Załącznik nr 4 do Statutu Miasta Łodzi

REGULAMIN
przyznawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi

§ 1.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Łodzi jest szczególnym wyróżnieniem za godną najwyższego uznania działalność na rzecz Miasta we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a zwłaszcza nauki, kultury, gospodarki i polityki.

§ 2.

Honorowe obywatelstwo może być nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom.

§ 3.

1. Honorowe Obywatelstwo nadaje Rada na uzasadniony wniosek:
1) przewodniczącego Rady;
2) komisji Rady;
3) Prezydenta;
4) co najmniej 20 radnych.
2. Pisemny wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa powinien zawierać:
1) dane o kandydacie;
2) określenie zasług uzasadniających wyróżnienie.
3. Wnioski opiniuje Komisja Nagród i Odznaczeń w okresie 60 dni od otrzymania wniosku.

§ 4.

1. Nadanie Honorowego Obywatelstwa wiąże się z wręczeniem przez przewodniczącego Rady okazjonalnego dyplomu oraz symbolicznego klucza do Miasta w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter tego wydarzenia.
2. Wzór symbolicznego klucza do Miasta jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

§ 5.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada może pozbawić Honorowego Obywatelstwa na pisemny wniosek co najmniej 30 radnych.
2. W sprawach o pozbawienie Honorowego Obywatelstwa stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 3.

§ 6.

Ewidencję osób wyróżnionych Honorowym Obywatelstwem oraz sprawy organizacyjno - techniczne związane z nadawaniem wyróżnienia prowadzi Biuro Rady Miejskiej.Metryka strony i historia zmian