Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie organizowania i prowadzenia poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2113/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian