Projekty uchwał Rady Miejskiej - 2014

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Pabianickiej i drogi krajowej Nr 14
  druk nr 307/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz
  druk nr 306/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic Rokicińskiej i Zakładowej do autostrady A1
  druk nr 305/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic: Zakładowej, Jędrzejowskiej i Tomaszowskiej do autostrady A1
  druk nr 304/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Hetmańskiej i Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic Kazimierza Odnowiciela i Zakładowej
  druk nr 303/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej park pn. "Źródła Olechówki", położonej w rejonie alei Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic: Kazimierza Odnowiciela, Transmisyjnej i Bolka Świdnickiego
  druk nr 302/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
  druk nr 301/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Mokradła Brzozy"
  druk nr 300/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Mokradła przy Pomorskiej"
  druk nr 299/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Stawy w Mileszkach"
  druk nr 298/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
  druk nr 297/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
  druk nr 296/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
  druk nr 295/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników przyrody oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do niektórych obiektów
  druk nr 294/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznych poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 293/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 292/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
  druk nr 291/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 290/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 289/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2014 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 287/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi przy ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego 35
  druk nr 286/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego gminy i powiatu z zakresu gospodarki komunalnej
  druk nr 285/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania - Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego gminy z zakresu gospodarki komunalnej
  druk nr 284/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełosprawnych przeznaczonych w roku 2014 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 283/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Kędry, Czcibora i Rojnej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi
  druk nr 282/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej część osiedla Bałuty Zachodnie w rejonie rzek Zimnej Wody i Aniołówki
  druk nr 281/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"
  druk nr 280/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis
  druk nr 279/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 277/2014 >>>
  autopoprawka >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 276/2014 >>>
  autopoprawka >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi
  druk nr 275/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie
  druk nr 274/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.
  druk nr 273/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040
  druk nr 272/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
  druk nr 271/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2014 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 270/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Złotno w rejonie ulicy Stare Złotno
  druk nr 269/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łodzianka i Okólnej, do granicy Lasu Łagiewnickiego
  druk nr 268/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza
  druk nr 267/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego i Juliana Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej
  druk nr 266/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za 2014 rok
  druk nr 265/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015"
  druk nr 264/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 263/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 262/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania inkasenta i określenia inkasenta opłaty targowej
  druk nr 261/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do "Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 260/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łodź-Polesie w części dotyczącej lokalizacji Filii Nr 7
  druk nr 259/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 258/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 257/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika
  druk nr 256/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat części nieruchomości położonych w Łodzi w parku 1 Maja
  druk nr 255/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 254/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Widzew" w Łodzi
  druk nr 253/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
  druk nr 252/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków nie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, w których dokonano remontu elewacji, wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis
  druk nr 251/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis
  druk nr 250/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 249/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 248/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynagradzania członków Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi, obwodowych komisji do spraw wyborów rady osiedla i obwodowych komisji do spraw referendum
  druk nr 247/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Unii Lubelskiej i ks. bp. Wł. Bandurskiego oraz ulic: Krzemienieckiej, Wygodnej, gen. H. Dembińskiego i Maratońskiej
  druk nr 246/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krzysztofa Cedry 2
  druk nr 245/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania p. (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr XC/1867/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 244/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia o współpracy z Gminą Miejską Pabianice – Miastem Pabianice, Gminą Miastem Zgierz, Gminą Zgierz, Gminą Ozorków, Gminą Miastem Ozorków, Gminą Lutomiersk, Gminą Ksawerów, Gminą Konstantynów Łódzki
  druk nr 243/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 199 na rzecz lzby Adwokackiej w Łodzi
  druk nr 242/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2014 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 241/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
  druk nr 240/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2015 roku
  druk nr 239/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI)
  druk nr 238/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym
  druk nr 237/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 236/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 235/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2014 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 234/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew im. Lucjana Rudnickiego w związku z zamiarem utworzenia Filii Nr 11
  druk nr 233/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
  druk nr 231/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  druk nr 230/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014-2017"
  druk nr 229/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 228/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 227/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Dróg i Transportu"
  druk nr 226/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 226/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi
  druk nr 225/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody głosowania
  druk nr 224/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi mieszkańców osiedla Olechów przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 224/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dawnego browaru Gustawa Keilicha z budynkiem mieszkalnym, położonego w Łodzi przy ulicy Orlej 25
  druk nr 223/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przedstawiciela Miasta Łodzi w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich
  druk BRM nr 223/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej wschodnią część osiedla Sokołów
  druk nr 222/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 222/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Prostej 19-23
  druk nr 221/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 221/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 220/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 220/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego "Nurta" w Łodzi
  druk nr 219/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 219/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 218/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 218/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej i dróg gminnych dotychczasowych kategorii
  druk nr 217/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi właściwego do dokonywania czynności związanych z odbywaniem podróży służbowych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 217/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź aneksu do porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Pabianice - Miastem Pabianice oraz Gminą Miastem Zgierz
  druk nr 216/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 215/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 215/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 214/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 214/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 213/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 213/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 212/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 211/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  druk nr 210/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 210/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zwolnienia lub obniżenia czynszu dzierżawnego podmiotom dzierżawiącym targowiska miejskie oraz udzielania pomocy de minimis
  druk nr 209/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 209/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Ja też mogę pracować"
  druk nr 208/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 208/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 207/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 206/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 206/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 205/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Nagród i Odznaczeń Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 205/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
  druk nr 204/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 204/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 25
  druk nr 203/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 203/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
  druk nr 202/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 202/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ks. Jerzego Popiełuszki i Janusza Kusocińskiego
  druk nr 201/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 201/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 89/91
  druk nr 200/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 200/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 3 i 28 Pułku Strzelców Kaniowskich bez numeru
  druk nr 199/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 199/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Paradnej 3 i Paradnej bez numeru
  druk nr 198/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 198/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 141 i 141A
  druk nr 197/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 197/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stanisława Przybyszewskiego 211
  druk nr 196/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 196/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 127
  druk nr 195/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Andrzeja Struga 22
  druk nr 194/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 194/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Miasto Łódź porozumień komunalnych z gminami ościennymi w zakresie wprowadzenia dodatkowych ulg w środkach komunikacji lokalnego transportu zbiorowego dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny wydanych przez te gminy
  druk nr 193/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2014 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 192/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych przy ulicach: Piotrkowskiej 317, Przybyszewskiego 147, Bałucki Rynek 1
  druk BRM nr 192/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Stanisława Przbyszewskiego 147-149
  druk nr 191/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 191/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomaści, położonych w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32
  druk nr 190/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 189/2014 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko - apel do Prezesa Rady Ministrów o przesunięcie budowy drogi ekspresowej S14 (zachodniej obwodnicy Łodzi) do pierwszej dziesiątki listy projektów drogowych, które mają być realizowane do 2020 roku
  druk BRM nr 189/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi lokali z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
  druk nr 188/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
  druk nr 187/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (...) na działanie Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Widzew
  druk BRM nr 187/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych"
  druk nr 186/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 62
  druk nr 185/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 185/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk nr 184/2014 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko - apel do Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Jarzynowej 26/28
  druk BRM nr 184/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 183/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych"
  druk nr 182/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 181/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Lublinek-Pienista
  druk BRM nr 181/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 180/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Retkinia Zachód-Smulsko
  druk BRM nr 180/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynagradzania członków Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi, obwodowych komisji wyborczych i obwodowych komisji do spraw referendum
  druk nr 179/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przedmiotu działania i zadań Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi, obwodowych komisji wyborczych i obwodowych komisji do spraw referendum oraz zmian w przepisach obowiązujących
  druk nr 178/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji
  druk BRM nr 178/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli
  druk nr 177/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź
  druk BRM nr 177/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego
  druk nr 176/2014 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zwiększenia środków na realizację Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie
  druk BRM nr 176/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego ET1"
  druk nr 175/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  druk BRM nr 175/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników"
  druk nr 174/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Transportu Zbiorowego, Inwestycji Drogowych i Organizacji Ruchu Drogowego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 174/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Ja też mogę pracować"
  druk nr 173/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 173/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników"
  druk nr 172/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Przyszły przedsiębiorca"
  druk nr 171/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 171/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej"
  druk nr 170/2014 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi do Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie realizacji trzeciego etapu Trasy Górna od ulicy Rzgowskiej do węzła Romanów autostrady A1
  druk BRM nr 170/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Nowego Centrum Łodzi Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 169/2014 >>>

 • Projekt uchwały - stanawisko w sprawie zabezpieczenia w budżecie Miasta 2015 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej 45 000 000 zł na zadanie: "Budowa stadionu żużlowego"
  druk BRM nr 168/2014 >>>

 • Projekt uchwały - stanawisko w sprawie terenów położonych w Łodzi przy ul. Św. Teresy 56
  druk BRM nr 167/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu III Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 166/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"
  druk BRM nr 166/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  druk nr 165/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Łodzi
  druk BRM nr 165/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania przez miasto Łódź dodatkowych 300 tys. zł na zadanie: "Wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym"
  druk BRM nr 163/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc"
  druk nr 161/2014 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko - apel w sprawie powierzenia zarządzania Zarządowi Zieleni Miejskiej w Łodzi terenami zieleni towarzyszącej obiektom sportowym w obszarze ulic Dostojewskiego - Ćwiklińskiej - Wujaka oraz gruntami leśnymi
  druk BRM nr 161/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 160/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi
  druk nr 159/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "0drzańska" w Łodzi
  druk nr 158/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
  druk BRM nr 158/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi
  druk nr 157/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 157/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi
  druk nr 156/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce
  druk nr 155/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny udziału Miasta Łodzi w nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicach Piotrkowskiej 45 i Zielonej 1/3
  druk nr 154/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagajnik" na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 154/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny udziału Miasta Łodzi w nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Andrzeja Struga 42
  druk nr 153/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro"
  druk nr 152/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 152/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Innowacyjny uczeń"
  druk nr 151/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 151/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum"
  druk nr 150/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 150/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Strażackiej 1/3 i Strażackiej bez numeru
  druk nr 149/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazw rondom
  druk BRM nr 149/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Mokrej 10 i Mokrej bez numeru
  druk nr 148/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców nieruchomości przy ul. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 148/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 202/210, 204a, 206 i 208
  druk nr 147/2014 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko - apel w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej w terminie do 31 października br
  druk BRM nr 147/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomość stanowiącą własność Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych"
  druk nr 146/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Katedralna
  druk BRM nr 146/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: płk. Jana Kilińskiego 102, 102A, płk. Jana Kilińskiego bez numeru, Piotrkowskiej 115 i Zgierskiej 71 oraz alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 100
  druk nr 145/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Śródmieście-Wschód
  druk BRM nr 145/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Chocianowickiej 112
  druk nr 144/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Andrzejów
  druk BRM nr 144/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2014 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 143/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Mileszki
  druk BRM nr 143/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 142/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nowosolna
  druk BRM nr 142/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 141/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 33
  druk BRM nr 141/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 140/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Olechów-Janów
  druk BRM nr 140/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 15
  druk nr 139/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Dolina Łódki
  druk BRM nr 139/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Stoki
  druk BRM nr 138/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Łagiewnickiej, Spacerowej, Pasterskiej, Franciszkańskiej i płk. B. Joselewicza
  druk nr 137/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Stary Widzew
  druk BRM nr 137/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zgierskiej, Dolnej, Łagiewnickiej i Rynku Bałuckiego
  druk nr 136/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Widzew-Wschód
  druk BRM nr 136/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rybnej, Ciesielskiej, Kominiarskiej, Wrocławskiej, Wąskiej, Stefana, Łagiewnickiej, Dolnej, Zgierskiej i Krótkiej
  druk nr 135/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Zarzew
  druk BRM nr 135/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Bałuty-Centrum
  druk BRM nr 134/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Bałuty-Doły
  druk BRM nr 133/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 132/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Bałuty Zachodnie
  druk BRM nr 132/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 131/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi
  druk BRM nr 131/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Legionów 90
  druk nr 130/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Łagiewniki
  druk BRM nr 130/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Prezydenta Gabriela Narutowicza 123 i Ludwika Krzywickiego bez numeru
  druk nr 129/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Radogoszcz
  druk BRM nr 129/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jana Matejki 29
  druk nr 128/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska
  druk BRM nr 128/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 17
  druk nr 127/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich
  druk BRM nr 127/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk nr 126/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Złotno
  druk BRM nr 126/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Pabianice - Miastem Pabianice oraz Gminą Miastem Zgierz
  druk nr 125/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Zdrowie-Mania
  druk BRM nr 125/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Miasto Łódź z Gminą Miejską Pabianice - Miastem Pabianice
  druk nr 124/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód
  druk BRM nr 124/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko
  druk BRM nr 123/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu
  druk nr 122/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Stare Polesie
  druk BRM nr 122/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Dróg i Transportu"
  druk nr 121/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Koziny
  druk BRM nr 121/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nowe Sady bez numeru
  druk nr 120/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego
  druk BRM nr 120/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic: Listopadowej, Śpiących Rycerzy, Giewont do ulicy Chałubińskiego
  druk nr 119/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Lublinek-Pienista
  druk BRM nr 119/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta
  druk nr 118/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa
  druk BRM nr 118/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 117/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Górniak
  druk BRM nr 117/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 116/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nad Nerem
  druk BRM nr 116/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania p. (...) do usunięcia naruszenia interesu prawnego zawartego w uchwale Nr LXXX/1683/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Stoki i Dolina Łódki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Listopadowej, Dębowskiego, Rysy, Giewont, Telefonicznej, Szczawnickiej i Strążyńskiej
  druk nr 115/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Piastów-Kurak
  druk BRM nr 115/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2014 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 114/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Rokicie
  druk BRM nr 114/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach: Ludomira Różyckiego 5 i 7-13 oraz Energetyków 5/7 na rzecz Politechniki Łódzkiej
  druk nr 113/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Ruda
  druk BRM nr 113/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie II Szpital Miejski im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Łódź jego zobowiązań
  druk nr 112/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Wiskitno
  druk BRM nr 112/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Łąkowej oraz alei Włókniarzy
  druk nr 111/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Chojny
  druk BRM nr 111/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie współpracy Miasta Łodzi z Miastem Kanton w Chińskiej Republice Ludowej
  druk nr 110/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania "Propozycji planu Aglomeracji Łódź"
  druk nr 109/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko - apel w sprawie zawarcia porozumienia ze Spółdzielczym Klubem Sportowym "Start" oraz użyczenia demontowanego wyposażenia boiska sportowego ze stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 w Łodzi na stadionie przy ul. Św. Teresy 56 w Łodzi
  druk BRM nr 109/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 66
  druk nr 108/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Demokratycznej 114
  druk nr 107/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu III Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 106/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 104/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 104/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 103/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko - apel do Prezydenta Miasta Łodzi o niezwłoczne przekazanie do wiadomości radnych Rady Miejskiej w Łodzi wszystkich dokumentów związanych ze sprzedażą nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru
  druk BRM nr 103/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Matura - kwalifikacje - praca"
  druk nr 102/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu
  druk BRM nr 102/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Wsparcie na starcie II"
  druk nr 101/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu
  druk BRM nr 101/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Teatru Lalek "Arlekin" w Łodzi
  druk nr 100/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 100/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
  druk nr 99/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 99/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia stopy procentowej stosowanej w przypadku rozłożenia na raty opłaty z tego tytułu
  druk nr 98/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 97/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 96/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 96/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2014 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi
  druk nr 95/2014 >>>

 • Projekt uchwały - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy M. Łódź
  druk nr 94/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego skarg p. (...)
  druk BRM nr 94/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 93/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 93/2014 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko-apel w sprawie sprzedaży zmodernizowanych targowisk miejskich położonych na terenie Łodzi
  druk BRM nr 92/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty im. Stanisława Czernika w części dotyczącej lokalizacji Filii Nr 4
  druk nr 91/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
  druk BRM nr 91/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do "Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej" Spółki z ograniaoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 90/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
  druk BRM nr 90/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania p. (...) do usunięcia naruszenia prawa zawartego w uchwale Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów
  druk nr 88/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały stanowiska - apelu do Prezydenta Miasta Łodzi o niezwłoczne ogłoszenie kolejnego przetargu nieograniczonego na rozbudowę i modernizację trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem
  druk BRM nr 88/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania p. (...) do usunięcia naruszenia interesu prawnego spowodowanego podjęciem uchwały Nr XC/1573/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łodzianka i Okólnej, do granicy Lasu Łagiewnickiego
  druk nr 87/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Dolina Łódki, Kamykowa, Jana Kiepury
  druk BRM nr 87/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Łodzi
  druk BRM nr 86/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2014 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 85/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 85/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Juliana Tuwima 22/26
  druk nr 84/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 641/13 w obrębie W-21
  druk nr 83/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 83/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 82/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 82/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez Miasto Łódź
  druk nr 81/2014 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko w sprawie 25 rocznicy wyborów w dniu 4 czerwca 1989 r.
  druk BRM nr 81/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 80/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko w sprawie 25 rocznicy wyborów w dniu 4 czerwca 1989 r.
  druk BRM nr 80/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 79/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  druk nr 78/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania p. (...) do unieważnienia uchwały Nr LVII/1199/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 29 lat w drodze bezprzetargowej części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy placu dr. Norberta Barlickiego 5
  druk BRM nr 78/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 77/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi
  druk BRM nr 77/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk nr 76/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 76/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Jugosłowiańskiej, Goździkowej i Majowej
  druk nr 75/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie nadania skwerowi nazwy imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
  druk BRM nr 75/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 74/2014 >>>

 • Projekt uchwały: Sprawozdanie z prac Doraźnej Komisji ds. Transportu Zbiorowego, Inwestycji Drogowych i Organizacji Ruchu Drogowego Rady Miejskiej w Łodzi za okres od 30 października 2013 roku do 30 kwietnia 2014 roku
  druk BRM nr 73/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020"
  druk nr 72/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 72/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie nadania skwerowi imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
  druk BRM nr 71/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z powiatami łódzkim wschodnim oraz pabianickim
  druk nr 70/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za 2013 rok
  druk BRM nr 70/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 199
  druk nr 69/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za 2013 rok i sprawozdania finansowego za 2013 rok
  druk BRM nr 69/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź
  druk nr 68/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji dla publicznych szkół i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Miasta Łodzi, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
  druk nr 67/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Seniorów na rok 2014
  druk BRM nr 67/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
  druk nr 66/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 17 w Łodzi przy ul. Traktorowej 35
  druk nr 65/2014 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko - sprzeciw wobec budowy ul. Konstytucyjnej
  druk BRM nr 65/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Postępowej 58 i 60
  druk nr 64/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 64/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z systemu Łódzki Rower Miejski
  druk nr 63/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odmówienia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 63/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody
  druk nr 62/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody "Aleja klonów srebrzystych"
  druk nr 61/2014 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko w sprawie publicznej oceny działalności Rady Miejskiej w Łodzi, dokonanej przez Prezydenta Miasta Łodzi podczas LXXXIV sesji w dniu 23 kwietnia 2014 r.
  druk BRM nr 61/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 60/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 60/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 59/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
  druk BRM nr 59/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Biuru Pośrednictwa Zamiany Mieszkań
  druk nr 57/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców Osiedla Smulsko na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 57/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań
  druk nr 56/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody głosowania
  druk nr 55/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 55/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
  druk nr 54/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 54/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź
  druk nr 53/2014 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko - apel do Prezydenta Miasta Łodzi o niezwłoczne ogłoszenie kolejnego przetargu nieograniczonego na rozbudowę i modernizację trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem
  druk BRM nr 53/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehebilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2014 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 52/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do "Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 51/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 51/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Franciszka Prożka 3/5
  druk nr 50/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi przy ul. Astronautów 19
  druk nr 49/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Miejskiej w Łodzi do rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 49/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwami "Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi" i "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi" oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi"
  druk nr 48/2014 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zwiększenia środków finansowych na wydatki bieżące Straży Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 48/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez Miasto Łódź
  druk nr 47/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 47/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie kontynuacji udziału Miasta Łodzi w programie "Zdrowe Miasta" Światowej Organizacji Zdrowia
  druk nr 46/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 46/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Kinematografii w Łodzi
  druk nr 45/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Klementynkowa, Wielkiej Niedźwiedzicy, Oriona, Andromedy, Galaktyczna, Stroma, Arachidowa, Aleksandra Puszkina i Pigwowa
  druk BRM nr 45/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
  druk nr 44/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
  druk nr 43/2014 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko - apel do mieszkańców Łodzi o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Miasta
  druk BRM nr 43/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi i nadania jej statutu
  druk nr 42/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 42/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Augusta Cieszkowskiego bez numeru
  druk nr 41/2014 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie planowanej budowy pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Łagiewnickiej 109
  druk BRM nr 41/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Jana Pawła II oraz ulic: Walerego Wróblewskiego, Henryka Wieniawskiego i Błońskiej
  druk nr 40/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi
  druk BRM nr 40/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"
  druk BRM nr 39/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2014"
  druk nr 38/2014 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko - apel do Prezydenta Miasta Łodzi o powołanie zespołu ekspertów w celu wypracowania standardów umożliwiających wypełnienie zobowiązań dla przystąpienia Miasta Łodzi do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia
  druk BRM nr 38/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu III Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 37/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 37/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 36/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 36/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 35/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 35/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla wbsolwentów szkół zawodowych"
  druk nr 34/2014 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zamiaru łączenia Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA" i Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "ŚRÓDMIEŚCIE" w Łodzi
  druk BRM nr 34/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT"
  druk nr 33/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 2014-2020
  druk nr 32/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania p. (...) do zmiany uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 32/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  druk nr 31/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej 2 i nadania statutu
  druk nr 30/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi p. (...)
  druk BRM nr 30/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 29/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"
  druk nr 28/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowv najmu na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153
  druk nr 27/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania Łódzkiemu Ośrodkowi Geodezji skargi pp. (...)
  druk BRM nr 27/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
  druk nr 26/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>
  autopoprawka nr 4 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania Łódzkiemu Ośrodkowi Geodezji skargi pp. (...)
  druk BRM nr 26/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 25/2014 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>
  autopoprawka nr 4 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 25/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
  druk nr 24/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Widzew" w Łodzi
  druk nr 23/2014 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko w sprawie pokrycia przez Miasto Łódź kosztów ponadnormatywnej służby obchodowej i patrolowej wykonywanej przez policjantów
  druk BRM nr 23/2014 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
  druk nr 22/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 22/2014 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie realizacji zadania "Łódzki rower miejski - budżet obywatelski"
  druk BRM nr 21/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Szczególne zasady dożywiania uczniów lub dzieci" na lata 2014-2020
  druk nr 20/2014 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.
  druk BRM nr 20/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne przyznane w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w realizacji zadania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
  druk nr 19/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi pp. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 19/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w realizacji zadania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
  druk nr 18/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi
  druk BRM nr 18/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2014 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 17/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego części skargi p. (...) dotyczącej działania Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  druk BRM nr 17/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 9 lat w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewcza 55
  druk nr 16/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi grupy mieszkańców na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 16/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz stref taryfowych dla taksówek na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 15/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
  druk BRM nr 15/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Stoki i Dolina Łódki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Listopadowej, Dębowskiego, Rysy, Giewont, Telefonicznej, Szczawnickiej i Strążyskiej
  druk nr 14/2014 >>>

 • Projekt uchwały: Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
  druk BRM nr 14/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 13/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2014
  druk BRM nr 13/2014 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
  druk nr 12/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/1267/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji XXX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Obornickiej 11/13
  druk BRM nr 12/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok
  druk nr 11/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/1268/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r . w sprawie zamiaru likwidacji XXXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Stanislawa Staszica 1/3
  druk BRM nr 11/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia transzy kredytu długoterminowego w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)
  druk nr 10/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
  druk nr 9/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
  druk BRM nr 9/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym
  druk nr 8/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
  druk BRM nr 8/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań
  druk nr 7/2014 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia kwoty, przeznaczonej do rozdysponowania przez mieszkańców Łodzi w ramach konsultacji budżetu obywatelskiego na 2015 rok oraz w latach kolejnych
  druk BRM nr 7/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łodzi
  druk nr 6/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi p. (...) i p. (...)
  druk BRM nr 6/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2014 r.
  druk nr 5/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
  druk BRM nr 5/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania p. (...) do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczącego uchwały Nr LXXIII/1531/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej pólnocną część osiedla Sokołów
  druk nr 4/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 4/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania "OPG Orange Park" sp. z o. o. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XL/804/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Wróblewskiego, Skrzywana i Sieradzkiej
  druk nr 3/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi (...) z siedzibą w (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 3/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi
  druk nr 2/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
  druk nr 1/2014 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 1/2014 >>>


Metryka strony i historia zmian