Projekty uchwał Rady Miejskiej - 2015

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobom fizycznym od ceny sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych
  druk nr 333/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej i osobom fizycznym od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ul. Pięknej bez numeru
  druk nr 332/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2016 r.
  druk nr 331/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 641/13 w obrębie W-21
  druk nr 330/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040
  druk nr 329/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok
  druk nr 328/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
  druk nr 327/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2015 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 326/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017"
  druk nr 325/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulic: Sobolowej od terenów kolejowych, Stanisława Przybyszewskiego oraz projektowanej Konstytucyjnej
  druk nr 324/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Hodowlanej
  druk nr 323/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pienistej bez numeru
  druk nr 322/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pneciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2016
  druk nr 321/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
  druk nr 320/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020
  druk nr 319/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+
  druk nr 318/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie
  druk nr 317/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania p. (...) i p. (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr XCVIII/2009/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź
  druk nr 316/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 315/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Lokali Miejskich i nadania jej statutu
  druk nr 314/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi
  druk nr 313/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 36
  druk nr 312/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Specjalistycznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Arego Sternfelda w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16
  druk nr 311/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XXXV Licemn Ogólnokształcącego im. Króla Stefana Batorego w Łodzi przy ul. Stanisława Staszica 1/3
  druk nr 310/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Specjalnego nr 22 dla Młodzieży Niesłyszącej Słabo Słyszącej wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
  druk nr 309/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromakiego 115
  druk nr 308/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 307/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 306/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 21 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2
  druk nr 305/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 20 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przy ul. Wareckiej 41
  druk nr 304/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 19 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 303/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 17 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy al. Politechniki 37
  druk nr 302/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 15 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
  druk nr 301/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XII Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
  druk nr 300/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 9 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38
  druk nr 299/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 7 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Franciszka Prożka 3/5
  druk nr 298/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137
  druk nr 297/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88
  druk nr 296/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
  druk nr 295/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 159/163
  druk nr 294/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu "Widzew" w Łodzi
  druk nr 293/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta
  druk nr 292/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2015 r. dla samorządowych instytucji kultury, dia których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 291/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Fabryka Sztuki w Łodzi
  druk nr 290/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP
  druk nr 289/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040
  druk nr 288/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok
  druk nr 287/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Olechowskiej bez numeru
  druk nr 286/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nawrot 3/5
  druk nr 285/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody
  druk nr 284/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody
  druk nr 283/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
  druk nr 282/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Stawy w Nowosolnej"
  druk nr 281/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki"
  druk nr 280/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej udziału w części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach Ogrodowej 15 i Zachodniej 47 oraz nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Zachodniej 45-45A
  druk nr 279/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 222
  druk nr 278/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej w odniesieniu do niezapłaconej części ceny z tytułu nabycia przez użytkownika wieczystego udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 68/72
  druk nr 277/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowowybudowanych budynków o funkcji biurowej i budynków rozbudowanych lub przebudowanych na funkcje biurowe oraz udzielania pomocy de minimis
  druk nr 276/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
  druk nr 275/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz padmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016"
  druk nr 274/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. "Rozwój gospodarki w sektorze turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki biznesowej poprzez promocję na rynkach zagranicznych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  druk nr 273/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  druk nr 272/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łodzi
  druk nr 271/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 270/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 269/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4 działającego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, przekształcenia go i utworzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4 i nadania statutu jednostce
  druk nr 268/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2015 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 267/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
  druk nr 266/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za 2015 rok
  druk nr 265/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych w budynki i budowle wpisane do gminnej ewidencji zabytków i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy
  druk nr 264/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy
  druk nr 263/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  druk nr 262/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040
  druk nr 261/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok
  druk nr 260/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r.
