Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Regulamin przyznawania Nagrody Miasta Łodzi

Załącznik nr 6 do Statutu Miasta Łodzi

REGULAMIN

przyznawania Nagrody Miasta Łodzi

§ 1.

1. Nagrodę Miasta Łodzi przyznaje Rada osobom fizycznym za wybitne osiągnięcia w działalności zawodowej lub społecznej w ciągu ostatnich pięciu lat, zwłaszcza w zakresie twórczości naukowej, artystycznej i działalności gospodarczej.
2. Jedna nagroda może być przyznana łącznie grupie osób fizycznych, współtwórcom nagrodzonego przedsięwzięcia.

§ 2.

Nagrodę przyznaje się z okazji Święta Miasta (15 maja).

§ 3.

Nagrodę przyznaje się na wniosek instytucji naukowych, lub organizacji społecznych szczebla co najmniej miejskiego.

§ 4.

1. Wnioski, o których mowa w § 3 składane są do przewodniczącego Rady. Wnioski złożone później niż do 31 stycznia rozpatrywane będą w kolejnej edycji, po uprzedniej aktualizacji.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) dane o kandydacie;
2) uzasadnienie prezentujące osiągnięcia kandydata;
3) nazwę, adres wnioskodawcy oraz podpis osoby uprawnionej do jego reprezentowania;
4) zgodę kandydata;
5) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.
3. Wniosek o przyznanie nagrody dla grupy osób powinien zawierać procentowy podział nagrody podpisany przez kandydatów.
4. Do wniosku mogą być załączone referencje i opinie innych podmiotów.
5. Wzór wniosku ustala Rada.

§ 5.

1. Wnioski opiniuje Komisja Nagród i Odznaczeń.
2. Zaopiniowane wnioski wraz z projektem uchwały o przyznanie nagrody Komisja przedstawia Radzie.
3. (uchylony.)

§ 6.

1. Rada przyznaje do 5 nagród rocznie.
2. Kwota nagrody nie może być niższa niż równowartość pięciokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
3. Rada może podwyższyć kwotę nagrody przyznanej grupie osób w stosunku do wartości nagrody indywidualnej.

§ 7.

Przyznanie Nagrody potwierdza się wydaniem okazjonalnego dyplomu.

§ 8.

Ewidencję osób nagrodzonych oraz sprawy organizacyjno-techniczne związane z przyznawaniem Nagrody prowadzi Biuro Rady Miejskiej.


  • Wniosek i Oświadczenie o przyznanie Nagrody Miasta Łodzi [>>> .doc] [>>> .pdf]

Informację wprowadził(a): Migracja danych (01.08.2017 11:54)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (30.06.2020 15:58)

Ilość odwiedzin: 4241

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
30.06.2020 15:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.08.2018 09:46 Adrian Beer Modyfikacja treści
30.08.2017 14:17 Migracja danych Modyfikacja treści
01.08.2017 12:03 Migracja danych Modyfikacja treści
01.08.2017 12:02 Migracja danych Modyfikacja treści
01.08.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
01.08.2017 11:54 Migracja danych Modyfikacja treści
01.08.2017 11:54 Migracja danych Modyfikacja treści
01.08.2017 11:54 Migracja danych Utworzenie strony