Projekty uchwał Rady Miejskiej - 2016

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
  druk nr 366/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 365/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
  druk nr 364/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" w Łodzi
  druk nr 363/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
  druk nr 362/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw bezimiennym ulicom, placom i parkowi; nadania nazw ulicom projektowanym; anulowania nazw ulic projektowanych; przywrócenia nazwy alei; reaktywowania nazwy ulicy oraz przedłużenia zasięgu nazwy ulicy
  druk nr 361/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania placowi nazwy Władysława Pełczewskiego
  druk nr 360/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Wojciecha Hasa
  druk nr 359/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Wandy Jakubowskiej
  druk nr 358/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Krzysztofa Kieślowskiego
  druk nr 357/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Grohmanów
  druk nr 356/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Poznańskich
  druk nr 355/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Scheiblerow
  druk nr 354/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
  druk nr 353/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 352/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 351/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu miasta Łodzi
  druk nr 350/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług, Łódzkiemu Zakładowi Usług Komunalnych
  druk nr 349/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie
  druk nr 348/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 347/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 346/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce
  druk nr 345/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Łąkowej oraz alei Włókniarzy
  druk nr 344/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Andrzeja Struga i Łąkowej
  druk nr 343/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017
  druk nr 342/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020
  druk nr 341/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+
  druk nr 340/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  druk nr 339/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg powiatowych i gminnych
  druk nr 338/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  druk nr 337/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
  druk nr 336/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Hale Targowe i Zarząd Lokali Miejskich
  druk nr 335/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tokarskiej 4 i 4/6
  druk nr 334/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 333/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 332/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 331/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Miasta Łodzi niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Listopadowej bez numeru, stanowiącej własność osób fizycznych
  druk nr 330/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów
  druk nr 329/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk nr 328/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Województwa Łódzkiego
  druk nr 327/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa
  druk nr 326/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040
  druk nr 325/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łodzi na 2017 rok
  druk nr 324/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017"
  druk nr 323/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r
  druk nr 322/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych gminy i powiatu z zakresu gospodarki komunalnej
  druk nr 321/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Konstantynów Łódzki
  druk nr 320/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 319/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwami "Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi" i "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi" oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi"
  druk nr 318/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Łodzi
  druk nr 317/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017
  druk nr 316/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP
  druk nr 315/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum"
  druk nr 314/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 313/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 138 oraz przy ulicy Józefa bez numeru
  druk nr 312/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź
  druk nr 311/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2016 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 310/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 309/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 308/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Konstantynowskiej, Krzemienieckiej, Retkińskiej i Janusza Kusocińskiego
  druk nr 307/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi
  druk nr 306/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  druk nr 305/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  druk nr 304/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Sprawiedliwej 21 i 23 oraz Lutomierskiej bez numeru
  druk nr 303/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Łososiowej bez numeru
  druk nr 302/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody
  druk nr 301/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody
  druk nr 300/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
  druk nr 299/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 298/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź
  druk nr 297/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2017 roku
  druk nr 296/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej
  druk nr 295/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  druk nr 294/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  druk nr 293/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  druk nr 291/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Politechniki oraz ulic: Walerego Wróblewskiego, Wólczańskiej i inż. Stefana Skrzywana
  druk nr 290/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Technicznej 8/10
  druk nr 289/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 288/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 287/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  druk nr 286/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży przez Miasto Łódź niektórych nieruchomości
  druk nr 285/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Spadochroniarzy, Namiotowej, Krańcowej i Biegunowej
  druk nr 284/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej park pn. "Park na Janowie", położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Juranda ze Spychowa, Maćka z Bogdańca i Oleńki Billewiczówny
  druk nr 283/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Włókniarzy i ulicy Zgierskiej
  druk nr 282/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 281/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódz
  druk nr 279/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania p. (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PPHU Inter Prasa Bernard Soja do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr LVIII/1228/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Łodzi miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  druk nr 278/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 277/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
  druk nr 276/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 275/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi
  druk nr 274/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Zarzew"
  druk nr 273/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Jezuitów
  druk nr 272/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Ojca Stefana Miecznikowskiego
  druk nr 271/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Ojca Tomasza Rostworowskiego
  druk nr 270/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 269/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 268/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobie fizycznej od ceny sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego
  druk nr 267/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej 16
  druk nr 266/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej bez numeru
  druk nr 265/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Marysińskiej 76/80
  druk nr 264/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 260/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Karola Libelta 16, Wielkopolskiej 55, Zuli Pacanowskiej 3, Łanowej 18 i Marynarskiej 39
  druk nr 259/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Legionów 63
  druk nr 258/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Targowej 69 i 71
  druk nr 257/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2016-2018"
  druk nr 256/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki i ulic: Łąkowej, Marii Skłodowskiej - Curie, Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja Kopernika i Wólczańskiej
  druk nr 255/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej - Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia
  druk nr 254/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej
  druk nr 253/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, Karpiej, płk. J. Kilińskiego, Śląskiej, Kwartalnej, Kominowej i Króla Władysława Warneńczyka
  (Lista nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu uchwały jest dostępna w Biurze Rady Miejskiej)
  druk nr 252/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych
  druk nr 251/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Łagiewnickiego w rejonie ulic Okólnej i Wycieczkowej
  druk nr 250/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 249/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 248/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów
  druk nr 247/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 246/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 245/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 44
  druk nr 244/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 243/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie kierowania do środowiskowego domu samopomocy
  druk nr 242/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Łodzi, dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań
  druk nr 241/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Andrzeja Kerna i Stokowskiej
  druk nr 240/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Polkomtel sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza
  druk nr 239/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
  druk nr 238/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
  druk nr 236/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 235/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi"
  druk nr 234/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  druk nr 233/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 232/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do "Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 231/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi i Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4
  druk nr 230/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew im. Lucjana Rudnickiego
  druk nr 229/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI)
  druk nr 228/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI)
  druk nr 227/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 226/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 225/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć uiektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
  druk nr 224/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21
  druk nr 223/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Murarskiej 4 i Nastrojowej 10
  druk nr 222/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 221/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Łodzi przy ul. Mikołaja Kopernika 36
  druk nr 220/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabycia przez Miasto Łódź udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  druk nr 219/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Kościuszki bez numeru i ul. Zamenhofa bez numeru
  druk nr 214/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Technicznej 8/10
  druk nr 213/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Targowej 1/3 na rzecz "EC1 Łódź - Miasto Kultury"
  druk nr 212/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej
  druk nr 211/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi na nieruchomość stanowiącą własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  druk nr 210/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej bez numeru
  druk nr 209/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej bez numeru i ulicy Pabianickiej bez numer
  druk nr 208/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pabianickiej bez numeru
  druk nr 207/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 206/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych"
  druk nr 205/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 204/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 203/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia w sprawie wspólnego realizowania zadań z zakresu ochrony bezpieczeristwa lub porządku publicznego poprzez przystąpienie do partnerstwa na przygotowanie i realizację projektu obejmującego zgłoszenie obiektów pozostających w trwałym zarządzie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do Projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi nr 2 oraz ich wspólną rewitalizację
  druk nr 202/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad zmianą uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej
  druk nr 201/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia o współpracy z Gminą Miejską Pabianice - Miastem Pabianice, Gminą Miastem Zgierz, Gminą Zgierz, Gminą Ozorków, Gminą Miastem Ozorków, Gminą Lutomiersk, Gminą Ksawerów, Gminą Konstantynów Łódzki
  druk nr 200/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki, oznaczonych jako działka nr 365 w obrębie S-2 i działka nr 180/68 w obrębie S-6
  druk nr 198/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rajmunda Rembielińskiego 35 i ul. Rajmunda Rembielińskiego bez numeru
  druk nr 197/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 197/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Augustów bez numeru
  druk nr 196/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pazaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020"
  druk nr 195/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 195/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 194/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) i p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 194/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 193/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 192/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
  druk nr 191/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania ławnika
  druk BRM nr 191/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi
  druk nr 190/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 190/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" w Łodzi
  druk nr 189/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dnia 18 listopada 2016 r.
  druk BRM nr 189/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 188/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Milionowej 14
  druk nr 187/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 187/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień z powiatami łódzkim wschodnim oraz pabianickim
  druk nr 186/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020"
  druk nr 185/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) oraz p. (...)