  druk nr 259/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"
  druk nr 258/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  druk nr 257/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  druk nr 256/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  druk nr 255/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2016 roku
  druk nr 254/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do "Miejskiej Areny Kultury i Sportu" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 251/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi"
  druk nr 250/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Jana Pawła II oraz ulic: Walerego Wróblewskiego, Henryka Wieniawskiego i Błońskiej
  druk nr 249/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Rokicińskiej i Zakładowej
  druk nr 248/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wykonywania przez "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi powierzonych tej instytucji usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu kultury
  druk nr 247/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu
  druk nr 246/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154
  druk nr 244/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040
  druk nr 243/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok
  druk nr 242/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu "Górna" w Łodzi
  druk nr 241/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2015 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 240/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placowkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
  druk nr 239/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. "Przyjedź, zobacz, zainwestuj", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  druk nr 238/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. "Łódź. Globalnie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  druk nr 237/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu "Polesie" w Łodzi
  druk nr 236/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury
  druk nr 235/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
  druk nr 234/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu "Bałuty" w Łodzi
  druk nr 233/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krośnieńskiej 9
  druk nr 232/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny części udziału Miasta Łodzi w nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 4
  druk nr 231/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta
  druk nr 230/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk nr 229/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
  druk nr 228/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 228/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi
  druk nr 227/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 227/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040
  druk nr 226/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi oraz Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Widzew
  druk BRM nr 226/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok
  druk nr 225/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania p. (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr XCVIII/2009/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnyrni i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź
  druk nr 224/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 224/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi
  druk nr 223/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 223/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej
  druk nr 222/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 222/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego
  druk nr 221/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi
  druk nr 220/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 220/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 219/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 219/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2015 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 218/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Andrespolu
  druk BRM nr 218/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  druk nr 217/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 217/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2015 r, dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 216/2015 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ofert dla użytkowników i dzierżawców prowadzących kioski podlegające demontażowi w wyniku utworzenia parku kulturowego
  druk BRM nr 216/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi"
  druk nr 215/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi (...)
  druk BRM nr 215/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do "Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 214/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 214/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie obszaru Kompleksu 2 Podstrefy Łódź Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o teren położony w Łodzi przy ulicy Wedmanowej 4
  druk nr 213/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 213/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Faktory Polska sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego dokonanego uchwałą Nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta
  druk nr 212/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 212/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040
  druk nr 211/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 211/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok
  druk nr 210/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 210/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza bez numeru
  druk nr 209/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk nr BRM 209/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Łodzi projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
  druk nr 208/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 94
  druk nr 207/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej
  druk nr 206/2015 >>>

 • Sprawozdanie z prac Doraźnej Komisji ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi za okres od 10 grudnia 2014 roku do 10 grudnia 2015 roku
  druk BRM nr 205/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Łodzi skargi p. (...)
  druk BRM nr 204/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy płk. Jana Kilińskiego 70/76
  druk nr 203/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 203/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz przyznania im określonej liczby punktów
  druk nr 202/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi p. (...)
  druk BRM nr 202/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Pryncypalnej 94
  druk nr 201/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 201/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
  druk nr 200/2015 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko - apel w sprawie umieszczenia instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz numerów alarmowych w gablotach zlokalizowanych na przystankach transportu publicznego Miasta Łodzi
  druk BRM nr 200/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia dróg gminnych i powiatowych dotychczasowych kategorii
  druk nr 199/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk BRM nr 199/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu - Łódź Sp. z o.o. wykonywania zadania własnego Miasta Łodzi z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
  druk nr 198/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 198/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017"
  druk nr 197/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 197/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
  druk nr 196/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 196/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040
  druk nr 195/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 195/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok
  druk nr 194/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 194/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Realizacji Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 2015-2020"
  druk nr 193/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Eko-Vit sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr XV/347/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie położonym w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 94
  druk BRM nr 193/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi
  druk nr 192/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 192/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2015 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 191/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  druk BRM nr 191/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 190/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
  druk BRM nr 190/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2015 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 189/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nawrot 3/5 jako wkładu własnego Miasta Łodzi, w przypadku realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie i utrzymaniu parkingu wielopoziomowego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
  druk nr 188/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia programu pod nazwą "Mia100 Talentów", mającego na celu promowanie i wspieranie wybitych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  druk BRM nr 188/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ludwika Krzywickiego bez numeru, na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  druk nr 187/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Stoki
  druk BRM nr 187/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Północnej 1/3
  druk nr 186/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Barytowa
  druk BRM nr 186/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 10
  druk nr 185/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 185/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi"
  druk nr 184/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 184/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 183/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 182/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 182/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (I)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy
  druk nr 181/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 181/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 199
  druk nr 180/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 180/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 179/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (...) na działanie dyrektora Bałuckiego Ośrodka Kultury
  druk BRM nr 179/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach Miejska Przychodnia "Dąbrowa" w Łodzi oraz Miejska Przychodnia "Chojny" w Łodzi
  druk nr 178/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi p. (...)
