Obwieszczenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego zawiadamiające o terminie składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Inwestycja w obrębie instalacji do produkcji produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych (instalacja do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych, z zastosowaniem procesów chemicznych lub biologicznych)” na działce ew. nr 56/2, 59/2 obr. K-18 Konstantynów Łódzki – znak sprawy: OŚ.6220.26-38.2022.WK


Metryka strony i historia zmian