Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi - 2017

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

471/2017
Data: 27.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Czersk w 2018 roku
Treść projektu: p17_471_20171227.pdf
470/2017
Data: 21.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Niciarnianej 3/5
Treść projektu: p17_470_20180109.pdf
469/2017
Data: 20.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
Treść projektu: p17_469_20171221.pdf
468/2017
Data: 19.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi
Treść projektu: p17_468_20171220.pdf
467/2017
Data: 18.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Treść projektu: p17_467_20171219.pdf
Autopoprawka: p17_467_a_20171227.pdf
466/2017
Data: 18.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040
Treść projektu: p17_466_20171219.pdf
Autopoprawka: p17_466_a_20171227.pdf
Autopoprawka nr 2: p17_466_a2_20171227.pdf
465/2017
Data: 18.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok
Treść projektu: p17_465_20171219.pdf
Autopoprawka: p17_465_a_20171227.pdf
Autopoprawka nr 2: p17_465_a2_20171227.pdf
464/2017
Data: 15.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej
Treść projektu: p17_464_20171220.pdf
463/2017
Data: 15.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Łagiewnickiej, Modrzewiowej, Folwarcznej, Jaworowej, Leszczynowej, gen. Józefa Sowińskiego, Pawilońskiej, gen. Józefa Bema i Gontyny
Treść projektu: p17_463_20171220.pdf
462/2017
Data: 15.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Gontyny, Pawilońskiej, gen. Józefa Sowińskiego, Sasanek i Zgierskiej
Treść projektu: p17_462_20171220.pdf
461/2017
Data: 15.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Radwańskiej, Brzeźnej, Edwarda Abramowskiego, Jana Kilińskiego, Tylnej, Henryka Sienkiewicza i ks. bp. Wincentego Tymienieckiego
Treść projektu: p17_461_20171221.pdf
460/2017
Data: 15.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zachodniej, Krótkiej, Berka Joselewicza, Franciszkańskiej, Ogrodowej i Północnej
Treść projektu: p17_460_20171220.pdf
459/2017
Data: 15.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Juliana Tuwima, płk. Jana Kilińskiego, Nawrot i Piotrkowskiej
Treść projektu: p17_459_20171220.pdf
458/2017
Data: 15.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu: p17_458_20171218.pdf
457/2017
Data: 15.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu: p17_457_20171218.pdf
456/2017
Data: 15.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Mazowieckiej 9 i Mazowieckiej bez numeru, Pomorskiej 269, Czechosłowackiej 4 i Czechosłowackiej bez numeru na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Treść projektu: p17_456_20171227.pdf
455/2017
Data: 15.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Gminie Pabianice, w pasie drogi ul. Okołowickiej
Treść projektu: p17_455_20171227.pdf
454/2017
Data: 15.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Treść projektu: p17_454_20171219.pdf
453/2017
Data: 15.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Treść projektu: p17_453_20171219.pdf
452/2017
Data: 15.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2018
Treść projektu: p17_452_20171220.pdf
451/2017
Data: 15.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu: p17_451_20171219.pdf
450/2017
Data: 15.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi
Treść projektu: p17_450_20171219.pdf
449/2017
Data: 13.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok
Treść projektu: p17_449_20171214.pdf
448/2017
Data: 08.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Łodzi" na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2030
Treść projektu: p17_448_20171214.pdf
447/2017
Data: 08.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
Treść projektu: p17_447_20171211.pdf
446/2017
Data: 08.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+
Treść projektu: p17_446_20171211.pdf
445/2017
Data: 08.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020
Treść projektu: p17_445_20171211.pdf
444/2017
Data: 08.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika ku czci Marii Olszewskiej-Lelonkiewicz
Treść projektu: p17_444_20180116.pdf
443/2017
Data: 08.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p17_443_20180129.pdf
442/2017
Data: 08.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p17_442_20180129.pdf
441/2017
Data: 08.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p17_441_20180129.pdf
440/2017
Data: 04.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040
Treść projektu: p17_440_20171205.pdf
Autopoprawka: p17_440a_20171212.pdf
Autopoprawka nr 2: p17_440_a2_20171214.pdf
Autopoprawka nr 3: p17_440_a3_20171214.pdf
439/2017
Data: 04.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok
Treść projektu: p17_439_20171205.pdf
Autopoprawka: p17_439a_20171212.pdf
Autopoprawka nr 2: p17_439_a2_20171214.pdf
Autopoprawka nr 3: p17_439_a3_20171214.pdf
437/2017
Data: 01.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018"
Treść projektu: p17_437_20171204.pdf
436/2017
Data: 01.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym jednostkom budżetowym - Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz nadania statutu
Treść projektu: p17_436_20171204.pdf
435/2017
Data: 01.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zbycia przez Miasto Łódź udziałów Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia udziałów w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Bionanopark Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
Treść projektu: p17_435_20171205.pdf
434/2017
Data: 01.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Miasto Łódź udziału w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych
Treść projektu: p17_434_20171205.pdf
433/2017
Data: 01.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
Treść projektu: p17_433_20171204.pdf
432/2017
Data: 24.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Arelan S.A. do usunięcia naruszenia interesu prawnego dokonanego uchwałą Nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta
Treść projektu: p17_432_20171130.pdf
431/2017
Data: 24.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Studenckiej
Treść projektu: p17_431_20171130.pdf
430/2017
Data: 24.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wólczańskiej, Zachodniej i Zielonej
Treść projektu: p17_430_20171130.pdf
429/2017
Data: 24.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Karskiego i Drewnowskiej
Treść projektu: p17_429_20171130.pdf
Autopoprawka: p17_429a_20171214.pdf
428/2017
Data: 22.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok
Treść projektu: p17_428_20171124.pdf
427/2017
Data: 20.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi
Treść projektu: p17_427_20171129.pdf
426/2017
Data: 17.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.
Treść projektu: p17_426_20171121.pdf
425/2017
Data: 13.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Dróg i Transportu"
Treść projektu: p17_425_20171114.pdf
424/2017
Data: 13.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu
Treść projektu: p17_424_20171114.pdf
423/2017
Data: 13.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich
Treść projektu: p17_423_20171114.pdf
422/2017
Data: 13.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p17_422_20171114.pdf
Autopoprawka: p17_422a_20171227.pdf
Autopoprawka nr 2: p17_422_a2_20171227.pdf
421/2017
Data: 13.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p17_421_2017114.pdf
Autopoprawka: p17_421_a_20171227.pdf
Autopoprawka nr 2: p17_421_a2_20171227.pdf

Metryka strony i historia zmian