Projekty uchwał Rady Miejskiej - 2006

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

Projekty przekazane pod obrady 29 grudnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dot. niepowołania przez Ministra Edukacji Narodowej Łódzkiego Kuratora Oświaty
  druk BRM nr 34/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 28 grudnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Łódź a Gminą Andrespol
  druk nr 345/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 grudnia 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 19 grudnia 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 18 grudnia 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 15 grudnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 26/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wstąpienia p. Mariana Papisa z listy nr 24 w okręgu wyborczym nr 2 w miejsce radnego, którego mandat wygasł
  druk BRM nr 24/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 12 grudnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Miejskiej Przychodni „Batory” w Łodzi
  druk nr 335/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na udostępnienie Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi oddziału szpitalnego IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi
  druk nr 334/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, których mieszkańcy zostali poszkodowani w wyniku katastrofy górniczej w Kopalni „Halemba” w dniu 21 listopada 2006 r. i zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
  druk nr 333/2006 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 grudnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas dłuższy niż trzy lata
  druk nr 332/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 331/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 7 grudnia 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 6 grudnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź udziałów Przedsiębiorstwa „Galerie Miejskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez ich sprzedaż
  druk BRM nr 317/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 30 listopada 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dnia 22 listopada 2006 r.
  druk BRM nr 23/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 28 listopada 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 27 listopada 2006 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta Łodzi
  druk nr 312/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych
  druk nr 311/2006 >>>>
 • Projekt w sprawie podatku od nieruchomości
  druk nr 310/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, których mieszkańcy zostali poszkodowani w wyniku katastrofy górniczej w Kopalni „Halemba” w dniu 21 listopada 2006 r. i zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
  druk nr 309/2006 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 23 listopada 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r
  druk nr 308/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 listopada 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 18 października 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 11 października 2006 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta Łodzi
  druk nr 301/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 10 października 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 307/311
  druk nr 300/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 5 października 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 2 października 2006 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2006 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 282/2006 >>>>
  załącznik >>>>
  autopoprawka >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego oraz nauczycieli, którzy do dnia 17 maja 2000 r. otrzymali zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie wyższych studiów magisterskich lub – po dniu 1 stycznia 1990 r. – wyższego seminarium duchownego
  druk BRM nr 73/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 28 września 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 25 września 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 22 września 2006 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Widzew im. Lucjana Rudnickiego
  druk nr 273/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Śródmieście im. Andrzeja Struga
  druk nr 272/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Polesie
  druk nr 271/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Górna im. Władysława Stanisława Reymonta
  druk nr 270/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
  druk nr 269/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 września 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi i w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 w Łodzi
  druk nr 268/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie dokonania cesji uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Beneficjenta, wynikających z realizacji Projektu Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PE/010 pod nazwą „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”, na „Łódzką Spółkę Infrastrukturalną” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  druk nr 267/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Łąkowej 29
  druk nr 266/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 września 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 18 września 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 14 września 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 11 września 2006 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 252/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 7 września 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 6 września 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego zwiększenia w 2006 roku środków finansowych na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
  druk BRM nr 76/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Łodzi
  druk BRM nr 75/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 5 września 2006 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 249/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk BRM nr 72/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
  druk nr 248/2006 >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 31 sierpnia 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 29 sierpnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność gminy Łódź nieruchomości położonych w Łodzi, w rejonie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta
  druk nr 243/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 28 sierpnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. Ireny Wojciechowskiej dotyczącej wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu
  druk BRM nr 71/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 25 sierpnia 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 24 sierpnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie nabycia przez Miasto Łódź nieruchomości zabudowanych, położonych w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104a i ul. Piotrkowskiej 106
  druk nr 240/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 22 sierpnia 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 21 sierpnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego udziału Miasta Łodzi w IV Ogólnopolskim Konkursie na najlepszy program działań realizowany przez samorządy na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Równe szanse, równy dostęp 2006”
  druk nr 235/2006 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA”
  druk nr 234/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 17 sierpnia 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 16 sierpnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 223/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 sierpnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta Łodzi
  druk nr 222/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 10 sierpnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na Zarząd Dróg i Transportu w związku z uporczywym naruszaniem prawa
  druk BRM nr 65/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali usytuowanych w budynkach wybudowanych i wyremontowanych lub zmodernizowanych po 10 lipca 1996 r. w ramach programu remontowo-modernizacyjnego ich najemcom oraz określenia zasad sprzedaży
  druk nr 220/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Miejskiego nr 21 w Łodzi przy ul. Kutnowskiej 11
  druk nr 219/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego
  druk nr 218/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 3 sierpnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie lokalizacji salonu gier na automatach
  druk nr 217/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 1 sierpnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi powiatami województwa łódzkiego w przedmiocie współpracy przy opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka II” w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"
  druk nr 216/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 lipca 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyników ogólnomiejskich konsultacji z mieszkańcami Miasta Łodzi dotyczących zmiany granic Miasta Łodzi w rejonie Grupowej Oczyszczalni Ścieków
  druk nr 215/2006 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 lipca 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Straży Miejskiej w Łodzi
  druk nr 214/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 lipca 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego „Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wnoszenie przez Miasto Łódź wkładów pieniężnych i obejmowanie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
  druk nr 211/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2006 rok w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
  druk nr 210/2006 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi, dotyczącego budżetu Miasta Łodzi na rok 2007
  druk BRM nr 62/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 3 lipca 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Łodzi
  druk nr 206/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
  druk nr 205/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 204/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 30 czerwca 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie realizacji Projektu pod nazwą „Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – Łódź – Pabianice. Zadanie I, Etap I - Łódź”
  druk nr 202/2006 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale obszaru miasta Łodzi na obwody głosowania
  druk nr 201/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  druk nr 200/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2006/2007"
  druk nr 198/2006 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi powiatami województwa łódzkiego w przedmiocie współpracy przy opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka II” w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"
  druk nr 197/2006 >>>>
  załącznik - porozumienie >>>>
  załącznik do porozumienia >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Łodzi do Konsorcjum dotyczącego specjalnego celowego projektu badawczego lub innowacyjnego (STREP) wykonywanego w ramach 6 Programu Ramowego
  druk nr 196/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 29 czerwca 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 27 czerwca 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów i administratorów targowisk na terenie miasta Łodzi, a także funkcjonowania targowisk miejskich
  druk BRM nr 58/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 26 czerwca 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów wniosków o nadanie Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” oraz o przyznanie Nagrody Miasta Łodzi
  druk BRM nr 53/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 czerwca 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych własności nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Nowy Józefów, oznaczonej jako działka 100/5, w obrębie P-39
  druk nr 185/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 20 czerwca 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków przyznawaną w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w latach 2006 - 2009
  druk nr 184/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Łodzi przy ul. Ciechocińskiej 8/10
  druk nr 183/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Łodzi przy ul. Giewont 28a
  druk nr 182/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 2 w Łodzi
  druk nr 181/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 1 w Łodzi
  druk nr 180/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 9 – Domowi Międzypokoleniowemu Bednarska w Łodzi
  druk nr 179/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 8 w Łodzi
  druk nr 178/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 7 im. Stefana Żeromskiego w Łodzi
  druk nr 177/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 6 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi
  druk nr 176/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 5 w Łodzi
  druk nr 175/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 4 w Łodzi
  druk nr 174/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 3 „Słoneczna Polana” w Łodzi
  druk nr 173/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 2 w Łodzi
  druk nr 172/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 1 w Łodzi
  druk nr 171/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi
  druk nr 170/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65
  druk nr 169/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6
  druk nr 168/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15
  druk nr 167/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Włókniarz” w Łodzi
  druk nr 166/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi
  druk nr 165/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łodzi
  druk nr 164/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczemu – Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Łodzi
  druk nr 163/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu 6 Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi
  druk nr 162/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu 5 Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi
  druk nr 161/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu 3 Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi
  druk nr 160/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu 2 Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi
  druk nr 159/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi
  druk nr 158/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy Nr 2 w Łodzi
  druk nr 157/2006 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy Nr 1 w Łodzi
  druk nr 156/2006 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały: Stanowisko w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Łódź, na nieruchomości lokalowe, stanowiące własność Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A.
  druk nr 155/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 czerwca 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 16 czerwca 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 14 czerwca 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 12 czerwca 2006 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Akademickiemu Ośrodkowi Inicjatyw Artystycznych
  druk nr 148/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury „Górna”
  druk nr 147/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury „Karolew”
  druk nr 146/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Młodych
  druk nr 145/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury
  druk nr 144/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Poleskiemu Ośrodkowi Sztuki
  druk nr 143/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Widzewskim Domom Kultury
  druk nr 142/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Śródmiejskiemu Forum Kultury
  druk nr 141/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Łodzi
  druk nr 140/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 czerwca 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 8 czerwca 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...), p. (...) i (...), p. (...), p. (...), p. (...) i p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 51/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 50/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 49/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 96
  druk nr 138/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 7 czerwca 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 1 czerwca 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu
  druk nr 133/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na jednego mieszkańca w jednostkach pomocniczych miasta Łodzi - osiedlach na 2007 rok
  druk nr 130/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 30 maja 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 29 maja 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w Schronisku dla Zwierząt
  druk nr 123/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 25 maja 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.
  druk nr 128/2006 >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 40 i 42
  druk nr 126/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Antoniego Książka 23
  druk nr 125/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Biuru Pośrednictwa Zamiany Mieszkań
  druk nr 124/2006 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 23 maja 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Miasta Łodzi w rejonie Grupowej Oczyszczalni Ścieków i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
  druk nr 122/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 18 maja 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 17 maja 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 12 maja 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie obowiązków osób utrzymujących lub sprawujących opiekę nad psami i innymi zwierzętami domowymi – mających na celu ochronę przed zagrożeniem zdrowia i życia lub uciążliwością dla ludzi i innych zwierząt
  druk nr 117/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 maja 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 8 maja 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 5 maja 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „SOS” w Łodzi przy ul. Wapiennej 24a
  druk nr 111/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Łodzi przy ul. Ksawerego Praussa 2
  druk nr 110/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi przy ul. Ratajskiej 2/4
  druk nr 109/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Łodzi przy ul. Feliksa Perla 11
  druk nr 108/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 48 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Łodzi przy ul. Feliksa Perla 11
  druk nr 107/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Motodromu mieszczącego się przy ul. Drewnowskiej 147, stanowiącego Filię nr 3 Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
  druk nr 106/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego nr 225 w Łodzi przy ul. Smoczej 4
  druk nr 105/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego nr 216 w Łodzi przy ul. Grażyny 34
  druk nr 104/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 4 maja 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy IV Szpitalu Miejskim im. dr. H. Jordana w Łodzi
  druk BRM nr 43/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi-protestu Pana Jerzego Dańkowskiego na przebieg postępowania wyjaśniającego
  druk BRM nr 42/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi Komitetu Obrony Poradni Rehabilitacji Leczniczej w Łodzi przy ul. Krawieckiej 10a dotyczącej likwidacji Poradni
  druk BRM nr 41/2006 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk BRM nr 38/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 37/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 kwietnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Łodzi przy ul. Mikołaja Kopernika 36
  druk nr 103/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi”
  druk nr 102/2006 >>>>
  załącznik nr 1 do Regulaminu >>>>
  załącznik nr 2 do Regulaminu >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 101/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych oraz wskazania organu do tego uprawnionego oraz przyjęcia "Programu pomocy de minimis udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych"
  druk nr 100/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów.
  druk nr 99/2006 >>>>
  załącznik nr 1 (.zip) >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 20 kwietnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych
  druk nr 96/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 18 kwietnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia założeń "Łódzkiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, na rok 2006 ".
  druk nr 95/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 12 kwietnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr LI/922/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Łodzi, obejmującej obszar Lasu Łagiewnickiego wraz z otuliną.
  druk BRM nr 35/2006 >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr LI/922/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Łodzi, obejmującej obszar Lasu Łagiewnickiego wraz z otuliną.
  druk BRM nr 34/2006 >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Shell Polska Sp. z o. o. na § 4 ust. 3 uchwały Nr XXVIII/440/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  druk BRM nr 33/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 kwietnia 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 7 kwietnia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok 2006.
  druk nr 92/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 6 kwietnia 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 30 marca 2006 r.:

 • Projekt uchwały Stanowisko w sprawie wpisania Międzynarodowego Portu Lotniczego Łódź – Lublinek im. Władysława Reymonta do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.
  druk nr 82/2006 >>>>
  załącznik >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie lokalizacji salonu gier.
  druk nr 81/2006 >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie lokalizacji kasyna gry.
  druk nr 80/2006 >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach: Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego w Łodzi i Miejski Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią w Łodzi.
  druk nr 79/2006 >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 137/139.
  druk nr 78/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 marca 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 23 marca 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiej Przychodni „Lecznicza” w Łodzi.
  druk nr 71/2006 >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi.
  druk nr 70/2006 >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Chojny” w Łodzi.
  druk nr 69/2006 >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi.
  druk nr 68/2006 >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie.
  druk nr 67/2006 >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty.
  druk nr 66/2006 >>>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Widzew im. Lucjana Rudnickiego.
  druk nr 65/2006 >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany lokalizacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście im. Andrzeja Struga.
  druk nr 64/2006 >>>>
  autopoprawka >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany lokalizacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie.
  druk nr 63/2006 >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany lokalizacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna im. Władysława Stanisława Reymonta.
  druk nr 62/2006 >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany lokalizacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika.
  druk nr 61/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 20 marca 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2006 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi.
  druk nr 60/2006 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 17 marca 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego "Portu Lotniczego Łódź-Lublinek " Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów.
  druk nr 59/2006 >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 36 w Łodzi przy ul. Dąbrówki 1.
  druk nr 57/2006 >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 29 w Łodzi przy ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 9.
  druk nr 56/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 marca 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Łódź nieruchomości znajdujących się w obszarze planowanej rozszerzonej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (teren Łódź - Olechów).
  druk nr 53/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 10 marca 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 7 marca 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.
  druk nr 47/2006 >>>>
  załącznik >>>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi.
  druk nr 46/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 6 marca 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do podpisania porozumienia na współfinansowanie kosztów koncertu organizowanego w pierwszą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II w Katedrze Łódzkiej z udziałem Orkiestry Symfonicznej i Chóru Mieszanego Filharmonii Łódzkiej, realizowanego wspólnie z Województwem Łódzkim w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
  druk nr 45/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 marca 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi.
  druk nr 44/2006 >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów.
  druk nr 43/2006 >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla Miasta Łodzi w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
  druk nr 42/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 28 lutego 2006 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.
  druk BRM nr 22/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 24 lutego 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 23 lutego 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 16 lutego 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a na rzecz Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
  druk nr 37/2006 >>>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Letniskowej 20.
  druk nr 36/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 15 lutego 2006 r.:

 • Projekt uchwały w w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi.
  druk nr 35/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 lutego 2006 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi".
  druk nr 33/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 lutego 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 2 lutego 2006 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Łodzi w zakresie nowoczesnych technologii” oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
  druk nr 27/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie lokalizacji salonu gier.
  druk nr 26/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.
  druk nr 25/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.
  druk nr 24/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 1 lutego 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Katowice i zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
  druk nr 23/2006 >>>>
  załącznik 1 >>>>
  załącznik 2 >>>>

Projekty Przekazane pod obrady 26 stycznia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 3.
  druk nr 22/2006 >>>>
 • Projekty uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie” w Łodzi.
  druk nr 21/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Łodzi przy ul. Ksawerego Praussa 2.
  druk nr 20/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi przy ul. Ratajskiej 2/4.
  druk nr 19/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Motodromu mieszczącego się przy ul. Drewnowskiej 147, stanowiącego Filię nr 3 Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi.
  druk nr 18/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 48 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Łodzi przy ul. Feliksa Perla 11.
  druk nr 17/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego nr 216 w Łodzi przy ul. Grażyny 34.
  druk nr 16/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego nr 225 w Łodzi przy ul. Smoczej 4.
  druk nr 15/2006 >>>>

Projekty Przekazane pod obrady 25 stycznia 2006 r.:

 • Projekty uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego naruszania przez Miasto Pabianice warunków porozumienia komunalnego zawartego w dniu 19 czerwca 1998 r. pomiędzy Miastem Łódź i Miastem Pabianice.
  druk nr 14/2006 >>>>
  autopoprawka >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego przejęcia przez gminę strumienia odpadów komunalnych w celu minimalizacji opłat ponoszonych przez mieszkańców za ich usuwanie i unieszkodliwianie.
  druk nr 13/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 23 stycznia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w Zarządzie Dróg i Transportu.
  druk nr 12/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 20 stycznia 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 19 stycznia 2006 r.:

Projekty przekazane pod obrady 12 stycznia 2006 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Łódź a Miastem Rzgów w zakresie udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami osobowymi na obszar Miasta i Gminy Rzgów.
  druk nr 7/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Łódź a Gminą Andrespol.
  druk nr 6/2006 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w 2006 roku z powiatami: brzezińskim, kutnowskim, łęczyckim, łódzkim wschodnim oraz pabianickim dotyczących realizacji przez Miasto Łódź zadania polegającego na wydawaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania dzieci niewidomych, słabo widzących i z autyzmem, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz na prowadzeniu diagnozy i wydawaniu orzeczeń w sprawie dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim.
  druk nr 5/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 10 stycznia 2006 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.
  druk nr 4/2006 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 5 stycznia 2006 r.:


Metryka strony i historia zmian