  druk BRM nr 178/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach Miejska Przychodnia "Widzew" w Łodzi oraz Miejska Przychodnia "Batory" w Łodzi
  druk nr 177/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek o nazwach Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  druk nr 176/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi pp. (...)
  druk BRM nr 176/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Kinematografii w Łodzi
  druk nr 175/2015 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko - apel w sprawie utworzenia Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 przy ul. Sopockiej 3/5
  druk BRM nr 175/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich w Łodzi
  druk nr 174/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia nieodebranych zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019
  druk BRM nr 174/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
  druk nr 173/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 173/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody głosowania
  druk nr 172/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Miejskiej w Łodzi do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 im. Stefana Linkiego w Łodzi
  druk BRM nr 172/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i areszcie śledczym oraz zespołach domów studenckich, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
  druk nr 171/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXXV/817/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiącymi własność Gminy Łódź
  druk BRM nr 171/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
  druk nr 170/2015 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko w sprawie nieumieszczania materiałów wyborczych na infrastrukturze miejskiej
  druk BRM nr 170/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej w Łodzi opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych
  druk nr 169/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 169/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Aqua Park Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału własnego i wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Aqua Park Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należących do Miasta Łodzi oraz zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok i w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych
  druk nr 168/2015 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko - apel w sprawie zwiększenia zaangażowania Prezydenta Miasta Łodzi w proces przyjęcia repatriantów na teren Gminy Łódź
  druk BRM nr 167/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040
  druk nr 166/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 166/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok
  druk nr 165/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Górna
  druk BRM nr 165/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Łodzi zakazu umieszczania plakatów i haseł dotyczących referendum ogólnokrajowego na niektórych budynkach publicznych, a także na określonych częściach terenów publicznych z przyczyn związanych z ochroną zabytków bądź środowiska
  druk nr 164/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 164/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania - Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego gminy z zakresu gospodarki komunalnej
  druk nr 163/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/305/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, Karpiej, płk. J. Kilińskiego, Śląskiej, Kwartalnej, Kominowej i Króla Władysława Warneńczyka
  druk BRM nr 163/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stanisława Wigury 21
  druk nr 162/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Łodzi części skargi p. (...) oraz pozostawieniu bez rozpatrzenia pozostałej części skargi
  druk BRM nr 162/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 161/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 161/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie działalności Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi
  druk nr 160/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"
  druk BRM nr 160/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2015 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 159/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk BRM nr 159/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
  druk nr 158/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi infomacji o kandydatach na ławników
  druk nr 157/2015 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi - Apel w sprawie podjęcia działań na rzecz ratowania willi położonej przy ul. Wólczańskiej 17 w Łodzi
  druk BRM nr 157/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Miasta Łodzi, w drodze przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa, udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Górniczej 28
  druk nr 156/2015 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie działań zmierzających do odbudowy w formie sprzed pożaru kościoła w Mileszkach
  druk BRM nr 156/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Inflanckiej 120
  druk nr 155/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Lublinek 32
  druk nr 154/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi (...) na działanie Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
  druk BRM nr 154/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Muzeum Historii Miasta Łodzi i nadania statutu Muzeum Miasta Łodzi
  druk nr 153/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z wyłączeniem orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019
  druk BRM nr 153/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Składowej 38 i 40
  druk nr 152/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019
  druk BRM nr 152/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi z wyłączeniem orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019
  druk BRM nr 151/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019
  druk BRM nr 150/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi na kadencję 2016-2019
  druk BRM nr 149/2015 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko - apel w sprawie podejmowania działań zmierzających do zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawień oraz obwoźnych wystaw i pokazów z udziałem zwierząt egzotycznych, obcych rodzimej faunie, na terenach należących do Miasta Łodzi
  druk BRM nr 147/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Skatepark im. Igora Kowalewskiego
  druk BRM nr 146/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach Miejska Przychodnia "Dąbrowa" w Łodzi oraz Miejska Przychodnia "Odrzańska" w Łodzi
  druk nr 145/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 145/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień z powiatami łódzkim wschodnim oraz pabianickim
  druk nr 144/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 144/2015 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie modelu rozwoju przestrzennego miasta Łodzi określonego w ramach prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
  druk nr 143/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 142/2015 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia sieci samopomocy właścicielskiej poprzez platformę internetową
  druk BRM nr 142/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (I)" współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
  druk nr 141/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) przez Komisję Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
  druk BRM nr 141/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź
  druk nr 140/2015 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie parkowania taksówek na ulicy Piotrkowskiej
  druk BRM nr 140/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  druk nr 139/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 139/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach położonych w Łodzi przy ulicach Stefana Jaracza 76 i 78 oraz Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 31
  druk nr 138/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Toskańska oraz Semaforowa
  druk BRM nr 138/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040
  druk nr 137/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Wiliama H. Lindleya
  druk BRM nr 137/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok
  druk nr 136/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko - apel do Prezydenta Miasta Łodzi o wystąpienie o wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania od Pana (...) zwrotu udzielonej bonifikaty
  druk BRM nr 136/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie
  druk nr 135/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie
  druk nr 134/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. p. na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 134/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Augusta Cieszkowskiego bez numeru
  druk nr 133/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 133/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zielonej 18
  druk nr 132/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 132/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania p. (...) do usunięcia naruszenia prawa polegającego na podjęciu uchwały Nr LVII/1199/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 29 lat w drodze bezprzetargowej części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy placu dr. Norberta Barlickiego 5
  druk BRM nr 131/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 29 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych, położonych w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 80 i 82
  druk nr 130/2015 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie zwiększenia udziału Województwa Łódzkiego w strukturze własnościowej Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
  druk BRM nr 130/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 18 i Kosynierów Gdyńskich bez numeru
  druk nr 129/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Jana Matejki bez numeru
  druk nr 128/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi (...) na działanie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 123 w Łodzi
  druk BRM nr 128/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ikara i Sanitariuszek
  druk nr 127/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Glue-Invest S.A. przez Komisję Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 127/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok
  druk nr 126/2015 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie wstrzymania sprzedaży działek przy ul. Przyszkole bez numeru do czasu przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części obszaru Łodzi na której znajdują się te działki
  druk BRM nr 126/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2015 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 125/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
  druk BRM nr 125/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Nowego Centrum Łodzi
  druk nr 124/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
  druk BRM nr 124/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA"
  druk nr 123/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
  druk BRM nr 123/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów
  druk nr 122/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
  druk BRM nr 122/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  druk nr 121/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
  druk BRM nr 121/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  druk nr 120/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
  druk BRM nr 120/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040
  druk nr 119/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
  druk BRM nr 119/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok
  druk nr 118/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
  druk BRM nr 118/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Paradnej bez numeru
  druk nr 117/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
  druk BRM nr 117/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Okólnej bez numeru na rzecz Województwa Łódzkiego
  druk nr 116/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
  druk BRM nr 116/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Milionowej bez numeru i Łęczyckiej 1-7
  druk nr 115/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
  druk BRM nr 115/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Inflanckiej 15
  druk nr 114/2015 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie postępowania dotyczącego zagospodarowania terenów pod obiekty handlowe
  druk BRM nr 114/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Ustronnej 47/49, 49a i 51
  druk nr 113/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 113/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Augusta Cieszkowskiego bez numeru
  druk BRM nr 112/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Łodzi nr XIII/262/15 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Augusta Cieszkowskiego bez numeru
  druk BRM nr 111/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040
  druk nr 110/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 110/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok
  druk nr 109/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ulokowania przystanków na trasie kolei średnicowej w Łodzi
  druk BRM nr 109/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania ENKEV Polska S.A. do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Nr III/41/14 i Nr III/40/14
  druk nr 108/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika Rajmunda Rembielińskiego
  druk BRM nr 108/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) przez Komisję Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 107/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2015 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 106/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi pp. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 106/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
  druk nr 105/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) przez Komisję Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 105/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi
  druk nr 104/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie współpracy Miasta Łodzi z Miastem Chengdu w Chińskiej Republice Ludowej
  druk nr 103/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
  druk BRM nr 103/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk nr 102/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 102/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2015 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 101/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Listopadowej, Śpiących Rycerzy, Giewont do ulicy Chałubińskiego
  druk nr 100/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 100/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi
  druk nr 99/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 99/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 98/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 98/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi lokali z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
  druk nr 97/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 97/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania p. (...) do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr V/86/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łodzianka i Okólnej, do granicy Lasu Łagiewnickiego
  druk nr 96/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) i p. (...) na działanie Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście
  druk BRM nr 96/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040
  druk nr 95/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) i p. (...) przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 95/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok
  druk nr 94/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia Wieloprofilowa "Śródmieście" w Łodzi oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Łódź zobowiązań przekształcanego podmiotu
  druk nr 93/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 93/2015 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko w sprawie utworzenia sieci automatycznych toalet publicznych w Łodzi
  druk BRM nr 91/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Cichy Kącik
  druk BRM nr 90/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
  druk BRM nr 89/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi
  druk nr 88/2015 >>>
  załączniki cz. 1 >>>
  załączniki cz. 2 >>>
  załączniki cz. 3 >>>
  załączniki cz. 4 >>>
  załączniki cz. 5 >>>
  załączniki cz. 6 >>>
  załączniki cz. 7 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 88/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa stanowiącego pomnik przyrody
  druk nr 87/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za 2014 rok
  druk BRM nr 87/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie kierowania do środowiskowego domu samopomocy
  druk nr 86/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za 2014 rok i sprawozdania finansowego za 2014 rok
  druk BRM nr 86/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Widzew im. Lucjana Rudnickiego
  druk nr 85/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 85/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta w części dotyczącej lokalizacji Filii Nr 7
  druk nr 84/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi
  druk BRM nr 84/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 83/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ksawerowskiej, Konnej, Wyścigowej, Profilowej, Mierzejowej, Bosmańskiej, Poziomej, Zarzecznej, Zamulnej, Patriotycznej, Rafowej i Promowej oraz południowej granicy miasta
  druk nr 82/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Spadochroniarzy, Namiotowej, Pionierskiej i Biegunowej
  druk nr 81/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Hodowlanej
  druk nr 80/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie alei Włókniarzy i ulicy Zgierskiej
  druk nr 79/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie Alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Gontyny, Pawilońskiej, gen. Józefa Sowińskiego, Sasanek i Zgierskiej
  druk nr 78/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Limanowskiego, Zachodniej, Lutomierskiej i Modrej
  druk nr 77/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) przez Komisję Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
  druk BRM nr 77/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Lutomierskiej, Zachodniej i Drewnowskiej
  druk nr 76/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 76/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza, Brzeźnej i Radwańskiej
  druk nr 75/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 75/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Fabrycznej, płk. Jana Kilińskiego, Edwarda Abramowskiego, Henryka Sienkiewicza i Orlej
  druk nr 74/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza i Orlej
  druk nr 73/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi pp. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 73/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza, Nawrot i płk. Jana Kilińskiego
  druk nr 72/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Adama Mickiewicza oraz ulic: Andrzeja Struga i Piotrkowskiej
  druk nr 71/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Piotrkowskiej, Nawrot i Henryka Sienkiewicza
  druk nr 70/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Juliana Tuwima, płk. Jana Kilińskiego, Nawrot i Piotrkowskiej
  druk nr 69/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Przędzalnianej, Juliana Tuwima i dr. Stefana Kopcińskiego
  druk nr 68/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Wodnej, Juliana Tuwima i Przędzalnianej
  druk nr 67/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 67/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Juliana Tuwima i Wodnej
  druk nr 66/2015 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uruchomienia produkcji śmigłowców przez firmę Airbus Helicopters w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Łodzi
  druk BRM nr 66/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Jana Kilińskiego, Juliana Tuwima i Targowej
  druk nr 65/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
  druk nr 64/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  druk nr 63/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi (...) przez Komisję Planu Przestrzennego , Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 63/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  druk nr 62/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 62/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy gen. Jarosława Dąbrowskiego 87
  druk nr 61/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź
  druk nr 60/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych
  druk BRM nr 60/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Miejskiej w Łodzi do rozpatrzenia skargi p. (...) w zakresie zarzutów dotyczących nieprawidłowości działania ZWiK w Łodzi Sp. z o.o.
