Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 8182/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany
Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.

Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji[1] uwag odnośnie projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 19 kwietnia 2018 r. do dnia 21 maja 2018 r. Konsultacje prowadzone będą w formie:

 1. spotkania z interesariuszami rewitalizacji, z możliwością składania uwag do protokołu, które odbędzie się w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, w dniu 19 kwietnia 2018 r. od godz. 17.30 do godz. 20.00;
 2. warsztatów z interesariuszami rewitalizacji, w szczególności z organizacjami pozarządowymi z możliwością składania uwag do protokołu. Warsztaty odbędą się w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi przy ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź, w dniu 20 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 do godz. 20.00;
 3. spotkania z interesariuszami rewitalizacji, w szczególności z przedstawicielami łódzkich szkół i uczelni wyższych oraz ekspertami z możliwością składania uwag do protokołu; spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej
  nr 36 w Łodzi przy ul. Więckowskiego 35, w dniu 23 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 do godz. 20.00;
 4. spotkania z interesariuszami rewitalizacji, w szczególności z przedstawicielami łódzkiej kultury oraz instytucjami i organizacjami działającymi na jej rzecz z możliwością składania uwag do protokołu; spotkanie odbędzie się w Muzeum Sztuki MS² w Łodzi przy ul. Ogrodowej 19, w dniu 24 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 do godz. 20.00;
 5. spotkania z interesariuszami rewitalizacji, w szczególności z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, rad osiedli, właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z możliwością składania uwag do protokołu; spotkanie odbędzie się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź w dniu 25 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 do godz. 20.00;
 6. warsztatów z interesariuszami rewitalizacji, w szczególności z przedsiębiorcami i związkami branżowymi z możliwością składania uwag do protokołu. Warsztaty odbędą się w Regionalnej Izbie Budownictwa, przy ul. Łąkowej 11, 90-562 Łódź, w dniu 26 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 do godz. 20.00;
 7. zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, dostępnych:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/konsultacje-spoleczne/aktualne-konsultacje/ oraz w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 171, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, a także na adres e-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl,
  3. podczas spotkań, o których mowa w pkt. 1 – 6;

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będzie udostępniony nie później niż dnia 10 kwietnia 2018 r.

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/konsultacje-spoleczne/aktualne-konsultacje/ oraz http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/rewitalizacja/,
 3. w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 171, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Uwaga:

Zakres negocjowalny konsultacji nie obejmuje zmian w przedsięwzięciach wpisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Łodzi na listę Planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, dla których zostały zawarte umowy o dofinansowanie lub są w zaawansowanym stopniu realizacji.

Nie będą rozpatrywane uwagi:

 1. z datą wpływu przed dniem 19 kwietnia 2018 r. i po godz. 16:00 w dniu 21 maja 2018 r.;
 2. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem;
 3. przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartych spotkań z interesariuszami rewitalizacji).

[1] Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:


Metryka strony i historia zmian