Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2119/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian