Projekty uchwał Rady Miejskiej - 2008

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

Projekty przekazane pod obrady 30 grudnia 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu” w ramach Działania 9.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 322/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Zawodowiec XXI wieku” w ramach Działania 9.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 321/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 18 grudnia 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 17 grudnia 2008 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
  druk nr 315/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli działalności Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie wykonywania uprawnień wspólnika WTBS Sp. z o.o. w okresie 2005–2008 r.
  druk BRM nr 193/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 16 grudnia 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 12 grudnia 2008 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/842/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli zasadności dokonania zwiększenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków w Wydziale Budynków i Lokali o kwotę 2.051.200 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania gminnego pn. „Zwrot nakładów użytecznych poniesionych przez najemców lokali użytkowych”
  druk BRM nr 192/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 grudnia 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
  druk BRM nr 191/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
  druk BRM nr 190/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
  druk BRM nr 189/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi pana (...) dotyczącej braku reakcji Wydziału Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi na nieprzestrzeganie warunków umowy dzierżawy zawartej ze Stowarzyszeniem Handlowców „Bałucki Rynek”
  druk BRM nr 187/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 grudnia 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Łodzi Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 255/267 i nadania statutu jednostce
  druk nr 312/2008 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi
  druk nr 311/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 8 grudnia 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi
  druk nr 310/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie III Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera w Łodzi
  druk nr 309/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 308/2008 >>>>
  załącznik >>>>

Projekty przekazane pod obrady 5 grudnia 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, udziału Miasta Łodzi wynoszącego 4357/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ulicy Gen. Romualda Traugutta 21/23 oraz w prawie własności budynku położonego na tej nieruchomości, na rzecz Województwa Łódzkiego
  druk nr 307/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 4 grudnia 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 3 grudnia 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu pn. „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” w ramach programu Life Plus przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej
  druk nr 291/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 grudnia 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 27 listopada 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 186/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) i p. (...)
  druk BRM nr 185/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 184/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
  druk BRM nr 183/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
  druk BRM nr 182/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
  druk BRM nr 181/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
  druk BRM nr 180/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
  druk BRM nr 179/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
  druk BRM nr 178/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 25 listopada 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego do „Aqua Park Łódź” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian budżetu Miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych
  druk nr 282/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 24 listopada 2008 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2008 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 281/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 20 listopada 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 19 listopada 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 17 listopada 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Łodzi na lata 2007-2013"
  druk nr 278/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym” w ramach Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 277/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 listopada 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
  druk BRM nr 174/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
  druk BRM nr 175/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 13 listopada 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 19
  druk nr 276/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Milionowej bez numeru
  druk nr 275/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009r.
  druk nr 274/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 172/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 171/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 170/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 12 listopada 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 7 listopada 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży
  druk BRM nr 169/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 6 listopada 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 30 października 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 27 października 2008 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk BRM nr 160/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  druk nr 267/2008 >>>>
  załącznik >>>>
  autopoprawka nr 1 >>>>
  autopoprawka nr 2 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  druk nr 266/2008 >>>>
  autopoprawka >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki tej opłaty
  druk nr 265/2008 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
  druk nr 264/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wezwania Zakładu Robót Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXV/680/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
  druk nr 263/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 23 października 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 20 października 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie zadania „Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
  druk nr 249/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 16 października 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 155/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 154/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Franciszka Helińskiego 10
  druk nr 248/2008 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z powiatami: łódzkim wschodnim oraz pabianickim
  druk nr 247/2008 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 246/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Uczniów Szczególnie Uzdolnionych
  druk nr 245/2008 >>>>
  autopoprawka >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, w tym nauczycieli będących emerytami i rencistami
  druk nr 244/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 października 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr XXXIX/775/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łódź
  druk BRM nr 153/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 października 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 8 października 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Równaj do najlepszych” w ramach Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 240/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 3 października 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 239/2008 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2008 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 238/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 października 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowoprojektowanej ulicy
  druk BRM nr 151/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 147/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/1005/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów i administratorów targowisk na terenie miasta Łodzi, a także funkcjonowania targowisk miejskich
  druk BRM nr 138/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportów) do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 237/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 1 października 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania w zakresie wprowadzenia wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi
  druk BRM nr 145/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 25 września 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 24 września 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania „Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
  druk nr 233/2008 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 22 września 2008 r.:

 • Projekt uchwały: stanowisko – apel do Prezydenta Miasta Łodzi o podjęcie działań zmierzających do wynajęcia dodatkowych pomieszczeń dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Łódź, w których utworzono dodatkowe oddziały
  druk BRM nr 141/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”
  druk BRM nr 140/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 18 września 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zagonowej 50
  druk BRM nr 139/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia na rok 2009 limitu przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową
  druk BRM nr 133/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie odwołania i określenia inkasenta opłaty targowej
  druk nr 232/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 51
  druk nr 231/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi, ul. Municypalna 4 – Program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”
  druk nr 230/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi, ul. Harcerzy Zatorowców 6 – Program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”
  druk nr 229/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 i Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi, ul. dr. Seweryna Sterlinga 24 – Program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”
  druk nr 228/2008 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
  druk nr 226/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 16 września 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Łódzkim umowy o partnerstwie dla Projektu pn. „Specjalna Strefa Sztuki”
  druk nr 225/2008 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 224/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 września 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 4 września 2008 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk nr 214/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 września 2008 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie aktu założycielskiego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi przy ul. Ludomira Różyckiego 5 i nadania statutu
  druk nr 208/2008 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie aktu założycielskiego Technikum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi przy ul. Ludomira Różyckiego 5 i nadania statutu
  druk nr 207/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej I Ligi rozgrywanych w rundzie jesiennej sezonu 2008/2009 na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 138
  druk nr 206/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej Ekstraklasy rozgrywanych w rundzie jesiennej sezonu 2008/2009 na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2
  druk nr 205/2008 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej prowadzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 204/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych
  druk nr 202/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 29 sierpnia 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 28 sierpnia 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Projektu pn. „URBES – podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  druk nr 200/2008 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Brzezińskiej 27a
  druk nr 198/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 sierpnia 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego zakupu przez Muzeum Historii Miasta Łodzi kolekcji „Jan Paweł II na monetach i medalach świata”
  druk nr 195/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 22 sierpnia 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzkowice na remont Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza uszkodzonej w wyniku zniszczeń wywołanych klęską żywiołową w dniu 15 sierpnia 2008 r. oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
  druk nr 194/2008 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 sierpnia 2008 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
  druk nr 192/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 20 sierpnia 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 19 sierpnia 2008 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Łodzi przy ul. Mikołaja Kopernika 36
  druk nr 190/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 sierpnia 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Bednarskiej 2a
  druk nr 189/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 i nadania statutu
  druk nr 187/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 12 sierpnia 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 31 lipca 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 17 lipca 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 16 w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55
  druk nr 179/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 3 lipca 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 16 w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55
  druk nr 174/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na jednego mieszkańca w jednostkach pomocniczych Miasta Łodzi - osiedlach na 2009 rok
  druk nr 173/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 2 lipca 2008 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 172/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego udziału Miasta Łodzi w VI Ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych „Równe szanse, równy dostęp”
  druk nr 171/2008 >>>>
  uzasadnienie >>>>

Projekty przekazane pod obrady 1 lipca 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 26 czerwca 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji”
  druk nr 169/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Publicznego Gimnazjum nr 29 w Łodzi przy ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 9
  druk nr 168/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych
  druk nr 167/2008 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  załącznik nr 4 >>>>
  załącznik nr 5 >>>>
  załącznik nr 6 >>>>
  autopoprawka >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik nr 7 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Pogotowia Opiekuńczego Nr 2 w Łodzi przy ul. Pawilońskiej 2/4
  druk nr 166/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 w Łodzi przy ul. Krokusowej 15/17
  druk nr 165/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5
  druk nr 164/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Rodzinnego Domu Dziecka w Łodzi przy ul. Ciechocińskiej 8/10
  druk nr 163/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Rodzinnego Domu Dziecka w Łodzi przy ul. Giewont 28a
  druk nr 162/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Domu Dziecka Nr 9 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15a
  druk nr 161/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Domu Dziecka Nr 8 w Łodzi przy ul. Zuchów 4
  druk nr 160/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Domu Dziecka Nr 7 w Łodzi przy ul. Przyszkole 38
  druk nr 159/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Domu Dziecka Nr 6 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15
  druk nr 158/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Domu Dziecka Nr 5 w Łodzi przy ul. Małachowskiego 74
  druk nr 157/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi przy ul. Marysińskiej 100
  druk nr 156/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Domu Dziecka Nr 3 w Łodzi przy ul. Sowińskiego 3
  druk nr 155/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Domu Dziecka Nr 2 w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 137
  druk nr 154/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Domu Dziecka Nr 1 w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 123
  druk nr 153/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 czerwca 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 19 i placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego bez numeru
  druk nr 152/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 1
  druk nr 151/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 28 oraz ul. płk. Jana Kilińskiego 125, 127 i 129
  druk nr 150/2008 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania
  druk nr 149/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego II Szpitala Miejskiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi
  druk nr 148/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sieci tematycznej Programu Operacyjnego URBACT II „Tworzenie Zdrowych Społeczności”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  druk nr 147/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi
  druk nr 146/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA”
  druk nr 145/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
  druk nr 144/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” w Łodzi
  druk nr 143/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 17 czerwca 2008 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2008 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 140/2008 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
  druk nr 139/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 11 czerwca 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 10 czerwca 2008 r.:

 • Projekt uchwały: Stanowisko w sprawie zmiany załącznika z planowanym przebiegiem drogi ekspresowej S8 w Traktacie Ustanawiającym Wspólnotę Europejską
  druk nr 134/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
  druk nr 133/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Komunalnego Gmin Nadpilicznych
  druk nr 132/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej
  druk nr 131/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź akcji Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” Spółka Akcyjna poprzez ich sprzedaż
  druk nr 130/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  druk nr 129/2008 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Społecznego Towarzystwa Medyczno–Oświatowego reprezentowanego przez adwokata Jarosława Kaźmierskiego do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr XLII/740/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym, nie zaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 128/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 czerwca 2008 r.:

 • Projekt uchwały: Stanowisko w sprawie wpisania Międzynarodowego Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T
  druk nr 127/2008 >>>>
 • Projekt uchwały: Stanowisko w sprawie lokalizacji Centralnego Portu Lotniczego
  druk nr 126/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 5 czerwca 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum nr 22 w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 i nadania statutu
  druk nr 123/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 22 w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 i nadania statutu
  druk nr 122/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej nr 19 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 i nadania statutu
  druk nr 121/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej nr 11 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi przy ul. Księży Młyn 13/15 i nadania statutu
  druk nr 120/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi przy al. Politechniki 38 i nadania statutu
  druk nr 119/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi przy ul. Ludomira Różyckiego 5 i nadania statutu
  druk nr 118/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi przy ul. Ludomira Różyckiego 5 i nadania statutu
  druk nr 117/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi przy ul. Stanisława Tybury 4
  druk nr 116/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi
  druk nr 100/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na udostępnienie Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi oddziału szpitalnego III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi
  druk nr 99/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 29 maja 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 27 maja 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 187 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 105
  druk nr 89/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 19 maja 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 15 maja 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 7 maja 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie obelisku upamiętniającego 185 rocznicę nadania ulicy Piotrkowskiej obecnej nazwy
  druk nr 84/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 29 kwietnia 2008 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  druk nr 82/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 24 kwietnia 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 17 kwietnia 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 10 kwietnia 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 3 kwietnia 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź udziałów Przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska - Południe” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez ich sprzedaż
  druk nr 63/2008 >>>>
  załącznik nr 1 do uzasadnienia >>>>
  załącznik nr 2 do uzasadnienia >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok 2008
  druk nr 62/2008 >>>>
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi”
  druk nr 61/2008 >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi przy ul. Mikołaja Kopernika 36 do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
  druk nr 60/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 27 marca 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 20 marca 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 17 marca 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 13 marca 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 5 marca 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 28 lutego 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 27 lutego 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 32/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 lutego 2008 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2008 rok oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok
  druk nr 31/2008 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  załącznik >>>>
 • Projekt uchwały: stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wsparcia finansowego przez Miasto Łódź Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na inwestycje związane z utworzeniem dodatkowych łóżek w Ośrodku Pediatrycznym im. dr. Janusza Korczaka w Łodzi
  druk nr 30/2008 >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Projektu pn. Społeczna Strategia Rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  druk nr 29/2008 >>>>
  uzasadnienie >>>>
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 70
  druk nr 28/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 14 lutego 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 12 lutego 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 31 stycznia 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35
  druk nr 16/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 29 stycznia 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do podpisania porozumienia na współfinansowanie kosztów koncertu królewskiej orkiestry londyńskiej Royal Philharmonic Orchestra realizowanych wspólnie z Województwem Łódzkim w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
  druk nr 15/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 24 stycznia 2008 r.:

Projekty przekazane pod obrady 23 stycznia 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr XXI/446/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2007 r. uchylającą uchwałę Nr XX/387/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi na kadencję 2008-2011 i uchwałą Nr XXI/454/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na kadencję 2008-2011
  druk BRM nr 16/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 22 stycznia 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnień spowodowanego uchwałą Nr XXI/446/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2007 r. uchylającą uchwałę Nr XX/387/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi na kadencję 2008-2011 i uchwałą Nr XXI/454/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi na kadencję 2008-2011
  druk BRM nr 13/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 21 stycznia 2008 r.:

 • Projekt uchwały w sprawie założenia jednomiejscowego cmentarza komunalnego na Placu Katedralnym im. Jana Pawła II oraz wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Skarbu Państwa gruntu zajętego przez cmentarz
  druk nr 5/2008 >>>>

Projekty przekazane pod obrady 9 stycznia 2008 r.:

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami stanowiących własność Gminy Łódź
  druk BRM nr 11/2008 >>>>

Metryka strony i historia zmian