  druk BRM nr 185/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Ruda Willowa"
  druk nr 184/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 184/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
  druk nr 183/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 182/2016 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprzeciwu wobec rządowych projektów ustaw dotyczących likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków ich likwidacji
  druk BRM nr 182/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
  druk nr 181/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi skargi p. (...) oraz p. (...)
  druk BRM nr 181/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zamiany udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na nieruchomość lokalową, stanowiącą własność osoby fizycznej
  druk nr 180/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
  druk BRM nr 180/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Spadochroniarzy, Namiotowej, Pionierskiej i Biegunowej
  druk nr 179/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Pani (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 179/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w "Alei klonów srebrzystych" stanowiącej pomnik przyrody
  druk nr 178/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
  druk nr 177/2016 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko-apel w sprawie powołania Rzecznika do spraw Osób Starszych przy Prezydencie Miasta Łodzi
  druk BRM nr 177/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z dnia 31 października 2003 r. zawartego pomiędzy Województwem Łódzkim i Miastem Łódź o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli
  druk nr 176/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Komitetu Obrony Robotników
  druk BRM nr 176/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020
  druk nr 175/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Granatowa
  druk BRM nr 175/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwami "Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi" i "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi" oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi"
  druk nr 174/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
  druk BRM nr 174/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. "Łodzianie na start" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  druk nr 173/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p (...) i p. (...)
  druk BRM nr 173/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania p. (...) do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XXVII/682/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Łagiewnickiej, do terenu kolejowego i granicy Lasu Łagiewnickiego
  druk nr 172/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
  druk BRM nr 172/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 41
  druk nr 171/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie petycji pt.: Przebudujmy zlikwidowaną łódzką bocznicę "Kolej Scheiblera" na kolej miejską
  druk BRM nr 171/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109
  druk nr 170/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) i p. (...)
  druk BRM nr 170/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
  druk nr 169/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 169/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 168/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 168/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 167/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 166/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Gminnej
  druk BRM nr 166/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Ludwika Krzywickiego
  druk BRM nr 165/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 164/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 164/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Składowej 34
  druk nr 163/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 163/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 162/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Kompetentni zawodowcy ZSP 5 w Łodzi"
  druk nr 161/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji począkowych w budynki i budowle wpisane do gminnej ewidencji zabytków i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy
  druk nr 160/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Miejskiej w Łodzi do rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 160/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych w działalność wytwórczą i usługową tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy
  druk nr 159/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezesowi Rady Ministrów wystąpnienia p. (...)
  druk BRM nr 159/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 158/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Łodzi, dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań
  druk BRM nr 158/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 157/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga
  druk nr 156/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 156/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pabianickiej 30
  druk nr 155/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 155/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na bezczynność Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi
  druk BRM nr 154/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Milionowej 12b
  druk nr 153/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 153/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk BRM nr 152/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Ruda Willowa"
  druk nr 151/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania do Prezydenta Miasta Łodzi skargi p. (...)
  druk BRM nr 151/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach ks. gen. Stanisława Brzóski 42 i Pojezierskiej bez numeru
  druk nr 149/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 149/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Lublinek 32
  druk nr 148/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 148/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi
  druk nr 147/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 147/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Egzamin zawodowy bez stresu"
  druk nr 146/2016 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 500. rocznicy Reformacji
  druk BRM nr 146/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dzisiaj staż, jutro praca"
  druk nr 145/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 145/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż"
  druk nr 144/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy"
  druk nr 143/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi"
  druk nr 142/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Doświadczony uczeń"
  druk nr 141/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Szkoła mistrzostwa kulinarnego"
  druk nr 140/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Bolesława Fichny
  druk BRM nr 140/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość"
  druk nr 139/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2016 r., sygn. akt III SA/Łd 555/16
  druk BRM nr 139/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Wszechstronny poligraf"
  druk nr 138/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zarządu Dróg i Transportu
  druk BRM nr 138/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę"
  druk nr 137/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 137/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Elektronik przyszłości"
  druk nr 136/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 136/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"
  druk nr 135/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 135/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"
  druk nr 134/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie petycji p. Konrada Klejsy o nazwanie ulic w Nowym Centrum Łodzi
  druk BRM nr 134/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza"
  druk nr 133/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 133/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "ŚWIETLICE.LODZ"
  druk nr 132/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 132/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 159/163
  druk nr 131/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 159/163
  druk nr 130/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej nr 3 dla Dorosłych w Łodzi, nadania statutu oraz włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 159/163
  druk nr 129/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr XXVI/648/16 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Krańcowej bez numeru
  druk BRM nr 129/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 i nadania statutu
  druk nr 128/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
  druk BRM nr 128/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 i nadania statutu
  druk nr 127/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 127/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 126/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 126/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Zieleni Miejskiej" w Łodzi i nadania jej statutu
  druk nr 125/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 125/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  druk nr 124/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 124/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  druk nr 123/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 123/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów
  druk nr 122/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 122/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwanie Państwa (...) do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XXX/772/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie skargi Państwa (...) na odpowiedź Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Górna
  druk BRM nr 121/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z systemu Łódzki Rower Publiczny
  druk nr 119/2016 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi w sprawie pozytywnego zaopiniowania możliwości wprowadzenia zakazu wjazdu tranzytowego samochodów ciężarowych powyżej 12 ton do Miasta Łodzi
  druk BRM nr 119/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 118/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 118/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 117/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 117/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Aktywny Krok"
  druk nr 116/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Maratońskiej
  druk BRM nr 116/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
  druk BRM nr 115/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru sprawowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, działającymi na terenie miasta Łodzi
  druk nr 114/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 114/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zawarcia przed Sądem Okręgowym w Łodzi ugody sądowej polegającej na dokonaniu zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej
  druk nr 113/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 113/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Strażackiej bez numeru
  druk nr 112/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie petycji p. (...) o podjęcie działań zapobiegających masowej wycince drzew w Łodzi
  druk BRM nr 112/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 111/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk nr 110/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy aleja Władysława Bartoszewskiego
  druk BRM nr 109/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2016 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
  druk nr 108/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Ludwika Sobolewskiego w najbliższym otoczeniu Stadionu Miejskiego przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 138
  druk BRM nr 108/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
  druk nr 107/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 107/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 106/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 105/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi
  druk nr 104/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 104/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 25 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 w Łodzi przy ul. Łucji 12/16 i nadania statutu
  druk nr 103/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 102/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 102/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
  druk BRM nr 102/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi
  druk nr 101/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu
  druk BRM nr 101/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 100/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 100/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 99/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi
  druk BRM nr 99/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania pp. (...) do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr LXXIII/1531/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej północną część osiedla Sokołów
  druk nr 98/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 98/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 97/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 97/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2016"
  druk nr 96/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tego gimnazjum oraz przyznania im określonej liczby punktów
  druk nr 95/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 95/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi
  druk nr 94/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 94/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
  druk BRM nr 93/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych I
  druk nr 92/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Platanowa i Stanisława Lema
  druk BRM nr 92/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  druk nr 91/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr VIII/146/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz
  druk BRM nr 91/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź umowy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o.o. dotyczącej honorowania w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi biletów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.
  druk nr 90/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 90/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał powołujących lub określających inkasentów opłaty targowej
  druk nr 89/2016 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w sprawie podjęcia stanowczych działań przeciwko sprzedaży dopalaczy
  druk BRM nr 89/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łodzi
  druk nr 88/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Rady Osiedla Złotno na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 88/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie realizowanego przez Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi projektu pn. "Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój kultury
  druk nr 87/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 87/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Łagiewnickiej, do terenu kolejowego i granicy Lasu Łagiewnickiego
  druk nr 86/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Państwa (...) na odpowiedź Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Górna
  druk BRM nr 86/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy
  druk nr 85/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Państwa (...) na Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
  druk BRM nr 85/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (II)'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
  druk nr 84/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 84/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. "Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi - Pałac Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi", ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
  druk nr 83/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Górna
  druk BRM nr 83/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce
  druk nr 82/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/696/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2016 r. stanowisko w sprawie stosowania się władz Łodzi do wyroków Trybunału Konstytucyjnego
  druk BRM nr 82/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania p. (...) do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XX/460/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Rokicińskiej i Zakładowej.
  druk nr 81/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia o współpracy z Gminą Konstantynów Łódzki
  druk nr 80/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Razem z Rodziną"
  druk nr 79/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Krańcowej bez numeru
  druk nr 78/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 78/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 77/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 77/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 76/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 76/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich
  druk nr 75/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Szaserów
  druk BRM nr 75/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Łodzi przy alei Leona Schillera bez numeru oraz ulicy Piotrkowskiej 110
  druk nr 74/2016 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia pokoju dla pracującego rodzica z dzieckiem oraz miejsc przyjaznych dzieciom na terenie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104
  druk BRM nr 74/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 73/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi
  druk nr 72/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Sucha dolina w Moskulach"
  druk nr 71/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 71/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Źródła Neru"
  druk nr 70/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie petycji Stowarzyszenia (...) o zaniechanie projektowanych zmian w komunikacji miejskiej w projekcie pn. "Model Zrównoważonego Transportu Zbiorowego Łodzi 2020"
  druk BRM nr 70/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Łodzianka, Łukaszewskiej, Nad Niemnem, Marmurowej i Opolskiej
  druk nr 69/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Państwa (...)
  druk BRM nr 69/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Rokicińskiej i Jerzego Szaniawskiego
  druk nr 68/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi pp. (...)
  druk BRM nr 68/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rokicińskiej, Tadeusza Gajcego i Zakładowej
  druk nr 67/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Taborowej, Tadeusza Gajcego i Jana Parandowskiego
  druk nr 66/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej
  druk BRM nr 66/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Taborowej, Antoniego Słonimskiego i Tadeusza Gajcego
  druk nr 65/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Taborowej i Malowniczej
  druk nr 64/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
  druk BRM nr 64/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi polożonej w rejonie ulic Malowniczej i Macieja Rataja oraz autostrady A1
  druk nr 63/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Andrespolu na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 63/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 62/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Hyrnej, Listopadowej i Dąbowskiego
  druk nr 61/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 61/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Łagiewnickiej, Modrzewiowej, Folwarcznej, Jaworowej, Leszczynowej, gen. Józefa Sowińskiego, Pawilońskiej, gen. Józefa Bema i Gontyny
  druk nr 60/2016 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko - apel w sprawie nazw węzłów na autostradach i drogach szybkiego ruchu
  druk BRM nr 60/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Róż oraz ulic: Łagiewnickiej, Julianowskiej, Zgierskiej, dr. Władysława Biegańskiego, Krzewowej, Pogodnej, Zdrojowej i Przyrodniczej
  druk nr 59/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Marka Grechuty
  druk BRM nr 59/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika
  druk nr 58/2016 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko w sprawie stosowania się władz Łodzi do wyroków Trybunału Konstytucyjnego
  druk BRM nr 58/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Łódź Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz określenia zasad wniesienia przez Miasto Łódź wkładu pieniężnego i niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego
  druk nr 57/2016 >>>
  autopoprawka nr 1 >>>
  autopoprawka nr 2 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie petycji Społecznego Komitetu Obrony Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Arego Sternfelda w Łodzi o utrzymanie działalności ww. placówki
  druk BRM nr 57/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Głogowej 3
  druk nr 56/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 56/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Międzyrzecze Neru i Dobrzynki"
  druk nr 55/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Ruda Willowa"
  druk nr 54/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 54/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Specjalistycznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Arego Sternfelda w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16
  druk nr 53/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
  druk BRM nr 53/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia Filii nr 3 Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 39
  druk nr 52/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Andrespolu
  druk BRM nr 52/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2016/2017 - 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz przyznania im określonej liczby punktów
  druk nr 51/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 51/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 36
  druk nr 50/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 50/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stefana Batorego w Łodzi przy ul. Bolesława Limanowskiego 124a
  druk nr 49/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"
  druk BRM nr 49/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Specjalnego nr 22 dla Mlodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
  druk nr 48/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi
  druk BRM nr 48/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 47/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwanie Państwa (...) oraz (...) do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr XVI/355/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 września 2015 r. stanowisko - apel w sprawie zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawień i pokazów z udziałem zwierząt, na terenach należących do Miasta Łodzi
  druk BRM nr 47/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 46/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 45/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
  druk BRM nr 45/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 21 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2
  druk nr 44/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie opracowania polityki tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu pieszego
  druk BRM nr 44/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 20 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłudskiego w Łodzi przy ul. Wareckiej 41
  druk nr 43/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na zaniechanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 43/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 19 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 42/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 42/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 17 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy al. Politechniki 37
  druk nr 41/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 41/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 15 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnyeh nr 15 im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
  druk nr 40/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 40/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji XII Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
  druk nr 39/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 39/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 9 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38
  druk nr 38/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu
  druk BRM nr 38/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 7 wchodzącego w Skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Franciszka Prożka 3/5
  druk nr 37/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu
  druk BRM nr 37/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137
  druk nr 36/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 36/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Boleslawa Chrobrego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88
  druk nr 35/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 35/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
  druk nr 34/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 34/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 21 z Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2
  druk nr 33/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...) Osiedla Nowosolna
  druk BRM nr 33/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 20 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłudskiego w Łodzi przy ul. Wareckiej 41
  druk nr 32/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 19 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
  druk nr 31/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 17 z Zespołu Szkół Techniczno-lnformatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy al. Politechniki 37
  druk nr 30/2016 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko - apel do mieszkańców Łodzi o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Miasta
  druk BRM nr 30/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 15 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
  druk nr 29/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 29/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia XII Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
  druk nr 28/2016 >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nieodpłatności przejazdu aglomeracyjnym odcinkiem autostrady A1 Stryków - Tuszyn
  druk BRM nr 28/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 9 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38
  druk nr 27/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Lansjerów
  druk BRM nr 27/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 7 z Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Franciszka Prożka 3/5
  druk nr 26/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 26/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupelniającego nr 6 z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137
  druk nr 25/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 25/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłączenia V Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88
  druk nr 24/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Górna
  druk BRM nr 24/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyłaczenia Technikum Uzupełniającego nr 4 z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
  druk nr 23/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 22/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 22/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 21/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 5 w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 23
  druk nr 20/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 20/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  druk nr 19/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 19/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 18/2016 >>>

 • Projekt uchwały - stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie integralności granic Województwa Łódzkiego
  druk BRM nr 18/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi"
  druk nr 17/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Realizacji Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 2015-2020"
  druk nr 16/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  druk BRM nr 16/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  druk nr 15/2016 >>>

 • Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi za okres od 10 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku
  druk BRM nr 15/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. "Zintegrowany system ochrony w ogrodach botanicznych wybranych gatunków roślin ginących na terenie Polski" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
  druk nr 14/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2016
  druk BRM nr 14/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sasanek 62
  druk nr 13/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 13/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia "Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Księżego Młyna"
  druk nr 12/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 12/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji domów familijnych
  druk nr 11/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 11/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia strategicznych terenów inwestycyjnych położonych na terenie miasta Łodzi, opracowania polityki ich zagospodarowania oraz rewitalizacji śródmieścia
  druk nr 10/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 10/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
  druk nr 9/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi p. (...)
  druk BRM nr 9/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź
  druk nr 8/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Andrespolu na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 8/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych"
  druk nr 7/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi (...)
  druk BRM nr 7/2016 >>>

 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040
  druk nr 6/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały - Stanowisko w sprawie działań zmierzających do rozwiązania konfliktu związanego z prośbą zabudowy budynkami wielorodzinnymi dwu- i czterokondygnacyjnymi obszaru Złotna w obrębie ulic: Spadochroniarzy, Namiotowej, Biegunowej, Krańcowej - wbrew przeznaczeniu tego terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi jako obszaru zieleni urządzonej z programem usługowym
  druk BRM nr 6/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tego gimnazjum, oraz przyznania im określonej liczby punktów
  druk nr 5/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie
  druk BRM nr 5/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, oraz przyznania im określonej liczby punktów
  druk nr 4/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jadzi Andrzejewskiej 5
  druk nr 3/2016 >>>
  autopoprawka >>>

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej park pn. "Źródła Olechówki", położonej w rejonie alei Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic: Kazimierza Odnowiciela, Transmisyjnej i Bolka Świdnickiego
  druk nr 2/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
  druk nr 1/2016 >>>

 • Projekt uchwały w sprawie skargi (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
  druk BRM nr 1/2016 >>>
  autopoprawka >>>


Metryka strony i historia zmian