Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
28 czerwca 2020 r.

I. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Łodzi

 1. Zarządzenie Nr 4290/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

 2. Zarządzenie Nr 4291/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

II. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych

 1. Uchwała nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (PKW)

 2. Uchwała nr 163/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (PKW)

 3. Uchwała nr 164/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (PKW)

 4. Uchwała nr 166/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (PKW)


  Uwaga!
  Prezentacje mają charakter pomocniczy, wiążące dla obwodowych komisji wyborczych są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

 5. Materiały szkoleniowe prezentacja 1 [.pdf]
 6. Materiały szkoleniowe prezentacja 2 - kwalifikacja ważności głosu [.pdf]
 7. Materiały szkoleniowe - protokół wyników głosowania [.pdf]
 8. Informacja o sposobie pakowania dokumentów z głosowania przez obwodowe komisje wyborcze,które zostaną przekazane urzędnikowi wyborczemu w depozyt [pdf]

 9. Uchwała Nr 4/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 14 w Łodzi w sprawie powołania pełnomocników Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

 10. Uchwała Nr 5/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 14 w Łodzi z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

 11. Uchwała Nr 6/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 14 w Łodzi z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminów i sposobu dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym utworzonym na obszarze objętym właściwością Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a w wyborach do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

 12. Uchwała Nr 7/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 14 w Łodzi z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu przekazywania do Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi, po zakończeniu głosowania, protokołów głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

 13. Uchwała Nr 8/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze rozpoczęcie głosowania przez obwodowe komisje wyborcze powołane w zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej na obszarze okręgu wyborczego Nr 14 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

 14. Uchwała Nr 9/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie stosowania przez obwodowe komisje wyborcze powołane na obszarze okręgu wyborczego Nr 14 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. drugiej urny wyborczej (urny pomocniczej) [.pdf]

 15. Kodeks wyborczy (tekst ujednolicony)

 16. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym

III. Warunki udziału w wyborach

 1. Informacja dotycząca obsługi klienta w zakresie spraw związanych z ewidencją ludności oraz spraw wyborczych

 2. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (PKW)
  • Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
  • Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

   Usługi te dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej (po skorzystaniu z wizardu można przejść do wybranej usługi).
 3. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (PKW)

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą [.pdf]

 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą [.pdf]

 6. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (PKW)

IV. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

 1. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami (PKW)

 2. Informacja o prawie do uzyskania informacji o wyborach przez osoby niepełnosprawne [.pdf]

 3. Informacja o prawie do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika [.pdf]

V. Głosowanie korespondencyjne

 1. Informacja w sprawie sposobu zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (z wnioskiem do pobrania)

 2. Informacja dla wyborców, którzy zadeklarowali zamiar odbioru pakietów wyborczych w Urzędzie Miasta Łodzi w II turze wyborów [.pdf]

 3. Informacja dotycząca postępowania z kopertami zwrotnymi w głosowaniu korespondencyjnym w II turze wyborów [.pdf]

 4. Informacja dla wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych [.pdf]

 5. Informacja w sprawie sposobu zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w Łodzi (z wnioskiem do pobrania)

 6. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (PKW)
 7. Zmiany w Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

 8. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2020 r. dotyczące zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego [.pdf]

VI. Obwody głosowania

 1. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dotyczący możliwości uzyskania informacji o adresie obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania [.pdf]

 2. Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

 3. Postanowienie Nr 35/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Łodzi na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [.pdf]

 4. Postanowienie Nr 36/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Łodzi w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

VII. Obwodowe komisje wyborcze

 1. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych [.pdf]

 2. Postanowienie Nr 68/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

 3. Postanowienie Nr 58/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Łódź [.pdf]
 4. Postanowienie Nr 67/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 286 w Łodzi [.pdf] 
 5. Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 13 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o przeprowadzeniu losowania [.pdf]

 6. Komunikat w sprawie terminu i sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [.pdf]
 7. Wyciąg z wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2020 r. (ZPOW-711-69/20) dotyczących zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

VIII. Spisy wyborców

 1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o udostępnieniu do wglądu spisów wyborców [.pdf]
 2. Informacja o dopisywaniu do spisu wyborców [.pdf]
 3. Informacja o możliwości składania wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania [.pdf]
 4. Komunikat dotyczący uruchomienia dodatkowego stanowiska dedykowanego do obsługi wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania [.pdf]

IX. Państwowa Komisja Wyborcza

 1. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.[.pdf]

 2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

 3. Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania (PKW)

Metryka strony i historia zmian