Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1873/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian