Projekty uchwał Rady Miejskiej - 2011

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

 • Projekt uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży przez Miasto Łódź niektórych nieruchomości
  druk nr 371/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia stopy procentowej stosowanej w przypadku rozłożenia na raty opłaty z tego tytułu
  druk nr 370/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta
  druk nr 369/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezalicznym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
  druk nr 368/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  druk nr 366/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi
  druk nr 365/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
  druk nr 364/2011 >>>
  autopoprawka >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  druk nr 363/2011 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok
  druk nr 360/2011 >>>
  autopoprawka >>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Łodzi
  druk nr 359/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Łodzi na lata 2011 - 2015”
  druk nr 358/2011 >>>
  uzasadnienie >>>
  załącznik >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Profesjonalny handlowiec”
  druk nr 357/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego
  druk nr 356/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 354/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 353/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Łodzi przy ul. Stawowej 28
  druk nr 352/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Poznańskiej 10
  druk nr 349/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Gen. Józefa Bema 40a i Julii Zbijewskiej bez numeru
  druk nr 348/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania inkasenta opłaty targowej na targowisku Przybyszewskiego/Węgierska
  druk nr 347/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie „Camerimage Łódź Center” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  druk nr 344/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XXI Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2
  druk nr 343/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XX Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi przy ul. Wareckiej 41
  druk nr 342/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XIX Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 341/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XVIII Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 w Łodzi przy ul. Edwarda 41
  druk nr 340/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XVII Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi przy al. Politechniki 37
  druk nr 339/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XV Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
  druk nr 338/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XIII Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 15
  druk nr 337/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji X Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18
  druk nr 336/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji IX Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi przy al. Politechniki 38
  druk nr 335/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Franciszka Prożka 3/5
  druk nr 334/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji VI Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137
  druk nr 333/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XL Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88
  druk nr 332/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
  druk nr 331/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. Jana Kilińskiego 159/163
  druk nr 330/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi przy ul. Astronautów 19
  druk nr 329/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171
  druk nr 328/2011 >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  druk nr 327/2011 >>>
  autopoprawka >>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk nr 326/2011 >>>
  autopoprawka >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
  druk nr 325/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok
  druk nr 324/2011 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wysokiej 11
  druk nr 323/2011 >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
  druk nr 321/2011 >>>
  załącznik nr 1 >>>
  załącznik nr 2 >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011
  druk nr 320/2011 >>>
  załącznik >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pozbawienia drogi powiatowej kategorii drogi publicznej
  druk nr 319/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Targowej, Fabrycznej, Magazynowej i ks. bp. Tymienieckiego, zmieniającego obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałami Nr XL/776/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2000 r. i Nr LII/950/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2005 r.
  druk nr 317/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2011 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 315/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  druk nr 314/2011 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 313/2011 >>>
  uzasadnienie >>>
  treść projektu uchwały z załącznikami >>>
  spis treści >>>
  załącznik nr 1 >>>
  załącznik nr 2 >>>
  załącznik nr 3 >>>
  tabela nr 1 >>>
  tabela nr 2 >>>
  tabela nr 3 >>>
  tabela nr 4 >>>
  tabela nr 5 >>>
  tabela nr 6 >>>
  tabela nr 7 >>>
  tabela nr 8 >>>
  tabela nr 9 >>>
  tabela nr 10 >>>
  tabela nr 11 >>>
  tabela nr 12 >>>
  tabela nr 13 >>>
  informacja nr 1 >>>
  informacja nr 2 >>>
  informacja nr 3 >>>
  informacja nr 4 >>>
  informacja nr 5 >>>
  informacja nr 6 >>>
  informacja nr 7 >>>
  informacja nr 8 >>>
  zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie >>>
  struktura wydatków cz. 1 >>>
  struktura wydatków cz. 2 >>>
  struktura wydatków cz. 3 >>>
  struktura wydatków cz. 4 >>>
  struktura wydatków cz. 5 >>>
  struktura wydatków cz. 6 >>>
  struktura wydatków cz. 7 >>>
  struktura wydatków cz. 8 >>>
  struktura wydatków cz. 9 >>>
  struktura wydatków cz. 10 >>>
  zestawienie cz. 1 >>>
  zestawienie cz. 2 >>>
  zestawienie cz. 3 >>>
  zestawienie cz. 4 >>>
  zestawienie cz. 5 >>>
  zestawienie cz. 6 >>>
  zadania majątkowe >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
  druk nr 312/2011 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”
  druk nr 311/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Szkoła nowych umiejętności”
  druk nr 310/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.
  druk nr 309/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji LI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75
  druk nr 308/2011>>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji XLVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 307/2011>>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 45 w Łodzi przy ul. Wincentego Kadłubka 33
  druk nr 306/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”
  druk nr 305/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok
  druk nr 304/2011 >>>
  autopoprawka >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
  druk nr 301/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  druk nr 300/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  druk nr 299/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki tej opłaty
  druk nr 298/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie "Zarząd Dróg i Transportu"
  druk nr 297/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Dróg i Transportu"
  druk nr 296/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych położonych w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1
  druk nr 295/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Rudzkiego, położonej w rejonie ulic: Rudzkiej, Scaleniowej i Tabelowej oraz południowej granicy miasta
  druk nr 294/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rudzkiej, Przestrzennej, Granicznej i Scaleniowej
  druk nr 293/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta
  druk nr 292/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ksawerowskiej, Konnej, Patriotycznej i Rafowej oraz południowej granicy miasta
  druk nr 291/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pabianickiej i Długiej oraz południowej granicy miasta
  druk nr 290/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 289/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 288/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Łodzi przy ulicy Radwańskiej 32/34, 36 i ul. Radwańskiej bez numeru
  druk nr 287/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbycia przez Miasto Łódź udziałów Zakładów Przemysłu Pasmanteryjnego „LENORA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  druk nr 286/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 285/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi
  druk nr 284/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171
  druk nr 283/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej rejon Parku Doliny Sokołówki
  druk nr 281/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk nr 280/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok
  druk nr 277/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  druk nr 276/2011 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok
  druk nr 275/2011 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Stanisława Wigury 7 i ul. Stanisława Wigury7 / Piotrkowskiej 204
  druk nr 274/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy Limanowskiego 113
  druk nr 273/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przeniesienia Pomnika Juliana Tuwima
  druk nr 272/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
  druk nr 270/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej wschodnią część osiedla Sokołów
  druk nr 268/2011 >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  druk nr 266/2011 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok
  druk nr 262/2011 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi, o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy, pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy
  druk nr 261/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu – Łódź Sp. z o.o. wykonywania zadania własnego Miasta Łodzi z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
  druk nr 258/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przejęcia na własność Gminy Łódź pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Łodzi
  druk nr 257/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu I Szpitalowi Miejskiemu im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi
  druk nr 256/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  druk nr 255/2011 >>>
  autopoprawka >>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu III Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 254/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej kategorii drogi publicznej
  druk nr 253/2011 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kolumny, Rzgowskiej, Świętego Wojciecha, Bałtyckiej i Zygmunta
  druk nr 252/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej, do terenów kolejowych
  druk nr 251/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych
  druk nr 250/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok
  druk nr 249/2011 >>>
  autopoprawka nr 1>>>
  autopoprawka nr 2>>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki pod firmą Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z podziałem spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  druk nr 247/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad dysponowania aktywami trwałymi przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź
  druk nr 246/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  druk nr 245/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok
  druk nr 244/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi odrębnych obwodów głosowania w zespołach domów studenckich dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  druk nr 241/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok
  druk nr 240/2011 >>>
  autopoprawka>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Łodzi”
  druk nr 238/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 2013”
  druk nr 233/2011 >>>
  uzasadnienie >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  druk nr 232/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Łodzi oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
  druk nr 231/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale obszaru miasta Łodzi na obwody głosowania
  druk nr 229/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  druk nr 227/2011 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok
  druk nr 226/2011 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dawnej fabryki Teodora Steigerta z willą, położonego w Łodzi przy ulicy Milionowej 53/55
  druk nr 225/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Karolewskiej i Wileńskiej oraz alei ks. bp. Władysława Bandurskiego
  druk nr 224/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodzi działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  druk nr 223/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie
  druk nr 222/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” w Łodzi
  druk nr 221/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni „Lecznicza” w Łodzi
  druk nr 220/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi i Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2 w Łodzi oraz utworzenia Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi i nadania mu statutu
  druk nr 219/2011 >>>
  uzasadnienie >>>
  załącznik >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dodatkowego do porozumienia komunalnego w sprawie przejęcia przez kolektor sanitarny V ścieków z terenu miasta Konstantynów Łódzki, leżących w jego naturalnej zlewni, zawartego w dniu 2 grudnia 1997 r. pomiędzy Miastem Łódź a Miastem Konstantynów Łódzki
  druk nr 218/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespołu fabrycznego położonego w Łodzi przy ulicy Senatorskiej 14/16
  druk nr 217/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dawnej fabryki Abrama Czamańskiego położonego w Łodzi przy ulicy Senatorskiej 70
  druk nr 216/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację termomodernizacji 40 obiektów szkolnych w ramach Programu „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Cześć 1, Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”
  druk nr 211/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Łodzi w 2011 roku.
  druk nr 209/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przejęcia na własność Gminy Łódź pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Łodzi
  druk nr 208/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
  druk nr 206/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego Łódź Bajkowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
  druk nr 205/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Pana (...) do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”
  druk nr 204/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Państwa (...) do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi"
  druk nr 203/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 202/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 201/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 200/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 199/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  druk nr 198/2011 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>
  autopoprawka nr 4 >>>
  autopoprawka nr 5 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 198/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok
  druk nr 197/2011 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>
  autopoprawka nr 4 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok
  druk nr 196/2011 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko w sprawie prywatyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi
  druk BRM nr 196/2011 >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 2013"
  druk nr 195/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z parków i zieleńców miejskich na terenie miasta Łodzi”
  druk nr 194/2011 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko - apel do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy Kolei Dużych Prędkości
  druk BRM nr 194/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody
  druk nr 193/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 193/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ochrony zieleni
  druk nr 192/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 192/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Real Development Świeboda i Wspólnicy Spółka Komandytowa do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem przez Radę Miejską w Łodzi uchwały Nr C/1830/10 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Źródliska na Mikołajewie”
  druk nr 191/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...), p. (...) oraz członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.(...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 191/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania p. (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem przez Radę Miejską w Łodzi uchwały Nr LVIII/1104/09 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczokrajobrazowego „Ruda Willowa”
  druk nr 190/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 190/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 189/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 138, 138/140 i 148a, ul. Sępiej 3, 5 i 7-11 oraz ul. Widzewskiej 9, 13-15 i 17 jako wkładu własnego Miasta Łodzi do wspólnego przedsięwzięcia polegającego na budowie stadionu wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenów towarzyszących
  druk nr 188/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 188/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Łodzi oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
  druk nr 187/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 187/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy Jana Matejki 2
  druk nr 185/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK – Łódź Sp. z o.o.
  druk BRM nr 185/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy Karpiej 25 - 59
  druk nr 184/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 184/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Łodzi przy ulicach: Marii Skłodowskiej-Curie 24 i 28 oraz Łąkowej 20 i 22
  druk nr 183/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Świetlicy Krytyki Politycznej w Łodzi na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 183/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 182/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na jednego mieszkańca w jednostkach pomocniczych Miasta Łodzi - osiedlach na 2012 rok
  druk nr 181/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 181/2011 >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  druk nr 180/2011 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Stowarzyszenia Topografie na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 180/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok
  druk nr 179/2011 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 179/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Lodowej, gen. J. Dąbrowskiego i Tomaszowskiej
  druk nr 178/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 178/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, Karpiej, płk. J. Kilińskiego, Śląskiej, Kwartalnej, Kominowej i Króla Wł. Warneńczyka
  druk nr 177/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Fundacji Normalne Miasto FENOMEN na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 177/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. marsz. J. Piłsudskiego i ulic: Wodnej, J. Tuwima i dr. S. Kopcińskiego
  druk nr 176/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 176/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rybnej, Ciesielskiej, Kominiarskiej, Wrocławskiej, Wąskiej, Stefana, Żurawiej, Żabiej, Łagiewnickiej, Spacerowej, Pasterskiej, Młynarskiej, płk. B. Joselewicza i Krótkiej
  druk nr 175/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 175/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej rejon Parku im. A. Mickiewicza oraz projektowanego Stawu Wasiaka
  druk nr 174/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 174/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie
  druk nr 173/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 173/2011 >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  druk nr 172/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Ogrody Romanów
  druk BRM nr 172/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy 6 Sierpnia 16
  druk nr 171/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2011 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 170/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należących do Miasta Łodzi
  druk nr 169/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi pp. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 169/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”
  druk nr 168/2011 >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź
  druk BRM nr 168/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
  druk nr 167/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) z dnia 28 września 2011 r., dotyczącej braku działań ze strony Urzędu Miasta Łodzi w związku z wnioskiem w sprawie wykupu nieruchomości, położonej przy ul. Kolejowej 8 w Łodzi
  druk BRM nr 167/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym
  druk nr 166/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego” adresowany do młodzieży szkół średnich
  druk BRM nr 166/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)
  druk nr 165/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Związków Zawodowych działających przy Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Sp. z o.o. na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 165/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia Wieloprofilowa "Śródmieście" w Łodzi
  druk nr 164/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy MPK – Łódź Sp. z o.o.
  druk BRM nr 164/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia "Lecznicza" w Łodzi
  druk nr 163/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 162/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 162/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pani (...), prowadzącej działalność gospodarczą przy ul. Piotrkowskiej 152/154, dotyczącego usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr XXII/378/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2011 r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej kategorii drogi publicznej
  druk BRM nr 161/2011 >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 2013”
  druk nr 160/2011 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pana (...), prowadzącego działalność gospodarczą przy ul. Piotrkowskiej 1, dotyczącego usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr XXII/378/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2011 r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej kategorii drogi publicznej
  druk BRM nr 160/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pani (...), prowadzącej działalność gospodarczą przy ul. Piotrkowskiej 1 i 2,dotyczącego usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr XXII/378/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2011 r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej kategorii drogi publicznej
  druk BRM nr 159/2011 >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  druk nr 158/2011 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok
  druk nr 157/2011 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 157/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli działalności Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie realizacji zadań własnych dotyczących ładu przestrzennego
  druk BRM nr 156/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Kinematografii w Łodzi
  druk nr 155/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/160/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli w zakresie nieprawidłowości w realizacji projektu związanego z modernizacją Grupowej Oczyszczalni Ścieków w latach 2004 - 2006 oraz skutków finansowych dla budżetu miasta Łodzi
  druk BRM nr 155/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
  druk nr 154/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 154/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 48
  druk nr 152/2011 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi o podjętych działaniach i wykorzystaniu uwag w celu realizacji wniosków z Wystąpienia Pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli
  druk BRM nr 152/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przejęcia na własność Gminy Łódź pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Łodzi
  druk nr 151/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 151/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z powiatami: łódzkim wschodnim oraz pabianickim
  druk nr 150/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 149/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, zwierząt i rzeczy w środkach komunikacji lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk BRM nr 149/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za zasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr XCVI/1782/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Łodzi miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  druk nr 148/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy MPK – Łódź Sp. z o.o.
  druk BRM nr 148/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Łodzi przy ul. Spadkowej 11
  druk nr 147/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 147/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
  druk nr 146/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi przy ul. Astronautów 19
  druk nr 145/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
  druk nr 144/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 144/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Łodzi przy ul. Stawowej 28
  druk nr 143/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XLI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Obornickiej 11/13
  druk nr 142/2011 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko w sprawie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
  druk BRM nr 142/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Tadeusza Mostowskiego 23/27
  druk nr 141/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 24 w Łodzi przy ul. Ogrodowej 28a
  druk nr 140/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź
  druk BRM nr 140/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 4 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 117
  druk nr 139/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 139/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji LI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75
  druk nr 138/2011 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko w sprawie kolekcji lotniczej przy ul. Pilskiej
  druk BRM nr 138/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia LI Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75
  druk nr 137/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”
  druk BRM nr 137/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XLVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 136/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie negatywnego zaopiniowania zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015, niespełniających wymagań ustawowych
  druk BRM nr 136/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 135/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do Dokonania Zniszczenia Nieodebranych Zgłoszeń Kandydatów na Ławników do Sądów Powszechnych na kadencję 2012-2015
  druk BRM nr 135/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 45 w Łodzi przy ul. Wincentego Kadłubka 33
  druk nr 134/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi na kadencję 2012-2015
  druk BRM nr 134/2011 >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łódź oraz granic ich obwodów
  druk nr 133/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2012-2015
  druk BRM nr 133/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 132/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na kadencję 2012-2015
  druk BRM nr 132/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej bez numeru
  druk nr 131/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2012-2015
  druk BRM nr 131/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na kadencję 2012-2015
  druk BRM nr 130/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”
  druk nr 129/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Kwitnącej Wiśni
  druk BRM nr 129/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Stowarzyszenia Obrony Praw Mieszkańcówi Właścicieli Nieruchomości z obszaru Lasu Łagiewnickiego i jego otuliny w Łodzi do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”
  druk nr 128/2011 >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  druk nr 127/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Oddziału Chorób Wewnętrznych „A” III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 126/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi
  druk BRM nr 126/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok
  druk nr 125/2011 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi do ustanowienia pełnomocnika
  druk BRM nr 125/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 124/2011 >>>

 • Protokół kontroli procedury postępowania konkursowego na wybór opracowania Koncepcji Architektonicznej Specjalnej Strefy Sztuki w ramach Specjalnej Strefy Sztuki
  druk BRM nr 122/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”
  druk nr 121/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi
  druk nr 120/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi
  druk BRM nr 119/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy Dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia
  druk BRM nr 118/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  druk nr 117/2011 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok
  druk nr 116/2011 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko w sprawie dokonywania wpłat części dochodów podatkowych miasta Łodzi na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin
  druk BRM nr 115/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia w latach 2012 - 2014 moratorium dotyczącego opłaty za posiadanie psa
  druk BRM nr 114/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok
  druk nr 113/2011 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbycia przez Miasto Łódź udziałów Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  druk nr 112/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Traktorowej, Rąbieńskiej, Krzysztofa Cedry, zmieniającego obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr LXXIX/766/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 1998 r., w granicach tego planu
  druk nr 111/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 2013”
  druk nr 110/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” w Łodzi
  druk nr 109/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Łodzi
  druk BRM nr 109/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi
  druk nr 108/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015, niespełniających wymagań formalnych
  druk BRM nr 108/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
  druk nr 107/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów kart do głosowania dotyczących wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję 2012 – 2015 oraz zakresu materiałów informacyjnych związanych z wyborem ławników
  druk BRM nr 107/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi
  druk nr 106/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 106/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 105/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odwołania i określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku „Zjazdowa”
  druk nr 104/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 175 i ul. Henryka Sienkiewicza bez numeru
  druk nr 103/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należących do Miasta Łodzi
  druk nr 102/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”
  druk nr 101/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 46 w Łodzi przy ul. Krochmalnej 15
  druk nr 100/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II”
  druk nr 99/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Programista obrabiarek sterowanych numerycznie – oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości”
  druk nr 98/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Ze sterownikiem na TY – przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik”
  druk nr 97/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
  druk nr 96/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 96/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na rynku krajowym
  druk nr 95/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 95/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 93/2011 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko w sprawie wyrażenia poparcia dla realizacji Regionalnego Programu Zapobiegania Nagłym Zgonom Sercowym „Nie pozwólmy choremu umrzeć po raz drugi” w formie ogólnopolskiego programu pilotażowego
  druk BRM nr 89/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  druk nr 88/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na Łodzi na 2011 rok
  druk nr 87/2011 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 87/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przejęcia na własność Gminy Łódź pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Łodzi
  druk nr 86/2011 >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie, wykonano remont lub poddano je procesowi rewitalizacji oraz udzielania pomocy de minimis
  druk nr 85/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Bł. Anastazego Pankiewicza
  druk BRM nr 85/2011 >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji oraz udzielania pomocy de minimis
  druk nr 84/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2011 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 82/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pani (...) i Pana (...) do usunięcia naruszenia prawa związanego z podjęciem uchwały Nr C/1871/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „Konstantynowska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Jerzego 10/12 w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „Konstantynowska” i nadania statutu jednostce
  druk BRM nr 82/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz granic ich obwodów
  druk nr 81/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych
  druk BRM nr 81/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Matura – pierwszy krok do kariery”
  druk nr 80/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwanie Pani (...) i Pana (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą nr LXXV/1765/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łódź
  druk BRM nr 80/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Więcej umiem więcej mogę”
  druk nr 79/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  druk BRM nr 79/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja”
  druk nr 78/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego dalszego istnienia Camerimage Łódź Center Sp. z o.o.
  druk BRM nr 78/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 175 w Łodzi przy ul. Pomorskiej 27
  druk nr 77/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta Łodzi na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”
  druk nr 76/2011 >>>
  załącznik >>>

 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi do ustanowienia pełnomocnika
  druk BRM nr 76/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
  druk nr 75/2011 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko – apel do Prezydenta Miasta Łodzi o zwrócenie się do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie działań mających na celu uczynienie Dnia Przedszkolaka, zainaugurowanego w Łodzi w dniu 20 września 2010 roku, Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka
  druk BRM nr 75/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...)
  druk BRM nr 74/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie IV Szpital Miejski im. dr. H. Jordana w Łodzi
  druk nr 73/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...)
  druk BRM nr 73/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 72/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie I Szpital Miejski im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi
  druk nr 71/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Alzacka i Nektarowa
  druk BRM nr 71/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi
  druk nr 70/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Andrzeja Kerna
  druk BRM nr 70/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych podczas meczów piłki nożnej I Ligi w rundzie wiosennej sezonu 2010/2011
  druk nr 69/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Słoneczne Wzgórza, Dedala oraz Kalatówki
  druk BRM nr 69/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych podczas meczów piłki nożnej Ekstraklasy w rundzie wiosennej sezonu 2010/2011
  druk nr 68/2011 >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  druk nr 67/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za 2010 rok i sprawozdania finansowego za 2010 rok
  druk BRM nr 67/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok
  druk nr 66/2011 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za 2010 rok
  druk BRM nr 66/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na rynku krajowym
  druk nr 65/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 64/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  druk BRM nr 64/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie
  druk nr 63/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  druk BRM nr 63/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na bezczynność Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 59/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi przy ul. Przełajowej 5
  druk nr 58/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi przy ul. Sopockiej 3/5
  druk nr 57/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Łodzi przy ul. Spadkowej 11
  druk nr 56/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 56/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12
  druk nr 55/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zamiaru likwidacji szkół oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Łodzi, a także w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi i Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi - podjętych w dniu 23 lutego 2011 r.
  druk BRM nr 55/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 w Łodzi przy ul. Henryka Siemiradzkiego 4/8
  druk nr 54/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargę Pani (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 54/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi przy ul. Księży Młyn 13/15
  druk nr 53/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
  druk nr 52/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji LV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18
  druk nr 51/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji LI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75
  druk nr 50/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XLVI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 49/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XLI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45/51
  druk nr 48/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XL Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88
  druk nr 47/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XXXVI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171
  druk nr 46/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Społecznego Komitetu Obrony Miejsc Pracy Handlu Obwoźnego reprezentowanego przez p. (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr XXXIII/645/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone
  druk BRM nr 46/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Tadeusza Mostowskiego 23/27
  druk nr 45/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 45 w Łodzi przy ul. Wincentego Kadłubka 33
  druk nr 44/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uczczenia dwudziestej rocznicy śmierci Jerzego Kosińskiego
  druk BRM nr 44/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 24 w Łodzi przy ul. Ogrodowej 28a
  druk nr 43/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Rodziny Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 43/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 20 w Łodzi przy ul. Olimpijskiej 9
  druk nr 42/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 42/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 4 w Łodzi przy ul. Juliana Tuwima 12a
  druk nr 41/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  druk BRM nr 41/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 203 w Łodzi przy ul. Pomorskiej 437
  druk nr 40/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  druk BRM nr 40/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi przy ul. Zakładowej 35
  druk nr 39/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów
  druk BRM nr 39/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 40 w Łodzi przy ul. Ksawerego Praussa 2
  druk nr 38/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”
  druk BRM nr 37/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi
  druk BRM nr 36/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego zamiaru przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi i IV Szpital Miejski im. dr. H. Jordana w Łodzi
  druk nr 35/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk BRM nr 35/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego zamiaru przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi i IV Szpital Miejski im. dr. H. Jordana w Łodzi
  druk nr 34/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego zamiaru przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie II Szpital Miejski im. dr. L. Rydygiera w Łodzi
  druk nr 33/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta
  druk nr 32/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 32/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Łodzi w sąsiedztwie Pomnika Zagłady – Stacji Radegast i Cmentarza Żydowskiego
  druk nr 31/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach położonych w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 216 i ulicy Łąkowej 11
  druk nr 30/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Nowego Centrum Łodzi
  druk BRM nr 30/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego gminy i powiatu z zakresu gospodarki komunalnej
  druk nr 29/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych samodzielnych lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom prowadzącym działalność gospodarczą lub statutową
  druk nr 28/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie odwołania i określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku „Zjazdowa”
  druk nr 27/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Łodzi
  druk nr 26/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pod nazwą „Strategia promocji i komunikacji marketingowej marki Łódź na lata 2010-2016”
  druk nr 25/2011 >>>
  uzasadnienie >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców ul. Wydmowej na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 25/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  druk nr 24/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 15 lat w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mahatmy Gandhiego 14
  druk nr 23/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na 2011 rok
  druk BRM nr 23/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 47 i ul. Zielonej 2A
  druk nr 22/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy płk. Jana Kilińskiego 159/163
  druk nr 21/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania w zakresie przygotowania Miejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 2012 - 2014
  druk BRM nr 21/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na łączną sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Łodzi przy ulicy Orla 17/19
  druk nr 20/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
  druk BRM nr 20/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Młynek 5
  druk nr 19/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi pp. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 19/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Łodzi porozumienia z Gminą Tuszyn w przedmiocie umieszczenia i ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca Gminy Tuszyn w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a z Filią przy ul. Piotrkowskiej 121
  druk nr 18/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2011 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 17/2011 >>>
  uzasadnienie >>>
  załącznik >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Lodowej 105
  druk nr 16/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 16/2011 >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 2 w Łodzi
  druk nr 15/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 15/2011 >>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 1 w Łodzi
  druk nr 14/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi p. (...) według właściwości
  druk BRM nr 14/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych położonych w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1
  druk nr 13/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za zasadną
  druk BRM nr 13/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nowosolna
  druk nr 12/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie: stanowisko - apel do mieszkańców Łodzi o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Miasta
  druk BRM nr 12/2011 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu - Łódź Sp. z o.o. wykonywania zadania własnego Miasta Łodzi z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
  druk nr 11/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przedstawiciela Miasta Łodzi w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich
  druk BRM nr 11/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim „Pchli Targ Dolna – Ceglana”
  druk nr 10/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargę mieszkańców bloku przy ul. Ćwiklińskiej 10 na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 10/2011 >>>
  uzasadnienie >>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi zakresie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  druk BRM nr 9/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
  druk BRM nr 8/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie ponownej skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 7/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbycia przez Miasto Łódź udziałów Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego Spółki z ograniczona odpowiedzialnością
  druk nr 4/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Stanisława Przybyszewskiego 277
  druk nr 2/2011 >>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach położonych w Łodzi przy ulicy Telefonicznej 30/44 i ulicy Wólczańskiej 125
  druk nr 1/2011 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 1/2011 >>>

Metryka strony i historia zmian