prezydenta Miasta Łodzi informacji o możliwości popełnienia przestępstwa do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego bez podstaw faktycznych i prawnych
  druk BRM nr 49/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do "Miejskiej Areny Kultury i Sportu" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 48/2013 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko - apel do Prezydenta Miasta Łodzi o publiczne przeproszenie Radnych Rady Miejskiej w Łodzi za złożenie informacji o możliwości popełnienia przestępstwa bez wystarczających podstaw faktycznych i prawnych
  druk BRM nr 48/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wołowej 2
  druk nr 47/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za 2012 rok
  druk nr 46/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 46/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XXX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Obornickiej 11/13
  druk nr 45/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
  druk BRM nr 45/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie "Zarząd Dróg i Transportu"
  druk nr 44/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 44/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Dróg i Transportu"
  druk nr 43/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego - Rydza oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego, Fabrycznej i Przędzalnianej
  druk nr 42/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Perkalowa oraz Adama Hanuszkiewicza
  druk BRM nr 42/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 29 lat w drodze bezprzetargowej części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy placu dr Norberta Barlickiego 5
  druk nr 41/2013 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania imienia Jacka Trzmiela Łódzkiemu Regionalnemu Parkowi Naukowo - Technologicznemu Sp. z o. o.
  druk BRM nr 41/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu ofert prowadzenia Szkoły Podstawowej nr 203 w Łodzi przy ul. Pomorskiej 437
  druk nr 40/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie dalszego rozwoju Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o. o.
  druk BRM nr 40/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Tuszyn
  druk nr 39/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
  druk nr 38/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 37/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 37/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 36/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. Katarzyny Szmigielskiej i p. Piotra Wyszatyckiego na działanie Administracji Nieruchomościami Łódź - Śródmieście Centrum II
  druk BRM nr 36/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 141
  druk nr 35/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi
  druk BRM nr 35/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 12 lat, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach: płk. Jana Kilińskiego 188 i ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 15, na rzecz Romana Stępnia, Małgorzaty Jałkiewicz-Hoffmann prowadzących Szkołę Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego Liceum Ogólnokształcące
  druk nr 34/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi
  druk BRM nr 34/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji"
  druk nr 33/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie uznania skargi pp. (...) za bezzasadną
  druk BRM nr 33/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi
  druk nr 32/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi
  druk nr 31/2013 >>>

 • Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
  druk BRM nr 31/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni "Odrzańska" w Łodzi
  druk nr 30/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2013
  druk BRM nr 30/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi
  druk nr 29/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (...) na działanie Dyrektora Administracji Nieruchomościami Łódź - Polesie "Zielony Rynek"
  druk BRM nr 29/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Spolecznej przy Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi
  druk nr 28/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 28/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy I Szpitalu Miejskim im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi
  druk nr 27/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie
  druk nr 26/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"
  druk BRM nr 26/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty
  druk nr 25/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi
  druk BRM nr 25/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy IV Szpitalu Miejskim im. dr. Henryka Jordana w Łodzi
  druk nr 24/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 23/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/898/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli zadania pn.: "Utrzymanie czystości na drogach i terenach gminnych oraz utrzymanie czystości na przystankach MPK"
  druk BRM nr 23/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  druk nr 22/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działanie dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
  druk BRM nr 22/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Brukowej 16/18
  druk nr 21/2013 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko - apel do mieszkańców Łodzi o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Miasta
  druk BRM nr 21/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru / Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87
  druk nr 20/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie włączenia Łodzi w system pociągów Pendolino
  druk BRM nr 20/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159
  druk nr 19/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Łódzkiemu skargi p. Marka Wieczorka w części dotyczącej planów likwidacji I Szpitala Miejskiego im. dr. E. Sonnenberg
  druk BRM nr 19/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XXXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Stanisława Staszica 1/3
  druk nr 18/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 40 w Łodzi przy ul. Kaliskiej 25/27
  druk nr 17/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. Anny Glawer na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
  druk BRM nr 17/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 25 w Łodzi przy ul. kpt. Franciszka Żwirki 11/13
  druk nr 16/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za zasadną
  druk BRM nr 16/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 27 w Lodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 34
  druk nr 15/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 15/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publiczncgo Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Stanisława Dubois 7/9
  druk nr 14/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współrealizację zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentne Sieci Energetyczne (lSE)"
  druk nr 13/2013 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko - apel do Prezydenta Miasta Łodzi o odwołanie Pana Krzysztofa Piątkowskiego z funkcji Wiceprezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 13/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
  druk nr 12/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania GNOM Sp. z o.o., dotyczącego usunięcia naruszenia interesu prawnego Spółki spowodowanego uchwałą Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  druk nr 11/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi p. Mariana Juszko
  druk BRM nr 11/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta
  druk nr 10/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi do ustanowienia pełnomocnika
  druk BRM nr 10/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
  druk nr 9/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) dotyczącej zastrzeżeń w zakresie warunków realizowania świadczeń zdrowotnych w I Szpitalu Miejskim im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi
  druk BRM nr 9/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Przyrodniczej 7/9 hipoteką zabezpieczającą kredyt
  druk nr 8/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 8/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2012-2014"
  druk nr 7/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi do ustanowienia pełnomocnika
  druk BRM nr 7/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 6/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Kiwi, Wichrowe Wzgórza, Żonkilowa, Generalska, Marszałkowska, Kasprowy Wierch oraz Słonneczne Zacisze
  druk BRM nr 6/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 5/2013 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania TO1 TO1 Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do usunięcia naruszenia interesu prawnego Wnioskodawcy spowodowanego uchwałą Nr LXXXIX/1548/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta Łodzi działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  druk BRM nr 5/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 4/2013 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, na nieruchomości będące w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Retkinia-Południe"
  druk nr 3/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 3/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2013 r.
  druk nr 2/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 2/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2013 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 1/2013 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 1/2013 >>>


Metryka strony i historia zmian