  druk BRM nr 59/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 58/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na udział należący do osoby fizycznej w nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Łodzi i osoby fizycznej
  druk nr 57/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 57/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Łódzkie Centrum Wydarzeń i nadania jej statutu
  druk nr 56/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) przez Doraźną Komisję ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 56/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy 3 Maja 1/3
  druk nr 55/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania p. (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr VII/100/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 55/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA"
  druk nr 54/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 54/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040
  druk nr 53/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 53/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok
  druk nr 52/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) przez Komisję Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
  druk BRM nr 52/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  druk nr 51/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody głosowania
  druk nr 50/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"
  druk BRM nr 50/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2015 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 49/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi
  druk BRM nr 49/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wschodniej, Rewolucji 1905 r., płk. Jana Kilińskiego, Włókienniczej, Stefana Jaracza, Grzegorza Piramowicza i Prezydenta Gabriela Narutowicza
  druk nr 48/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Województwa Łódzkiego
  druk nr 47/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Stowarzyszenia "Przyjazna Komunikacja dla Nowosolnej" na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
  druk BRM nr 47/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Słupskiej 9/13
  druk nr 46/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 46/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 45/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów
  druk nr 44/2015 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Biura Rady Miejskiej i likwidacji stanowiska rzecznika Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 44/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania p. (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr XXXVII/683/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  druk BRM nr 43/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru
  druk nr 42/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 42/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015"
  druk nr 41/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi oraz Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Łodzi skargi p. (...)
  druk BRM nr 41/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody
  druk nr 40/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 40/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody
  druk nr 39/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 39/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
  druk nr 38/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 38/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawach ustanowienia niektórych obszarowych form ochrony przyrody
  druk nr 37/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia (...) przez Doraźną Komisję ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 37/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie kontynuacji realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia
  druk nr 36/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 36/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 35/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 35/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi
  druk nr 34/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 34/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Aktualizacji Obszaru Aglomeracji Aleksandrowa Łódzkiego
  druk nr 33/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040
  druk nr 32/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 32/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok
  druk nr 31/2015 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 31/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 30/2015 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko - apel do mieszkańców Łodzi o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Miasta
  druk BRM nr 30/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów
  druk nr 29/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 29/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
  druk nr 28/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 28/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań
  druk nr 27/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 27/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Marysińskiej 107
  druk nr 26/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 26/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) przez Komisję Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 25/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 24/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódż-Śródmieście i nadania jej statutu
  druk nr 23/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 23/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódż-Bałuty i nadania jej statutu
  druk nr 22/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XC/1564/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Jarzynowej 26/28
  druk BRM nr 22/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Miasta Łodzi, w drodze przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa, nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71
  druk nr 21/2015 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko - apel w sprawie wyposażenia w kamizelki odblaskowe publicznych szkół podstawowych
  druk BRM nr 21/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
  druk nr 20/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 20/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2015 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 19/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  druk nr 18/2015 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi Apel do Prezydenta Miasta Łodzi o kontynuację działań doraźnych i systemowych mających na celu poprawienie sytuacji demograficznej w Łodzi oraz przygotowanie "łódzkiej polityki demograficznej"
  druk BRM nr 18/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  druk nr 17/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2015
  druk BRM nr 17/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  druk nr 16/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych w Łodzi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  druk BRM nr 16/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  druk nr 15/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi (...) oraz (...) przez Komisję Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 15/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego
  druk nr 14/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi (...) przez Komisję Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 14/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce
  druk nr 13/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 13/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI)
  druk nr 12/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 12/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI)
  druk nr 11/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 11/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
  druk nr 10/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 10/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finasowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2015 r.
  druk nr 9/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 9/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Okopowej bez numeru
  druk nr 8/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w Łodzi na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 8/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz przyznania im określonej liczby punktów
  druk nr 7/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi pp. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 7/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów
  druk nr 6/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 6/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście"w Łodzi
  druk nr 5/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi pp. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 5/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2015
  druk nr 4/2015 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
  druk nr 3/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (...) na działanie Kierownika Administracji Zasobów Komunalnych Łódź - Widzew
  druk BRM nr 3/2015 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  druk nr 2/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Prostej 18 i 20/22
  druk nr 1/2015 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów
  druk BRM nr 1/2015 >>>
  autopoprawka >>>


Metryka strony i historia zmian