Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie integracji dzieci i młodzieży ze społeczności uchodźczej i społeczności przyjmującej

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1712/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian