Organizacje pozarządowe

W Łodzi działa ponad 3000 organizacji pozarządowych. Ich działalność znacząco wpływa na jakość życia w naszym mieście. Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się do rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie i konsultowanie przedsięwzięć władz miasta, w istotny sposób wzbogacają możliwości działania samorządu na rzecz mieszkańców.

Miasto Łódź współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie:

 • finansowym - głównie poprzez zlecanie zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach konkursu ofert,
 • pozafinansowym - głównie poprzez konsultacje aktów prawa miejscowego, prace Komisji Dialogu Obywatelskiego i Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Szczegółowe informacje nt. współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi znajdują się na portalu Łódź Aktywnych Obywateli: www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl (w odpowiednich zakładkach tematycznych).

Kontakt:

Oddział ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
kierownik Artur Skórzak
Biuro Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 115, II piętro, pok. 5, 90-430 Łódź
tel.: +48 (42) 638-46-99

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łukasz Prykowski

Biuro Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju 
Urząd Miasta Łodzi
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 115, III piętro pok. 304
tel. +48 (42) 638-55-65
email: l.prykowski@uml.lodz.pl

Najważniejsze akty prawne z zakresu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Zarządzenie Nr 9408/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji"

Współpraca, wspieranie i powierzanie zadań publicznych


Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza wyniki konsultacji "Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2016 - 2018".

Wyniki konsultacji:


Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi:

  • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”
   Treść sprawozdania - skan [.pdf]
   Treść sprawozdania [.doc]

  • Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji "Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018"

   Treść sprawozdania

  • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”

   Treść sprawozdania

  • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”

   Treść sprawozdania
  • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”

   Treść sprawozdania
  • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”

   Treść sprawozdania
  • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013”

   Treść sprawozdania
  • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”

   Treść sprawozdania
  • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011”

   Treść sprawozdania

 

 Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego

Przypominamy, że ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Na wniosek podatnika, wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego w okresie pomiędzy pierwszym dniem roku następującego po roku, za które dokonywane jest rozliczenie podatkowe a ostatnim dniem złożenia zeznania podatkowego (najpóźniej - 30 kwietnia) oraz wskazać ten fakt w formularzu PIT. 
Więcej informacji na ten temat można uzyskać także w serwisie: www.jedenprocent.pl


 


Metryka strony i historia zmian