Informacja dotycząca postępowania administracyjnego zmierzającego do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – nad zamkniętym korytem rzeki Łódki w jej km 16+480 – sieci ciepłowniczej na działkach nr 239/9 obręb B-50 i nr 249 obręb B-52 Miasto Łódź – znak sprawy: PS.ZUZ.4210.273.2024.AP


Metryka strony i historia zmian