Załącznik nr 5 do Statutu Miasta Łodzi

REGULAMIN 
nadawania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”

§ 1.

Odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” nadaje Rada za działalność na rzecz Miasta godną szczególnego uznania.

§ 2.

1. Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i organizacjom społecznym. 
2. Rada może nadać Odznakę pośmiertną tym kandydatom, od śmierci których upłynęło nie więcej niż 5 lat.

§ 3.

Odznakę nadaje się z okazji: 
1) Święta Niepodległości (11 listopada); 
2) Święta Miasta (15 maja).

§ 4.

Odznakę nadaje się na wniosek: 
1) przewodniczącego Rady; 
2) komisji Rady; 
3) Prezydenta; 
4) instytucji naukowych lub organizacji społecznych szczebla co najmniej miejskiego; 
5) grupy co najmniej 10 radnych.

§ 4a.

Wnioski o nadanie Odznaki składa się do przewodniczącego Rady. Wnioski złożone później niż na 60 dni przed świętami, o których mowa w § 3 rozpatrywane będą w kolejnej edycji.

§ 5.

1. Wniosek, o którym mowa w § 4, powinien zawierać: 
1) dane o kandydacie; 
2) opis zasług kandydata uzasadniający złożenie wniosku; 
3) pieczęć i podpis wnioskodawcy; 
4) zgodę kandydata; 
5) wniosek, złożony przez podmioty, o których mowa w § 4 pkt 4 powinien dodatkowo zawierać: nazwę, adres wnioskodawcy oraz podpis osoby uprawnionej do jego reprezentowania, a także aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru. 

1a. Do wniosku mogą być załączone referencje i opinie innych podmiotów. 
2. Wzór wniosku ustala Rada.

§ 6.

1. Wnioski, o których mowa w § 4 opiniuje Komisja Nagród i Odznaczeń. 
2. Zaopiniowane wnioski wraz z projektem uchwały o nadaniu Odznaki Komisja przedstawia Radzie.

§ 7.

1. Nadanie Odznaki potwierdza się wydaniem legitymacji osobie fizycznej, a okazjonalnego dyplomu organizacji społecznej. 
2. Wzory Odznaki dla osób fizycznych (wzór nr 1), Odznaki dla organizacji społecznych (wzór nr 2), legitymacji (wzór nr 3) są integralną częścią niniejszego regulaminu.

§ 8.

Ewidencję podmiotów odznaczonych oraz sprawy organizacyjno-techniczne związane z nadawaniem Odznaki prowadzi Biuro Rady Miejskiej.


  • Wniosek i Oświadczenie o przyznanie Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi" [>>>.doc] [>>>.pdf]

Metryka strony i historia zmian