Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych dotyczących pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie: „Prowadzenia dziennych domów pomocy”, „Prowadzenia dziennego domu pomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych”, „Prowadzenia jednostek specjalistycznego poradnictwa”, „Organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania”, „Organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Prowadzenia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych” i „Prowadzenia domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2739/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian