Archiwum ogłoszeń - 2022 r.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych dotyczących pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie: „Prowadzenia dziennych domów pomocy”, „Prowadzenia dziennego domu pomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych”, „Prowadzenia jednostek specjalistycznego poradnictwa”, „Organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania”, „Organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Prowadzenia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych” i „Prowadzenia domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn”

Sylwia Stańczyk / BBI

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie: „Udzielania schronienia w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn na łączną ilość 240 miejsc, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”; „Udzielania schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet na 60 miejsc, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”; Realizacji programu osłonowego pn.: „Świetlica dla osób bezdomnych” funkcjonującego w obszarze rewitalizacji; Realizacji programu osłonowego pn.: „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”; Realizacji programu osłonowego pn.: „Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych”

Tomasz Wilk / BBI