Projekty uchwał Rady Miejskiej - 2012

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi
  druk nr 480/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu III Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 479/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu II Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi
  druk nr 478/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej wschodnią część osiedla Sokołów
  druk nr 477/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody głosowania
  druk nr 476/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
  druk nr 475/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
  druk nr 474/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 473/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2012 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 472/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia instytucji kultury: Ośrodka Inicjatyw Artystycznych - Teatr 77 w Łodzi i Akademickiego Ośrodka Kultury w Łodzi oraz utworzenia Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i nadania mu statutu
  druk nr 471/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmianiającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Fabryka Sztuki w Łodzi
  druk nr 470/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury
  druk nr 469/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Poleskiemu Ośrodkowi Sztuki
  druk nr 468/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury "Górna"
  druk nr 467/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Widzewskim Domom Kultury
  druk nr 466/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Młodych
  druk nr 465/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Śródmiejskiego Forum Kultury i nadania statutu Domowi Literatury w Łodzi
  druk nr 464/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
  druk nr 463/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż: w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Armii Krajowej bez numeru
  druk nr 462/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Postępowej 31, 33 i 35
  druk nr 461/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji instytucji kultury o nazwie Ośrodek Kultury "Karolew" w Łodzi
  druk nr 460/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Creative Poland"
  druk nr 459/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej - Polesie
  druk nr 458/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie współrealizacji projektu 8.1-11 "Budujemy miasteczka ruchu drogowego" ujętego na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przewidzianego do finansowania ze środków Unii Europejskiej
  druk nr 457/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki komunalnej i ochrony środowiska Miasta Łodzi 2020+
  druk nr 456/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki zdrowia dla Miasta Łodzi 2020+"
  druk nr 455/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
  druk nr 454/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 453/2012 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2012-2014"
  druk nr 452/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi"
  druk nr 451/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki rozwoju edukacji Miasta Łodzi 2020+
  druk nr 450/2012 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>
  autopoprawka nr 3 >>>
  autopoprawka nr 4 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania, użyczania oraz oddawania w użytkowanie
  druk nr 449/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew w postaci pomników przyrody
  druk nr 448/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki rozwoju sportu 2020+ dla Miasta Łodzi
  druk nr 447/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego § 13 ust. 4 pkt 6 uchwały Nr XXV/402/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej wschodnią część osiedla Sokołów
  druk nr 446/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Pabianice
  druk nr 445/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego gminy i powiatu z zakresu gospodarki komunalnej
  druk nr 444/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych gminy i powiatu z zakresu gospodarki komunalnej
  druk nr 443/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta Łodzi działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  druk nr 442/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"
  druk nr 441/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów kamunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  druk nr 440/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  druk nr 439/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  druk nr 438/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za objęcie przez Miasto Łódź udziałów
  druk nr 437/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi
  druk nr 436/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2012 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 435/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego, realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy: Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską a Miastem Łódź, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi Hannę Zdanowską
  druk nr 434/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Fuuduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2012 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 433/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zielonej 12
  druk nr 432/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy Swojskiej bez numeru
  druk nr 431/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.
  druk nr 428/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok
  druk nr 427/2012 >>>
  autopoprawka nr 1>>>
  autopoprawka nr 2>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031
  druk nr 426/2012 >>>
  autopoprawka nr 1>>>
  autopoprawka nr 2>>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
  druk nr 425/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 424/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013"
  druk nr 422/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2013-2015"
  druk nr 421/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Miasta Łodzi, w drodze przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 73/75
  druk nr 420/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Przedszkole dla malucha"
  druk nr 419/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Trampolina - przedszkole drogą do sukcesu"
  druk nr 418/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"
  druk nr 417/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105
  druk nr 416/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź
  druk nr 415/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "INNOVA: sustainable business growth based on innovation and knowledge"
  druk nr 414/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "ENTER.HUB - European Network exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban Benefits"
  druk nr 413/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
  druk nr 412/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok i zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 411/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, na nieruchomość stanowiącą własność Cegal Cecylia Gawlik, Kazimierz Gawlik, Artur Gawlik, Marek Gawlik spółki jawnej
  druk nr 410/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 409/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z powiatami: łódzkim wschodnim oraz pabianickim
  druk nr 408/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  druk nr 407/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Miasta Łodzi dotyczącej przestrzennego rozwoju 2020+
  druk nr 406/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Trawiastej, Żywokostowej, Nagietkowej, Ziołowej i Piołunowej
  druk nr 405/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Żelaznej 12
  druk nr 404/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zdrowie 6 i 8
  druk nr 403/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2013
  druk nr 402/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
  druk nr 401/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  druk nr 400/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  druk nr 399/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź
  druk nr 398/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Przedszkole dla malucha"
  druk nr 397/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny w Mieście Łodzi na lata 2012-2014"
  druk nr 397a/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Łodzi przy ul. Bema 62A i 70
  druk nr 395/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2013 roku
  druk nr 394/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Rozbudowa ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta"
  druk nr 393/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz
  druk nr 392/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa wlasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  druk nr 391/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
  druk nr 390/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 389/2012 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania przez Miasto Łódź udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z dofinansowaniem projektu pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" środkami Funduszu Spójności
  druk nr 388/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Technicznej 14
  druk nr 387/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  druk nr 386/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2012 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 385/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi
  druk nr 384/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 383/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi
  druk nr 382/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi
  druk nr 381/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Łodzi na lata 2012-2015"
  druk nr 380/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Łodzi przy ulicach Długiej bez numeru i Wyścigowej bez numeru
  druk nr 378/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zakładowej 147 oraz ul. Zakładowej 147 d i 147 e
  druk nr 377/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
  druk nr 376/2012 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko w sprawie nabycia na własność Miasta Łodzi, w drodze przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 73/75
  druk nr 375/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 374/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 373/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
  druk nr 372/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok i zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 371/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 370/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy al. Politechniki 37
  druk nr 369/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2
  druk nr 368/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 104-112
  druk nr 367/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Elektronowej 1/3
  druk nr 366/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. płk. dr Stanisława Więckowskiego 79
  druk nr 365/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 83
  druk nr 364/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nawrot 101
  druk nr 363/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Inflanckiej 1/3 i ul. Łagiewnickiej 109
  druk nr 362/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cześci obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Łagiewnickiego w rejonie ulic: Okólnej i Wycieczkowej
  druk nr 361/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Rokicińskiej i Zakładowej
  druk nr 360/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Unii Lubelskiej i ks. bp. Wł. Bandurskiego oraz ulic: Krzemienieckiej, Wygodnej, gen. H. Dembińskiego i Maratońskiej
  druk nr 359/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ikara i Sanitariuszek
  druk nr 358/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Mikołaja Kopernika 71/73
  druk nr 357/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  druk nr 356/2012 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Dróg i Transportu"
  druk nr 355/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
  druk nr 354/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 r.
  druk nr 353/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2012 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 352/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Sieradzkiej, Wólczańskiej, Czerwonej, Milionowej i Stanisława Przybyszewskiego
  druk nr 351/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej
  druk nr 350/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Radwańskiej, Brzeźnej, Edwarda Abramowskiego, Jana Kilińskiego, Tylnej, Henryka Sienkiewicza i ks. bp. Wincentego Tymienieckiego
  druk nr 349/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta
  druk nr 348/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 345/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych oraz Zakładu Energetyki Cieplnej "Ustronna" w Łodzi
  druk nr 344/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Łodzi uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta
  druk nr 343/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Lipowej 42
  druk nr 342/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej, Wiączyńskiej i Brzezińskiej — wschodniej części osiedla Nowosolna
  druk nr 341/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi polożonej w rejonie ulic: Brzezińskiej i Jugosłowiańskiej - zachodniej części osiedla Nowosolna
  druk nr 340/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: J.Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej - północnej części osiedla Nowosolna
  druk nr 339/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezinskiej, Pomorskiej, Jugosłowiańskiej, Willczyńskiej, J. Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej - obszaru centrum osiedla Nowosolna
  druk nr 338/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej kategorii drogi publicznej
  druk nr 337/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie dostosowania aktów o utworzeniu instytucji kultury pn.: Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Teatr Powszechny w Łodzi, Teatr Muzyczny w Łodzi, Teatr "Pinokio" w Łodzi, Teatr Lalek "Arlekin" w Łodzi
  druk nr 336/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi oraz Miejska Przychodnia "Lecznicza" w Łodzi
  druk nr 335/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Łodzi
  druk nr 334/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 4 w Łodzi
  druk nr 333/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
  druk nr 332/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z powiatami: łódzkim wschodnim oraz pabianickim
  druk nr 331/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 330/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. dr. Seweryna Sterlinga 21 i 25 oraz dr. Seweryna Sterlinga bez numeru
  druk nr 329/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Siewnej 3
  druk nr 328/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2012 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 327/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
  druk nr 326/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 325/2012
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu nr 2 w Łodzi
  druk nr 324/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu nr 1 w Łodzi
  druk nr 323/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Rodzinnemu "Giewont" w Łodzi
  druk nr 322/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Rodzinnemu "Ciechocińska" w Łodzi
  druk nr 321/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi
  druk nr 320/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 9 - Domowi Międzypokoleniowemu Bednarska w Łodzi
  druk nr 319/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 8 w Łodzi
  druk nr 318/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 7 im. Stefana Żeromskiego w Łodzi
  druk nr 317/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 6 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi
  druk nr 316/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 5 w Łodzi
  druk nr 315/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 3 "Słoneczna Polana" w Łodzi
  druk nr 314/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 2 w Łodzi
  druk nr 313/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 1 w Łodzi
  druk nr 312/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2012 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 311/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kruczej 8
  druk nr 310/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
  druk nr 309/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu IV Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Henryka Jordana w Łodzi
  druk nr 308/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu II Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi
  druk nr 307/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu I Szpitalowi Miejskiemu im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi
  druk nr 306/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA"
  druk nr 305/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Lecznicza" w Łodzi
  druk nr 304/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi
  druk nr 303/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Widzew" w Łodzi
  druk nr 302/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi
  druk nr 301/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie
  druk nr 300/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Politechniki oraz ulic: Walerego Wróblewskiego, Wólczańskiej i inż. Stefana Skrzywana
  druk nr 299/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów
  druk nr 298/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
  druk nr 297/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Północnej bez numeru na rzecz Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
  druk nr 296/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na rynku krajowym
  druk nr 295/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XCIX/1824/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 roku w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2011 roku
  druk nr 294/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XCIX/1823/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
  druk nr 293/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Nowemu imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi
  druk nr 292/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Powszechnemu w Łodzi
  druk nr 291/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Muzycznemu w Łodzi
  druk nr 290/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Lalek "Arlekin" w Łodzi
  druk nr 289/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Teatru Lalki i Aktora "Pinokio" w Łodzi i nadania statutu Teatrowi "Pinokio" w Łodzi
  druk nr 288/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów niektórym instytucjom kultury
  druk nr 287/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na jednego mieszkańca w jednostkach pomocniczych Miasta Łodzi - osiedlach na 2013 rok
  druk nr 285/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbywania przez Prezydenta Miasta Łodzi akcji lub udziałów Miasta Łodzi w następujących spółkach prawa handlowego: Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" Spółka Akcyjna, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
  druk nr 284/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przeniesienia Pomnika Juliana Tuwima
  druk nr 283/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomość stanowiącą własność Województwa Łódzkiego
  druk nr 282/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
  druk nr 281/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 280/2012 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone
  druk nr 279/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2012 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 278/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, na nieruchomości będące w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Retkinia-Południe"
  druk nr 277/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Zieleni Miejskiej" w Łodzi i nadania jej statutu
  druk nr 276/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi
  druk nr 275/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie II Szpital Miejski im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi
  druk nr 274/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach: Miejska Przychodnia "Batory" w Łodzi oraz Miejska Przychodnia "Chrobry" w Łodzi
  druk nr 273/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu III Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 272/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
  druk nr 271/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi
  druk nr 270/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi
  druk nr 269/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Odrzańska" w Łodzi
  druk nr 268/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty
  druk nr 267/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu przez Miasto Łódź odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  druk nr 266/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podziału obszaru Miasta Łodzi na sektory odbierania odpadów komunalnych
  druk nr 265/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Nowego Centrum Łodzi"
  druk nr 264/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji domów familijnych
  druk nr 263/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łódź oraz granic ich obwodów
  druk nr 262/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi
  druk nr 261/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Księżego Młyna"
  druk nr 260/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
  druk nr 258/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 257/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, na nieruchomość stanowiącą własność "SPD lKARA Central European Aggregates Spółka Akcyjna" Spółki Komandytowo-Akcyjnej
  druk nr 256/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Limanowskiego 104
  druk nr 255/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 254/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 253/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Łodzi miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  druk nr 252/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Miasto Łódź
  druk nr 251/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 151 i nadania statutu
  druk nr 250/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 24 dla Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Niepełnosprawnoscią Sprzeżoną, Słabo Widzącej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi przy al. Pierwszej Dywizji 16/18 i nadania statutu
  druk nr 249/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 22 dla Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim, Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
  druk nr 248/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 22, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi przy ul. Stanislawa Przybyszewskiego 73/75 i nadania statutu
  druk nr 247/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 21, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 i nadania statutu
  druk nr 246/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 20, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi przy ul. Wareckiej 41 i nadania statutu
  druk nr 245/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 19, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 i nadania statutu
  druk nr 244/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 18, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 w Łodzi przy ul. Edwarda 41 i nadania statutu
  druk nr 243/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi przy al. Politechniki 37 i nadania statutu
  druk nr 242/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 15, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11 i nadania statutu
  druk nr 241/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35 i nadania statutu
  druk nr 240/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9, wchodzącej w skład Zespolu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi przy al. Politechniki 38 i nadania statutu
  druk nr 239/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Franciszka Prożka 3/5 i nadania statutu
  druk nr 238/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi przy ul. Franciszkanskiej 137 i nadania statutu
  druk nr 237/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5, wchodzącej w skład Zespolu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 i nadania statutu
  druk nr 236/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 i nadania statutu
  druk nr 235/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rojnej 123
  druk nr 233/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
  druk nr 232/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź
  druk nr 231/2012 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
  druk nr 230/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012 - 2016
  druk nr 229/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Mieszkaniowej Łodzi 2020+
  druk nr 228/2012 >>>
  autopoprawka >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia LVIII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych Niesłyszących i Słabo Słyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
  druk nr 227/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia LVII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Slyszącej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
  druk nr 226/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa udziałów Łódzkiego Centrum Filmowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  druk nr 224/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Miasta Łodzi, w drodze przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa, nieruchomości leśnej, położonej w Łodzi przy ul. Romanowskiej bez numeru
  druk nr 223/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury o nazwie Ośrodek Kultury "Karolew" z siedzibą w Łodzi
  druk nr 222/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Tuszyn
  druk nr 221/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2012 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 220/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi"
  druk nr 219/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
  druk nr 218/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 217/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania, użyczania oraz oddawania w użytkowanie
  druk nr 216/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łódź
  druk nr 215/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
  druk nr 214/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia przez Miasto Łódź do realizacji wieloletniego programu gospodarczego pod nazwą "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II"
  druk nr 213/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Wyjątkowy uczeń"
  druk nr 212/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej
  druk nr 211/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarczego gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łodzi” do roku 2033
  druk nr 210/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach położonych w Łodzi przy ulicy Teofiłowskiej 54/56
  druk nr 208/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach położonych w Łodzi przy ulicy Ireny
  druk nr 207/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach położonych w Łodzi przy ulicy Pomorskiej
  druk nr 206/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXXVIII/695/12 Rady Miejskiej W Łodzi z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych
  druk nr 205/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 204/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 203/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Miejskiej w Łodzi do rozpatrzenia skargi p. Leszka Buczyńskiego w zakresie zarzutów dotyczących nieprawidłowości działania osoby wykonującej czynności na rzecz i w imieniu spółki
  druk BRM nr 203/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 202/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 201/2012 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko w sprawie zasięgu stref płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych
  druk BRM nr 201/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 200/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 199/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 198/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
  druk BRM nr 198/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 197/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
  druk BRM nr 197/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 196/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 196/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 195/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 194/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Dyrektora Administracji Nieruchomościami Łódź-Górna "Wschód" za bezzasadną
  druk BRM nr 194/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 193/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 193/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 192/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 191/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 191/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 190/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 189/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 189/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 188/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 187/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. Piotra Pelca na działania Dyrektora Administracji Nieruchomości Łódź-Śródmieście "CENTRUM I"
  druk BRM nr 187/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  druk nr 186/2012 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko w sprawie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji części budżetu Miasta Łodzi - budżetu obywatelskiego
  druk nr 185/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych w Łodzi na lata 2004-2013"
  druk nr 184/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  druk BRM nr 184/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
  druk nr 183/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/898/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli zadania pn.: "Utrzymanie czystości na drogach i terenach gminnych oraz utrzymanie czystości na przystankach MPK"
  druk BRM nr 183/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok i zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 182/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 182/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu III Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 181/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu IV Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Henryka Jordana w Łodzi
  druk nr 180/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  druk BRM nr 180/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 179/2012 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko w sprawie nazwy dotychczasowego przystanku kolejowego Łódź Radogoszcz
  druk BRM nr 179/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego skargi p. (...)
  druk BRM nr 178/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Północnej bez numeru na rzecz Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej
  druk nr 177/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk BRM nr 177/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Łodzi w 2012 roku
  druk nr 176/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/559/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  druk BRM nr 176/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ustronnej 47/49, 49a i 51
  druk nr 175/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXVIII/445/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie skargi Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w MPK - Łódź Sp. z o.o.
  druk BRM nr 175/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
  druk nr 174/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/533/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie skargi Związków Zawodowych działających przy Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Sp. z o.o. na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 174/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.
  druk nr 173/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/582/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie wezwania Związków Zawodowych przy Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr XXX/533/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie skargi Związków Zawodowych działających przy Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Sp. z o.o. na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 173/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2012 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 172/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/584/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Związków Zawodowych działających w Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr XXX/559/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  druk BRM nr 172/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ,,Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 171/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 171/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2012 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi
  druk nr 170/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. Sławomira Popławskiego na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 170/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Stawy w Mileszkach"
  druk nr 169/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Mokradła przy Pomorskiej"
  druk nr 168/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 168/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi
  druk nr 167/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi
  druk nr 166/2012 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmiany ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  druk BRM nr 166/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi
  druk nr 165/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego skargi p. Mirosławy Karpińskiej
  druk BRM nr 165/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA"
  druk nr 164/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 164/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni "Widzew" w Łodzi
  druk nr 163/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Stowarzyszenia na Rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej w Regionie Łódzkim na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 163/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni "Odrzańska" w Łodzi
  druk nr 162/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi
  druk nr 161/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 161/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi
  druk nr 160/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"
  druk BRM nr 160/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy II Szpitalu Miejskim im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi
  druk nr 159/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pana (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr XLV/860/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach: Miejska Przychodnia "Batory" w Łodzi oraz Miejska Przychodnia "Chrobry" w Łodzi
  druk BRM nr 159/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni "Lecznicza" w Łodzi
  druk nr 158/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi użytkowników działki i właścicieli garaży przy ul. Astronautów na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 158/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni "Chrobry" w Łodzi
  druk nr 157/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 157/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy I Szpitalu Miejskim im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi
  druk nr 156/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi działającymi na terenie miasta Łodzi
  druk nr 155/2012 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko - apel do Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego o podjęcie działań w sprawie zmian legislacyjnych dot. ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego
  druk BRM nr 155/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Karolewskiej i Wileńskiej oraz alei ks. bp. Władysława Bandurskiego
  druk nr 154/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 154/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+"
  druk nr 153/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Łódzkiemu skargi państwa Małgorzaty i Bohdana Czekańskich
  druk BRM nr 153/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2012 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 152/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
  druk nr 151/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łódź
  druk nr 150/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w Lodzi przy ul. Tylnej 3C, 3F, 3E, 3D
  druk nr 149/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
  druk nr 148/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi
  druk BRM nr 148/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
  druk nr 147/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 146/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 146/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli zadania pn.: "Utrzymanie czystości na drogach i terenach gminnych oraz utrzymanie czystości na przystankach MPK"
  druk BRM nr 145/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Nr 33
  druk BRM nr 144/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"
  druk nr 143/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Widzew-Wschód
  druk BRM nr 143/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach: Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej oraz Miejska Przychodnia "Nowe Rokicie" w Łodzi
  druk nr 142/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Andrzejów
  druk BRM nr 142/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego przyjęcia Programu zmian organizacyjno-funkcjonalnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi i IV Szpital Miejski im. dr. H. Jordana w Łodzi
  druk nr 141/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Stoki
  druk BRM nr 141/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały stanowisko w sprawie funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi
  druk nr 140/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Stary Widzew
  druk BRM nr 140/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata Miasta Łodzi do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich
  druk nr 139/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Zarzew
  druk BRM nr 139/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
  druk nr 138/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Olechów-Janów
  druk BRM nr 138/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 137/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Mileszki
  druk BRM nr 137/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy płk. Jana Kilińskiego 194
  druk nr 136/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Nowosolna
  druk BRM nr 136/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 156 c
  druk nr 135/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Dolina Łódki
  druk BRM nr 135/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy Uniejowskiej 8
  druk nr 134/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Śródmieście-Wschód
  druk BRM nr 134/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów
  druk nr 133/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie nadania statutu Osiedlu Katedralna
  druk BRM nr 133/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  druk nr 132/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Koziny
  druk BRM nr 132/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  druk nr 131/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Stare Polesie
  druk BRM nr 131/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XXI Liceum Profilowanego w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2
  druk nr 130/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Lublinek-Pienista
  druk BRM nr 130/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XVIII Liceum Profilowanego w Łodzi przy ul. Edwarda 41
  druk nr 129/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Retkinia Zachód-Smulsko
  druk BRM nr 129/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XX Liceum Profilowanego w Łodzi przy ul. Wareckiej 41
  druk nr 128/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Karolew-Retkinia Wschód
  druk BRM nr 128/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XXXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171
  druk nr 127/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu im. Józefa Montwiłła-Mireckiego
  druk BRM nr 127/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XIX Liceum Profilowanego w Lodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 126/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Zdrowie-Mania
  druk BRM nr 126/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XL Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88
  druk nr 125/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Złotno
  druk BRM nr 125/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Lodzi przy ul. Drewnowskiej 171
  druk nr 124/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Wiskitno
  druk BRM nr 124/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XV Liceum Profilowanego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
  druk nr 123/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Chojny-Dąbrowa
  druk BRM nr 123/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
  druk nr 122/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Piastów-Kurak
  druk BRM nr 122/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Łodzi przy ul. Jana Kilińskiego 159/163
  druk nr 121/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Górniak
  druk BRM nr 121/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji VI Liceum Profilowanego w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137
  druk nr 120/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Rokicie
  druk BRM nr 120/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XVII Liceum Profilowanego w Łodzi przy al. Politechniki 37
  druk nr 119/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Chojny
  druk BRM nr 119/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji X Liceum Profilowanego w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18
  druk nr 118/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Ruda
  druk BRM nr 118/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Łodzi przy ul. Astronautów 19
  druk nr 117/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Nad Nerem
  druk BRM nr 117/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XIII Liceum Profilowanego w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 15
  druk nr 116/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Wzniesień Łódzkich
  druk BRM nr 116/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego w Łodzi przy ul. Franciszka Prożka 3/5
  druk nr 115/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Teofilów-Wielkopolska
  druk BRM nr 115/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji IX Liceum Profilowanego w Łodzi przy al. Politechniki 38
  druk nr 114/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Bałuty-Centrum
  druk BRM nr 114/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123
  druk nr 113/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Bałuty-Doły
  druk BRM nr 113/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia I Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ekonomiczno -Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171
  druk nr 112/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Julianów-Marysin-Rogi
  druk BRM nr 112/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia XXXVI Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171
  druk nr 111/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Łagiewniki
  druk BRM nr 111/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia IV Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
  druk nr 110/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Radogoszcz
  druk BRM nr 110/2012 >>>

 • Projekt uchwały XL sprawie wyłączenia XL Liceum Ogólnokształcącego z Zespolu Szkół Ponadgimnazjalnych nr S w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88
  druk nr 109/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Bałuty Zachodnie
  druk BRM nr 109/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia VI Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137
  druk nr 108/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia II Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi przy ul. Astronautów 19
  druk nr 107/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia III Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. Jana Kilińskiego 159/163
  druk nr 106/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 106/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia VII Liceum Profilowanego z Zespolu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Franciszka Prożka 3/5
  druk nr 105/2012 >>>

 • Protokół z kontroli
  druk BRM nr 105/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia IX Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi przy al. Politechniki 38
  druk nr 104/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w zakresie rozpatrywania skargi
  druk BRM nr 104/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia X Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18
  druk nr 103/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 103/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia XIII Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 15
  druk nr 102/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 102/2012 >>>

 • Projekt uchwały XV sprawie wyłączenia XV Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
  druk nr 101/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 101/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia XVII Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi przy al. Politechniki 37
  druk nr 100/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 100/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia XVIII Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 w Łodzi przy ul. Edwarda 41
  druk nr 99/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 99/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia XIX Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 98/2012 >>>

 • Projekt uchwały XX sprawie wyłączenia XX Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Lodzi przy ul. Wareckiej 41
  druk nr 97/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 97/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia XXI Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2
  druk nr 96/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim "Kiermasz Działkowca przy al. Politechniki"
  druk nr 95/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego
  druk nr 94/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka
  druk nr 93/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 93/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Ofiar Terroryzmu 11 Września i Cezarego Józefiaka oraz ulic: Rokicińskiej, Hetmańskiej, Zakładowej i Jędrzejowskiej do projektowanej autostrady A1
  druk nr 92/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczej Mlodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 92/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulic: Sobolowej do terenow kolejowych, Stanisława Przybyszewskiego oraz projektowanej Konstytucyjnej
  druk nr 91/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespołu sześciu domów robotniczych dawnej Lódzkiej Manufaktury Nicianej położonego w Łodzi przy uJ. Czechosłowackiej 5
  druk nr 90/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za 2011 rok
  druk BRM nr 90/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  druk nr 89/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za 2011 rok i sprawozdania finansowego za 2011 rok
  druk BRM nr 89/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi"
  druk nr 88/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
  druk nr 87/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123
  druk BRM nr 87/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych
  druk nr 86/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 86/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 85/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi pp. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 85/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2012 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Lódź
  druk nr 84/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 84/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego - prowadzenia środowiskowego domu samopomocy
  druk nr 83/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 83/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 82/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 82/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. dr Stefana Kopcińskiego 79
  druk nr 81/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 81/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy”
  druk nr 80/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 80/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 2013”
  druk nr 79/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wniosku nauczycieli, trenerów i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 46 w Łodzi dotyczącego planowanych zmian organizacyjnych w zakresie zasad funkcjonowania Szkoły
  druk BRM nr 79/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy dr. Władysława Biegańskiego 19
  druk nr 78/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. 3 Maja 46
  druk nr 77/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania i określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim „Ossowskiego/Długosza”
  druk nr 76/2012 >>>

 • Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zarzutów dotyczących działalności Rady Osiedla Zarzew w sferze gospodarowania środkami publicznymi
  druk BRM nr 76/2012 >>>

 • Sprawozdanie z realizacji kontroli zleconej Komisji Rewizyjnej w wyniku podjęcia uchwały Nr XXV/404/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r. stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi o podjętych działaniach i wykorzystaniu uwag w celu realizacji wniosków z wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr XXXII/575/12 z dnia 22 lutego 2012 roku
  druk BRM nr 75/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
  druk nr 73/2012 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 72/2012 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
  druk BRM nr 72/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowej na 2012 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 71/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 71/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2012 r.
  druk nr 70/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 70/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Dialogu w Łodzi i nadania jej statutu
  druk nr 69/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) i p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 69/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 151
  druk nr 68/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi przy al. Pierwszej Dywizji 16/18
  druk nr 67/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 22 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
  druk nr 66/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi pp. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za zasadną
  druk BRM nr 66/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 22 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75
  druk nr 65/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za zasadną
  druk BRM nr 65/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 21 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 w Łodzi przy ul Żubardzkiej 2
  druk nr 64/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 20 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi przy ul Wareckiej 41
  druk nr 63/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 19 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 62/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców osiedla Mikołajew na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 62/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 18 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 w Łodzi przy ul. Edwarda 41
  druk nr 61/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi przy al. Politechniki 37
  druk nr 60/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 15 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
  druk nr 59/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"
  druk BRM nr 59/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
  druk nr 58/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi
  druk BRM nr 58/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi przy al. Politechniki 38
  druk nr 57/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie lub zmianę treści § 3 pkt 2 uchwaly Rady Miejskiej w Łodzi nr XXVII/547/08 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania, użyczania oraz oddawania w użytkowanie
  druk BRM nr 57/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Franciszka Prożka 3/5
  druk nr 56/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137
  druk nr 55/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88
  druk nr 54/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
  druk nr 53/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Łodzi przy ul. Spadkowej 11
  druk nr 52/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) (pełnomocnika COATS POLSKA Sp. z o.o.) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za zasadną
  druk BRM nr 52/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XLIX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Henryka Siemiradzkiego 4/8
  druk nr 51/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 w Łodzi przy ul. Henryka Siemiradzkiego 4/8
  druk nr 50/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXVIII/455/11 z 14 grudnia 2011 r., Nr XXX/533/12 z 11 stycznia 2012 r ., Nr XXXI/559/12 z 25 stycznia 2012 r., Nr XXXII/582/12 z 22 lutego 2012 r., Nr XXXII/584/12 z 22 lutego 2012 r.
  druk BRM nr 50/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XIV Liceum Profilowanego w Łodzi przy ul. Henryka Siemiradzkiego 4/8
  druk nr 49/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) i p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 49/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum nr 14 w Łodzi przy ul. Henryka Siemiradzkiego 4/8
  druk nr 48/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 w Łodzi przy ul. Henryka Siemiradzkiego 4/8
  druk nr 47/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi do ustanowienia pełnomocnika
  druk BRM nr 47/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 11 w Łodzi przy ul. Astronautów 19
  druk nr 46/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli Wydziału Kultury UMŁ w zakresie przekazywanych dotacji na rzecz Teatru Powszechnego w Łodzi oraz ich rozdysponowania w okresie od 2005 do 2011 roku
  druk BRM nr 46/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum nr 11 w Łodzi przy ul. Astronautów 19
  druk nr 45/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11 w Łodzi przy ul. Astronautów 19
  druk nr 44/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za zasadną
  druk BRM nr 44/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XI Liceum Profilowanego w Łodzi przy ul. Astronautów 19
  druk nr 43/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 43/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi przy ul. Astronautów 19
  druk nr 42/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) i p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 42/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 8 w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
  druk nr 41/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
  druk nr 40/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 40/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
  druk nr 39/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 39/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 8 w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
  druk nr 38/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 38/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum nr 8 w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
  druk nr 37/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
  druk nr 36/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XLVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12
  druk nr 35/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 9 w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12
  druk nr 34/2012 >>>

 • Projekt uchwały: stanowisko w sprawie funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi
  druk BRM nr 34/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12
  druk nr 33/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XLI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45/51
  druk nr 32/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wezwania pp. (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr XXVIII/466/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uznania skargi pp. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną
  druk BRM nr 32/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Tadeusza Mostowskiego 23/27
  druk nr 31/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 4 w Łodzi przy ul. Juliana Tuwima 12a
  druk nr 30/2012 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko - apel do mieszkańców Łodzi o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Miasta
  druk BRM nr 30/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Łodzi na lata 2007-2013”
  druk nr 29/2012 >>>
  uzasadnienie >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wezwania Związków Zawodowych przy Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr XXX/533/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie skargi Związków Zawodowych działających przy Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Sp. z o.o. na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 29/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
  druk nr 28/2012 >>>
  załącznik nr 1 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 >>>
  załącznik nr 2 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 28/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta Miasta Łodzi akcji lub udziałów Miasta Łodzi w spółkach prawa handlowego
  druk nr 27/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców bloku przy ul. (...) w Łodzi na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 27/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stefana Jaracza, Polskiej Organizacji Wojskowej, Prezydenta Gabriela Narutowicza i Grzegorza Piramowicza
  druk nr 26/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 26/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dawnej fabryki Zygmunta Richtera położonego w Łodzi przy ulicach Radwańskiej 30 i prof. Bohdana Stefanowskiego 17
  druk nr 25/2012 >>>

 • Projekt uchwały - Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi za okres od 8 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku
  druk BRM nr 25/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  druk nr 24/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2012
  druk BRM nr 24/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 31/33
  druk nr 23/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 23/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 17/19
  druk nr 22/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/417/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli działalności Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie realizacji zadań własnych dotyczących ładu przestrzennego
  druk BRM nr 22/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego gminy i powiatu z zakresu gospodarki komunalnej
  druk nr 21/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok
  druk nr 20/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów
  druk BRM nr 20/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów
  druk BRM nr 19/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
  druk nr 18/2012 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123
  druk nr 17/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia transzy kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym
  druk nr 16/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia transzy kredytu długoterminowego w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)
  druk nr 15/2012 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko – apel do Prezydenta Miasta Łodzi o podjęcie działań mających na celu zmianę obowiązujących stawek opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź
  druk BRM nr 15/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
  druk nr 14/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 14/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na rynku krajowym
  druk nr 13/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania „ART-DOM” M. M. Zielińscy Spółka jawna do usunięcia naruszenia prawa związanego z podjęciem uchwały Nr XXIX/445/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rozwoju Miasta” oraz zwolnień od podatku od nieruchomości a także uchwały Nr LII/973/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rozwoju Miasta” oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
  druk BRM nr 13/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Studio reklamy – TOR do kariery”
  druk nr 12/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać”
  druk nr 11/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 11/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 10/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu
  druk nr 10/2012 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Dróg i Transportu"
  druk nr 9/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego oraz terenów kolejowych
  druk nr 8/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Plonowej 41
  druk nr 7/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 4/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Łódź
  druk nr 4/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 3/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012
  druk nr 3/2012 >>>
  załącznik nr 1 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 2/2012 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 1/2012 >>>


Metryka strony i historia zmian