Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu działek nr ewidencyjny 540/1 i 540/2 obręb G-24 oraz działki 407/3 obręb G-22 do rzeki Olechówki wylotami W1 (km 1+510 km rzeki) i W2 (km 1+444 rzeki) – znak sprawy: PS.ZUZ.4210.175.2024.AP


Metryka strony i historia zmian